Tiltalte i straffesager

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

A) Har jeg ret til at appellere rettens afgørelse?

Når der er rejst tiltale, kan retten også træffe afgørelse ved en strafferetlig kendelse uden at behandle sagen under hovedforhandlingen. Hvis retten afsiger en strafferetlig kendelse, kan du gøre indsigelse senest otte dage efter, at den er blevet forkyndt. Hvis du gør indsigelse, vil den strafferetlige kendelse blive ophævet, og hovedforhandlingen vil blive afholdt ved retten.

Du kan appellere en dom, der er afsagt af retten i første instans umiddelbart efter, at den er afsagt under retsmødet, ellers senest 15 dage efter domsafsigelsen. Hvis du ikke var til stede på tidspunktet for dommens afsigelse, skal appellen indgives senest 15 dage efter modtagelsen af den skriftlige dom til den ret, der afsagde dommen. Du kan angive, om du appellerer hele eller dele af retsafgørelsen.

Hvis du appellerer dommen, vil den ikke være endelig og eksigibel, før appeldomstolen har truffet sin afgørelse.

Appeldomstolen afviser din appel, hvis du har indgivet den efter fristens udløb, hvis du har givet afkald på din ret til appel, eller hvis den finder, at rettens dom er gyldig og lovlig. En sådan afgørelse er endelig og eksigibel.

I modsat fald kan appeldomstolen også ophæve dommen og hjemvise sagen til retten med henblik på fornyet behandling af sagen eller selv træffe afgørelse.

B) Hvilke andre retsmidler har jeg til rådighed?

Du kan ikke appellere appeldomstolens afgørelse.

Du kan indbringe den for Den Slovakiske Republiks øverste domstol, anmode justitsministeren om at indbringe den eller anmode om fornyet behandling af sagen, men afgørelsen forbliver endelig og kan fuldbyrdes. Det vil sige, at du f.eks. skal afsone en ubetinget fængselsstraf.

Du kan indbringe sagen inden for tre år efter modtagelsen af den skriftlige afgørelse ved den ret, der traf afgørelse i første instans. Sagen må kun indbringes af de grunde, der er anført i strafferetsplejeloven.

De kan anmode om, at sagen tages op til fornyet behandling, hvis der, når sagen er afsluttet, afdækkes nye faktiske omstændigheder, som ikke var kendt på tidspunktet for sagens behandling, og som er så vigtige, at den endelige afgørelse kan blive ændret.

C) Hvad er konsekvenserne af en domfældelse?

i) Straffeattest

Hvis du er blevet kendt skyldig i en strafbar handling, registreres disse oplysninger i strafferegistret, og en straffeattest kan rekvireres af forskellige statslige myndigheder, f.eks. med henblik på en ny straffesag. Alle domme er registreret i strafferegistret. Slettede domme fremgår ikke af straffeattesten.

v) Tvangsfuldbyrdelse af straf, overførsel af fanger, prøveløsladelse og alternative sanktioner

Hvis rettens afgørelse om at idømme dig en ubetinget fængselsstraf bliver eksigibel, vil retten bede dig om at afsone din straf eller udstede en arrestordre.

Du kan anmode retten om at udsætte afsoningen af din straf, hvis du bliver alvorligt syg. Hvis du er blevet idømt en fængselsstraf på op til et år, kan retten udsætte afsoningen af vægtige grunde i op til tre måneder eller endda længere af ekstraordinære årsager.

Hvis du er blevet idømt en betinget fængselsstraf, skal du være under tilsyn af en tilsynsførende, og retten overvåger din adfærd i en begrænset prøvetid. Retten kan træffe afgørelse om, hvorvidt du har overholdt betingelserne, eller en afgørelse om, at du ikke har overholdt betingelserne, og, hvis det er tilfældet, vil den desuden træffe afgørelse om afsoning af fængselsstraffen.

Alternative sanktioner er sanktioner, der fungerer som et alternativ til fængsling. De har til formål at give domfældte frihed og samtidig beskytte samfundet.

Der er tale om følgende: husarrest, samfundstjeneste, bøde, betinget fængsel og betinget prøveløsladelse.

Sidste opdatering: 02/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.