Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Α. Αν είμαι αλλοδαπός, επηρεάζεται η έρευνα;

Όχι.

B. Ποια είναι τα στάδια της έρευνας;

i. Στάδιο συλλογής αποδεικτικών στοιχείων/Εξουσία των διενεργούντων την έρευνα

Κάθε ανακριτής δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο αυτός έχει λόγο να θεωρεί ενήμερο των γεγονότων ή περιστατικών του ποινικού αδικήματος για το οποίο διεξάγει. ανακρίσεις, να παραστεί σε τέτοιο τόπο και χρόνο ως ο ανακριτής ήθελε εύλογα ορίσει για το σκοπό εξέτασης και λήψης κατάθεσης από αυτό σε σχέση με το ποινικό αδίκημα.

ii. Αστυνομική Κράτηση

 • Πρόσωπο, το οποίο συλλαμβάνεται και κρατείται, δικαιούται να ζητήσει όπως χορηγηθεί εγκαίρως στο ίδιο ή το δικηγόρο του πρόσβαση στα ουσιώδη έγγραφα, που είναι σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση και βρίσκονται στην κατοχή της κατηγορούσας αρχής και τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αμφισβήτηση της νομιμότητας της σύλληψης και της κράτησής του.
 • «ουσιώδη έγγραφα» θεωρούνται το αντίγραφο του εντάλματος σύλληψης και κράτησης και το αντίγραφο της αίτησης και της ένορκης δήλωσης βάσει των οποίων εκδόθηκε το ένταλμα.
 • Όταν αποδεικνύεται σε δικαστή ότι δεν συμπληρώθηκε η διεξαγωγή των ανακρίσεων για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος για το οποίο κάποιο πρόσωπο συλλήφθηκε, κατόπι αίτησης αστυνομικού που έχει βαθμό υπαστυνόμου ή ανώτερου, είναι νόμιμο για το δικαστή, είτε αυτός έχει ή όχι αρμοδιότητα να επιληφθεί του ποινικού αδικήματος για το οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις, να παραπέμπει, από καιρό σε καιρό, το συλληφθέντα σε αστυνομική κράτηση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ ημέρες σε κάθε περίπτωση ως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο, υπολογίζοντας ως πρώτη ημέρα αυτής την αμέσως επόμενη ημέρα της παραπομπής

iii. Ανάκριση

 • Ο ανακριτής δύναται να καταγράψει οποιαδήποτε κατάθεση του εξεταζόμενου προσώπου, η οποία τότε διαβάζεται στο πρόσωπο αυτό που στη συνέχεια την υπογράφει ή αν είναι αναλφάβητο, θέτει το σημείο του σε αυτήν και αν το πρόσωπο αυτό αρνείται να ενεργήσει με αυτό τον τρόπο, ο ανακριτής σημειώνει την άρνηση στο τέλος της κατάθεσης αναφέροντας επίσης το λόγο της, αν εξακριβώθηκε, και η κατάθεση στη συνέχεια υπογράφεται από τον ανακριτή.
 • Κάθε τέτοια κατάθεση, αν αποδειχτεί ότι έγινε θεληματικά, είναι δεκτή ως μαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου που κατέθεσε.
 • Όποιος, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται να παραστεί σε τέτοιο τόπο και χρόνο ως ήθελε ορίσει ο ανακριτής, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
 • Ο ανακριτής δύναται κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για ποινικό αδίκημα, αν αυτός θεωρεί την παρουσίαση κάποιου εγγράφου αναγκαία ή επιθυμητή για τους σκοπούς της ανάκρισης, να εκδώσει γραπτή διαταγή στο πρόσωπο υπό την κατοχή ή τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται το έγγραφο αυτό ή πιστεύεται ότι βρίσκεται, απαιτώντας από αυτό την παρουσίαση του εγγράφου σε τέτοιο εύλογο τόπο και χρόνο ως ήθελε καθοριστεί στη διαταγή. Κάθε πρόσωπο που καλείται βάσει γραπτής διαταγής να παρουσιάσει έγγραφο, θεωρείται ότι συμμορφώθηκε με τη διαταγή, αν προκάλεσε, την παρουσίαση του εγγράφου αντί να παραβρεθεί αυτοπροσώπως για να το παρουσιάσει.
 • Όποιος χωρίς εύλογη αιτία, όταν διαταχτεί δυνάμει του παρόντος άρθρου να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, αρνείται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

iv. Προφυλάκιση

Κάθε Δικαστήριο δύναται, αν θεωρεί αυτό σκόπιμο να αναβάλει οποιαδήποτε υπόθεση που είναι ενώπιόν του και βάσει της αναβολής αυτής δύναται είτε να απολύσει τον κατηγορούμενο υπό τέτοιους όρους τους οποίους θεωρεί εύλογους είτε να προφυλακίσει αυτόν.

C. Τι δικαιώματα έχω κατά τη διάρκεια της έρευνας;

i. Τι δικαιώματα έχω όσον αφορά τη διερμηνεία και τη μετάφραση;

Ύποπτα πρόσωπα που δεν κατανοούν τη γλώσσα της Αστυνομίας ή των άλλων

αρμόδιων αρχών, έχουν δικαίωμα δωρεάν βοήθειας από διερμηνέα. Ο διερμηνέας

μπορεί να βοηθήσει τα ύποπτα πρόσωπα να μιλήσουν με τον δικηγόρο τους και υπέχει υποχρέωση εχεμύθειας όσον αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής. Επιπρόσθετα, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Σε περίπτωση σύλληψης εκτός αστυνομικού σταθμού, όταν το μέλος της Αστυνομίας που διενήργησε τη σύλληψη δε γνωρίζει τη γλώσσα που κατανοούν οι ύποπτοι για να προβεί στην πληροφόρηση τους, ή δεν έχει τα αναγκαία μέσα για να πράξει αυτό εκτός σταθμού, αυτός θα ενημερώσει τον υπεύθυνο των ανακρίσεων, ο οποίος θα διευθετήσει για την πληροφόρηση τους αμέσως και, εν πάση περιπτώσει, προτού αρχίσει η ανάκριση.
 • Εάν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το δικηγόρο της επιλογής τους, σε γλώσσα που κατανοούν, μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεντεύξεις, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου, διερμηνέας ή άλλο πρόσωπο για να μπορεί να επικοινωνήσει ο δικηγόρος τους μαζί τους σε γλώσσα που κατανοούν.
 • Εάν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό σε γλώσσα που κατανοούν, μπορεί επίσης να παρευρίσκεται κατά την ιατρική εξέταση, περίθαλψη και παρακολούθηση, κατόπιν αιτήματος του γιατρού, διερμηνέας ή άλλο πρόσωπο για να μπορεί να επικοινωνήσει ο γιατρός μαζί τους σε κατανοητή γλώσσα.
 • Επιπρόσθετα, έχουν δικαίωμα σε δωρεάν μετάφραση όλων των εγγράφων που είναι ουσιώδη (ένταλμα σύλληψης ή/και κράτησής, κατηγορητήριο, οποιαδήποτε δικαστική απόφαση και διάταγμα εντός της διαδικασίας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται ουσιώδες από την αρμόδια αρχή). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρασχεθεί προφορική μετάφραση ή / και προφορική σύνοψη ουσιωδών εγγράφων.

ii. Τι δικαιώματα έχω όσον αφορά τη πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικογραφία;

Κατά τη σύλληψη και κράτησή, οι ύποπτοι ή ο δικηγόρος τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ουσιώδη έγγραφα (αντίγραφο εντάλματος σύλληψης και κράτησης, αντίγραφο της αίτησης και της ένορκης δήλωσης βάσει των οποίων εκδόθηκε το ένταλμα) που χρειάζονται για να προσβάλουν τη νομιμότητα της σύλληψης ή της κράτησή τους. Εάν η υπόθεσή παραπεμφθεί σε Δικαστήριο, οι ύποπτοι ή ο δικηγόρος τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις καταθέσεις και τα έγγραφα που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με το υπό εκδίκαση ποινικό αδίκημα.

iii. Τι δικαιώματα έχω όσον αφορά την πρόσβαση σε δικηγόρο και την ενημέρωση τρίτου για την κατάσταση μου;

Δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο

Οι ύποπτοι έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν εμπιστευτικά σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος από την Αστυνομία, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον ύποπτο να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον δικηγόρο.

Σύμφωνα με τον Νόμο οι ύποπτοι έχουν επίσης, τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Αμέσως μετά τη σύλληψή και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση δικαιούνται να επικοινωνήσουν αυτοπροσώπως τηλεφωνικά με δικηγόρο της δικής επιλογής τους, χωρίς να είναι παρόν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
  Έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά τις ακόλουθες χρονικές στιγμές, ανάλογα με το ποιά προκύπτει πρώτη:

(α) Προτού ανακριθούν από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή

(β) εγκαίρως προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου·

(γ) κατά τη διενέργεια έρευνας ή συλλογής αποδεικτικών στοιχείων από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή

(δ) μετά τη στέρηση της ελευθερίας τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

 • Η πρόσβαση σε δικηγόρο περιλαμβάνει το δικαίωμα:

(α) να έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση και επικοινωνία με το δικηγόρο που τους εκπροσωπεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή

(β) να ζητήσουν την παρουσία και τη συμμετοχή του δικηγόρου τους κατά την ανάκριση τους, για να τους παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με την διαδικασία που ακολουθείται και για να τους συμβουλεύει για τα δικονομικά τους δικαιώματά που σχετίζονται με την ανάκρισή τους.

(γ) να ζητήσουν την παρουσία του δικηγόρου τους κατά τη διάρκεια έρευνας ή συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη συγκεκριμένη ανακριτική πράξη.

Η Αστυνομία τηρεί το απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ του ύποπτου και του δικηγόρου του κατά τις συναντήσεις, την αλληλογραφία, τις τηλεφωνικές συνομιλίες και τις άλλες επιτρεπόμενες μορφές επικοινωνίας που έχουν μαζί του.

 • Σε κάθε περίπτωση τίθεται στη διάθεση τους, αμέσως μετά τη σύλληψη τους ή στην περίπτωση που η σύλληψη τους διενεργείται εκτός αστυνομικού σταθμού αμέσως μετά την εισδοχή τους στο σταθμό, κατάλογος στον οποίο καταγράφεται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου όλων των δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα».
 • Σε περίπτωση κράτησης τους δικαιούνται οποιαδήποτε μέρα και ώρα να έχουν για την υπεράσπισή τους εμπιστευτικές συνεντεύξεις με το δικηγόρο τους στο κρατητήριο όπου κρατούνται, σε ιδιαίτερο χώρο εκτός του οπτικού και ακουστικού πεδίου οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας και να τους παραδίδει και να παραλαμβάνουν από αυτόν κατά τη συνέντευξη εμπιστευτικές οδηγίες, γραπτές ή προφορικές.
 • Εάν δεν επιθυμούν τις υπηρεσίες δικηγόρου, ειδοποιούν γραπτώς τον υπεύθυνο του κρατητηρίου συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο. Επιπρόσθετα, ενημερώνονται ότι ενδεχόμενη παραίτηση τους από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, τυχόν να έχει συνέπειες στην αποτελεσματική υπεράσπιση τους.
 • Σε περίπτωση προσώπου κάτω των δεκαοκτώ χρονών, η ανάκριση του, διεξάγεται στην παρουσία του δικηγόρου του. Επίσης, στις συνεντεύξεις με το δικηγόρο σας δικαιούνται να παρευρίσκονται οι γονείς ή κηδεμόνες του.
 • Σε περίπτωση που λόγω οποιασδήποτε πνευματικής ανεπάρκειας ή σωματικής αναπηρίας του ατόμου, αυτό δεν μπορεί να ασκήσει χωρίς βοήθεια το δικαίωμα επικοινωνίας με δικηγόρο, αυτό δικαιούται να το ασκήσει με τη βοήθεια ή / και στην παρουσία Λειτουργού των Ιατρικών ή / και Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους, η οποία θα τίθεται στη διάθεσή του, αμέσως μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό μετά τη σύλληψή του. Περαιτέρω, σε περίπτωση που δεν αντιλαμβάνεται τα δικαιώματα του λόγω πνευματικής ανεπάρκειας, η ανάκριση του διεξάγεται στην παρουσία του δικηγόρου του.

Προσωρινή Παρέκκλιση από το Δικαίωμα Πρόσβασης σε Δικηγόρο

Προσωρινή παρέκκλιση από το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δικηγόρο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη στέρηση της ελευθερίας τους, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο κατά το στάδιο της προανάκρισης, όταν για λόγους γεωγραφικής απομόνωσης τους, είναι αδύνατη η διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο.

 • Επίσης, προσωρινή παρέκκλιση του δικαιώματος πρόσβασης τους σε δικηγόρο επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιστάσεις κατά το στάδιο της προανάκρισης, όταν αυτό δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, για έναν από τους ακόλουθους επιτακτικούς λόγους:

(i) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου·

(ii) υπάρχει επιτακτική ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης από την Αστυνομία για αποτροπή σοβαρού κινδύνου για την ποινική διαδικασία.

 • Ωστόσο, οι πιο πάνω προσωρινές παρεκκλίσεις:

(i) είναι αναλογικές και δεν υπερβαίνουν τα όρια του αναγκαίου·

(ii) είναι αυστηρά χρονικά καθορισμένες·

(iii) δεν βασίζονται αποκλειστικά στον τύπο ή τη σοβαρότητα του καταγγελλόμενου αδικήματος και

(iv) δεν προσβάλλουν τον καθολικά δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας.

 • Σε περίπτωση που δεν τους επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για:

(ι) πρόσβαση σε δικηγόρο μετά τη στέρηση της ελευθερίας τους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

(ιι) κατ’ ιδίαν συναντήσεις και επικοινωνία με το δικηγόρο τους και

(ιιι) την παρουσία και συμμετοχή του δικηγόρου τους κατά την ανάκριση και κατά τη διάρκεια έρευνας ή συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, μπορούν, είτε κατά την πρώτη εμφάνισή τους ενώπιον δικαστηρίου, είτε κατά την πρώτη δικάσιμο της υπόθεσής τους, να ζητήσουν από το δικαστήριο να εξετάσει τους λόγους της άρνησης αυτής.

Ενημέρωση τρίτου για τη σύλληψη ή κράτηση σας / ενημέρωση του προξενείου ή της πρεσβείας της χώρας σας

Κατά τη σύλληψη ή κράτησή τους, θα πρέπει να ενημερώνουν την Αστυνομία αν επιθυμούν να επικοινωνήσουν αυτοπροσώπως τηλεφωνικά για να ενημερώσουν κάποιο πρόσωπο για την κράτησή τους, για παράδειγμα ένα μέλος της οικογένειάς τους ή τον εργοδότη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα ενημέρωσης άλλων προσώπων για την κράτησή τους μπορεί να περιορισθεί προσωρινά. Σε τέτοια περίπτωση, η Αστυνομία τους ενημερώνει σχετικά.

Σε περίπτωση αλλοδαπού, ενημερώνουν την Αστυνομία αν επιθυμούν να επικοινωνήσουν αυτοπροσώπως τηλεφωνικά με την προξενική αρχή ή την πρεσβεία της χώρας τους. Επιπρόσθετα, ενημερώνουν την Αστυνομία εάν επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με έναν υπάλληλο της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας τους. Επί τούτου, ενημερώνονται ότι ενδεχόμενη παραίτηση από το δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τη προξενική αρχή ή την Πρεσβεία της χώρας τους, τυχόν να έχει συνέπειες προς το πρόσωπο τους.

Σύμφωνα με τον Νόμο έχουν επίσης τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαιούνται αμέσως μετά τη σύλληψή τους και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να επικοινωνήσουν αυτοπροσώπως τηλεφωνικά στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας με συγγενικό τους πρόσωπο ή με τον εργοδότη τους ή με άλλο πρόσωπο της επιλογής τους και στην περίπτωση προσώπου κάτω των δεκαοκτώ ετών με οποιοδήποτε από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, για να τους ενημερώσουν για τη σύλληψη τους και τον αστυνομικό σταθμό ή κρατητήριο κράτησης ή προτιθέμενης κράτησης τους.
 • Σε περίπτωση που λόγω οποιασδήποτε πνευματικής ανεπάρκειας ή σωματικής αναπηρίας του ατόμου, αυτό δεν μπορεί να ασκήσει χωρίς βοήθεια το δικαίωμα επικοινωνίας που αναφέρεται πιο πάνω, αυτό δικαιούται να το ασκήσει με τη βοήθεια ή και στην παρουσία Λειτουργού των Ιατρικών ή και Κοινωνικών Υπηρεσιών του κράτους, η οποία θα τίθεται στη διάθεσή του, αμέσως μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό μετά τη σύλληψή του.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού, έχουν επιπροσθέτως το δικαίωμα όπως το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη σύλληψη τους και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να επικοινωνήσουν αυτοπροσώπως τηλεφωνικά, στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας, με την προξενική ή διπλωματική αποστολή στη Δημοκρατία του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι, για να την ενημερώσουν για τη σύλληψη ή κράτηση και για τον αστυνομικό σταθμό ή το κρατητήριο κράτησης ή προτιθέμενης κράτησής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προξενική ή διπλωματική αποστολή στη Δημοκρατία, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας. Αν είναι υπήκοοι δυο (2) ή περισσότερων κρατών, μπορούν να επιλέξουν τις προξενικές ή διπλωματικές αποστολές που επιθυμούν να ενημερώσουν για τη στέρηση της ελευθερίας τους και με τις οποίες επιθυμούν να επικοινωνήσουν. Επιπρόσθετα, έχουν δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν, να δεχτούν επισκέψεις από τις αρχές αυτές, να συνομιλήσουν και αλληλογραφήσουν μαζί τους, καθώς επίσης να διευθετήσουν τη νομική εκπροσώπησή τους από αυτές, εφόσον οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση.
 • Εάν λόγω πνευματικής ανεπάρκειας του ατόμου, εμφανώς δεν είναι δυνατό να αντιληφθεί ή να πληροφορηθεί ότι έχει τα πιο πάνω δικαιώματα επικοινωνίας ή να αντιληφθεί πλήρως το δικαίωμα άσκησης του, η ενημέρωση της προξενικής ή διπλωματικής αποστολής ή του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργηθεί από μέλος της Αστυνομίας.
 • Επίσης, ενημερώνονται ότι, ενδεχόμενη παραίτηση από το δικαίωμα ενημέρωσης και επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα, συγγενείς, τον εργοδότη τους ή τις Προξενικές Αρχές, τυχόν να έχει συνέπειες προς το πρόσωπο τους.
 • Εάν λόγω οποιασδήποτε πνευματικής ανεπάρκειας του ατόμου, εμφανώς δεν είναι δυνατό να αντιληφθεί ή να πληροφορηθεί ότι έχει τα δικαιώματα επικοινωνίας ή να αντιληφθεί πλήρως το δικαίωμα άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η Αστυνομία αμέσως μετά τη σύλληψη του θα τηλεφωνήσει σε συγγενικό του πρόσωπο για να το ενημερώσει αναφορικά με τη σύλληψη και το σταθμό ή κρατητήριο κράτησης ή προτιθέμενης κράτησής του.

Προσωρινή Παρέκκλιση από το Δικαίωμα Επικοινωνίας με συγγενείς / πρόσωπο της επιλογής σας / τον εργοδότη σας

 • Το δικαίωμα επικοινωνίας με συγγενείς ή με πρόσωπο της επιλογής τους ή με τον εργοδότη τους και το δικαίωμα ενημέρωσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε περίπτωση που προσώπου κάτω των 18 χρονών, δεν παρέχεται αμέσως μετά τη σύλληψή, όταν αυτό δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, για έναν από τους ακόλουθους επιτακτικούς λόγους:

(α) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου· ή

(β) υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί να παρουσιαστεί σημαντικός κίνδυνος για την ποινική διαδικασία, και υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση:
(i) είναι αναλογική και δεν υπερβαίνει τα όρια του αναγκαίου
(ii) είναι αυστηρά χρονικά καθορισμένη
(iii)δεν βασίζεται αποκλειστικά στον τύπο ή τη σοβαρότητα του καταγγελλόμενου αδικήματος, και
(iv) δεν προσβάλλει τον καθολικά δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας.

 • Δεν παρέχεται δικαίωμα επικοινωνίας τους με τρίτο πρόσωπο (συγγενείς ή εργοδότη ή άλλο πρόσωπο της επιλογής τους) αμέσως μετά τη σύλληψη τους, όταν δικαιολογείται από επιτακτικές ανάγκες ή ανάλογες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
 • Σε περίπτωση που δεν τους επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για:
  (ι) ενημέρωση και επικοινωνία με συγγενείς ή με πρόσωπο της επιλογής τους ή τον εργοδότη,
  (ιι) ενημέρωση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε σχέση με τη σύλληψη προσώπου κάτω των 18 χρονών, μπορούν, είτε κατά την πρώτη εμφάνισή τους ενώπιον δικαστηρίου, είτε κατά την πρώτη δικάσιμο της υπόθεσής τους, να ζητήσουν από το δικαστήριο να εξετάσει τους λόγους της άρνησης αυτής.
 • Σε περίπτωση προσώπου κάτω των δεκαοχτώ χρονών, που εφαρμόζονται οι πιο πάνω προσωρινές παρρεκκλίσεις, η Αστυνομία ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναφορικά με τη στέρηση της ελευθερίας τους, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή για την προστασία και την ευημερία παιδιών.

iv. Τι δικαιώματα έχω όσον αφορά την πρόσβαση σε δικαστική αρωγή;

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους προκειμένου να ασκήσουν το

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο κατά το ανακριτικό στάδιο, μπορούν να το αναφέρουν στο μέλος της Αστυνομίας που έχει την ευθύνη των ανακρίσεων, αφού υπογράψουν το σχετικό έντυπο. Στη συνέχεια, τους δίδεται κατάλογος στον οποίο καταγράφεται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου των δικηγόρων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Οι ύποπτοι βεβαιώνουν την παραλαβή του καταλόγου. Ο δικηγόρος της επιλογής τους θα ενημερωθεί σχετικά από το μέλος της Αστυνομίας.

Σε περίπτωση που επιθυμούν την δωρεάν παροχή υπηρεσιών δικηγόρου, μετά την προσαγωγή τους ενώπιον Δικαστηρίου, μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο, το οποίο θα το εξετάσει.

v. Τι είναι σημαντικό να γνωρίζω όσον αφορά τα εξής:

 1. Τεκμήριο αθωότητας

Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι ύποπτο ή κατηγορούμενο για τέλεση αξιόποινης πράξης, θεωρείται αθώο μέχρις ότου αποδειχτεί ένοχο σύμφωνα με νόμο.

Η Αρχή Δικαίου που αναφέρεται στο τεκμήριο αθωότητας εφαρμόζεται σε φυσικό πρόσωπο κατά την ποινική διαδικασία, από τη στιγμή κατά την οποία αυτό είναι ύποπτο ή κατηγορούμενο για τέλεση αξιόποινης πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που συνίσταται στην έκδοση τελικής δικαστικής απόφασης.

 1. Δικαίωμα σιωπής και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης

Κατά την εξέτασή υπόπτου από την Αστυνομία ή τις άλλες αρμόδιες αρχές δεν έχουν υποχρέωση να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το φερόμενο αδίκημα. Επίσης, όταν καλούνται να προβούν σε δήλωση ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις, δεν έχουν

υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα ή να παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίηση τους.

 1. Βάρος της απόδειξης

Η Αστυνομία έχει την ευθύνη της συλλογής μαρτυρίας στη βάση της οποίας θα στοιχειοθετούνται πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας τα διερευνόμενα αδικήματα. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να δώσουν την δική τους εκδοχή ως προς τον τρόπο που έχουν διαδραματιστεί τα γεγονότα και να θέσουν στην διάθεση των Ανακριτικών Αρχών μαρτυρία ή υπεράσπιση για υποστήριξη της δικής τους εκδοχής ή της αθωότητας τους.

vi. Ποιες είναι οι ειδικές εγγυήσεις για παιδιά;

 1. Ποινική Ευθύνη

Πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 χρονών δεν είναι ποινικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη (Κεφ. 154, άρθρο 14) και κατ΄ επέκταση να μη συλλαμβάνεται. Να ζητείται να παρουσιάζεται στο Σταθμό με τη συνοδεία των γονέων/ κηδεμόνων του αν κρίνεται αναγκαία η παρουσία του.

2. Σύλληψη

 • Σύλληψη ανήλικου, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγεται (Η σύλληψη ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να χρησιμοποιείται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και να είναι όσο το δυνατόν μικρότερης χρονικής διάρκειας
 • Σε περίπτωση σύλληψης ανηλίκου ακολουθείται η διαδικασία σύλληψης (Πληροφόρηση, Δικαστικοί Κανόνες, Έγγραφο Δικαιωμάτων, κλπ. Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψη πρέπει να
 • λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, η ωριμότητα και το ευάλωτο των παιδιών.
 • Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε απόφαση που αφορά τη σύλληψη παιδιού, θα πρέπει να είναι στη βάση του συμφέροντος του.
 • Τα παιδιά που τελούν υπό σύλληψη θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, με τρόπο κατανοητό για την ηλικία και την ωριμότητα τους
 • Να μην χρησιμοποιούνται χειροπέδες, εκτός εάν αυτό είναι απόλυτα επιβεβλημένο και αφού ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ΑΔ 5/39.
 • Η χρήση ροπάλων, επιτρέπεται ως το έσχατο μέσο και μόνο υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Α.Δ 5/38.
 • Η σωματική έρευνα να γίνεται από μέλος του ίδιου φύλου.
 1. Νομικής Εκπροσώπηση & άλλα Δικαιώματα
 • Ενημέρωση για το δικαίωμα επικοινωνίας, αυτοπροσώπως τηλεφωνικά με δικηγόρο της επιλογής του, χωρίς να είναι παρόν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
 • Ενημέρωση του ανήλικου για το δικαίωμα του σε νομική αρωγή σε περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους
 • Ενημέρωση για το δικαίωμα επικοινωνίας, αυτοπροσώπως τηλεφωνικά, με τους γονείς/κηδεμόνες του και ενημέρωσής τους για τη σύλληψη και το χώρο κράτησης/ προτιθέμενης κράτησης, στην παρουσία αστυνομικού
 • Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται αμέσως. Η ενημέρωση στους γονείς/κηδεμόνες μπορεί να καθυστερήσει και να γίνει εντός 12 ωρών μετά από τη σύλληψη, αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας αμέσως μετά τη σύλληψη δυνατόν:
  (α) να οδηγήσει σε καταστροφή ή απόκρυψη τεκμηρίων που σχετίζονται με τη διαλεύκανση τουαδικήματος• ή
  (β) να εμποδίσει τη σύλληψη ή ανάκριση άλλου προσώπου σε σχέση με το αδίκημα ή να οδηγήσει σε απόδραση αυτού• ή
  (γ) να οδηγήσει σε διάπραξη άλλου αδικήματος ή σε θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου• ή
  (δ) να οδηγήσει σε βλάβη στο συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής ή της δημόσιας τάξης ή σε επέμβαση στην απονομή της Δικαιοσύνης
 • Ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων του και από την Αστυνομία (επιπρόσθετα) για τη σύλληψη και το χώρο κράτησης/προτιθέμενης κράτησης. Σχετική καταχώριση στον ανακριτικό Φάκελο
 • Αν κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον του, να ενημερωθούν για τη σύλληψη και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Κράτους
 1. Ανάκριση
 • Είναι υποχρέωση του ανακριτή να μην αρχίζει η ανάκριση πριν από την πληροφόρηση ή και ενημέρωση και προτού ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επικοινωνίας, το οποίο έχει ζητήσει να ασκήσει
 • Η ανάκριση προσώπου κάτω των 18 ετών διενεργείται στην παρουσία του δικηγόρου του
 • Σε περίπτωση που ο ανακρινόμενος δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλάει τη γλώσσα, δικαιούται τη βοήθεια διερμηνέα
 • Η ανάκριση να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις πρόνοιες Νομοθεσίας, των Δικαστικών Κανόνων και των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΑΔ 3/3, ΑΔ3/4, ΑΔ 5/18).
 • Η ανάκριση και λήψη καταθέσεων από ανήλικους, που δεν βρίσκονται υπό κράτηση, να γίνεται στην παρουσία των γονέων ή κηδεμόνων τους
 • Η Αστυνομία πρέπει να φροντίζει να διεξάγει τις ανακρίσεις το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός 24 ωρών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κατά κανόνα να ζητηθεί προσωποκράτηση από το Δικαστήριο (επιστολή Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερ. 11/06/2014).
 1. Σύλληψη / Ανάκριση / Ποινική δίωξη μαθητών
 • Η σύλληψη και ανάκριση μαθητών να αποφεύγεται στο σχολείο. Αν όμως επιβάλλεται, η μετάβαση στο σχολείο να γίνεται με πολιτική περιβολή και Αστυνομικό όχημα χωρίς σήμανση.
  • Η σύλληψη και ανάκριση να γίνεται παρουσία του Διευθυντή, ο οποίος ενημερώνεται από πριν (ΑΔ 5/18, παρ. 6(3)).
 • Όταν ασκείται ποινική δίωξη εναντίον μαθητών, ο Αστυνομικός Διευθυντής να ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και όπου κρίνει ότι η κοινοποίηση αυτή εξυπηρετεί τις ανάγκες της εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής της Δημοκρατίας και νοουμένου ότι λάβει υπόψη:
  -τη φύση του αδικήματος και νοουμένου ότι εξυπηρετεί την προστασία άλλων μαθητών / εθνοφρουρών,
  - τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία, και
  -τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης
 • Απαγoρεύεται η δημoσίευση τoυ ovόματoς,της διεύθυvσης, τoυ σχoλείoυ, της φωτoγραφίας ή πληρoφoρίας πoυ μπoρεί vα oδηγήσει στηv αvαγvώριση vεαρoύ πρoσώπoυ πoυ παρoυσιάζεται εvώπιov τoυ Δικαστήριoυ Αvηλίκωv, εκτός μετά από άδεια τoυ Δικαστηρίoυ
 1. Συνθήκες κράτησης

Πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται σε όλους τους κρατούμενους (Ν. 163(Ι)/2005), οι ανήλικοι κρατούμενοι κάτω των 18 χρονών, έχουν τα ακόλουθα πρόσθετα δικαιώματα σε σχέση με την κράτησή τους:

 • Οι ανήλικοι διαβιούν σε ξεχωριστά κελιά από τα κελιά των υπολοίπων κρατουμένων. Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι ανήλικοι δεν συνευρίσκονται σε κοινούς χώρους με ενήλικες κρατούμενους.
 • Οι ανήλικοι που στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει να κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κράτησης που σχεδιάστηκαν για πρόσωπα της ηλικίας αυτής, στους οποίους θα προσφέρονται δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και θα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει ικανοποιητικό μέγεθος, φωτισμό και εξαερισμό, καθώς επίσης να είναι κατάλληλα επιπλωμένος, καλά διακοσμημένος και να προσφέρει τα κατάλληλα οπτικά ερεθίσματα. Τέλος, εκτός αν τίθεται θέμα ασφάλειας, οι ανήλικοι μπορούν να έχουν στο κελί τους μια λογική ποσότητα προσωπικών αντικειμένων (CPT Standards). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλίζεται, μέσα από τη συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, η υγιής απασχόληση των παιδιών (επιστολή Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, ημερ. 07/11/2014).
 • Στις συνεντεύξεις με το δικηγόρο δικαιούνται να παρευρίσκονται οι γονείς ή κηδεμόνες του ανήλικου
 • Σε κάθε ιατρική εξέταση, περίθαλψη και παρακολούθηση δικαιούνται να παρευρίσκονται οι γονείς ή κηδεμόνες του ανήλικου
 • Κάθε κρατούμενος και οποιοδήποτε συγγενικό ή άλλο πρόσωπο της επιλογής αυτού και, στην περίπτωση κρατουμένου κάτω των 18 ετών, οι γονείς ή κηδεμόνες αυτού, να πληροφορούνται σε καταληπτή στους ίδιους γλώσσα από τον Υπεύθυνο του κρατητηρίου ότι δικαιούνται να συναντώνται καθημερινά μέχρι μία ώρα συνολικά σε ιδιαίτερο χώρο του κρατητηρίου, στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας.

vii. Ποιες είναι οι ειδικές εγγυήσεις για τους ευάλωτους υπόπτους;

Τα παιδιά θεωρούνται ευάλωτα πρόσωπα και ως εκ τούτου οι ειδικές εγγυήσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (vi) έχουν εφαρμογή και στην παρούσα.

Για τους σκοπούς του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμου (Ν.163(I)/2005), «ευάλωτο πρόσωπο» θεωρείται ύποπτος ή κατηγορούμενος που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ή να συμμετάσχει ουσιαστικά στην ποινική διαδικασία λόγω της ηλικίας, της διανοητικής ή της σωματικής του κατάστασης ή λόγω αναπηρίας.

Σε περίπτωση σύλληψης προσώπου το οποίο έχει πνευματική ανεπάρκεια ή σωματική αναπηρία η ενημέρωση που παρέχεται στο πρόσωπο αυτό αναφορικά με τα δικαιώματα του που απορρέουν από τον Ν.163(I)/2005 γίνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των προσώπων αυτών.

Σε τέτοια περίπτωση εξασφαλίζονται οι υπηρεσίες προσώπου το οποίο μπορεί να μεταφέρει στο συλληφθέντα ή στα σχετικά άλλα πρόσωπα τις σχετικές πληροφορίες, με τρόπο ή μέσο επικοινωνίας που είναι καταληπτό σε αυτούς, δεδομένης της ανεπάρκειας ή αναπηρίας τους.

Επίσης, σε περίπτωση σύλληψης προσώπου, το οποίο εμφανώς δεν δύναται λόγω οποιασδήποτε πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας να ασκήσει, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς βοήθεια τα δικαιώματα επικοινωνίας που προβλέπονται στη Νομοθεσία (Ν.163(Ι)/2005) αυτό δικαιούται να τα ασκήσει με τη βοήθεια ή και στην παρουσία λειτουργού των ιατρικών ή και κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους, η οποία πρέπει να τίθεται στη διάθεσή του, αμέσως μετά τη σύλληψή του και εν πάση περιπτώσει μόλις αυτό καταστεί πρακτικά δυνατό.

D. Ποιες είναι οι νόμιμες προθεσμίες κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Ο συλληφθείς ως ύποπτος για την διάπραξη αδικήματος, μεταφέρεται μέσα σε 24 ώρες από της συλλήψεως του ενώπιον Δικαστή, εφόσον οι ανακρίσεις για το αδίκημα για το οποίο συνελήφθη δεν έχουν συμπληρωθεί. Σκοπός της εμφάνισης αυτής είναι να ζητήσει η Αστυνομία την κράτηση του για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 μέρες κάθε φορά και συνολικά τους 3 μήνες.

Μετά τη λήξη ενός διατάγματος προσωποκράτησης και εφόσον οι ανακρίσεις και έρευνες δεν έχουν συμπληρωθεί, είναι δυνατόν οι αστυνομικές αρχές να υποβάλλουν αίτηση στο Δικαστήριο, για την ανανέωση του διατάγματος για άλλες οκτώ μέρες και αυτό να επαναλαμβάνεται με την ανανέωση της προσωποκράτησης ανά οκταήμερα, με μέγιστη συνολική περίοδο 3 μηνών.

Η κράτηση του υπόπτου θεωρείται συνήθως αναγκαία, όπου υπάρχει κίνδυνος, ο ύποπτος, αν αφεθεί ελεύθερος, να επηρεάσει μάρτυρες ή να καταστρέψει τεκμήρια. Το βάρος είναι πάνω στην Αστυνομία να ικανοποιήσει το Δικαστήριο ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

E. Ποιες είναι οι ενέργειες προετοιμασίας της δίκης, συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών κυρώσεων αντί της προφυλάκισης, καθώς και των δυνατοτήτων μεταφοράς στη χώρα καταγωγής (ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης);

Ένα Δικαστήριο ασκώντας ποινική δικαιοδοσία μπορεί μέσα στα πλαίσια της διακριτικής που ευχέρειας να διατάξει την κράτηση ενός κατηγορούμενου κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης του. Η εξουσία του Επαρχιακού Δικαστηρίου που εκδικάζει συνοπτικά, περιορίζεται σύμφωνα με την επιφύλαξη του Άρθρου 48 της Ποινικής Δικονομίας (Κεφ.155) στη μέγιστη περίοδο των οχτώ ημερών κάθε φορά που η υπόθεση αναβάλλεται. Σε αντιδιαστολή δεν υπάρχει παρόμοιος περιορισμός στην εξουσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή του Κακουργιοδικείου να διατάσσει την κράτηση του κατηγορούμενου κατά την διάρκεια της εκδίκασης της ποινικής τους υπόθεσης.

Το Άρθρο 157(1) του Νόμου (Κεφ.155) προβλέπει ότι Δικαστήριο το οποίο ασκεί ποινική δικαιοδοσία μπορεί να εγκρίνει την απόλυση φυλακισθέντος επί εγγυήσει. Εφόσον το Δικαστήριο αποφασίζει να απολύσει τον κατηγορούμενο έχει την εξουσία να το κάνει θέτοντας όρους και διατάσσοντας τον να υπογράψει εγγύηση. Αυτή η εξουσία του Δικαστηρίου είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των προνοιών του Άρθρου 48 και του Άρθρου 157(1) της Ποινικής Δικονομίας.

Προϋποθέσεις διαβίβασης Δικαστικής απόφασης περί μέτρων επιτήρησης

Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας δύναται να διαβιβάζει την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης του κράτους μέλους όπου το πρόσωπο έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του όταν το πρόσωπο αυτό, αφού ενημερωθεί για τα σχετικά μέτρα, συναινεί να επιστρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η αρμόδια αρχή έκδοσης της Δημοκρατίας δύναται, κατόπιν αιτήματος του προσώπου, να διαβιβάζει την απόφαση περί μέτρων επιτήρησης στην αρμόδια

αρχή κράτους μέλους πλην του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο έχει τη

νόμιμη και συνήθη διαμονή του, νοουμένου ότι, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο το πρόσωπο δεν έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του, έχει

συναινέσει στην εν λόγω διαβίβαση.

Η αρμόδια αρχή αναγνώρισης της Δημοκρατίας δέχεται τη διαβίβαση απόφασης περί μέτρων επιτήρησης αναφορικά με πρόσωπο το οποίο δεν έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία μόνο σε περίπτωση που το

πρόσωπο βρίσκεται στο έδαφός της για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Αρμόδια αρχή έκδοσης στη Δημοκρατία είναι το Κακουργιοδικείο ή το Επαρχιακό Δικαστήριο που ασκεί ποινική δικαιοδοσία, το οποίο έχει αρμοδιότητα εκδίκασης της αξιόποινης πράξης ή το οποίο εξέδωσε απόφαση περί μέτρων επιτήρησης.

Αρμόδια αρχή αναγνώρισης στη Δημοκρατία, αναφορικά με απόφαση περί μέτρων επιτήρησης άλλου κράτους μέλους, είναι:

(α) Το Επαρχιακό Δικαστήριο στην κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου έχει τη διαμονή του πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση περί μέτρων επιτήρησης από άλλο κράτος μέλος

(β) το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, σε περίπτωση που η διαμονή του εν λόγω προσώπου είναι άγνωστη ή σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο δεν διαμένει στη Δημοκρατία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.