Tiltalte i straffesager

Sverige

I disse faktablade kan du læse om, hvad der sker, når en person er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, der skal behandles i retten. For oplysninger om mindre alvorlige forseelser som f.eks. overtrædelser af færdselsloven, der normalt straffes med en bøde, se faktablad 5. Hvis du selv har været udsat for en forbrydelse, kan du finde detaljerede oplysninger om dine rettigheder her.

Indholdet er leveret af
Sverige

Kort gennemgang af straffeprocessen

I det følgende gives en kort gennemgang af de sædvanlige trin i en straffesag.

 • politiet modtager en anmeldelse af en forbrydelse
 • efterforskningen (forundersøgelsen) varetages af politiet. Ved alvorligere forbrydelser ledes efterforskningen af anklageren
 • i de fleste sager er det muligt at få beskikket en forsvarsadvokat
 • i tilfælde af alvorligere eller gentagne lovovertrædelser kan anklageren bede retten om at varetægtsfængsle dig. Der afholdes så et særligt retsmøde om varetægtsfængsling
 • anklageren indbringer en straffesag for distriktsretten
 • distriktsretten gennemfører en retssag (hovedretsmødet), hvor den vurderer, om det er bevist, at du har begået en forbrydelse, og træffer i bekræftende fald afgørelse om sanktioner osv.
 • hvis en af parterne appellerer sagen, vurderer appelretten, om distriktsrettens dom skal stadfæstes eller omstødes
 • i enkelte tilfælde kan en sag også appelleres til højesteret
 • dommen bliver eksigibel, hvilket vil sige endelig, og straffen fuldbyrdes, hvis der er afsagt dom.

Faktabladene indeholder oplysninger om alle disse faser af straffeprocessen og om dine rettigheder. Oplysningerne erstatter ikke juridisk rådgivning og er kun vejledende. Hvis du har brug for hjælp, er det altid en god idé at kontakte en advokat eller en anden ekspert for at finde ud af, hvad der er gældende for din situation.

Europa-Kommissionens rolle

Bemærk, at Europa-Kommissionen ikke går ind i straffesager i de enkelte medlemsstater og ikke kan hjælpe dig, hvis du ønsker at klage. Faktabladene indeholder oplysninger om, hvordan og til hvem du kan klage.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 – Juridisk bistand

2 – Mine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning

 • afhøring
 • anholdelse
 • varetægtsfængsling
 • fortsættelse af politiets efterforskning
 • forsvarets forberedelse af sagen
 • tiltale

3 – Mine rettigheder under retssagen

4 – Mine rettigheder efter retssagen

5 – Overtrædelse af færdselsloven og andre mindre alvorlige forseelser

Relevante links

Svenske domstole

Den svenske anklagemyndighed

Det svenske advokatsamfund

Myndigheden for støtte til ofre for forbrydelser

Sveriges kriminalforsorg

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.