Tiltalte i straffesager

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvor vil retssagen blive afholdt?

Din sag vil enten blive behandlet af Court of Magistrates eller Criminal Court (den maltesiske byret henholdsvis strafferet), primært afhængigt af, hvor alvorlige anklagerne mod dig er.

Retssagen vil blive afholdt for åbne døre med få undtagelser, f.eks. hvis ofrets identitet skal hemmeligholdes.

Hvis sagen behandles af Court of Magistrates, afgøres sagen af den siddende dommer. Hvis sagen derimod behandles af Criminal Court, afgøres sagen af nævningene, og hvis du kendes skyldig, vil den siddende dommer foretage strafudmålingen.

Kan anklagepunkterne ændres under retssagen?

Anklagepunkterne kan ændres, når sagen behandles af Court of Magistrates. Anklagemyndigheden kan anmode om, at anklagepunkterne ændres, hvis en anden anklage findes mere passende på baggrund af bevismaterialet, eller hvis der er fejl i den oprindelige anklage. Anklagepunkterne kan også trækkes tilbage eller udskiftes.

Når du har erklæret dig skyldig eller ikke skyldig i en sag ved Criminal Court, kan anklagepunkterne i få tilfælde ændres på den betingelse, at de ikke bliver alvorligere end de oprindelige anklagepunkter.

Hvis du erklærer dig skyldig i alle anklagepunkterne, afsiger retten dom. Hvis du erklærer dig skyldig i nogle af anklagepunkterne, fortsætter retssagen, medmindre de andre er alternative anklagepunkter eller trækkes tilbage af anklagemyndigheden.

Hvilke rettigheder har jeg under retssagen?

Du skal være til stede under hele retssagen.

Hvis du kommer fra en anden medlemsstat, kan du ikke deltage via en direkte tv-forbindelse.

Hvis du ikke forstår maltesisk, men taler engelsk, vil retssagen blive ført på engelsk. Hvis du ikke forstår engelsk, vil retssagen blive ført på maltesisk, og der vil blive udpeget en tolk til at bistå dig.

Du kan frit vælge selv at føre dit forsvar, men domstolene vil generelt insistere på, at du antager en advokat til at bistå dig. Du vil få tildelt en advokat. Hvis din advokat er den vagthavende advokat fra retshjælpen, kan du ikke skifte advokat. Dette er dog muligt, hvis du har din egen private advokat.

Du har ikke pligt til at udtale dig under retssagen, og der kan ikke drages en ugunstig slutning af, at du vælger ikke at udtale dig. Hvis du derimod vælger at afgive vidneforklaring, kan du ikke nægte at besvare belastende spørgsmål om anklagerne mod dig.

Hvis du ikke siger sandheden, kan det få alvorlige konsekvenser for din troværdighed og resultere i mened, som er en strafbar handling.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til de beviser, der fremlægges mod mig?

Du kan generelt anfægte de beviser, der fremlægges mod dig. Hvis beviserne omfatter vidner, kan du krydsforhøre dem eller medbringe dine egne vidner for at så tvivl om deres vidneforklaring. Hvis der er tale om skriftligt bevismateriale, kan du krydsforhøre det vidne eller den ekspert, som har fremlagt bevismaterialet, eller medbringe dine egne vidner for at så tvivl om bevismaterialet. Du kan dog ikke medbringe dit eget ekspertvidne. Ekspertvidneudsagn kan kun anfægtes ved at krydsforhøre eksperten om vedkommendes undersøgelsesresultater eller ekspertise.

Du kan medbringe vidner og skriftligt bevismateriale til støtte for dit forsvar.

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, er der i loven fastsat en tidsfrist, der begynder, når du modtager anklageskriftet, hvor du skal angive alle de vidner og andet bevismateriale, som du agter at fremlægge under dit forsvar. Der er ingen begrænsninger, hvis retssagen føres ved Court of Magistrates.

Hvis du vil, kan du hyre en privatdetektiv til at indsamle bevismateriale. Dette bevismateriale kan anvendes, så længe det ikke er udelukket ved lov.

Din advokat kan krydsforhøre anklagemyndighedens vidner og anfægte deres udsagn under krydsforhøret.

Vil oplysninger om tidligere straffe blive taget i betragtning?

Oplysninger om tidligere straffe vil blive taget i betragtning, hvis anklagen hænger sammen med en tidligere dom, f.eks. ved tilbagefald, eller hvis du begår en lovovertrædelse under en betinget dom. Hvis du dømmes, kan lægdommeren og dommeren også tage tidligere straffe i betragtning, når de skal udmåle din straf.

Undervejs i retssagen ved Criminal Court kan tidligere straffe tages i betragtning, hvis du forsøger at skabe et indtryk af at have ført et ulasteligt liv eller så tvivl om et af anklagemyndighedens vidners karakter. Når retten udmåler din straf, kan den tage endelige domme afsagt ved en udenlandsk ret i betragtning.

Hvad sker der ved retssagens afslutning?

Ved retssagens afslutning vil du enten blive frifundet eller dømt for de anklager, der er fremsat mod dig. Du kan også blive delvist frifundet/dømt.

Hvis du bliver dømt, kan du få en fængselsdom. Hvis straffen ikke overstiger to år, kan retten suspendere den i maksimalt fire år. Hvis strafferammen for lovovertrædelsen ikke overstiger syv års fængsel, kan retten også løslade dig ubetinget eller betinget i en periode på maksimalt tre år. Hvis du overtræder de vilkår, der er fastsat af retten, vil du blive stillet for retten og dømt på ny.

Retten kan desuden give dig en betinget dom, hvor du skal undergive dig tilsyn af en tilsynsværge. I visse tilfælde kan retten også pålægge en bødestraf.

Hvilken rolle har offeret under domsforhandlingen?

Hvis retssagen føres ved Criminal Court, har offeret mulighed for at være til stede under retssagen og fremsætte bemærkninger til straffen.

I Court of Magistrates kan offeret påtage sig en mere aktiv rolle ved at bistå anklageren enten personligt eller via en advokat.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.