Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Tiltalte i straffesager

Luxembourg

Disse faktablade fortæller, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse, der skal behandles i retten.  For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en forbrydelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Luxembourg
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Kort gennemgang af en straffesag

I det følgende gives en kort gennemgang af de almindelige trin i en straffesag.

 • Straffesagen indledes med en anmeldelse af en lovovertrædelse, en anmeldelse fra et offer, eller fordi politiet finder ud af, at der er begået en lovovertrædelse.
 • Anklagemyndigheden iværksætter en undersøgelse.
 • Politiet afhører de mistænkte, som kan tilbageholdes i maksimalt 24 timer.
 • Hvis anklagemyndigheden udpeger en undersøgelsesdommer, træffer denne beslutning om at rejse tiltale mod dig, dvs. anklage dig officielt for at have begået en lovovertrædelse, og derefter bliver du afhørt.
 • Undersøgelsesdommeren kan lade politiet anholde dig og varetægtsfængsle dig. I så fald har du ret til at ansøge distriktsdomstolens undersøgelseskammer (la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement) om at blive foreløbigt løsladt.
 • Undersøgelsesdommeren undersøger alle forhold i sagen, både til fordel og til skade for dig.
 • Når dommeren er færdig med at undersøge sagen, forelægges den for anklagemyndigheden, der enten beslutter at henlægge sagen (afslutte den på grund af manglende bevis) eller henvise sagen til en domstol, der så vil pådømme den. Du har ret til at klage over, at sagen henvises til en domstol.
 • Du møder op til retsmøderne i den ret, der behandler straffesager.
 • Der afsiges dom, hvor du enten bliver frikendt eller kendt skyldig,
 • Du har ret til at appellere dommen og få den pådømt igen i appelretten.

Yderligere oplysninger om alle trin i en straffesag og om dine rettigheder findes i faktabladene. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage.  Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • Afhøring/politiets undersøgelse
 • Anholdelse (herunder den europæiske arrestordre)
 • Afhøring ved undersøgelsesdommeren og varetægtsfængsling
 • Retsmøde i undersøgelseskammeret, hvor der træffes beslutning om evt. løsladelse
 • Anklagemyndighedens/undersøgelsesdommerens oplysning af sagen; ret til forsvar
 • Afslutning af sagens oplysning og henvisning af sagen til retten ☺

3 – Mine rettigheder under sagen

4 – Mine rettigheder efter sagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre lovovertrædelser

Sidste opdatering: 05/04/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.