Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Luxemburg

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Môžem sa odvolať?

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa máte právo odvolať do štyridsiatich dní odo dňa jeho vynesenia formou vyhlásenia podaného na súde. V odvolaní sa môžete obmedziť na výrok o výške trestu alebo na výrok o výške odškodnenia poškodenému.

Právomoci

  • Priestupok = priestupkový súd; odvolanie sa podáva na trestný súd.
  • Prečin = trestný súd; odvolanie sa podáva na odvolací súd.
  • Zločin = trestný senát okresného súdu; odvolanie sa podáva trestnému senátu odvolacieho súdu.

Čo sa stane, ak sa odvolám?

Štátny prokurátor alebo súd prvého alebo druhého stupňa, na ktorý sa podáva odvolanie, bude o odvolaní vyrozumený do dvadsiatich štyroch hodín. Určí sa dátum pojednávania a tento vám bude oznámený.

Ako dlho bude trvať, kým sa súd bude odvolaním zaoberať?

Súd sa bude zaoberať odvolaním v lehote niekoľkých mesiacov.

Budem môcť v rámci odvolania predložiť nové dôkazy? Aké pravidlá platia?

V rámci odvolania máte právo predložiť nové dôkazy. Platia pravidlá práva predkladať dôkazy. Súd uzná všetky predložené dôkazy získané zákonným spôsobom. Naopak, neuzná procesné prostriedky, akými sú neplatnosť úkonu, ktoré sa mali uplatniť v prvej inštancii.

Ako bude prebiehať pojednávanie o odvolaní a ako môže súd rozhodnúť?

Sudcovia opätovne preskúmajú fakty, ale svedkovia nebudú v zásade znova vypočutí, iba ak by súd rozhodol, že je to nevyhnutné. Okrem toho, v prípade potreby bude súd oprávnený vypočuť nových svedkov.

Odvolací sudca v zásade nemôže zvýšiť trest uložený v prvej inštancii, ak sa proti rozsudku odvolal iba obžalovaný. V takomto prípade súd môže jedine zachovať alebo znížiť trest obvinenému. Zvýšenie trestu je možné iba v prípade, ak sa proti rozsudku odvolal aj štátny prokurátor, čo sa spravidla stáva, ak sa obžalovaný odvolá proti výroku o výške trestu.

Čo sa stane, ak sa odvolaniu vyhovie / odvolanie sa zamietne?

Máte právo podať kasačnú sťažnosť. Kasačný súd sa obmedzí na kontrolu práva, ale nezaoberá sa faktami.

Ak bolo prvé rozhodnutie nesprávne, budem odškodnený? Na základe čoho? Ako?

Máte právo na odškodnenie iba v prípade neoprávneného väznenia. Toto právo má každá osoba, ktorá bola držaná vo vyšetrovacej väzbe dlhšie ako tri dni za predpokladu, že k jej vzatiu do väzby alebo k ponechaniu vo väzbe nedošlo jej vlastnou vinou.

Ak súd vyhovie môjmu odvolaniu, zachová sa záznam o mojom odsúdení v registri trestov?

Ak súd vyhovie vášmu odvolaniu a toto odvolanie povedie k zbaveniu viny vašej osoby, vaše odsúdenie nebude zaznamenané v registri trestov.

Je po zamietnutí prvého odvolania prípustné druhé odvolanie? Komu ho treba adresovať? Za akých okolností?

Ktorákoľvek osoba uznaná na základe konečného rozhodnutia za páchateľa zločinu alebo prečinu môže požiadať o obnovu konania za týchto okolností:

  • Ak po odsúdení za zločin alebo prečin bola novým súdnym rozhodnutím odsúdená za ten istý trestný čin iná osoba a ak obe odsúdenia nemôžu byť v tomto prípade zlučiteľné a ich vzájomný rozpor je dôkazom neviny jednej alebo druhej osoby.
  • Ak vypočutí svedkovia boli potom odsúdení za falošné svedectvo.
  • Keď sa po odsúdení stane skutok alebo sa objavia neznáme dôkazy, ktoré by mohli dokázať vašu úplnú alebo čiastočnú nevinu.
  • Ak budú po odsúdení za zabitie predložené dôkazy, ktoré poskytnú dostatočné indície o tom, že domnelá obeť zabitia je nažive.
  • Ak z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vyplynie, že odsúdenie v trestnej veci bolo vynesené v rozpore s dohovorom o ochrane ľudských práv.

O žiadostiach o obnovu konania rozhodne najvyšší súd zasadajúci ako kasačný súd.

Kedy bude odsúdenie konečné?

Odsúdenie sa považuje za konečné po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov, medziiným v prípade prekročenia lehoty na odvolanie alebo na podanie kasačnej sťažnosti.

Ak som štátnym príslušníkom iného členského štátu, môžu ma po súdnom procese odovzdať späť?

Po súdnom procese vás môžu ako štátneho príslušníka iného členského štátu odovzdať späť z dôvodu súčasného a závažného narúšania verejného poriadku. Štátny príslušník tretej krajiny môže požiadať o prepustenie na slobodu po vykonaní polovice trestu väzenia, ak sa písomne zaviaže, že sa do krajiny už nevráti.

Proti rozhodnutiu ministerstva prisťahovalectva vydať vás na konanie pred správnym súdom sa môžete odvolať.

Čo sa stane s informáciami o bodoch obžaloby / odsúdenia?

Informácie o vašom odsúdení budú zaznamenané v registri trestov – súbore, do ktorého sa zapisujú odsúdenia vynesené luxemburskými trestnými súdmi.

Ako a kde sa budú tieto informácie uchovávať?

Register trestov vedie generálna prokuratúra pod vedením generálneho štátneho prokurátora vo forme počítačového súboru. V súbore budete označený prostredníctvom vášho priezviska a mena, mena vášho otca a matky a v prípade potreby mena vášho manžela (vašej manželky), dátumu a miesta narodenia, bydliska a povolania alebo identifikačného čísla.

Ako dlho sa budú informácie uchovávať?

Odsúdenia vynesené luxemburským súdom budú z registra trestov vymazané v prípade vašej právnej alebo súdnej rehabilitácie.

Môžu sa uchovávať bez môjho súhlasu?

Uchovávanie informácií v registri trestov je povinné a môže sa uskutočniť bez vášho súhlasu.

Môžem namietať proti uchovávaniu týchto informácií? Ako? Kde?

Máte právo namietať proti záznamom v registri trestov; odvolanie treba podať poradnému senátu okresného súdu.

Súvisiace odkazy

Register trestov

Trestný zákon

Zákon o trestnom konaní

Posledná aktualizácia: 05/04/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.