Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Luxemburg

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Wykroczenia i występki w ruchu drogowym określa Kodeks drogowy, który w szczególności rozróżnia wykroczenia i występki popełniane w stanie nietrzeźwości, wykroczenia i występki związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz występki związane z zachowaniem w razie wypadku.

Jakiego rodzaju wykroczenia i występki popełniane w stanie nietrzeźwości przewiduje kodeks?

Istnieje rozróżnienie w zależności od zawartości alkoholu w organizmie. Karalna jest zawartość alkoholu we krwi przewyższająca 0,5 promila. Sprawy, w których próg ten został przekroczony aż do poziomu 1,2 promila podlegają właściwości sądu policyjnego (poważne wykroczenie). Sprawy, w których zawartość alkoholu we krwi przekracza 1,2 promila podlegają właściwości sądu poprawczego (występek).

Prawo określa również wyraźne oznaki stanu nietrzeźwości. W związku z powyższym, jeżeli zawartość alkoholu we krwi jest niższa niż 0,5 promila, ale kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, będzie traktowany tak, jakby zawartość alkoholu we krwi wynosiła co najmniej 0,5 promila. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi pomiędzy 0,5 a 1,2 promila, lecz kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, będzie on traktowany tak, jakby zawartość alkoholu w jego krwi wynosiła co najmniej 1,2 promila.

Jakie kary grożą osobom popełniającym wykroczenia i występki w stanie nietrzeźwości?

Przepisy przewidują następujące kary: pozbawienie wolności, grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdu (tymczasowo, dożywotnio, ze skutkiem natychmiastowym) lub przepadek samochodu. Kary zależą od powagi przestępstwa.

Jakie wykroczenia i występki związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości przewiduje kodeks?

Istnieją trzy rodzaje czynów związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości:

Zwykłe wykroczenie

Do tej kategorii należy każde przekroczenie dozwolonej prędkości, które nie należy do innej kategorii. Karę za to wykroczenie stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, która kończy sprawę.

Poważne wykroczenie

Karę stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego (od 25 do 500 EUR).

Występek polegający na poważnym przekroczeniu dozwolonej prędkości (wyłącznie w przypadku ponownego popełnienia poważnego wykroczenia)

Karę stanowi grzywna nałożona w drodze mandatu karnego (od 500 do 10 000 EUR) oraz pozbawienie wolności (od 8 dni do 3 lat) lub jedna z tych kar.

Szczegółowe informacje na temat progów związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości oraz ich klasyfikację według powagi wykroczenia można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Transportu.

Jakie występki związane z zachowaniem w razie wypadku przewiduje kodeks?

Występek ucieczki z miejsca wypadku

W razie wypadku (niezależnie od jego charakteru czy rozmiaru szkody) musisz pozostać na jego miejscu do czasu zakończenia wszystkich ustaleń. W innym razie popełnisz występek ucieczki z miejsca wypadku.

Za popełnienie występku ucieczki z miejsca wypadku grozi kara pozbawienia wolności, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie

Nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie jest karalne w sytuacji, gdy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo nie udzielisz pomocy lub nie zapewnisz pomocy osobie znajdującej się w poważnym niebezpieczeństwie, mimo że stwierdziłeś, iż osoba ta się w nim znajduje lub poinformowały cię o tym inne osoby zwracające się o twoją pomoc.

Za nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu dni do pięciu lat i grzywna w wysokości od 251 do 10 000 EUR lub jedna z tych kar.

Nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Takie przypadki są rozpoznawane przez sąd odrębnie, jako sprawy niezwiązane z ruchem drogowym.

Ciekawe strony

Wydział transportu, przekroczenie dozwolonej prędkości

Nowości w transporcie drogowym

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.