Tiltalte i straffesager

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Kan jeg appellere?

Du kan appellere selve afgørelsen under retssagen, og du kan også appellere straffen. Dette gøres ved at indgive en appelansøgning til Court of Criminal Appeal (den strafferetlige appelret i Malta). Hvis dommen er afsagt af Court of Magistrates (maltesisk byret), skal ansøgningen indgives inden for otte arbejdsdage. Hvis dommen er afsagt af et nævningeting med efterfølgende strafudmåling i Criminal Court (den maltesiske strafferet), skal du indgive din appelansøgning senest 15 dage efter datoen for strafudmålingen.

I begge tilfælde kan du appellere afgørelsen og/eller straffen.

Hvad sker der, hvis jeg appellerer?

Hvis Court of Magistrates idømmer dig en fængselsstraf, vil din appelansøgning udskyde fuldbyrdelsen af dommen, indtil resultatet af appellen foreligger.

Hvis Criminal Court derimod idømmer dig en fængselsstraf, efter at du er kendt skyldig, vil du straks blive sendt i fængsel, og en appelansøgning vil ikke udskyde fuldbyrdelsen af dommen. I sidstnævnte tilfælde kan du bede om at blive løsladt mod kaution, indtil resultatet af appelansøgningen foreligger, men dette tillades som regel ikke.

Der er ingen fast regel for, hvornår din appelansøgning vil blive behandlet, men normalt går der et par måneder.

Som regel kan du ikke fremlægge nyt bevismateriale, mens din appelansøgning behandles, men der er et par undtagelser, som f.eks. hvis du ikke havde kendskab til bevismaterialet, eller hvis det ikke var lovligt på tidspunktet for retssagen.

Hvad sker der ved det retsmøde, hvor appellen behandles?

I tilfælde af at appellen vedrører en beslutning truffet af Court of Magistrates, og hvis vidnernes forklaringer ikke er blevet transskriberet, vil vidnerne blive hørt, og din advokat og anklagemyndigheden vil herefter fremlægge et mundtligt indlæg for og imod appellen.

I tilfælde, hvor vidnernes forklaringer er blevet transskriberet, vil der blive fremlagt mundtlige indlæg. Hvis appellen vedrører en dom afsagt af Criminal Court, vil dine advokater fremlægge mundtlige indlæg til støtte for din appel, og anklagemyndigheden vil herefter fremlægge sit svar på indlæggene.

Ved retssagens afslutning vil du enten blive frifundet eller dømt for de anklager, der er fremsat mod dig. Du kan også blive delvist frifundet/dømt.

Hvad sker der, hvis jeg får medhold/ikke får medhold i min appel?

Hvis du får medhold i din appel, vil dommen blive ændret eller omstødt, afhængigt af hvad du har bedt om i din appelansøgning.

Hvis du ikke får medhold i din appel, vil rettens beslutning blive stadfæstet. I sådanne tilfælde vil du straks blive varetægtsfængslet, hvis fængselsdommen er afsagt af Court of Magistrates.

Domme afsagt af Court of Criminal Appeal kan ikke appelleres. Hvis den første beslutning var forkert, har du ikke automatisk ret til erstatning.

Hvis du får medhold i din appel, og beslutningen bliver omstødt, vil din dom ikke blive registreret.

En dom er endelig, når enten Court of Magistrates eller Criminal Court har udmålt en straf, og der ikke er indgivet en appelansøgning inden for tidsfristen, eller når Court of Criminal Appeal har truffet en afgørelse.

Jeg kommer fra et andet EU-land. Kan jeg blive sendt tilbage dertil efter retssagen?

Hvis du kommer fra et andet medlemsland, vil retten ikke kræve, at du bliver sendt tilbage til dit hjemland. Du kan dog anmode regeringen om at få lov til at afsone straffen i dit hjemland.

Regeringen i dit hjemland kan også indgive en anmodning på eget initiativ eller til støtte for din tidligere anmodning. Afgørelsen skal accepteres af begge regeringer.

Overførslen sker ikke automatisk og skal iværksættes på din og/eller din regerings anmodning.

Beslutningen om at sende dig tilbage til dit hjemland træffes ikke af retten, men af regeringen i dit hjemland og regeringen i det EU-land, hvor du er blevet dømt for en lovovertrædelse. Denne afgørelse kan i princippet ikke appelleres.

Oplysning om anklagepunkter og dommen

Den lovovertrædelse, som du er blevet dømt for, vil optræde på din vandelsattest. I nogle tilfælde, f.eks. hvis du var under 18 år, da lovovertrædelsen blev begået, vil dommen dog ikke optræde på din vandelsattest.

Disse oplysninger opbevares hos politidirektøren i det maltesiske politis hovedkvarter.

Din straffeattest vil blive opbevaret hos politidirektøren på ubestemt tid. Efter en periode på mellem 6 måneder og 10 år vil domme ikke længere optræde på din vandelsattest alt efter straffens længde. Visse domme, f.eks. domme vedrørende narkotika, vil altid optræde på din vandelsattest, uanset hvor lang tid der er gået.

Du skal ikke give dit samtykke til, at din straffeattest opbevares hos politidirektøren. Du kan ikke gøre indsigelser mod dette, da det er tilladt ved lov.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.