Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Luxemburg

These information sheets explain what happens when someone is suspected or accused of an offence which is dealt with by means of a hearing before a court. For information on minor offences such as breaches of the Highway Code which are normally punishable by a fixed penalty such as a fine, see information sheet 5. If you are the victim of a crime, you will find full information about your rights here.

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Summary of criminal proceedings

Below is a summary of the normal stages in criminal proceedings

 • The proceedings start with an offence being reported, a complaint being filed by a victim or a report of a crime or offence being made by the police
 • a preliminary investigation is ordered by the State Public Prosecutor
 • the police question suspects and may hold them for up to a maximum of 24 hours
 • if the State Public Prosecutor appoints an investigating judge, he decides whether to charge you, i.e. whether to officially accuse you of having committed an offence and then question you
 • the judge may have you arrested by the police and imprisoned: you have the right to ask the district Judges’ Council Chamber for your provisional release
 • the investigating judge investigates the incriminating and exculpatory aspects of the case
 • once he has finished, the investigating judge hands the file to the Prosecutor who recommends that you are either discharged (case closed without further action) or sent for trial before a court. You have the right to appeal against being committed for trial
 • you appear at the court hearings charged with criminal offences
 • a judgement acquits you or finds you guilty
 • you have the right to appeal and to be re-tried by the Court of Appeal

You will find details of all these stages in the proceedings and about your rights in the information sheets. This information cannot take the place of consulting a lawyer and is only intended for guidance purposes.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission does not play any part in criminal proceedings within Member States and is unable to help you if you wish to make a complaint. These information sheets tell you how you can complain and to whom.

Click on the links below to find the information you need.

1 – Consulting a lawyer

2 –  My rights during the enquiries

 • Questioning/preliminary investigation by the police
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Questioning by the investigating judge and being remanded in custody
 • Hearing by the Judges’ Council Chamber to decide whether to release you
 • Investigation of the case by the State Public Prosecutor / investigating judge and defence rights
 • Procedure for closing the investigations and committal for trial

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Breaches of the highway code and other minor offences

Last update: 05/04/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

1 — Консултация с адвокат

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове се разяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях се обяснява и какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ви упътва как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да му платите.

Как да намеря адвокат

Във всички случаи вие имате пълното право да бъдете подпомаган от адвокат. Можете да прибегнете до услугите на адвокат по ваш избор или да се свържете с Връзката отваря нов прозорецЛюксембургската адвокатска колегия (Barreau de Luxembourg), за да получите списък на адвокатите и да изберете един по ваше желание.

Председателят на адвокатската колегия посочва адвокат, ако не сте се спрели на такъв или ако счете избора ви за неподходящ. Адвокатът е длъжен да приеме така възложените му пълномощия, освен ако не е възпрепятстван или се намира в конфликт на интереси.

Ако сте задържан, можете да поискате от съдия-следователя в началото на производството да бъдете подпомогнат от служебен адвокат или от избран от вас адвокат.

Как да заплатя на адвокат

Адвокатските хонорарите се определят по свободно договаряне. Ако не разполагате с достатъчно доходи, за да заплатите адвокатско възнаграждение, можете да поискате да получите правна помощ от службата за прием и правна информация в съдилищата.

Служба за прием и правна информация съществува в Люксембург, в Дикирш и в Еш-сюр-Алзет:

 • Люксембург: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, тел. : 22 18 46
 • Дикирш: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, тел.: 80 23 15
 • Еш-сюр-Алзет: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, тел.: 54 15 52

Вие сте считан за лице, чиито финансови възможности са недостатъчни, ако не разполагате с финансови средства над гарантирания от закона минимален доход.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието — Правна помощ

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието — Съдействие по правни въпроси

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследването и следствието и преди делото да бъде разгледано от съда

Какви са етапите на наказателното следствие?

Разследването и наказателното следствие целят събирането на доказателства, свързани с извършено престъпно деяние, и установяване дали един или няколко заподозрени са извършили това деяние .

Държавният прокурор (Procureur d’Etat) започва предварително разследване, възложено на полицията, която разпитва възможните извършители, събира доказателства и описва случая в протокол.

Когато разследването приключи, държавният прокурор решава дали да прекрати преписката без по-нататъшни действия, или да предаде обвиняемия на съд, за да бъде съден.

Когато е извършено престъпление или при сложни случаи на деликт, държавният прокурор определя съдия-следовател (juge d’instruction), който събира и проверява фактите и обстоятелствата, които са в полза или в ущърб на обвиняемия. Съдията привлича като обвиняем всяко лице, което изглежда замесено в случая, и може лично или посредством полицията да извършва претърсвания, изземвания или други действия. Той може да реши да задържи обвиняемия.

При следствие, най-малкото в случай на престъпление, съдията докладва преписката на държавния прокурор. Последният прави искане за прекратяване на преписката без предприемането на по-нататъшни действия или за предаване на обвиняемия на съд, за да бъде съден. Съвещателният състав (chambre du conseil) на районния съд (tribunal d’arrondissement) взема решение дали да приеме исканията на държавния прокурор.

Моите права по време на разследването и следствието

Разпит/предварително полицейско разследване (1)

Какво става по време на предварителното разследване?

След подадена жалба от жертва или съставен протокол от полицията за извършено престъпление или деликт, държавният прокурор ръководи предварителното разследване, като цели да установи кой е извършителят на правонарушението. Той може да възложи следствието на съдия-следовател за събиране на доказателства по всякакви случаи на деликт. По отношение на престъпленията сезирането на съдия-следователя е задължително. Всеки един свидетел може да бъде изслушан. Така вие може да бъдете призован от държавния прокурор, полицията или съдия-следователя, за да бъдете изслушан за вашето евентуално участие в случая.

Какво означава да си „обвиняем?

Вашите права по време на разследването и следствието се пораждат от момента, в който бъдете квалифициран като „обвиняем“ от съдия-следователя, т.е. обвинен в извършването на правонарушение. Вие обаче сте считан за невинен докато не бъдат представени доказателства за вината ви и те бъдат приети от съда.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Имате право да бъдете информиран за естеството и причината за обвинението, т.е. за деянията, за които сте обвинен, и за юридическите основания. Това право на информиране цели да ви позволи да подготвите по възможно най-добрия начин защитата си. Информацията трябва да бъде разбираема и пълна и ви се съобщава от служителя на съдебната полиция (police judiciaire) или от съдия-следователя.

Ще ми бъде ли предоставен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите на един от използваните езици от съдебните органи (полиция или съдия-следовател) се използва устен преводач. Той ще преведе всички въпроси и всичките ви отговори.

Арест (включително Европейска заповед за арест) (2)

Какво се случва при заварено престъпление или деликт?

При заварено престъпление или деликт, т.е. ако дадено правонарушение току-що е било извършено, може да бъдете арестуван незабавно от полицията, ако сте заподозрян в извършването на това правонарушение. Може да бъдете задържан май-много за 24 часа от полицията. Може да се изземат предмети, които е възможно да са послужили за извършване на правонарушението. Може да ви бъдат взети пръстови отпечатъци, както и да бъдете фотографиран. Проба от вашата ДНК също може да се вземе. След това ще бъдете предаден на съдия-следовател.

Кога мога да поискам адвокат и как?

Ако сте задържан от служители на съдебната полиция за заварено престъпление или деликт или сте разпитван от съдия-следователя, служителите на съдебната полиция или съдия-следователят са длъжни да ви уведомят за правото ви на съдействие от адвокат и да ви позволят да се свържете с него, за да ви съдейства. Това уведомяване се прави преди да се пристъпи към разпита ви, писмено и срещу подпис на разбираем за вас език.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Полицията трябва писмено да ви информира срещу подпис, на разбираем за вас език, за правото ви да уведомите лице по ваш избор и ви се предоставя телефон. Това може да бъде член на семейството ви или приятел, освен ако интересите на разследването не го допускат.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Още при задържането ви ще бъдете информиран писмено и срещу подпис, на разбираем за вас език, за правото ви да бъдете прегледан незабавно от лекар. Ето защо държавният прокурор винаги може да определи лекар, който да ви прегледа, било по негова инициатива или по искане на член от семейството ви.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм гражданин на друга държава?

Можете да се свържете с лице по ваш избор, следователно и с посолството на вашата страна, ако желаете това.

Може ли да ми бъде извършен телесен обиск?

Ако по време на вашето задържане сте заподозрян в укриване на предмети, които са необходими за разкриване на истината или са опасни за вас или другиго, може да ви бъде извършен телесен обиск от лице от същия пол.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, автомобила ми и т.н.?

При предварителното разследване претърсване може да бъде извършено в дома ви, само ако изрично и собственоръчно дадете съгласие за това. При заварено престъпление или деликт, това съгласие не е необходимо и претърсването може да бъде извършено по всяко време на деня или нощта. Претърсването на автомобила ви също е възможно, ако има основателно предположение, че сте извършил престъпление или деликт.

При следствието претърсване може да бъде извършвано в дома ви между шест и половина часа и двадесет часа. Може да получите копие от иззетите ви документи и да поискате иззета вещ да ви бъде върната. Държавата ви връща тази вещ, ако няма нужда от нея за разкриване на истината или за да гарантира правата на страните и ако това връщане не е опасно за което и да е лице или имущество. Връщането може да бъде отказано в случаите, в които законът предвижда конфискуване.

Ще ми поискат ли проби от ДНК, пръстови отпечатъци или други телесни течности?

По нареждане на държавния прокурор или на съдия-следователя или с вашето писмено и предварително съгласие, служител на съдебната полиция може да ви изземе клетъчен материал за изготвяне на сравнителен ДНК профил.

Изземването на клетъчния ви материал може да стане принудително, ако изглежда, че съществува пряка връзка между вас и извършването на въпросните деяния и ако тези деяния се наказват с две или повече години лишаване от свобода.

Вие не може да бъдете принуден да дадете кръвна проба.

Държавният прокурор може да нареди снемането на пръстови отпечатъци, ако изглежда, че сте участвал в заварено престъпление, както и по време на предварителното разследване. Тези отпечатъци могат да се използват по-късно от полицията за превенция, издирване и констатиране на извършването на наказателни правонарушения.

Ако пръстовите отпечатъци са абсолютно необходими за установяването на вашата самоличност, те могат да бъдат поискани в разследването на заварено престъпление или деликт или в предварителното разследване или при съдебна поръчка или при изпълнението на заповед за издирване, издадена от съдебен орган с разрешение на държавния прокурор или на съдия-следователя. Тези отпечатъци могат да се използват по-късно от полицията за превенция, издирване и констатиране на извършването на наказателни правонарушения, освен ако спрямо вас не се проведе никакво съдебно разследване или прилагане на принудителна мярка.

По какъв начин съдия-следователят може да ви разпита?

Ако сте на свобода съдия-следователят може да ви призове с писмо и по-специално със заповед за явяване. Той просто ви задължава да се явите на посочените дата и час и вие ще бъдете изслушан веднага от съдия-следователя.

Той може също да ви издири чрез полицията със заповед за довеждане, ако съдия-следователят счита, че има опасност от укриване, опасност от изчезване на доказателства или ако вие не се явите по негово искане. При престъпление опасността от укриване се презюмира, ако деянието се наказва от закона с наказание за престъпление.

Заповед за арест може да се издаде, ако обвиняемият се укрива или живее в чужбина и ако за деянията, за които е обвинен, може да бъде осъден на лишаване от свобода.

Ако съм гражданин на друга държава, длъжен ли съм да присъствам по време на следствието и мога ли да участвам чрез видеоконференция?

Трябва да присъствате по време на разпит. Участието чрез видеоконференция не е предвидено от закона.

Разпит от съдия-следователя и задържане под стража (3)

За какво разпитва съдия-следователят?

Съдия-следователят снема вашата самоличност и ви запознава с действията, извършени в хода на производството. След това ви информира за обвиняването ви в престъпление, тоест че занапред вие официално сте обвинен в извършването на някакво правонарушение и ви разпитва за деянията, за които ви е повдигнато обвинение (или „за които сте обвинен“).

Какви са правата ви по време на разпита от съдия-следователя?

Имате право да бъдете информиран за всяко деяние, за което сте обвинен, и за действията, извършени в хода на производството по заварено престъпление или деликт или в хода на предварителното разследване.

Съдия-следователят е длъжен да ви уведоми за правото ви на съдействие от адвокат по ваш избор. Това се прави преди да се пристъпи към разпита ви, писмено и срещу подпис на разбираем за вас език. Ако не изберете адвокат, по ваше искане съдия-следователят трябва да ви определи служебен такъв.

Може да бъдете разпитван единствено в присъствието на вашия адвокат, освен ако изрично се откажете от това.

Въпреки че сте се явили, вие имате право да откажете да отговаряте. Трябва да бъдете информиран за това право.

Имате право по всяко време да промените показанията, които сте направил; самопризнание може да се използва срещу вас само ако е направено свободно и доброволно.

Имате право да задавате въпроси на свидетелите.

Нямата право да влизате в контакт с вашия адвокат до края на първия разпит. С мотивирано решение съдията може да ви забрани да влизате в контакт (да си пишете) с вашите близки най‑много за 10 дни.

Ще ми бъде ли предоставен преводач, ако не говоря езика?

Съдия-следователят трябва да използва устен преводач при разпита, който ще преведе всички въпроси и отговори и ще преведе вашите показания при изчитането им.

Мога ли да бъда върнат в страната ми по произход?

Не, ако властите във вашата страна не изискват връщането ви за същото правонарушение и люксембургските власти не приемат следствието или разследването да се проведе във вашата страна, ще бъдете принуден да останете в Люксембург, ако е необходимо — в затвора.

Ще бъде ли поискана информация за мен от регистъра за съдимост?

На практика съдебните органи проверяват криминалното минало чрез извършване на справка и така получават информация за вас и от регистъра за съдимост.

Ще получа ли информация за свидетелите, които свидетелстват срещу мен и за доказателствата, които съществуват срещу мен?

В рамките на правото ви на запознаване с преписката, обикновено чрез вашия адвокат можете да се информирате за свидетелите, които свидетелстват срещу вас и за останалите съществуващи доказателства срещу вас. Имате достъп до вашата преписка след първия разпит. Така по всяко време можете да поискате от съдия-следователя да се запознаете с доказателствата по преписката ви.

Ще бъда ли освободен или ще бъда задържан?

След като ви повдигне обвинение и разпита, съдия-следователят може да ви освободи. Той може също да ви задържи предварително, като издаде заповед за задържане. В такъв случай ще бъдете отведен в ареста от полицията. Ако е необходимо за следствието, съдия-следователят може да ви забрани да влизате в контакт с външния свят. Ако тази забрана отпадне, от затвора можете да телефонирате на близки хора при стриктно спазване на правилника на затвора.

Имате право да искате да бъдете временно освободен във всеки момент от производството. Това освобождаване може да бъде обвързано със задължение за предоставяне на гаранция и налага посочване на съдебен адрес в Люксембург.

Мога ли да напускам страната по време на следствието?

По принцип може да напускате страната по време на следствието, освен ако не сте задържан. Ако обаче е възможно да бъдете осъден на изправително лишаване от свобода или да получите по-тежко наказание (чийто максимум е равен или по-голям от две години лишаване от свобода, ако живеете в Люксембург), съдия-следователят или съвещателният състав могат да ви наложат съдебен контрол, който ще включва задължението например да не се напускат определени от съдия-следователя териториални граници.

Срещу мен вече е възбудено наказателно преследване в друга държава-членка за същото престъпление. Какво става в такъв случай?

При едно и също деяние можете да бъдете наказан само веднъж за същото правонарушение, но двойното наказателно преследване остава възможно, докато няма влязло в сила решение в някоя държава. Ако следствието е в ход в тази държава, може да бъдете екстрадиран в нея, за да бъдете наказателно преследван и съден там, а не в Люксембург.

Заседание на съвещателния състав за вземане на решение за освобождаване (4)

Ако съм задържан, как и от кого трябва да поискам да бъда временно освободен?

Освобождаването може да се иска във всички случаи, т.е. във всеки момент на следствието и без никакви ограничения в броя на исканията. Това е обикновено искане до съвещателния състав на районния съд.

Ако обаче сте временно задържан в затвор, можете да поискате временното си освобождаване и като връчите на персонала обикновено писмено искане.

Какви са процедурата и сроковете?

Произнасянето става в спешен порядък и най-късно в срок от три дни от подаване на искането за временно освобождаване. Като обвиняем вие трябва да бъдете изслушан, а при необходимост — и вашият адвокат. Съвещателният състав на районния съд се произнася въз основа на писмено и мотивирано становище на съдия-следователя.

Може ли да бъда освободен срещу заплащане на парична сума (гаранция)?

Наистина, кодексът предвижда условието за гаранция. Съдът може да ви освободи временно срещу заплащане на такава сума, като я определя по свое усмотрение. Тази сума гарантира явяването ви пред съдия-следователя и в съда и във връзка с изпълнението на присъдата, както и глобите и съдебните разноски.

Ще ми бъде ли наложен съдебен контрол, ако бъда временно освободен?

Освобождаването може да бъде придружено с поставяне под съдебен контрол. Властите могат да ви задължат да спазвате някои задължения, като например да не се срещате с определени лица или да не пътувате.

Може ли решенията на съда да се обжалват?

Ако сте освободен, държавният прокурор може да обжалва решението в еднодневен срок, който започва да тече от постановяването му. В този случай ще останете задържан до постановяване на решението на апелативния съд.

Решението на съда, с което се отказва освобождаването ви, можете да обжалвате пред апелативния съд по всяко време.

Водене на следствие по случая от държавния прокурор/съдия-следователя и правата на защитата (5)

Какви са действията, които може да извърши съдия-следователя?

По време на следствието съдия-следователят може да използва най-различни средства, за да разкрие истината за деянията, които са в основата на извършеното правонарушение.

Така съдията можа да извърши претърсване, да изслуша свидетели, да насрочва очни ставки, да нарежда извършването на експертиза или телефонно подслушване или проследяване и евентуално проникване под прикритие.

Мога ли да обжалвам процесуално-следствено действие?

Имате право да искате отмяна на дадено процесуално-следствено действие пред съвещателния състав на районния съд.

Това искане трябва да се направи по време на самото следствие в срок от пет дни, считано от узнаването за действието. Ако не сте поискал отмяната по време на следствието, няма да можете впоследствие да го направите по време на производството в съдебното заседание.

Какви други жалби мога да подам?

Извън случаите на отмяна, по време на следствието имате също право да искате спазването или възползването от дадена от закона възможност или право. Ако получите отказ или няма произнасяне по вашето искане, можете да се позовете на това по-късно на друга инстанция, като изтъкнете, че процесът не е справедлив.

Какви действия мога да поискам да извърши съдия-следователят?

Чрез вашия адвокат можете да поискате от съдия-следователя да извърши определени действия с цел да се докаже вашата невинност. Така можете да поискате претърсване, нов разпит, изслушване на някои свидетели, които ви оневиняват, насрочване на очна ставка или назначаване на експертиза.

Можете да предадете на съдията всякакви документи с цел да докажете вашата невинност или да поискате отмяна на изземването или запорирането на тези документи, предмети или банкови сметки.

Процедура по приключване на следствието и предаване на съд (6)

Какво става при приключване на следствието?

Съдия-следователят издава разпореждане за приключване. Следователно той счита, че е извършил всички необходими действия за разкриване на истината и за предаване на обвинените извършители на съд.

Какви са правата ви след разпореждането за приключване?

Преписката заедно с евентуалното становище на съдия-следователя се предоставя на вас и на вашия адвокат най-малко осем дни преди деня, определен за разглеждане на преписката от съвещателния състав на районния съд. Имате право да се запознаете с цялата информация, събрана в хода на следствието.

Имате право да представите становище, на практика чрез вашия адвокат, преди съвещателният състав да вземе решението си, издавайки разпореждане за прекратяване (наказателното преследване се прекратява поради липса на доказателства) или разпореждане за предаване на съд (за съдене на обвиняемите).

Можете да обжалвате посочените по-горе решения на съдия-следователя и на съвещателния състав: можете да обжалвате разпореждането на съдия-следователя или решението на съвещателния състав на районния съд. Жалбата се разглежда от съвещателния състав на апелативния съд.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Процедура, по която да се признаете за виновен, понастоящем не съществува в Люксембург.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията могат да бъдат променени преди процеса според деянията, разкрити в хода на разследването или на следствието.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс (Code pénal)

Връзката отваря нов прозорецКодекс за наказателно разследване (Code d’instruction criminelle)

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

3 — Моите права по време на процеса

Каква е компетентността на отделните съдилища?

Съществуват три вида правонарушения, като всяко от тях се разглежда от различен съд:

 • Дребно нарушение (contravention) = от полицейски съд (tribunal de police) (един съдия)
 • Леко престъпление /деликт/ (délit) = от отделението за леки престъпления (chambre correctionnelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement) (трима съдии, с изключение на движение по пътищата: един съдия)
 • Престъпление (crime) = от наказателното отделение (chambre criminelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement) (трима съдии)

Разглеждане на делото при закрити врата може да бъде разпоредено от съда, например ако жертвата е дете.

Доколко обвиненията могат да бъдат променени по време на процеса?

Принципът е, че дадената правна квалификация е временна и не може да обвързва съда, който разглежда делото.

За да се допусне промяна на обвиненията, трябва деянието в основата на обвинението да бъде същото.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията по време на процеса?

Не можете да се признаете за виновен, но можете да направите самопризнание за извършено правонарушение. Съдът може обаче да не вземе предвид самопризнание, което счита за съмнително. Въпреки това самопризнанието може да послужи като смекчаващо вината обстоятелство.

Какви са вашите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на процеса? Може ли той да се проведе без мен?

Трябва да се явите в съда, освен ако не изтъкнете извинителна причина, като представите медицинско свидетелство например. В такъв случай процесът ще може да бъде отложен. Можете да натоварите адвоката си да ви представлява, освен ако съдът не изисква вашето присъствие. В случай на престъпление, вие сте длъжен да се явявате лично.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеоконференция? Длъжен ли съм да приема?

Възможността за участие, чрез видеоконференция, за лице, което живее в друга държава, не е предвидена от закона.

Трябва ли да присъствам през цялото време на процеса?

Да, тъй като съдът може да поиска да ви изслуша във всеки един момент.

Ще ми бъде ли осигурен устен превод, ако не разбирам езика на съда?

Правото на безплатно съдействие на устен преводач, ако не разбирате или не говорите използвания в съдебното заседание език, е основно право, гарантирано от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Материалите в преписката обаче няма да бъдат преведени.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли осигурен адвокат? Мога ли да сменя адвоката си?

Имате право да се защитавате сам или да получите съдействие от защитник по ваш избор, а ако не разполагате с необходимите средства, за да платите на защитника — да получите съдействие от служебен адвокат (правна помощ). Можете да смените адвоката си по всяко време.

Мога ли да направя изказване по време на процеса? Трябва ли да говоря по време на процеса? Например да запазя мълчание, самоуличаване?

Имате право да се изказвате по всички точки на обвинението. Също така имате право да запазите мълчание по обвиненията, които са ви повдигнати.

Какви ще бъдат последиците, ако не кажа истината по време на процеса?

Ако не кажете истината по време на процеса, рискувате да получите по-тежко наказание.

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен? Как? Защо?

Оспорването на представените срещу вас доказателства е възможно, при това с всякакви средства, като например свидетели, документи, доводи и вещи лица.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Съдът е длъжен да вземе предвид всички доказателства.

При какви условия мога да представя такива доказателства?

Доказателствата могат да бъдат представени при две условия: да бъдат редовно включени в преписката и да са били подложени на свободно разискване от страните в рамките на публичен дебат.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства в моя полза? Допустими ли са такива доказателства?

Използването на детектив за събиране на доказателства не е забранено, но е необходимо детективът да е действал напълно законосъобразно.

Мога ли аз или моят адвокат да зададем въпроси на другите свидетели по делото? Мога ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват?

Правото на изслушване на свидетелите следва от правата на защитата, посочени в член 6, параграф 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Защитата може да призове и разпита свидетели, за да постигне оневиняване, при същите условия както се призовават и разпитват свидетелите срещу вас.

Ще бъде ли взета предвид информация за вас от регистъра за съдимост?

Всяко ваше предишно осъждане, вписано в регистъра за съдимост, ще бъде предоставено на съда по време на процеса.

Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава-членка?

Не, с оглед на повторността. Да, с оглед на условията за спиране за определен срок на изпълнението.

Какви са възможните резултати от процеса?

Можете да бъдете напълно или частично оправдан. Също така можете да бъдете признат за виновен. Наказанието ще зависи от правонарушението, за което сте признат за виновен.

Наказанията за престъпление са:

 • Доживотен затвор или лишаване от свобода за срок от 5 до 30 години
 • Глоба в размер на най-малко 251 евро
 • Специална конфискация
 • Лишаване от звания, степени, изпълнение на трудови функции и обществени длъжности
 • Забрана за упражняване на някои граждански и политически права
 • Закриване на предприятие и на заведение
 • Публикуване или обявяване на видно място на присъдата или на извлечение от осъдителната присъда за сметка на осъденото лице
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности

Наказанията за леки престъпления са:

 • Лишаване от свобода (за срок от 8 дни до 5 години)
 • Глоба в размер на най-малко 251 евро
 • Специална конфискация
 • Забрана за упражняване на някои граждански и политически права
 • Закриване на предприятие и на заведение
 • Публикуване или обявяване на видно място на осъдителната присъда
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности
 • Забрана за управление на някои превозни средства
 • Ако лишаването от свобода е за срок по-малък от 6 месеца, съдията има право да го замени с общественополезен труд с продължителност от 40 до 240 часа.

Полицейските наказания са:

 • Глоба в размер на 25—250 евро, освен ако законът не предвижда друго
 • Специална конфискация
 • Забрана за управление на някои превозни средства

Осъден сте да изтърпите наказание лишаване от свобода; какви са възможностите за изпълнение на това наказание?

В Люксембург генералният държавен прокурор (procureur général d’Etat) определя начините на изпълнение на наказанията „лишаване от свобода“ без намесата на съдия.

Възможни са различни варианти на изпълнение:

Разсрочено изпълнение (изпълнение на части)

Разсрочването позволява на задържания, който не е опасен, да изтърпи срока на присъдата в рамките на договорени отрязъци от време.

Полусвободен режим

Този режим дава възможност на задържания да извършва професионална дейност или да учи или се обучава навън.

Условно освобождаване

Позволява освобождаване след изтърпяване на половината от срока на наказанието.

Отпуск от изтърпяване на наказание

Отпускът от изтърпяване на наказание е разрешение за напускане на пенитенциарното заведение, било за част от деня, било за периоди от двадесет и четири часа, като това време се взема предвид при изчисляване на продължителността на наказанието.

Отлагане на изпълнението на наказание

Предвид условното или окончателното освобождаване, може да бъде допуснато отлагане на изпълнението на наказанието на осъдени лица, чието развитие по време на предходните отпуски е оценено като положително.

Електронна гривна

Все още няма закон, който детайлно да урежда нейното използване.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата може да бъде изслушана като свидетел. Тя може също така да се конституира като граждански ищец, т.е. да поиска изплащането на обезщетение. Тя може да вземе становище по правонарушението, за което е повдигнато обвинение, и неговите последици. Тя може да обжалва съдебните решения, но единствено по отношение на интереса си в гражданския си иск.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОрганизация на съдилищата

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс (Code pénal)

Връзката отваря нов прозорецКодекс за наказателно разследване (Code d’instruction criminelle)

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

4 — Моите права след процеса

Мога ли да обжалвам решението?

Имате право да обжалвате въззивно решението в срок от четиридесет дни, считано от деня, в който е постановено, чрез подаване на жалба в съда. Това въззивно обжалване може да се ограничи до оспорване на тежестта на наказанието или до гражданската част.

Компетентност

 • Дребно нарушение (contravention) = решение на полицейския съд (tribunal de police); обжалва се пред наказателния съд за леки престъпления (tribunal correctionnel).
 • Леко престъпление /деликт/ (délit) = решение на наказателния съд за леки престъпления (tribunal correctionnel); обжалва се пред апелативния съд (Cour d’appel).
 • Престъпление (crime) = решение на наказателното отделение (chambre criminelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement); обжалва се пред наказателното отделение (chambre criminelle) на апелативния съд (Cour d’appel).

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Държавният прокурор при съда, сезиран с въззивната жалба, се уведомява в срок от двадесет и четири часа от нейното подаване. Ще бъде насрочена дата на съдебното заседание и тя ще ви бъде съобщена.

Колко време трябва да мине, за да се разгледа жалбата?

Ще трябва да минат няколко месеца преди жалбата да бъде разгледана.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването? При какви условия?

При обжалването имате право да представяте нови доказателства. Прилагат се общите правила относно доказването. Съдът допуска всички представени законосъобразни доказателства. За сметка на това не се приемат доводи за процесуални нарушения, като нищожност на действие, които е трябвало да бъдат изтъкнати в първоинстанционното производство.

Какво ще се случи на заседанието по жалбата и какво може да реши съдът?

Съдиите разглеждат отново фактите, но по принцип свидетелите не се изслушват отново, освен ако съдът не установи, че това е необходимо. Съща така, при необходимост той може да изслуша нови свидетели.

Въззивният съдия по принцип не може да налага по-тежко наказание спрямо наложеното в първоинстанционното производство, ако само подсъдимият е оспорил решението. В този случай съдът може единствено да потвърди или да намали наказанието на подсъдимия. Налагане на по-тежко наказание е възможно само в случай че държавният прокурор също е обжалвал въззивно решението, какъвто е общият случай, ако обвиняемият обжалва въззивно наказателната част.

Какво ще се случи, ако жалбата се уважи/отхвърли?

Имате право да подадете касационна жалба. Касационният съд (Cour de cassation) се ограничава до проверка на прилагането на правото, но повече не разглежда фактите.

Ще получа ли обезщетение, ако първото решение е било неправилно? Какво? Как?

Имате право на обезщетение единствено ако неоснователно сте бил задържан в ареста. С това право разполага всяко лице, което е било задържано превантивно за повече от три дни, при условие че това задържане или неговото потвърждаване не е било допуснато по Ваша собствена вина.

Ако жалбата ми бъде уважена, обстоятелството, че съм бил осъждан, ще остане ли вписано в регистъра за съдимост?

Ако жалбата Ви бъде уважена и доведе до оправдаване, вашето осъждане няма да бъде вписано в регистъра за съдимост.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване, ако първото обжалване е неуспешно? Пред кого? При какви обстоятелства?

Ново разглеждане може да бъде поискано от всяко лице, признато за извършител на престъпление или деликт с влязло в сила съдебно решение, при следните обстоятелства:

 • Ако след осъждане за престъпление или деликт, с ново съдебно решение за същото деяние бъде осъдено друго лице и двете осъждания са несъвместими, в такъв случай това противоречие е доказателство за невинността на едното или другото лице.
 • Ако изслушаните свидетели впоследствие са били осъдени за лъжесвидетелстване.
 • Ако след осъждането настъпи факт или се разкрият неизвестни доказателства, които са от такова естество, че да докажат вашата пълна или частична невинност.
 • Ако след осъждане за убийство се представят годни доказателства, посочващи достатъчно признаци, че предполагаемата жертва на убийството е жива.
 • Ако от решение на Европейския съд по правата на човека следва, че присъдата е постановена в нарушение на тази конвенция.

Върховният съд (Cour supérieure de justice), заседава като Касационен съд и се произнася по исканията за ново разглеждане.

Кога осъдителната присъда е окончателна?

Осъдителната присъда става окончателна след изчерпване на всички правни средства за защита, включително в случай че срокът за въззивно или касационно обжалване е изтекъл.

Ако съм гражданин на друга държава членка, могат ли да ме върнат там след процеса?

Може да бъдете върнат след процеса като гражданин на друга държава-членка заради сериозно смущаване на обществения ред. Гражданин на трета държава може да поиска да бъде освободен от изтърпяване на половината от наказанието лишаване от свобода, ако писмено се ангажира повече да не се връща в страната.

Решението на Министерството на имиграцията (Ministère de l’immigration) за Вашето връщане можете да обжалвате пред административния съд.

Какво ще се случи с информацията за обвиненията /осъждането?

Информацията за вашето осъждане ще бъде вписана в регистъра за съдимост — картотека, която служи за вписване на осъдителните присъди, постановени от люксембургските наказателни юрисдикции.

Как и къде ще се съхранява тази информация?

Регистърът за съдимост се води под формата на компютъризирана база данни в Главна прокуратура (Parquet Général) и е на подчинение на Генералния държавен прокурор (Procureur Général d’Etat). Вие сте идентифициран в тази база данни с вашето име и фамилия, тези на вашите майка и баща, а ако е приложимо — и с тези на вашия съпруг, с вашите дата и място на раждане, местоживеене и професия или с идентификационен номер.

Колко време ще бъде съхранявана?

Осъдителните присъди, постановени от люксембургска юрисдикция се заличават от регистъра за съдимост, ако бъдете реабилитиран по силата на закона или по съдебен ред.

Може ли да бъде съхранявана без моето съгласие?

Съхраняването на информацията в регистъра за съдимост е задължително и може да се извършва без вашето съгласие.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на тази информация? Как? Пред кого?

Имате право да оспорвате вписванията в регистъра за съдимост; имате право да обжалвате пред съвещателния състав (chambre du conseil) на районния съд.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър за съдимост

Връзката отваря нов прозорецНаказателен кодекс (Code pénal)

Връзката отваря нов прозорецКодекс за наказателно разследване (Code d’instruction criminelle)

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.

5 - Дребни правонарушения

Нарушенията, свързани с движението по пътищата, се уреждат от Кодекса за движение по пътищата, в който по-специално са включени нарушенията, свързани с консумацията на алкохол, нарушенията, свързани със скоростта, и нарушенията, свързани с поведението при произшествие.

Какви са нарушенията, свързани с консумацията на алкохол?

Трябва да се прави разграничение според нивата. Изходното ниво, от което консумацията на алкохол става наказуема, е 0,5 г на литър кръв. От това ниво нагоре компетентен е полицейският съд — tribunal de police (тежко нарушение) до ниво от най-малко 1,2 г на литър кръв, което е прагът, от който нататък компетентен става наказателният съд за леки престъпления — tribunal correctionnel (деликт — délit).

Законът предвижда и случая на явни признаци на алкохолно опиване. Всъщност, дори нивото ви да е под 0,5 г на литър кръв, ако показвате явни признаци на алкохолно опиване, ще бъдете третиран както ако имахте най-малко 0,5 г на литър кръв. По същия начин, при ниво между 0,5 и 1,2 г на литър кръв, но при наличие на явни признаци на алкохолно опиване на водача, третирането ще бъде както ако нивото беше най-малко 1,2 г на литър кръв.

Какви санкции могат да ви бъдат наложени?

Могат да ви бъдат наложени следните наказания: „лишаване от свобода“, глоба, „лишаване от правоуправление на МПС“ (временно, окончателно, незабавно отнемане) или конфискация. Санкциите варират според тежестта на нарушението.

Какви са нарушенията, свързани със скоростта?

Нарушенията, свързани със скоростта, са общо три:

Обикновено нарушение

Това е всяко превишаване на скоростта, което не попада в друга категория. Санкцията за обикновено нарушение е заплащане на глоба, придружена с предупреждение, и случаят се приключва.

Тежко нарушение

Санкцията е глоба (от 25 до 500 евро).

Деликт, свързан с голяма скорост (само при повторно извършване след първо тежко нарушение)

Санкцията е глоба (от 500 до 10 000 евро) и наказание „лишаване от свобода“ (за срок от 8 дни до 3 години) или едно от тези наказания.

За повече подробности, а именно за праговете за превишена скорост и тяхното категоризиране според тежестта им, направете справка на страницата на Връзката отваря нов прозорецминистерството на транспорта.

Какви са нарушенията, свързани с поведението при произшествие?

Бягство от мястото на произшествието

При произшествие (независимо от естеството или размера на щетата) трябва да останете на местопроизшествието до момента, в който приключи установяването на всички факти; в противен случай се считате за избягал от мястото на произшествието.

В случай на бягство от мястото на произшествието може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“, глоба и „лишаване от правоуправление на МПС“.

Неоказване на помощ на лица, намиращи се в опасност

Неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, е наказуемо, ако без сериозна опасност за самия вас или за другиго, вие умишлено не се притечете на помощ или не окажете помощ на лице, което е изложено на сериозна опасност, след като положението на това лице е констатирано от самия вас или това положение ви е било описано от лицата, които искат вашата намеса.

За неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем дни до пет години и глоба от 251 до 10 000 евро или само едно от тези наказания.

Причиняване на лека и тежка телесна повреда по непредпазливост и на смърт по непредпазливост.

Случаят ще се разглежда от съд като отделен случай, несвързан с движението по пътищата.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецТранспортен отдел (Département des transports), превишена скорост

Връзката отваря нов прозорецНовостите в областта на движението по пътищата

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.