Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Luxemburg

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Мога ли да обжалвам решението?

Имате право да обжалвате въззивно решението в срок от четиридесет дни, считано от деня, в който е постановено, чрез подаване на жалба в съда. Това въззивно обжалване може да се ограничи до оспорване на тежестта на наказанието или до гражданската част.

Компетентност

  • Дребно нарушение (contravention) = решение на полицейския съд (tribunal de police); обжалва се пред наказателния съд за леки престъпления (tribunal correctionnel).
  • Леко престъпление /деликт/ (délit) = решение на наказателния съд за леки престъпления (tribunal correctionnel); обжалва се пред апелативния съд (Cour d’appel).
  • Престъпление (crime) = решение на наказателното отделение (chambre criminelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement); обжалва се пред наказателното отделение (chambre criminelle) на апелативния съд (Cour d’appel).

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Държавният прокурор при съда, сезиран с въззивната жалба, се уведомява в срок от двадесет и четири часа от нейното подаване. Ще бъде насрочена дата на съдебното заседание и тя ще ви бъде съобщена.

Колко време трябва да мине, за да се разгледа жалбата?

Ще трябва да минат няколко месеца преди жалбата да бъде разгледана.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването? При какви условия?

При обжалването имате право да представяте нови доказателства. Прилагат се общите правила относно доказването. Съдът допуска всички представени законосъобразни доказателства. За сметка на това не се приемат доводи за процесуални нарушения, като нищожност на действие, които е трябвало да бъдат изтъкнати в първоинстанционното производство.

Какво ще се случи на заседанието по жалбата и какво може да реши съдът?

Съдиите разглеждат отново фактите, но по принцип свидетелите не се изслушват отново, освен ако съдът не установи, че това е необходимо. Съща така, при необходимост той може да изслуша нови свидетели.

Въззивният съдия по принцип не може да налага по-тежко наказание спрямо наложеното в първоинстанционното производство, ако само подсъдимият е оспорил решението. В този случай съдът може единствено да потвърди или да намали наказанието на подсъдимия. Налагане на по-тежко наказание е възможно само в случай че държавният прокурор също е обжалвал въззивно решението, какъвто е общият случай, ако обвиняемият обжалва въззивно наказателната част.

Какво ще се случи, ако жалбата се уважи/отхвърли?

Имате право да подадете касационна жалба. Касационният съд (Cour de cassation) се ограничава до проверка на прилагането на правото, но повече не разглежда фактите.

Ще получа ли обезщетение, ако първото решение е било неправилно? Какво? Как?

Имате право на обезщетение единствено ако неоснователно сте бил задържан в ареста. С това право разполага всяко лице, което е било задържано превантивно за повече от три дни, при условие че това задържане или неговото потвърждаване не е било допуснато по Ваша собствена вина.

Ако жалбата ми бъде уважена, обстоятелството, че съм бил осъждан, ще остане ли вписано в регистъра за съдимост?

Ако жалбата Ви бъде уважена и доведе до оправдаване, вашето осъждане няма да бъде вписано в регистъра за съдимост.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване, ако първото обжалване е неуспешно? Пред кого? При какви обстоятелства?

Ново разглеждане може да бъде поискано от всяко лице, признато за извършител на престъпление или деликт с влязло в сила съдебно решение, при следните обстоятелства:

  • Ако след осъждане за престъпление или деликт, с ново съдебно решение за същото деяние бъде осъдено друго лице и двете осъждания са несъвместими, в такъв случай това противоречие е доказателство за невинността на едното или другото лице.
  • Ако изслушаните свидетели впоследствие са били осъдени за лъжесвидетелстване.
  • Ако след осъждането настъпи факт или се разкрият неизвестни доказателства, които са от такова естество, че да докажат вашата пълна или частична невинност.
  • Ако след осъждане за убийство се представят годни доказателства, посочващи достатъчно признаци, че предполагаемата жертва на убийството е жива.
  • Ако от решение на Европейския съд по правата на човека следва, че присъдата е постановена в нарушение на тази конвенция.

Върховният съд (Cour supérieure de justice), заседава като Касационен съд и се произнася по исканията за ново разглеждане.

Кога осъдителната присъда е окончателна?

Осъдителната присъда става окончателна след изчерпване на всички правни средства за защита, включително в случай че срокът за въззивно или касационно обжалване е изтекъл.

Ако съм гражданин на друга държава членка, могат ли да ме върнат там след процеса?

Може да бъдете върнат след процеса като гражданин на друга държава-членка заради сериозно смущаване на обществения ред. Гражданин на трета държава може да поиска да бъде освободен от изтърпяване на половината от наказанието лишаване от свобода, ако писмено се ангажира повече да не се връща в страната.

Решението на Министерството на имиграцията (Ministère de l’immigration) за Вашето връщане можете да обжалвате пред административния съд.

Какво ще се случи с информацията за обвиненията /осъждането?

Информацията за вашето осъждане ще бъде вписана в регистъра за съдимост — картотека, която служи за вписване на осъдителните присъди, постановени от люксембургските наказателни юрисдикции.

Как и къде ще се съхранява тази информация?

Регистърът за съдимост се води под формата на компютъризирана база данни в Главна прокуратура (Parquet Général) и е на подчинение на Генералния държавен прокурор (Procureur Général d’Etat). Вие сте идентифициран в тази база данни с вашето име и фамилия, тези на вашите майка и баща, а ако е приложимо — и с тези на вашия съпруг, с вашите дата и място на раждане, местоживеене и професия или с идентификационен номер.

Колко време ще бъде съхранявана?

Осъдителните присъди, постановени от люксембургска юрисдикция се заличават от регистъра за съдимост, ако бъдете реабилитиран по силата на закона или по съдебен ред.

Може ли да бъде съхранявана без моето съгласие?

Съхраняването на информацията в регистъра за съдимост е задължително и може да се извършва без вашето съгласие.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на тази информация? Как? Пред кого?

Имате право да оспорвате вписванията в регистъра за съдимост; имате право да обжалвате пред съвещателния състав (chambre du conseil) на районния съд.

Връзки по темата

Регистър за съдимост

Наказателен кодекс (Code pénal)

Кодекс за наказателно разследване (Code d’instruction criminelle)

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.