Obvinění (trestní řízení)

Luxemburg

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Jaké jsou etapy vyšetřování?

Úkolem vyšetřování je shromáždit důkazy o spáchaném protiprávním jednání a rozhodnout, zda jedna nebo několik podezřelých osob je nebo jsou pachateli tohoto protiprávního jednání.

Státní zástupce zahájí předběžné vyšetřování svěřené policii, která vyslýchá možné pachatele, shromažďuje poznatky a sepisuje je do protokolu.

Po ukončení vyšetřování státní zástupce rozhodne, buď věc odložit, nebo předat obviněného soudu, který ho bude soudit.

Pokud je spáchán trestný čin nebo komplikovaný přečin, státní zástupce ustanoví vyšetřujícího soudce, který shromáždí a ověří skutečnosti a okolnosti ve prospěch a v neprospěch obviněného. Soudce obviní všechny osoby, které by mohly být ve věci zapojeny, a může samostatně nebo prostřednictvím policie provádět prohlídky, zabavení nebo jiné úkony. Může rozhodnout o uvalení vazby na každého obviněného.

V případě, že se soudní vyšetřování týká trestného činu, soudce podá státnímu zástupci zprávu o řízení. Státní zástupce navrhne věc odložit nebo předat obviněného soudu, který ho bude soudit. Poradní senát obvodního soudu rozhodne o přijetí nebo nepřijetí návrhů státního zástupce.

Moje práva během vyšetřování a soudního vyšetřování (l’enquête a l’instruction)

Policejní výslech / předběžné vyšetřování (1)

Jak probíhá předběžné vyšetřování?

Po trestním oznámení nebo policejním zjištění trestného činu nebo přečinu vede státní zástupce předběžné vyšetřování s cílem zjistit pachatele protiprávního jednání. U všech přečinů může pověřit vyšetřujícího soudce soudním vyšetřováním, aby shromáždil podklady. V případě trestných činů musí dojít k předání vyšetřujícímu soudci. Každý svědek může být vyslechnut. Státní zástupce, policie nebo vyšetřující soudce vás proto může předvolat k výslechu o vaší případné úloze ve věci.

Co znamená výraz „obviněný“?

V okamžiku, kdy vás vyšetřující soudce označí za „obviněného“, tedy za osobu obviněnou ze spáchání trestného činu, máte v rámci vyšetřování či soudního vyšetřování určitá práva. Avšak až do doby, kdy budou soudu předloženy a soudem zohledněny důkazy o vaší vině, jste považován za nevinného.

Jaké informace mi budou sděleny?

Máte právo být informován o povaze a důvodu obvinění, tedy o skutečnostech, které vám jsou vytýkány a o právních základech pro tato obvinění. Účelem tohoto práva na informace je umožnit vám co nejlépe připravit obhajobu. Informace musejí být srozumitelné a úplné a předá vám je úředník kriminální policie nebo vyšetřující soudce.

Budu mít nárok na tlumočníka, nemluvím-li jednacím jazykem?

Pokud nemluvíte jazykem, který užívají soudní orgány (policie nebo vyšetřující soudce), je přivolán tlumočník. Přeloží všechny otázky a všechny vaše odpovědi.

Zadržení (včetně evropského zatýkacího rozkazu) (2)

Jak se postupuje v případě přistižení při trestném činu nebo přečinu?

V případě přistižení při trestném činu nebo přečinu, tedy trestného činu, k němuž právě došlo, můžete být okamžitě zadržen policií, pokud jste ze spáchání tohoto trestného činu podezřelý. Policie vás může zadržovat maximálně 24 hodin. Předměty použité při protiprávním jednání mohou být zabaveny. Mohou vám být odebrány otisky prstů a můžete být fotografován. Rovněž vám může být odebrána DNA. Poté jste předveden k vyšetřujícímu soudci.

Kdy a jak bych mohl mít k dispozici advokáta?

Pokud vás úředníci kriminální policie zadrželi pro přistižení při trestném činu nebo přečinu nebo jste vyslýchán vyšetřujícím soudcem, úředníci kriminální policie nebo vyšetřující soudce vás musí poučit o právu na advokáta a umožnit vám spojit se s ním, aby vám pomohl. Tato informace se podává před zahájením výslechu v písemné podobě a proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte.

Mohu kontaktovat rodinného příslušníka nebo přítele?

Policie vás musí písemně poučit proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte, o vašem právu uvědomit osobu podle vlastního rozhodnutí a dostanete k dispozici telefon. Může to být člen vaší rodiny nebo přítel, pokud to není v rozporu se zájmem vyšetřování.

Pokud potřebuji lékaře, mohu ho kontaktovat?

Na začátku zadržení jste písemně a proti potvrzení v jazyce, kterému rozumíte, poučen o vašem právu na neodkladné lékařské vyšetření. Také státní zástupce může kdykoliv rozhodnout o vašem lékařském vyšetření, a to na základě vlastní iniciativy nebo na návrh vašeho rodinného příslušníka.

Pokud jsem státním občanem jiné země, mohu kontaktovat velvyslanectví své země?

Můžete kontaktovat osobu podle vlastního rozhodnutí, tedy i velvyslanectví své země, budete-li si to přát.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Pokud během vašeho zadržení vznikne podezření, že ukrýváte předměty potřebné k prokázání pravdy nebo předměty vám nebo někomu jinému nebezpečné, pak můžete být podroben tělesné prohlídce, kterou provede osoba stejného pohlaví.

Mohou mi prohledat byt, kancelář, auto a podobně?

V rámci předběžného vyšetřování vám může být provedena domovní prohlídka, pokud jste s tím výslovně souhlasil a písemně to potvrdil vlastní rukou. V případě přistižení při trestném činu nebo přečinu není tento souhlas potřebný a prohlídka se může uskutečnit v kteroukoliv denní nebo noční hodinu. Pokud existují indicie naznačující, že jste spáchal trestný čin nebo přečin, je rovněž možné provést prohlídku vašeho vozidla.

V rámci soudního vyšetřování lze provést domovní prohlídku pouze mezi půl sedmou a dvacátou hodinou. Můžete obdržet kopii svých zabavených dokumentů a požadovat vrácení zabavených předmětů. Stát vám tento předmět vrátí, pokud jej nepotřebuje k zjištění pravdy nebo k zajištění práv stran a pokud takové navrácení nepředstavuje nebezpečí pro osoby nebo majetek. Vrácení lze odmítnout v případech, kdy je podle zákona nařízena propadnutí věci.

Požádají mě o vzorky DNA, otisky prstů nebo o jiné tělesné tekutiny?

Na základě příkazu státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce a s vaším písemným a předběžným souhlasem vám úředník kriminální policie může odebrat buněčné vzorky pro stanovení porovnávacího profilu DNA.

Odběr buněčných vzorků nemůžete odmítnout, pokud snad existuje přímá souvislost mezi vámi a provedenými dotčenými skutečnostmi a pokud tyto skutečnosti budou potrestány trestem odnětí svobody v trvání dvou let nebo déle.

Nemůžete být přinucen k odběru krve.

Státní zástupce může nařídit sejmutí otisků prstů, pokud se zdá, že jste se podílel na právě spáchaném trestném činu, a během předběžného vyšetřování. Tyto otisky mohou policii později pomoci při prevenci, odhalování a zjišťování protiprávního jednání.

Pokud jsou otisky prstů naprosto nezbytné pro určení vaší totožnosti, můžete o ně být požádán v rámci vyšetřování ve věci přistižení při trestném činu nebo přečinu nebo předběžného vyšetřování nebo dožádání právní pomoci nebo provedení příkazu prohledání, který vydal soudní orgán se souhlasem státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce. Tyto otisky může policie později využít při prevenci, odhalování a zjišťování trestné činnosti, s výjimkou případu, kdy nejste účastníkem žádného soudního vyšetřování nebo vykonávacího opatření.

Jakým způsobem vás vyšetřující soudce může přimět k výslechu?

Pokud jste na svobodě, vyšetřující soudce vás může předvolat, jmenovitě obsílkou k soudu. Vyšetřující soudce vás jednoduše vyzve, abyste se ve stanovený den a hodinu dostavil a pak vás ihned vyslechne.

Vyšetřující soudce vás však také může nechat policejně předvést na základě předváděcího rozkazu, pokud usoudí, že existuje nebezpečí útěku, nebezpečí zmizení důkazů nebo pokud se nedostavíte na jeho žádost. V případě protiprávního jednání, které je trestným činem, se nebezpečí útěku presumuje.

Zatýkací rozkaz může být použit, pokud je obviněný na útěku nebo pobývá v zahraničí a pokud mu za přičítané skutky hrozí trest odnětí svobody.

Jsem-li státním občanem jiné země, musím se účastnit soudního vyšetřování a mohu se účastnit prostřednictvím video přenosu?

Během líčení musíte být přítomen. Zákon nepočítá s účastí prostřednictvím videopřenosu.

Výslech u vyšetřujícího soudce a uvalení vazby (3)

Co je cílem výslechu u vyšetřujícího soudce?

Vyšetřující soudce zjistí vaši totožnost a seznámí vás s úkony provedenými během řízení. Potom vám sdělí obvinění, to znamená, že od této chvíle jste s úřední platností obviněn ze spáchání určitého protiprávního skutku a bude se vás dotazovat na vytýkané skutečnosti (nebo na skutečnosti, „které vám jsou vytýkány“).

Jaká jsou moje práva během výslechu u vyšetřujícího soudce?

Máte právo být seznámen s každou vytýkanou skutečnosti a o úkonech provedených během řízení ve věci zjevného trestného činu (flagrant crime) nebo přečinu nebo během předběžného vyšetřování.

Vyšetřující soudce je povinen před výslechem vás písemné poučit o právu na obhájce (advokáta) podle vlastního rozhodnutí, což potvrdíte písemně v jazyce, kterému rozumíte. Pokud si ho nezvolíte, vyšetřující soudce vám jej na vaši žádost musí ustanovit z moci úřední.

Můžete být vyslýchán pouze v přítomnosti advokáta, pokud to výslovně neodmítnete.

Po celou dobu máto právo odmítnout vypovídat. O tomto právu musíte být informován.

Stále máte právo vrátit se k dříve učiněným prohlášením; doznání je přijatelné pouze tehdy, je-li učiněno svobodně a dobrovolně.

Máte právo klást otázky svědkům.

Až do konce prvního výslechu nemáte právo komunikovat se svým advokátem. Soudce vám může odůvodněným rozhodnutím po dobu až 10 dnů zakázat komunikovat (psát si) s blízkými osobami.

Budu mít k dispozici tlumočníka, nerozumím-li jazyku?

Vyšetřující soudce musí k výslechu přizvat tlumočníka, který přeloží všechny otázky, odpovědi a přeloží i vaše výpovědi při čtení.

Mohu být předán do své země původu?

Ne, pokud úřady vaší země nežádají o vaše vydání za stejný trestný čin a lucemburské úřady nesouhlasí s vyšetřováním ve vaší zemi, budete muset zůstat v Lucembursku, případně ve vězení.

Budou požadovány informace o mém trestním rejstříku?

Soudní orgány v rámci vyšetřování prakticky ověřují předchozí události, a tedy rovněž váš trestní rejstřík.

Budu informován o svědcích, kteří svědčí proti mně a o dalších existujících důkazech proti mně?

V rámci vašeho práva nahlížet do spisu, za normálních okolností prostřednictvím vašeho advokáta, se můžete informovat o svědcích, kteří svědčili proti vám, a o dalších existujících důkazech proti vám. Do svého spisu máte přístup po prvním výslechu. Kdykoliv rovněž můžete požádat vyšetřujícího soudce o prostudování podkladů ve svém spisu.

Budu propuštěn na svobodu nebo umístěn do vazby?

Vyšetřující soudce vás po obvinění a výslechu může propustit na svobodu. Na základě vydání rozkazu k prozatímnímu zajištění na vás také může uvalit vyšetřovací vazbu. V tom případě vás policie převeze do vězení. Vyšetřující soudce vám v zájmu vyšetřování může zakázat komunikaci s okolím. Po zrušení tohoto zákazu a při dodržení přísných vězeňských pravidel budete moci z vězení zatelefonovat svým blízkým osobám.

Po celou dobu řízení máte právo žádat o předběžné propuštění na svobodu. Toto propuštění na svobodu může být podmíněno složením kauce a povinností zřídit si doručovací adresu v Lucembursku.

Mohu během vyšetřování opustit zemi?

Zemi můžete zpravidla opustit, pokud nejste uvězněn. Pokud vám však hrozí trest odnětí svobody za přečin nebo přísnější trest (s maximální sazbou od dvou let odnětí svobody, pokud máte bydliště v Lucembursku), může vyšetřující soudce nebo poradní senát nařídit soudní dozor, v jehož rámci bude například vyšetřující soudce vysloví zákaz opustit určenou oblast.

Za stejný trestný čin jsem již byl stíhán v jiném členském státě. Co z toho plyne?

Ve stejné věci můžete být za tentýž čin potrestán jen jednou, avšak dvojí stíhání je možné, dokud v některé zemi není vydán konečný pravomocný rozsudek. Pokud v tomto státě probíhá vyšetřování, budete moci do toho státu být vydán, souzen tam, ale nikoliv už v Lucembursku.

Jednání poradního senátu kvůli rozhodnutí o propuštění na svobodu (4)

Jak a u koho mám žádat o předběžné propuštění na svobodu, pokud jsem ve vazbě?

O propuštění na svobodu lze žádat za každých okolností, tedy kdykoliv v průběhu vyšetřování a bez omezení počtu žádostí. Jde o jednoduchou žádost podávanou k poradnímu senátu obvodního soudu.

Pokud jste však prozatímně držen ve vězení, můžete žádat o předběžné propuštění pouze písemnou žádostí předanou do rukou personálu.

Jaký je postup a lhůty?

O žádosti o předběžné propuštění na svobodu se rozhoduje bezodkladně a nejpozději tři dny od podání. Jakožto obviněný musíte být vyslechnut vy sám, případně váš advokát. Poradní senát obvodního soudu rozhoduje na základě písemného odůvodněného stanoviska vyšetřujícího soudce.

Mohu být předběžně propuštěn na svobodu po zaplacení finanční částky (kauce)?

Zákon s možností kauce počítá. Soud vás může propustit po zaplacení částky, o jejíž výši svobodně rozhodne. Tato částka zaručuje, že předstoupíte před vyšetřujícího soudce a před soud a že vykonáte trest, zaplatíte pokuty a soudní výlohy.

Budu v případě předběžného propuštění pod dozorem?

Propuštění na svobodu může být podmíněno soudním dozorem. Soudní orgány vás mohou podrobit jistým povinnostem, například vám mohou zakázat styk s některými osobami nebo mohou vydat zákaz cestování.

Existuje proti soudním rozhodnutím opravný prostředek?

Pokud jste propuštěn na svobodu, státní zástupce může ve lhůtě jednoho dne od vydání rozhodnutí proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. V tom případě zůstanete zadržen až do rozhodnutí odvolacího soudu.

Proti rozhodnutí o zamítnutí propuštění na svobodu se můžete kdykoliv odvolat u odvolacího soudu.

Soudní vyšetřování státním zástupcem / vyšetřujícím soudcem a práva obhajoby (5)

Jaké úkony může podnikat vyšetřující soudce?

Vyšetřující soudce má v průběhu vyšetřování k dispozici mnoho různých opatření k prokázání skutečností o spáchaném protiprávním jednání.

Soudce tak může nechat provést prohlídku, vyslechnout svědky, provést konfrontace, nařídit provedení znaleckého posudku, telefonní odposlech nebo kontrolu, případně infiltraci.

Mohu proti úkonu při postupu vyšetřování podat opravný prostředek?

O zrušení úkonu při postupu vyšetřování můžete požádat u poradního senátu obvodního soudu.

Tato žádost musí být podána v průběhu samotného vyšetřování, a to ve lhůtě pěti dnů od zjištění úkonu. Není-li žádost o zrušení během vyšetřování podána, nebude ji už moci podat během soudního procesu.

Jaké další opravné prostředky mohu podat?

Kromě těchto případů neplatnosti máte také právo v průběhu vyšetřování žádat, aby byla dodrženy nebo vykonány zákonná práva či nároky. Pokud o vaší žádosti nebylo rozhodnuto nebo rozhodnutí bylo zamítavé, můžete toho využít při dalším vyšetřování a namítat, že soudní řízení není spravedlivé.

Jaké úkony mohu požadovat u vyšetřujícího soudce?

Prostřednictvím svého advokáta můžete vyšetřujícího soudce žádat o provedení úkonů za účelem prokázání vaší neviny. Můžete tedy požadovat prohlídku, nový výslech, vyslechnutí jistých svědků pro svou obhajobu, provedení konfrontace nebo znaleckého posudku.

Dále můžete soudci předat jakýkoliv dokument určený k prokázání vaší neviny nebo žádat, aby bylo zrušeno soudní zajištění dokumentů, předmětů nebo bankovních účtů.

Ukončení soudního vyšetřování a předání před soud (6)

Jaký je průběh po ukončení vyšetřování?

Vyšetřující soudce rozhodne o ukončení vyšetřování. V tom případě si tedy myslí, že učinil všechny potřebné kroky pro zjištění pravdy a že obvinění pachatelé mohou být souzeni.

Jaká máte práva po rozhodnutí o ukončení vyšetřování?

Spis s případným usnesením vyšetřujícího soudce dostanete se svým advokátem k dispozici alespoň osm dnů před posouzením spisu poradním senátem obvodního soudu. Máte právo být informován o všech podkladech, které byly zjištěny v průběhu vyšetřování.

Máte právo předložit rozklad, v praxi prostřednictvím svého advokáta, před rozhodnutím poradního senátu, který buďto vydá rozhodnutí o zastavení řízení (zastavení stíhání pro nedostatek důkazů) nebo rozhodnutí o předání soudu (soud s obžalovanými).

Proti uvedeným rozhodnutím vyšetřujícího soudce a poradního senátu můžete podat opravný prostředek: proti usnesení vyšetřujícího soudce nebo rozhodnutí poradního senátu obvodního soudu se můžete odvolat. Toto odvolání projedná poradní senát odvolacího soudu.

Mohu před soudním řízením ve všech nebo v některých bodech obžaloby/obvinění přiznat vinu?

V Lucembursku v současné době řízení o přiznání viny neexistuje.

Mohou být před soudním řízením změněny body obžaloby/obvinění?

Body obžaloby/obvinění mohou být před soudním řízením změněny podle skutečností zjištěných během vyšetřování nebo soudního vyšetřování.

Související odkazy

Trestní zákoník

Trestní řád

Poslední aktualizace: 05/04/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.