Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει έφεση ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου κατά κάθε καταδικαστικής απόφασης. Όσον αφορά τις αποφάσεις των επαρχιακών δικαστηρίων και των μονομελών περιφερειακών δικαστηρίων, είναι δυνατή η άσκηση πλήρους έφεσης. Αυτή αποσκοπεί στην αμφισβήτηση τόσο της ετυμηγορίας επί της ενοχής, όσο και της επιμέτρησης της ποινής. Σε αυτή τη διαδικασία μπορείτε να ζητήσετε εκ νέου διεξαγωγή αποδείξεων ή να προσκομίσετε εσείς νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Όσον αφορά τις αποφάσεις των δικαστηρίων λαϊκών δικαστών ή ενόρκων, μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνο κατά της απόφασης και όχι κατά της ετυμηγορίας επί της ενοχής. Αυτές οι αποφάσεις προσβάλλονται μόνο με άσκηση αναίρεσης, κατά την οποία μπορείτε να επικαλεστείτε σφάλματα στη διαδικασία, στον νομικό συλλογισμό τής απόφασης και νομικά σφάλματα.

Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων από το δικαστήριο, ούτε επιτρέπεται η παρουσίαση νέων στοιχείων.

Πρέπει να ανακοινώστε την πρόθεσή σας να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης είτε αμέσως, κατά την εκφώνησή της, είτε εντός τριών ημερών το αργότερο. Στη συνέχεια, το δικαστήριο εκδίδει την απόφαση εγγράφως και την επιδίδει σε εσάς ή στον συνήγορο υπεράσπισής σας. Ο συνήγορός σας πρέπει στη συνέχεια να καταθέσει την έφεση εγγράφως εντός τεσσάρων εβδομάδων.

Η εισαγγελία έχει εξίσου δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Ποια είναι τα στάδια τής κατ’ έφεση διαδικασίας;

Το αντίδικο μέρος της διαδικασίας (κατηγορούμενος ή εισαγγελία) έχει δικαίωμα να αντικρούει την έφεση. Το δικαστήριο στη συνέχεια διαβιβάζει τη δικογραφία στο κατ’ έφεση δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο δικάζει πάντοτε τις ασκηθείσες αναιρέσεις.

Μετά από ακρόαση της έφεσης, εκδίδεται η απόφαση. Το ανώτατο δικαστήριο μπορεί να κρίνει τις αναιρέσεις χωρίς ακρόαση.

Εάν το ανώτατο δικαστήριο κάνει δεκτή την αναίρεση, συνήθως εξαφανίζει την προσβαλλόμενη απόφαση και το ζήτημα αναπέμπεται στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού. Στις εφέσεις κατά της ετυμηγορίας ενοχής, το κατ’ έφεση δικαστήριο μπορεί να διεξαγάγει αποδείξεις κατά την κρίση του και στη συνέχεια αποφασίζει επί της ουσίας.

Με την προφορική ή γραπτή άσκηση έφεσης ή αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση αναστέλλεται και δεν μπορεί πλέον να εκτελεστεί. Ωστόσο, εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, η έφεσή σας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση περαιτέρω έφεσης κατά της απόφασης του κατ’ έφεση δικαστηρίου.

Τι γίνεται μετά την κατ’ έφεση διαδικασία;

Εάν η έφεσή σας γίνει δεκτή (εν όλη ή εν μέρει) μπορεί να υπάρξει δεύτερη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Επίσης, ενδέχεται το κατ’ έφεση δικαστήριο να εκδώσει δική του απόφαση βάσει των ισχυρισμών σας.

Εάν η έφεση απορριφθεί ή εάν η απόφαση του κατ’ έφεση δικαστηρίου επικυρώσει την καταδίκη, η απόφαση πρέπει να εκτελεστεί, καθώς πλέον είναι οριστική και εκτελεστή.

Εκτός εάν σας έχει επιβληθεί καταδίκη υπό όρους, θα λάβετε οδηγίες για να πληρώσετε το πρόστιμο ή να αρχίσετε την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής σας.

Εάν έχετε απαλλαχθεί εξολοκλήρου από τις σε βάρος σας κατηγορίες και εφόσον είχατε τεθεί υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δικαιούστε αποζημίωση για τον χρόνο κράτησης, σύμφωνα με τον Νόμο περί αποζημιώσεων ποινικού δικαίου.

Μπορώ να εκτίσω την ποινή μου στο κράτος μέλος καταγωγής μου;

Είναι εφικτό, εάν το επιθυμείτε ή εφόσον συμφωνείτε. Οι εφαρμοστέοι κανόνες ενσωματώνονται στη σύμβαση για τη μεταφορά των καταδίκων (ιδίως στο άρθρο 3).

Η καταδίκη μου καταχωρείται σε κάποιο μητρώο;

Στην ομοσπονδιακή αστυνομική διεύθυνση στη Βιέννη τηρείται ποινικό μητρώο για όλη την Αυστρία. Περιέχει ειδικότερα τα εξής στοιχεία:

  • όλες τις οριστικές καταδίκες των αυστριακών ποινικών δικαστηρίων,
  • όλες τις οριστικές καταδίκες αλλοδαπών δικαστηρίων για αυστριακούς πολίτες και πρόσωπα που διαμένουν ή κατοικούν στην Αυστρία, καθώς και
  • όλες τις αποφάσεις εγχώριων και αλλοδαπών ποινικών δικαστηρίων που σχετίζονται με αυτές τις καταδίκες.

Δεν είναι δυνατή η άσκηση έφεσης κατά των καταχωρήσεων στο ποινικό μητρώο. Αναλόγως με τη σοβαρότητα του εγκλήματος, οι καταχωρήσεις στο ποινικό μητρώο διαγράφονται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.