Tiltalte i straffesager

Sverige

Det er meget vigtigt, at du får uafhængig juridisk rådgivning, hvis du på en eller anden måde er involveret i en straffesag. I disse faktablade kan du læse om, hvornår og under hvilke omstændigheder du har ret til advokatbistand. Du kan også læse om, hvad en advokat kan gøre for dig. I dette generelle faktablad forklares det, hvordan du finder en advokat, og hvordan udgifterne til advokatbistand vil blive betalt, hvis du ikke selv har råd til at betale.

Indholdet er leveret af
Sverige

Din ret til en forsvarsadvokat

Hvis retten ønsker dig varetægtsfængslet, får du øjeblikkelig beskikket en forsvarsadvokat. Men hvis du ikke er tilbageholdt, sker det først, når sagen starter. Du har dog altid ret til at bede om at få beskikket en forsvarsadvokat, hvis du er mistænkt for en lovovertrædelse med en strafferamme på mindst seks måneders fængsel. Du kan også have ret til en forsvarsadvokat i andre sager.

Sådan finder du en advokat

Hvis du ønsker en bestemt advokat, har du normalt ret til at bede om at få denne person beskikket. Ellers udpeger distriktsretten en advokat for dig. I så fald bliver denne taget fra en liste over advokater, der normalt arbejder som forsvarsadvokat ved den pågældende distriktsret. Hver distriktsret har en liste over lokale advokater, der normalt arbejder som forsvarsadvokat.

Du kan også finde en advokat, der arbejder med straffesager, på webstedet for det svenske advokatsamfund.

Betaling for advokatbistand

Hvis du får beskikket en forsvarsadvokat, betaler staten den pågældendes salær. Hvis du kendes skyldig i den forbrydelse, du er mistænkt for, kan du alt efter din økonomiske situation skulle betale alle eller nogle af disse udgifter. Det er retten, som træffer beslutning om dette.

Hvis du ønsker en advokat, som har kontor et andet sted end der, hvor distriktsretten ligger, kan du blive nødt til selv at betale advokatens rejseudgifter og -tid.

Du kan også vælge en privat forsvarsadvokat. I så fald skal du selv betale alle udgifter. Men hvis du frifindes, har du mulighed for at få alle eller dele af udgifterne godtgjort.

Relevante links

Det svenske advokatsamfund

Den svenske retshjælpsmyndighed

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.