Tiltalte i straffesager

Malta

Mindre overtrædelser af færdselsloven, der rettelig benævnes forseelser eller "scheduled offences" (lovovertrædelser defineret i et lovtillæg), behandles administrativt af et medlem af den maltesiske domstolsstyrelse.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvordan behandles mindre alvorlige overtrædelser af færdselsloven?

Forseelser, såsom fart- og parkeringsforseelser, behandles på samme måde som forseelser ved Court of Magistrates.

Disse forseelser behandles af et medlem af domstolsstyrelsen.

Du vil blive indkaldt til at møde hos et medlem af domstolsstyrelsen. Indkaldelsen vil indeholde en kort beskrivelse af den forseelse, du anses for at have begået, samt en advarsel om, at hvis du ikke møder op, anses du for at have erkendt at have begået forseelsen. Indkaldelsen vil også indeholde oplysninger om strafferammen, hvis du kendes skyldig i at have begået forseelsen.

Du kan afslutte sagen op til tre dage før retsmødet ved at betale bøden. I sådanne tilfælde behøver du ikke møde hos et medlem af domstolsstyrelsen. Hvis du vælger at anfægte påstanden, er der tale om en konflikt. Anklagemyndigheden fremlægger sin sag, hvorefter du fremlægger din sag. Et medlem af domstolsstyrelsen afgør herefter, om du har begået forseelsen i indkaldelsen eller ej.

Hvis vedkommende afgør, at du har begået forseelsen, vil du blive erklæret skyldig og få pålagt en bøde på maksimalt 1 164,69 EUR. Minimumsbøden er på 23,29 EUR. Hvis loven giver hjemmel hertil, kan medlemmet af domstolsstyrelsen også kræve, at eventuelle genstande, der er anvendt til at begå forseelsen, beslaglægges, og/eller at dit kørekort inddrages eller suspenderes i tillæg til bødestraffen.

Som statsborger i et andet EU-land kan du også anklages for "scheduled offences", hvis du indkaldes. Hvis du indkaldes, men ikke møder op, anses du for at have erkendt at have begået forseelsen. Du kan alternativt give en nær slægtning eller advokat skriftlig fuldmagt til at optræde på dine vegne.

Hvis du mener, at domstolsstyrelsens afgørelse er urimelig, kan du senest 30 dage efter datoen for afgørelsen indgive en ansøgning til Court of Magistrates om at få afgørelsen ophævet eller ændret.

Kommer denne type lovovertrædelser til at fremgå af min straffeattest?

Denne type lovovertrædelser kommer ikke til at fremgå af din vandelsattest eller straffeattest.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.