Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvilke retter har hvilke kompetencer?

Der findes tre former for lovovertrædelser, som pådømmes af forskellige retter:

 • forseelse (contravention) = i en politiret (tribunal de police), (én dommer)
 • en alvorligere lovovertrædelse (délit) = i distriktsdomstolens strafferetlige afdeling (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement) (tre dommere, dog ikke ved overtrædelser af færdselsloven, hvor der er en dommer)
 • forbrydelse = i distriktsdomstolens strafferetlige afdeling (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement) (tre dommere).

Retten kan bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre, f.eks. hvis ofret er et barn.

Kan tiltalen ændres under sagens behandling?

I princippet er den juridiske kvalifikation foreløbig og ikke må lægges til grund af den ret, der pådømmer sagen.

For at kunne tillade en ændring af tiltalen skal grundlaget for, at sagen er anlagt, være det samme.

Hvad sker der, hvis jeg erklærer mig skyldig i hele eller dele af tiltalen under sagens behandling?

Man kan ikke erklære sig skyldig, men man kan tilstå en lovovertrædelse. Dommeren kan dog se bort fra en tilståelse, der anses for at være mistænkelig. Tilståelsen kan dog være en formildende omstændighed.

Hvilke rettigheder har jeg under sagens behandling?

Skal jeg være til stede under sagen? Kan den gennemføres uden mig?

Du skal være til stede i retten, medmindre du har en undskyldning, f.eks. en lægeerklæring. Sagen kan i så fald udskydes. Du kan hyre en advokat til at repræsentere dig, medmindre retten kræver, at du er til stede. Er du tiltalt for en forbrydelse, skal du være til stede.

Hvis jeg bor i en anden medlemsstat, kan jeg så deltage via en direkte tv-forbindelse? Har jeg pligt til det?

Muligheden for at deltage via en direkte tv-forbindelse for en person, der bor i en anden medlemsstat, er ikke omfattet af loven.

Skal jeg være til stede under hele sagen?

Ja, for dommeren har ret til at afhøre dig på ethvert tidspunkt.

Får jeg tolkning, hvis jeg ikke forstår det sprog, der tales i retten?

Retten til gratis tolkning, hvis man ikke forstår eller taler det sprog, der bruges under retssagen, er en grundlæggende ret, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention. Sagens akter bliver dog ikke oversat.

Skal jeg have en advokat? Får jeg beskikket en advokat? Kan jeg skifte advokat?

Du har ret til at forsvare dig selv eller blive forsvaret af en advokat efter eget valg, og hvis du ikke har penge til at betale advokatens salær, har du ret til en beskikket advokat (retshjælp). Du kan skifte advokat, hvis du ønsker det.

Må jeg sige noget under sagen? Skal jeg sige noget under sagen? Har jeg f.eks. ret til ikke at sige noget? Til ikke at sige noget, der kan belaste mig?

Du har ret til at udtale dig om alle punkter i tiltalen. Du har også ret til ikke at udtale dig om det, du tiltales for.

Hvad er følgerne, hvis jeg ikke siger sandheden under sagen?

Hvis du ikke siger sandheden under sagen, risikerer du at få en strengere straf.

Kan jeg anfægte beviserne imod mig? Hvordan? Hvorfor?

Du kan med alle midler anfægte de beviser, der fremlægges imod dig, f.eks. vidneudsagn, dokumenter, argumenter eller ekspertudtalelser.

Hvilken slags beviser kan jeg fremlægge til mit eget forsvar?

Retten skal tage hensyn til alle former for bevismateriale.

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at jeg kan fremlægge beviserne?

Beviserne kan fremlægges på to betingelser, dels skal de være lovligt optaget i sagens akter, dels skal de være fremlagt til åben drøftelse mellem parterne under et offentligt retsmøde.

Kan jeg bruge en privatdetektiv til at indhente beviser til fordel for min sag? Vil de kunne bruges i retten?

Det er ikke forbudt at bruge en privatdetektiv til at indhente beviser, men den pågældende skal handle i overensstemmelse med loven.

Kan jeg eller min advokat stille vidnerne spørgsmål under sagen? Kan jeg eller min advokat anfægte det, de siger?

Retten til at stille spørgsmål til vidner er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 6, stk. 3. Forsvaret kan indkalde og afhøre vidner med henblik på at bevise tiltaltes uskyld på samme betingelser som afhøring af vidner imod tiltalte.

Vil der blive taget hensyn til oplysninger på min straffeattest?

Alle domme, der er opført på din straffeattest, vil blive forelagt retten under sagen.

Vil der blive taget hensyn til tidligere domme fra en anden medlemsstat?

Nej, for så vidt angår gentagelser. Ja, for så vidt angår betingelserne for at få en betinget dom.

Hvad kan en sag ende med?

Du kan blive helt eller delvist frifundet. Du kan også blive kendt skyldig. Straffen afhænger af den overtrædelse, du er blevet kendt skyldig i.

Fængselsstraffe:

 • Livsvarigt fængsel eller fængsel i 5-30 år
 • Bøde på mindst 251 EUR
 • Særlig beslaglæggelse
 • Fortabelse af titler, rang, funktioner, arbejde eller offentlige embeder
 • Ophævelse af visse civile og politiske rettigheder
 • Lukning af virksomhed eller etablissement
 • Offentliggørelse af eller opslag om afgørelsen eller et uddrag af dommen for den dømtes regning
 • Forbud mod udøvelse af visse faglige aktiviteter

Strafferetlige sanktioner:

 • Fængselsstraf (8 dage-5 år)
 • Bøde på mindst 251 EUR
 • Særlig beslaglæggelse
 • Ophævelse af visse civile og politiske rettigheder
 • Lukning af virksomhed eller etablissement
 • Offentliggørelse af eller opslag om dommen
 • Forbud mod udøvelse af visse faglige aktiviteter
 • Forbud mod at føre bestemte køretøjer
 • Hvis fængselsstraffen er under 6 måneder, kan dommeren ændre den til samfundstjeneste i 40-240 timer.

Politi- eller ordensmæssige sanktioner:

 • Bøde på 25-250 EUR, medmindre andet er bestemt ved lov
 • Særlig beslaglæggelse
 • Forbud mod at føre bestemte køretøjer

Jeg har fået en frihedsstraf. Hvilke muligheder er der for at udstå denne straf?

I Luxembourg er det statsadvokaten, der uden en dommers mellemkomst beslutter, hvordan en frihedsstraf skal udstås.

Der findes forskellige muligheder:

Opsplitning af afsoning

En opsplitning af afsoningen betyder, at en arrestant, der ikke udgør nogen fare, kan afsone sin fængselsstraf i aftalte tidsrum.

Udgang

Denne ordning betyder, at arrestanten kan udøve en erhvervsmæssig beskæftigelse, modtage undervisning eller følge en uddannelse uden for fængslet.

Prøveløsladelse

En prøveløsladelse betyder, at den pågældende løslades efter at have udstået halvdelen af sin straf.

Hjemlov

Hjemlov er en tilladelse til at forlade fængslet, enten en del af en dag eller perioder af et døgn, idet dette indgår i beregningen af fængselsstraffen.

Suspension af straffen

Med henblik på betinget eller endelig løsladelse kan indsatte, hvis adfærd under udgang/hjemlov bedømmes som positiv, få suspenderet straffen.

Elektronisk fodlænke

Brugen af elektroniske fodlænker er ikke fastlagt i loven.

Hvad er ofrets rolle under sagen?

Ofret kan blive afhørt som vidne. Det kan også anlægge et civilt søgsmål, dvs. kræve skadeserstatning. Det kan tage stilling til den påtalte overtrædelse og dens følger. Den pågældende kan appellere domme, men kun for så vidt angår egne borgerlige krav.

Relevante links

Domstolenes funktionsmåde

Straffelov

Strafferetsplejelov

Sidste opdatering: 05/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.