Hinweis: Die ursprüngliche Sprachfassung dieser Seite Französisch wurde unlängst geändert. Die Sprachfassung, die Sie ausgewählt haben, wird gerade von unserer Übersetzungsabteilung erstellt.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Luxemburg

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни нарушения, като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано по размер наказание, като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Inhalt bereitgestellt von
Luxemburg
Es gibt keine amtliche Übersetzung der Sprachfassung, die Sie ansehen.
Zur maschinellen Übersetzung dieses Inhalts. Sie dient lediglich zur Orientierung. Der Urheber dieser Seite übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Qualität dieses maschinell übersetzten Texts.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу:

 • процесът започва със съобщаване за извършено престъпление чрез жалба, изхождаща от жертвата, или чрез съставен от полицията протокол за извършено престъпление или деликт
 • по заповед на държавния прокурор (Procureur d’Etat) се извършва предварително разследване
 • полицията разпитва заподозрените лица и може да ги задържи най-много за 24 часа
 • ако държавният прокурор определи съдия-следовател (juge d’instruction), той решава дали да ви обвини, т.е. официално да повдигне обвинение за извършването на правонарушение, и след това ви разпитва
 • съдията може да нареди арестуването ви от полицията и да ви задържи под стража: имате право да поискате временното си освобождаване от съвещателния състав (chambre du conseil) на районния съд (tribunal d’arrondissement)
 • съдия-следователят разследва уличаващите и оневиняващите доказателства
 • когато приключи, съдия-следователят предава преписката на прокурора, който предлага прекратяване (край на наказателното преследване без предприемане на по-нататъшни действия) или предаването ви на съд, за да бъдете съден. Имате право да обжалвате предаването на съд
 • явявате се на съдебните заседания на съда, разглеждащ наказателни дела
 • с постановената от него присъда сте оправдан или осъден
 • имате право на въззивно обжалване и да бъдете съден повторно от апелативния съд (Cour d’appel)

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не може да замести консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хипервръзките по-долу, за да намерите необходимата ви информация.

1 ― Консултация с адвокат

2 ― Моите права по време на разследването

 • Разпит/предварително полицейско разследване
 • Арест (включително Европейска заповед за арест)
 • Разпит от съдия-следовател и задържане под стража
 • Заседание на съвещателния състав за вземане на решение за освобождаване
 • Водене на следствие по случая от държавния прокурор/съдия-следователя и правата на защитата
 • Процедура по приключване на следствието и предаване на съда

3 ― Моите права по време на процеса

4 ― Моите права след процеса

5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни нарушения

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.