Tiltalte i straffesager

Spanien

Disse faktablade forklarer, hvad der sker, når en person er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling i en straffesag.

Indholdet er leveret af
Spanien

I den spanske forfatning anerkendes menneskets værdighed og ukrænkelige rettigheder, den enkeltes ret til fri personlig udvikling og respekten for loven og for andres rettigheder.

I det store charter anerkendes enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og de relevante internationale traktater og aftaler, som Spanien har ratificeret.

De grundlæggende rettigheder, der er knæsat i den spanske forfatning, er nærmere beskrevet i den nationale lovgivning.

Sigtedes/tiltaltes rettigheder i straffesager er specifikt reguleret i strafferetsplejeloven, som:

 1. anvender udtrykket "sigtet" om en person, der efterforskes på grund af sin tilknytning til en strafbar handling
 2. anvender udtrykket "tiltalt" generelt om en person, som den retslige myndighed efter efterforskningen af sagen formelt tiltaler for at have medvirket til begåelsen af en bestemt strafbar handling
 3. fortsat anvender udtrykket "anklaget", som uden forskel kan anvendes for "tiltalt" i den relevante fase.

Hvis du selv har været udsat for en lovovertrædelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Kort gennemgang af straffeprocessen

Indledning

Sagen kan indledes:

 • ved anmeldelse til den kompetente myndighed (politiet, anklagemyndigheden eller dommervagten (Juzgado de Guardia))
 • ved anmeldelse fra enhver person, uanset om personen er offer for den strafbare handling eller ej
 • ved politianmeldelse
 • af undersøgelsesdommeren af egen drift.

Efterforskningsfase

Når straffesagen er indledt, indledes den strafferetlige efterforskning (den såkaldte forundersøgelse). I denne fase udføres handlinger, der har til formål at forberede sagen: undersøgelse og registrering af lovovertrædelser, der kan være begået, omfattende alle de forhold, der kan påvirke deres strafferetlige kvalifikation og gerningsmændenes skyld, samt retsbevarende foranstaltninger over for dem med hensyn til deres økonomiske ansvar.

Afslutning af efterforskningen

Bevisoptagelsen afsluttes på en af følgende måder

 • Sagen afvises, og sagen afsluttes, hvis der ikke er tegn på en strafbar handling, eller hvis der ikke er en kendt gerningsmand, eller
 • sagen fortsætter og går ind i den såkaldte "mellemliggende" fase, der har til formål at fastslå, om efterforskningen er afsluttet, og om personen bør kendes skyldig.
 • Efter i givet fald at have fået forelagt anklageskrifter og svarskrifter indkalder retten parterne til den mundtlige forhandling.

Dom

Den mundtlige forhandling, som er offentlig — undtagen i særlige tilfælde — finder sted ved en anden dommer eller domstol end den, der har ledet efterforskningen, og afsluttes med en kendelse, som kan være:

 • en domfældelse
 • en frifindelse.

I begge tilfælde kan begge parter appellere dommen til en højere retsinstans.

Faktablade

Faktabladene indeholder yderligere oplysninger om alle disse faser i sagen og om dine rettigheder. Oplysningerne kan under ingen omstændigheder træde i stedet for juridisk bistand og er kun vejledende.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for.

1 - Mine rettigheder under efterforskningen

2 - Mine rettigheder under retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Sidste opdatering: 17/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.