Tiltalte i straffesager

Malta

En politiefterforskning kan finde sted på baggrund af en anmeldelse fra en offentligt ansat, på baggrund af oplysninger fra offentligheden eller på baggrund af en anmeldelse fra en skadelidt. Der kan også gennemføres en efterforskning, hvis en person tages på fersk gerning, mens den pågældende er i færd med at begå en lovovertrædelse.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvilke faser går sagen igennem, inden den kommer for retten?

Efterforskning

Politiet kan bede en person om at følge med på politistationen for at besvare spørgsmål. Formålet med denne fase er at finde ud af, om der er tilstrækkeligt bevismateriale til at fastslå, om en person, ikke nødvendigvis den, der afhøres, har været involveret i en lovovertrædelse.

Anholdelse

Hvis politiet mener, at der er tilstrækkeligt bevismateriale til at fastslå, at en person har været involveret i en lovovertrædelse, kan personen anholdes, så vedkommende kan tilbageholdes i et stykke tid og afhøres officielt af politiet. Formålet med denne fase er at afgøre, om personen kan tiltales for at have begået en lovovertrædelse eller ej.

Første retsmøde

Hvis en person tiltales for at have begået en lovovertrædelse, vil vedkommende blive stillet for retten, hvor anklagepunkterne vil blive læst op. Hvis personen indklages for retten efter at være blevet anholdt, skal retten først afgøre, om personens fortsatte tilbageholdelse er hjemlet i en lovbestemmelse, og herefter oplyse den tiltalte om, at vedkommende kan bede om at blive løsladt mod kaution.

Før retssagen

Før sagen kommer for retten, skal anklagemyndigheden indsamle og fremlægge alt bevismateriale til fordel for og imod den tiltalte. I alvorligere sager skal anklagemyndigheden indsamle tilstrækkeligt bevismateriale for at godtgøre over for retten, at sagen mod den tiltalte er holdbar.

Anklagemyndigheden, som på dette stadie er under politiets ledelse, har ingen pligt til at oplyse om, hvordan de vil bevise deres sag. De har ingen pligt til at oplyse den tiltalte eller vedkommendes advokat om deres sag, og hvilke beviser de har. Den tiltaltes advokat kan sammen med den tiltalte indsamle bevismateriale til deres egen sag.

Normalt afholdes der en række forberedende retsmøder, før retssagen finder sted.

Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen

Klik på nedenstående links for at læse mere om de enkelte faser i den efterforskning, der finder sted forud for retssagen.

Efterforskning (1)

Hvorfor kan politiet have behov for at stille mig spørgsmål?

Hvis politiet mener, at du på en eller anden måde har været involveret i en lovovertrædelse, eller hvis du muligvis kan hjælpe med efterforskningen, kan de bede dig om at bistå sig i arbejdet og besvare en række spørgsmål.

Hvad vil jeg få oplyst om mine rettigheder?

Politiet bør ikke afhøre dig med henblik på at indsamle bevismateriale, medmindre de har oplyst dig om dine rettigheder.

Hvis du i løbet af en efterforskning frivilligt møder op på en politistation eller et politikontor, kan du frit forlade politistationen eller politikontoret, når du vil, medmindre og indtil du har fået besked om, at du er anholdt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår sproget, vil politiet skaffe dig en tolk. Tolkebistanden er gratis. Tolken skal oversætte oplysningerne om dine rettigheder, politiets spørgsmål og dine svar.

Kan jeg få en advokat?

Du har ikke ret til en advokat under afhøringen. Du har dog ret til at tale med en advokat i en time, før afhøringen finder sted. Hvis du har behov for en tolk, vil vedkommende også oversætte din samtale med din advokat.

Hvis du kender navnet på en advokat, kan du bede politiet om at kontakte vedkommende for dig. Hvis du ikke kender en advokat, vil politiet give dig en liste over advokater, som Chamber of Advocates (det maltesiske advokatsamfund) stiller til rådighed, og du kan herefter vælge en advokat fra listen. Hvis du ikke har råd til en advokat, vil politiet kontakte den vagthavende advokat for dig. Den vagthavende advokat står til rådighed 24 timer i døgnet. Se Juridisk bistand for at få yderligere oplysninger.

Skal jeg svare på politiets spørgsmål?

Du har ret til ikke at udtale dig. Alt, hvad du siger, kan blive registreret og brugt under retssagen. Hvis du derimod ønsker at svare på spørgsmål, kan det være i din egen interesse. Hvis du vælger at tale med en advokat og derefter vælger ikke at udtale dig, kan dette betragtes som en styrkelse af eventuelle beviser på din skyld.

Kan jeg blive kropsvisiteret eller blive bedt om at afgive prøver eller fingeraftryk?

Hvis du ikke er anholdt, kan der kun tages prøver fra dig med dit forudgående skriftlige samtykke. Hvis du er anholdt, kan der kun tages intime og ikkeintime prøver med dit samtykke. Hvis du nægter at afgive ikke-intime prøver (f.eks. fingeraftryk), kan du tvinges hertil ved hjælp af en retskendelse udstedt af en dommer.

Anholdelse (2)

Hvornår kan der foretages anholdelse?

Politiet kan anholde enhver person, der pågribes i færd med at begå eller netop har begået en lovovertrædelse, som straffes med fængsel, eller som politiet med rette mistænker for at skulle til at begå eller netop har begået en sådan lovovertrædelse.

Politiet kan også foretage anholdelse, hvis:

  • personens identitet er ukendt
  • der er tvivl om, hvorvidt de oplysninger, som personen har afgivet, er sande
  • personen ikke har oplyst en egnet adresse
  • det er nødvendigt for at forhindre, at personen gør fysisk skade på sig selv eller andre eller forårsager tingsskade
  • det er nødvendigt for at forhindre personen i at begå blufærdighedskrænkelse
  • hvis der er rimelig grund til at tro, at anholdelsen er nødvendig for at beskytte et barn eller en anden udsatr person.

Hvad vil jeg få oplyst om min anholdelse?

Hvis du bliver anholdt, skal du oplyses om, at du er blevet anholdt, også selv om dette er åbenlyst. Du skal også oplyses om årsagen til din anholdelse. Personen, der anholder dig, må ikke anvende hårdhændet behandling, remme og andre fastholdelsesanordninger, medmindre dette er absolut nødvendigt for at fastholde dig, eller fordi du modsætter dig anholdelsen.

Jeg forstår ikke det lokale sprog. Kan jeg få en tolk?

Hvis du ikke forstår det lokale sprog, skal politiet skaffe dig en tolk, og de må ikke afhøre dig, før tolken er til stede.

Kan jeg få en advokat?

Enhver, der bliver anholdt, har ret til juridisk bistand fra den vagthavende advokat. Advokatbistanden er dog begrænset til en time forud for afhøringen. Politiet kontakter en advokat på dine vegne. Se Efterforskning (3) for at få flere oplysninger. Advokatbistand kan også gives pr. telefon.

Du har ret til at tale med en advokat i enrum. Hvis du har behov for en tolk, skal vedkommende være til stede, når du taler med din advokat og med politiet.

Skal jeg svare på politiets spørgsmål?

Du har ret til ikke at udtale dig. Alt, hvad du siger, kan blive registreret og brugt under retssagen. Hvis du derimod vælger at tale med en advokat og derefter vælger ikke at udtale dig, kan dette betragtes som en styrkelse af eventuelle beviser på din skyld.

Hvad sker der, hvis jeg siger noget, som kan være til skade for min sag?

Du har en grundlæggende ret til ikke at belaste dig selv, og du vil blive oplyst om, at du har ret til ikke at udtale dig. Du vil også blive oplyst om følgerne af ikke at gøre brug af din ret til ikke at udtale dig. Det betyder, at du ikke har pligt til at give politiet oplysninger, der kan bevise, at du er skyldig.

Der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du ikke kan redegøre for bestemte detaljer, som f.eks. hvorfor du var på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, eller hvorfor du var i besiddelse af bestemte genstande. Manglende evne til at redegøre for dette kan dog have en negativ indflydelse på din sag.

Kan jeg kontakte en ven eller en slægtning?

Politiet har pligt til straks at oplyse dig om din ret til at bede om, at en ven eller slægtning underrettes om din anholdelse og dit opholdssted, medmindre vennen eller slægtningen med rette kan mistænkes for at være involveret i den lovovertrædelse, der efterforskes.

Jeg kommer fra et andet EU-land. Kan jeg kontakte min ambassade?

Politiet foreslår eller anbefaler sædvanligvis, at du kontakter din ambassade, så de er informeret om din anholdelse og årsagerne hertil og kan anbefale en advokat, hvis du har brug for en.

Vil jeg få taget fingeraftryk? Kan min dna blive registreret?

Du kan få taget fingeraftryk, og din dna kan blive registreret, hvis du giver passende samtykke hertil. Hvis du derimod nægter at få taget dine fingeraftryk, kan du tvinges hertil, hvis en dommer udsteder en retskendelse. Du kan dog ikke tvinges til at lade dit dna registrere.

Kan der blive tale om kropsvisitering?

Du kan blive kropsvisiteret af en politibetjent med henblik på at finde ting, som du kan anvende til at flygte fra varetægtsfængsling, eller som kan fungere som bevis for en lovovertrædelse, hvis vedkommende har rimelig grund til at tro, at du kan være til fare for dig selv eller andre.

Når den politibetjent, der foretager anholdelsen, har begrundet mistanke om, at du har skjult en genstand, der vedrører en lovovertrædelse, kan vedkommende anmode en lægdommer om at beordre en kropsvisitering af dig. Lægdommeren udpeger en sagkyndig af samme køn som dig til at foretage kropsvisiteringen eller alternativt en læge med dit forudgående samtykke.

Hvor længe kan jeg tilbageholdes af politiet?

Efter at du er blevet anholdt, kan du tilbageholdes i op til 48 timer. Hvis du ikke er blevet løsladt senest 6 timer efter din anholdelse, skal den politibetjent, der har foretaget anholdelsen, kontakte en dommer og give alle oplysninger om tidspunkt og det sted, hvor du bliver tilbageholdt. Når de 48 timer er gået, skal politiet enten sigte dig for en lovovertrædelse, løslade dig mod kaution eller løslade dig uden betingelser.

Hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt i henhold til den europæiske arrestordre?

Hvis en EU-medlemsstat udsteder en europæisk arrestordre, kan du blive anholdt i en anden medlemsstat og sendt tilbage til det pågældende land efter et retsmøde for en lægdommer. Du har ret til en advokat og en tolk, hvis du har behov for det.

Det første retsmøde (3)

Hvorfor afholdes der et første retsmøde?

Der er to forskellige situationer:

  • Hvis du er blevet anholdt og varetægtsfængslet, er formålet med det første retsmøde at læse anklagepunkterne op. Retten vil herefter først beslutte, om din fortsatte tilbageholdelse er hjemlet i en lovbestemmelse, og herefter oplyse dig om, at du kan bede om at blive løsladt mod kaution
  • Hvis du er blevet tiltalt, men ikke varetægtsfængslet af politiet, er formålet med det første retsmøde at læse anklagepunkterne op og gennemgå det bevismateriale, som anklagemyndigheden har fremlagt til støtte herfor.

Hvis du er varetægtsfængslet, skal du for retten så hurtigt som muligt efter, at du er blevet sigtet, for at gennemgå det bevismateriale, som anklagemyndigheden har fremlagt til støtte for anklagepunkterne, og for at afgøre, om du skal løslades mod kaution eller ej.

Hvis du ikke er varetægtsfængslet, vil du blive oplyst om anklagepunkterne og den dato, hvor du skal møde i retten til det første retsmøde.

Har jeg ret til en advokat?

Når du møder i retten, har du ret til at være bistået af en advokat efter eget valg. Hvis du ikke har råd til en advokat, vil den maltesiske stat sørge for advokatbistand til dig. Se Juridisk bistand for at få yderligere oplysninger.

Kan jeg få bistand af en tolk, hvis jeg ikke forstår sproget?

Hvis du ikke forstår maltesisk, men taler engelsk, vil retssagen blive ført på engelsk. Hvis du ikke forstår engelsk, vil retssagen blive ført på maltesisk, og der vil blive udpeget en tolk til at bistå dig. Tolkebistanden er gratis.

Skal jeg udtale mig i retten?

Du har ret til ikke at udtale dig. Du vil dog blive spurgt, om du erklærer dig skyldig eller ikke skyldig i anklagepunkterne. Din advokat vil rådgive dig herom.

Skal jeg afgive andre oplysninger?

Før du erklærer dig skyldig eller ikke skyldig, vil du blive stillet et par grundlæggende spørgsmål uden for ed, hovedsageligt vedrørende din identitet og bopæl.

Vil jeg blive løsladt eller varetægtsfængslet efter retsmødet?

Ved retsmødet beslutter retten, om du kan løslades mod kaution eller ej.

Hvis du ikke er tidligere straffet, og du ikke udgør nogen risiko for samfundet, vil du normalt blive løsladt mod kaution på visse betingelser. Hvis retten beslutter, at du ikke kan løslades mod kaution, vil du blive fængslet indtil næste retsmøde, hvor du igen kan bede om at blive løsladt mod kaution. Retten kan ikke beslutte, at du ikke skal løslades mod kaution, før retssagen. Du kan bede om at blive løsladt mod kaution på et hvilket som helst tidspunkt i sagen.

Hvis du er udlænding, vil retten normalt ikke løslade dig mod kaution, medmindre du har en fast bopæl.

Må jeg forlade landet før retssagen?

Hvis du stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at du kommer tilbage til retssagen, kan du forlade landet, men du skal komme tilbage til alle retsmøder. Hvis du udebliver fra nogle af retsmøderne, vil der blive udstedt en arrestordre mod dig. Du kan også blive tiltalt for at have krænket kautionsbetingelserne. I de fleste tilfælde vil en af kautionsbetingelserne være, at du ikke må forlade landet, men denne betingelse kan ændres på et senere tidspunkt.

Forberedelse af sagen før retssagen (4)

Hvad sker der før retssagen?

I tiden op til retssagen samler statsadvokaten alt bevismateriale i sagen for at sikre, at sagen er holdbar nok til at retfærdiggøre retssagen. Bevismaterialet samles i forbindelse med indsamling af beviser. Du vil være til stede på dette trin i sagen og kan blive bistået af din advokat. Du kan efterprøve bevismaterialet ved at krydsforhøre anklagemyndighedens vidner, og du kan også fremlægge dit eget bevismateriale.

Vil sagen altid komme for retten?

Den Court of Magistrates, der er ansvarlig for at indsamle bevismateriale, kan beslutte, at der ikke er nogen sag, og vil herefter løslade dig. Hvis du bliver løsladt, og statsadvokaten ikke er enig i rettens afgørelse, kan vedkommende inden for en måned anmode Criminal Court (den maltesiske strafferet) om, at du anholdes på ny. Hvis Court of Magistrates (maltesisk byret) berammer en retssag mod dig, kan statsadvokaten stadig beordre dig løsladt. Loven giver ikke noget alternativ til en retssag.

Kan jeg erklære mig skyldig før retssagen?

Du kan erklære dig skyldig efter at være blevet indklaget for retten, og hvis straffen for anklagerne mod dig ikke overstiger 10 års fængsel, vil Court of Magistrates foretage strafudmåling. Straffen vil med få undtagelser optræde på din straffeattest.

Hvis du erklærer dig skyldig i anklagepunkterne i Criminal Court, vil der ikke blive udtaget et nævningeting, og retten vil afsige dom.

Kan anklagepunkterne mod mig ændres før retssagen?

Anklagepunkterne kan ændre sig forud for retssagen afhængigt af det bevismateriale, der er indsamlet undervejs. Statsadvokaten kan i anklageskriftet også medtage eventuelle anklagepunkter vedrørende indsamling af bevismateriale. Anklagepunkterne eller nogle af dem kan også frafaldes forud for retssagen.

Hvilken type bevismateriale vil anklagemyndigheden indsamle?

Politiet vil afhøre vidner i sagen og også indsamle fysiske og kriminaltekniske beviser. Anklagemyndigheden kan f.eks. indsamle dokumenter på din bopæl eller arbejdsplads. Court of Magistrates kan bestemme, at der skal gennemføres en undersøgelse, en ransagning, et forsøg eller andet, som måtte være nødvendigt for at sikre en komplet efterforskning af sagen. Retten kan også bestemme, at en sagkyndig skal foretage en kropsundersøgelse af dig eller den person, som lovovertrædelsen er begået imod, hvis retten finder, at undersøgelsen er relevant for sagen.

Kan jeg forhindre anklagemyndigheden i at indsamle visse beviser?

Lovligheden af bevismateriale bør ikke drøftes under indsamlingen af bevismateriale. Du har en tidsfrist, der begynder på den dato, hvor du modtager anklageskriftet, til at anfægte lovligheden af det bevismateriale, som anklagemyndigheden agter at fremlægge. Hvis bevismaterialet imidlertid er helt uantageligt, vil Court of Magistrates overveje at afvise det.

Hvornår vil jeg få oplysning om de beviser, der foreligger mod mig?

Du og din advokat vil være til stede under indsamlingen af bevismateriale, og du vil få mulighed for at krydsafhøre anklagemyndighedens vidner og se det fysiske bevismateriale.

Hvad sker der, hvis jeg kommer fra en anden medlemsstat?

Hvis du har fået lov til at rejse tilbage til dit hjemland, skal du komme tilbage til hvert enkelt retsmøde før retssagen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Uanset om du bliver dømt eller frifundet, kan du ikke blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse. Dette afgøres dog af den ret, hvor retssagen føres, da den Court of Magistrates, der er ansvarlig for indsamling af bevismateriale, har udtrykkeligt forbud mod at afgøre, om du bliver stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse.

#No5Forsvarets forberedelse af sagen (5)

Hvad sker der før retssagen?

Hvis retssagen føres ved Court of Magistrates, indsamler og afslutter anklagemyndigheden sin bevisførelse, før du forbereder din sag. Du kan krydsafhøre anklagemyndighedens vidner, når de præsenteres, eller du kan forbeholde dig ret til at krydsforhøre dem på et senere tidspunkt.

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, hvor procedurerne er mere højtidelige, skal du udarbejde en oversigt over vidner og andre foreløbige påstande inden for en bestemt tidsfrist, der begynder den dag, hvor du modtager anklageskriftet.

Hvornår skal jeg forberede mit forsvar?

Du skal ikke forberede dit forsvar inden for en bestemt tidsfrist, når retssagen føres ved Court of Magistrates. Når anklagemyndigheden har afsluttet sin sag, vil du få oplyst den dato, hvor du skal begynde dit forsvar. Du behøver ikke afslutte dit forsvar i løbet af ét møde.

Når du modtager anklageskriftet med krav om at møde i Criminal Court, kan du inden for 15 arbejdsdage give meddelelse om eventuelle foreløbige påstande og anføre de vidner og fremlægge de dokumenter og andet bevismateriale, som du agter at anvende under retssagen. Dette er en præklusionsfrist, og det anbefales, at du rådfører dig med en advokat, så snart du modtager anklageskriftet.

Vil jeg få oplysning om de personer, der vidner mod mig, og om andet bevismateriale mod mig?

Hvis sagen føres ved Court of Magistrates, vil anklagemyndighedens vidner blive hørt, og bevismateriale blive fremlagt, mens du er til stede. Før du forbereder dit forsvar, kan du bede om en kopi af sagsakterne, der omfatter udskrifter af bevismateriale og kopier af andet fremlagt bevismateriale.

Hvis sagen føres ved Criminal Court, skal statsadvokaten indgive sagsakterne samt en oversigt over vidner og dokumenter, som vedkommende agter at fremlægge under retssagen. Du vil blive underrettet om oversigten over vidner og dokumenter sammen med anklageskriftet. Du kan også rekvirere en kopi af sagsakterne hos Criminal Courts dommerkontor.

Kan jeg forhindre anklagemyndigheden i at indsamle visse beviser?

I sager, der føres ved Court of Magistrates, kan du forhindre anklagemyndigheden i at fremlægge bevismateriale, der ikke er lovligt. Dette kan ske med det samme eller på et senere tidspunkt i retssagen.

Hvis der er rejst tiltale mod dig, og hvis påstandene vedrørende det bevismateriale, som anklagemyndigheden agter at fremlægge, er fremsat inden for tidsfristen, fastsætter Criminal Court en dato for høring af påstandene. Retten udsætter sagen til afgørelse efter at have hørt parternes indlæg. Når retten har afsagt sin dom, og du ønsker at appellere til Court of Criminal Appeal (strafferetlig appelret i Malta), skal du indgive en appel straks efter, at retten har afsagt sin dom. Du har herefter tre arbejdsdage til at indgive appellen.

Hvis jeg bliver dømt, kan jeg så blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse?

Uanset om du bliver dømt eller frifundet, kan du ikke blive stillet for retten igen for den samme lovovertrædelse. Ved Court of Magistrates kan en påstand om forbud mod dobbelt strafforfølgning fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt, dog ikke under indsamling af bevismateriale.

Påstanden kan fremsættes som en foreløbig påstand ved Criminal Court. Retten kan dog selv fremsætte påstanden, også selv om der ikke er fremsat nogen specifik henvisning hertil.

Jeg har allerede været stillet for retten for denne lovovertrædelse i en anden medlemsstat. Hvad sker der nu?

Court of Magistrates eller Criminal Court gennemgår den dom, der er afsagt i den anden medlemsstat, og løslader dig, hvis den konkluderer, at du allerede er blevet dømt eller frikendt for lovovertrædelsen.

Hvor længe varer retssagen?

Retssager ved Court of Magistrates gennemføres ved en række møder, der kan finde sted med ugers eller måneders mellemrum.

De fleste retssager ved Criminal Court varer højst en uge. Alvorlige retssager kan dog vare længere end en uge.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.