Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο περιγράφονται τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της δίκης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Θεμελιώδη δικαιώματα

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας δικαιούστε:

 • να αναμένετε από τις αρμόδιες για την ποινική διαδικασία αρχές να εργάζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα και να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας·
 • να απαιτείτε από τις αρμόδιες για την ποινική διαδικασία αρχές να ενεργήσουν έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία εύλογη αμφιβολία σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση ορθής απόφασης. Πρέπει να μεριμνούν εξίσου για την αξιολόγηση τόσο των αποδεικτικών στοιχείων που σας ευνοούν όσο και εκείνων που σας επιβαρύνουν·
 • να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες για την ποινική διαδικασία αρχές σχετικά με τα δικαιώματά σας και να εξασφαλίσετε την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων·
 • να διατυπώσετε την άποψή σας για όλες τις εναντίον σας κατηγορίες και για τα αποδεικτικά στοιχεία που τις στηρίζουν·
 • να αρνηθείτε να καταθέσετε·
 • να εξετάσετε φακέλους, να εξασφαλίσετε αποσπάσματα και να λάβετε σημειώσεις καθώς και να κάνετε αντίγραφα με δικά σας έξοδα·
 • να συμμετάσχετε στη συζήτηση της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της δίκης και των δημόσιων συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται κατά την εκδίκαση έφεσης·
 • να κάνετε τελική δήλωση κατά τη διάρκεια της δίκης και σε δημόσια συνεδρίαση κατά την εκδίκαση έφεσης καθώς και να υποβάλετε τελικό αίτημα·
 • να παρουσιάσετε περιστάσεις και αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας·
 • να υποβάλετε αιτήματα (σχετικά με την εξέταση αποδεικτικών στοιχείων και τις μεθόδους λήψης αποφάσεων) και να καταθέσετε αιτήσεις·
 • να ασκήσετε ένδικα μέσα (συνήθως πρόκειται για καταγγελία· προσφυγή, ανακοπή και εξαιρετικό αίτημα αναψηλάφησης)· να υποβάλετε προσφυγή λόγω παράβασης του νόμου· και να ασκήσετε έφεση·
 • να επιλέξετε συνήγορο υπεράσπισης (εάν δεν επιλέξετε έναν ο ίδιος, ο συνήγορος υπεράσπισης μπορεί να επιλεγεί από συγγενή σας ή άλλον συμμετέχοντα στη διαδικασία) και να ζητείτε τις συμβουλές του ακόμη και σε πράξεις τις οποίες εκτελεί μόνον η αρμόδια για την ποινική διαδικασία αρχή·
 • να μιλάτε με τον συνήγορο υπεράσπισής σας κατ’ ιδίαν, εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση ή εάν εκτίετε ποινή φυλάκισης·
 • να απαιτήσετε να σας ανακρίνουν παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισής σας και να συμμετάσχει ο εν λόγω συνήγορος υπεράσπισης σε άλλα μέρη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας·
 • να χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα ή άλλη γλώσσα την οποία μιλάτε ενώπιον των αρμόδιων για την ποινική διαδικασία αρχών, εάν δηλώσετε ότι δεν μιλάτε την τσεχική γλώσσα.

Η δίκη

Προκαταρκτική συζήτηση της κατηγορίας

Εάν απαγγελθεί κατηγορία, αυτή θα εξετασθεί από τον προεδρεύοντα δικαστή, ο οποίος θα κρίνει κατά πόσον απαιτείται προκαταρκτική συζήτηση ή κατά πόσον μπορεί να διαταχθεί η διεξαγωγή δίκης.

Η έκβαση της προκαταρκτικής συζήτησης της κατηγορίας μπορεί να είναι απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά:

 • την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο για έκδοση απόφασης·
 • την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη αρχή (εάν δεν συνιστά ποινικό αδίκημα, αλλά μπορεί να είναι παράβαση κ.λπ.)·
 • την παύση της ποινικής δίωξης·
 • την αναστολή της ποινικής δίωξης·
 • την αναπομπή της υπόθεσης στην κατηγορούσα αρχή για περαιτέρω διερεύνηση·
 • την αναστολή της ποινικής δίωξης υπό όρους ή την έγκριση διακανονισμού.

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Ανάλογα με τη σοβαρότητα τους αδικήματος, η πρωτοβάθμια δίκη θα διεξαχθεί ενώπιον του τοπικού ή του περιφερειακού δικαστηρίου της δικαιοδοσίας του τόπου στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή της κατοικίας του κατηγορουμένου ή του τόπου στον οποίο ανακαλύφθηκε το αδίκημα.

Θα είναι η δίκη δημόσια;

Ναι, η δίκη διεξάγεται δημόσια. Ωστόσο, το κοινό μπορεί να απαγορευθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποιος θα κρίνει την υπόθεση;

Την υπόθεση θα κρίνει επιτροπή δικαστών ή ένας μόνον δικαστής.

Μπορώ να εγείρω ένσταση κατά του δικαστή;

Ναι, βλέπε Δελτίο 2.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Η δίκη διεξάγεται μόνον για να κριθεί η πράξη που περιγράφεται στην κατηγορία. Ωστόσο, εάν καταστεί φανερό ότι διαπράξατε και άλλες πράξεις, ενδέχεται να αποφασισθεί κατά την προκαταρκτική συζήτηση της κατηγορίας ή στο τέλος της δίκης ότι η υπόθεση θα αναπεμφθεί στην κατηγορούσα αρχή για περαιτέρω διερεύνηση.

Η αναθεωρημένη κατηγορία θα περιέχει τους νέους ισχυρισμούς. Το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί ότι για την πράξη για την οποία δικάζεστε πρέπει να απαγγελθεί ηπιότερη ή αυστηρότερη κατηγορία από εκείνη που απήγγειλε η κατηγορούσα αρχή.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχθώ ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν παραδεχτείτε την ενοχή σας, το δικαστήριο θα εξετάσει και θα αξιολογήσει παρ’ όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία των προσώπων που καταθέτουν υπέρ σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Βλέπε Θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή του παρόντος δελτίου. Υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες διαδικαστικές καταστάσεις.

Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη; Μπορεί να πραγματοποιηθεί η δίκη χωρίς να είμαι παρών;

Η δίκη μπορεί να διεξαχθεί ερήμην σας, αλλά όχι εάν:

 • τελείτε υπό προσωρινή κράτηση·
 • εκτίετε ποινή φυλάκισης·
 • η υπόθεση αφορά αδίκημα το οποίο επισύρει δυνητική ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είστε παρών στη δίκη ακόμη και για τον συγκεκριμένο τύπο υπόθεσης, εάν ζητήσετε από το δικαστήριο να διεξαγάγει τη δίκη ερήμην σας.

Σε υποθέσεις στις οποίες απαιτείται συνήγορος υπεράσπισης (βλέπε Δελτίο 1), η δίκη δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης.

Εάν διαμένω σε άλλο κράτος μέλος, μπορώ να συμμετάσχω μέσω βιντεοδιάσκεψης;

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δίκη κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Θα παρίσταμαι καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης;

Θα παρίστασθε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης. Δεν υποχρεούστε να παρίστασθε στις διαδικασίες οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός της δίκης. Ωστόσο, εσείς ή ο συνήγορος υπεράσπισής σας έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε σε αυτές, εάν το επιθυμείτε.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει;

Ναι, βλέπε Θεμελιώδη δικαιώματα στην αρχή του παρόντος δελτίου.

Πρέπει να έχω δικηγόρο; Θα οριστεί δικηγόρος για να με εκπροσωπήσει; Μπορώ να αλλάξω δικηγόρο;

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας καθορίζει τις υποθέσεις στις οποίες απαιτείται συνήγορος υπεράσπισης. Βλέπε Δελτίο 1.

Μπορώ να μιλήσω κατά τη δίκη; Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω κατά τη δίκη;

Κατά τη διάρκεια της δίκης έχετε δικαίωμα υπεράσπισης, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ο ίδιος ή μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής σας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, το δικαστήριο θα επιτρέπει σε εσάς ή στον δικηγόρο υπεράσπισής σας να διατυπώνετε τη γνώμη σας για όλα τα διαδικαστικά βήματα που πραγματοποιούνται. Δεν είστε υποχρεωμένος να κάνετε χρήση του δικαιώματος υπεράσπισης του εαυτού σας και μπορείτε να αρνηθείτε να καταθέσετε.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν πω την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ως κατηγορούμενος, δεν υποχρεούστε να πείτε την αλήθεια. Ωστόσο, εάν αναφέρετε σκόπιμα ψευδή πραγματικά περιστατικά προκειμένου να επιτύχετε την ποινική δίωξη άλλου, μπορεί να κατηγορηθείτε αργότερα για συκοφαντία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία;

Δικαιούστε να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και να προτείνετε πρόσθετα στοιχεία ή στοιχεία που υποστηρίζουν την υπεράσπισή σας.

Θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια τελική δήλωση για να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία, αφού εξετασθεί κάθε επιμέρους αποδεικτικό στοιχείο.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να παρουσιάσω προς υπεράσπισή μου; Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να παρουσιάσω αυτά τα στοιχεία;

Εκτός από την κατάθεσή σας, μπορείτε να προτείνετε αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αντικρούσουν ή να μειώσουν την ενοχή σας, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα της εξέτασης μαρτύρων, της αμφισβήτησης αποδεικτικών στοιχείων, της αναγνώρισης μαρτύρων, της αναπαράστασης του εγκλήματος, της ακρόασης εμπειρογνωμόνων, της υποβολής έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, της διεξαγωγής έρευνας και ούτω καθεξής.

Δικαιούστε να προτείνετε στο δικαστήριο την εξέταση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον θα πράξει κάτι τέτοιο. Μόλις ο προεδρεύων δικαστής κηρύξει την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των αποδείξεων, δεν επιτρέπεται η παρουσίαση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων στη δίκη.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω γραφείο ιδιωτικών ερευνών για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικών ερευνών. Ωστόσο, οι υπάλληλοί του πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο προκειμένου τα συλλεγέντα αποδεικτικά στοιχεία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δίκη. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών δεν επιτρέπεται να επηρεάσει τους μάρτυρες.

Μπορώ να καλέσω μάρτυρες υπεράσπισης;

Μπορείτε να προτείνετε την εξέταση συγκεκριμένου προσώπου, εάν πιστεύετε ότι τα στοιχεία που διαθέτει το εν λόγω πρόσωπο θα ωφελήσουν την υπόθεσή σας, αλλά δεν μπορείτε να επηρεάσετε τους μάρτυρες.

Θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Το ποινικό μητρώο σας θα ληφθεί υπόψη κατά την απαγγελία της ποινής, εφόσον η καταδίκη σας δεν έχει ήδη λήξει.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Η δίκη μπορεί να περατωθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • η υπόθεση μπορεί να αναπεμφθεί στην κατηγορούσα αρχή για περαιτέρω διερεύνηση·
 • εάν η πράξη δεν είναι αδίκημα, αλλά μπορεί να είναι παράβαση, η υπόθεση μπορεί να διαβιβασθεί αλλού. Η ποινική δίωξη μπορεί να περατωθεί·
 • η ποινική δίωξη μπορεί να περατωθεί υπό όρους ή μπορεί να εγκριθεί διακανονισμός·
 • το δικαστήριο μπορεί να κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο ή να τον απαλλάξει.

Ποινές, δικαιώματα του θύματος

Τι είδους ποινή μπορεί να μου επιβληθεί;

Βάσει του Ποινικού Κώδικα, εάν διαπράξετε ένα αδίκημα μπορούν να σας επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές:

 • φυλάκιση, η οποία, εκτός εάν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό, μπορεί να είναι χωρίς όρους, με όρους ή με όρους και επίβλεψη. Ενδέχεται επίσης να επιβληθεί εξαιρετική ποινή, δηλαδή ποινή φυλάκισης διάρκειας είκοσι έως τριάντα ετών ή ισόβια κάθειρξη·
 • κατ’ οίκον περιορισμός,
 • κοινωνική εργασία,
 • δήμευση περιουσιακών στοιχείων,
 • χρηματική ποινή,
 • δήμευση αντικειμένου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου,
 • απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων,
 • απαγόρευση διαμονής,
 • απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις,
 • απώλεια τιμητικών τίτλων ή βραβείων,
 • απώλεια στρατιωτικού βαθμού,
 • απέλαση.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα, δηλαδή το πρόσωπο που εθίγη, που υπέστη ζημία στα περιουσιακά στοιχεία ή στο πρόσωπό του ή άλλη ζημία λόγω της διάπραξης ενός αδικήματος, δικαιούται:

 • να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο· εάν το θύμα αποδείξει ότι δεν διαθέτει χρήματα, μπορεί να του παρασχεθεί δωρεάν νομική αρωγή από δικηγόρο·
 • να υποβάλει αιτήματα για περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία·
 • να εξετάσει τη δικογραφία·
 • να συμμετάσχει στη δίκη και σε δημόσια συνεδρίαση κατά την εκδίκαση έφεσης·
 • να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με την υπόθεση πριν από το τέλος της δίκης·
 • εάν το θύμα δικαιούται βάσει του νόμου αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη και ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το θύμα μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον κατηγορούμενο να καταβάλει αποζημίωση. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο πριν από την έναρξη της παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων στη δίκη·
 • εάν το θύμα διατρέχει δυνητικό κίνδυνο από την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου ή του καταδικασθέντος, το θύμα δικαιούται να απαιτήσει την παροχή έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με την αποφυλάκιση ή διαφυγή του κατηγορουμένου ή άλλες παρόμοιες περιστάσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποινικό δίκαιο για το ευρύ κοινό

Βοήθεια στα θύματα αδικημάτων

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.