Tiltalte i straffesager

Slovakiet

I disse faktablade kan du læse om, hvordan de kompetente strafferetlige myndigheder forholder sig, hvis du er mistænkt eller tiltalt for at have begået en strafbar handling.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Kort gennemgang af straffesagen

Nedenfor finder du en kort gennemgang af de forskellige trin i en straffesag i Slovakiet.

Procesforberedelsen er inddelt i følgende faser:

  • før efterforskningen
  • selve efterforskningen (den forberedende procedure).

Retsprocessen består af følgende faser:

  • den indledende undersøgelse og gennemgang af anklageskriftet
  • retssagen
  • appelsagen (appel til en højere instans, appel til Den Slovakiske Republiks øverste domstol, genåbning af sagen)
  • fuldbyrdelsesproceduren, dvs. gennemførelse af straffen og frihedsberøvende foranstaltninger.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Mine rettigheder under politiets efterforskning

Mine rettigheder under retssagen

Mine rettigheder efter retssagen

Sidste opdatering: 02/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.