Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Ναι, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεσή σας, εάν τα πορίσματά της περιέχουν σφάλματα που σχετίζονται άμεσα με το πρόσωπό σας. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, της ποινής ή/και της επιδικασθείσας στο θύμα αποζημίωσης, ή μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά όλων των πορισμάτων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Πρέπει να ασκήσετε την έφεση:

 • εγγράφως·
 • στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την απόφαση·
 • εντός οκτώ ημερών από την επίδοση αντιγράφου της απόφασης (εάν το αντίγραφο επιδοθεί τόσο σε εσάς όσο και στον συνήγορο υπεράσπισής σας, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την τελευταία από τις δύο ημερομηνίες επίδοσης).

Στην έφεσή σας πρέπει να καθίσταται σαφές ποιες πτυχές της απόφασης προσβάλλετε και να προσδιορίζονται τα συγκεκριμένα ελαττώματα της απόφασης ή/και της προηγούμενης διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε έφεση χωρίς συγκεκριμένους λόγους υποβάλλοντας αίτηση στον προεδρεύοντα δικαστή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ζητώντας του να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των συγκεκριμένων λόγων.

Ποιοι είναι οι λόγοι έφεσης;

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση επικαλούμενος σφάλματα σε οποιοδήποτε πόρισμα της απόφασης το οποίο σχετίζεται άμεσα με το πρόσωπό σας ή επειδή ένα συγκεκριμένο πόρισμα δεν περιλήφθηκε στην απόφαση. Μπορείτε επίσης να βασίσετε την έφεσή σας σε νέα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία.

Τι γίνεται εάν ασκήσω έφεση;

Έως ότου ληφθεί απόφαση από το εφετείο, η απόφαση δεν τίθεται σε ισχύ ούτε καθίσταται εκτελεστή. Εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, δεν θα αφεθείτε ελεύθερος αυτοδικαίως, απλώς και μόνον επειδή ασκήσατε έφεση.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξετάζει κατά πόσον η έφεσή σας περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν όχι, το δικαστήριο θα ζητήσει από εσάς και τον συνήγορο υπεράσπισής σας να θεραπεύσετε τις ελλείψεις αυτές εντός προθεσμίας πέντε ημερών (οκτώ ημερών, εάν δεν διαθέτετε συνήγορο υπεράσπισης και ο προεδρεύων δικαστής παρέχει οδηγίες απευθείας σε εσάς).

Αντίγραφο της έφεσης και των λόγων της θα επιδοθεί στα άλλα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση και ολόκληρη η δικογραφία θα διαβιβασθεί στο εφετείο.

Το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο θα κρίνει την έφεση κατά απόφασης τοπικού δικαστηρίου, και το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει την προσφυγή κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου.

Μετά την κίνηση της διαδικασίας του εφετείου, θα παρουσιασθεί η αμφισβητούμενη απόφαση και θα υποβληθεί έκθεση σχετικά με την υπόθεση.

Ακολούθως, θα υποβάλετε και θα αιτιολογήσετε την έφεσή σας. Εάν δεν είστε παρών ούτε εσείς ούτε ο συνήγορος υπεράσπισής σας, αυτό θα γίνει από τον προεδρεύοντα δικαστή.

Στη συνέχεια, η κατηγορούσα αρχή και κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά άμεσα η απόφαση του εφετείου θα παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους.

Αφού υποβληθούν τα αιτήματα, το εφετείο θα εξετάσει τις αναγκαίες αποδείξεις προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της έφεσης, εκτός εάν η εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να είναι τόσο εκτενής ώστε να ισοδυναμεί με επανάληψη του έργου που ήδη πραγματοποίησε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Το εφετείο μπορεί:

 • να απορρίψει την έφεση (εάν η έφεση δεν είναι εύλογη, εάν είναι εκπρόθεσμη, εάν κατατέθηκε από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή για παρόμοιους λόγους), αλλά αυτό γίνεται πάντοτε σε δημόσια συνεδρίαση·
 • να απορρίψει την έφεση (εάν το περιεχόμενό της δεν πληροί τις απαιτήσεις της έφεσης)·
 • να διακόψει την ποινική δίωξη·
 • να ανατρέψει την αμφισβητούμενη απόφαση ή μέρος αυτής·
 • να αποφασίσει να υποβάλει την υπόθεση για έκδοση απόφασης σχετικά με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου·
 • να διαβιβάσει την υπόθεση σε διαφορετική αρχή·
 • να παύσει την ποινική δίωξη (εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έπρεπε ήδη να είχε κάνει κάτι τέτοιο)·
 • να διακόψει την ποινική δίωξη (εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έπρεπε ήδη να είχε κάνει κάτι τέτοιο).

Μπορεί επίσης να ανατρέψει την αμφισβητούμενη απόφαση λόγω θεμελιωδών σφαλμάτων στη διαδικασία:

 • ελαττώματα στην απόφαση (αμφισημία, ατελή πορίσματα στην υπόθεση)·
 • αμφιβολίες όσον αφορά την ορθότητα των πορισμάτων στην υπόθεση ή αναγκαιότητα επανάληψης της διεξαγωγής αποδείξεων·
 • παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα·
 • ακαταλληλότητα της ποινής·
 • εσφαλμένη απόφαση όσον αφορά τα δικαιώματα του θύματος.

Μετά την ανατροπή της απόφασης, το εφετείο:

 • αναπέμπει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο·
 • εκδίδει την απόφασή του στην υπόθεση πάντοτε σε δημόσια συνεδρίαση· ή
 • παύει την ποινική δίωξη.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι ανεπιτυχής;

Εκτός εάν την έφεση κατά της απόφασης άσκησε η κατηγορούσα αρχή, το εφετείο δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση η οποία επιδεινώνει τη θέση σας.

Πότε η καταδικαστική απόφαση είναι οριστική και τελεσίδικη;

Εάν το εφετείο δεν αναπέμψει την υπόθεση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, η απόφασή του περατώνει την υπόθεση και καθίσταται οριστική και τελεσίδικη μόλις ανακοινωθεί. Η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθίσταται επίσης οριστική και τελεσίδικη, εκτός εάν ασκηθεί εναντίον της έφεση εμπρόθεσμα.

Από τη στιγμή που η απόφαση τίθεται σε ισχύ μπορείτε:

 • να ασκήσετε έκτακτη έφεση·
 • να υποβάλετε αίτηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης για να καταθέσετε καταγγελία για παράβαση της νομοθεσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο·
 • να υποβάλετε αίτηση άδειας αναψηλάφησης.

Εάν η αρχική απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, θα λάβω οποιαδήποτε αποζημίωση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης βάσει του Νόμου για τις ζημίες που προκαλούνται από δημόσια αρχή.

Εάν η έφεσή μου είναι επιτυχής, η καταδικαστική απόφαση θα καταχωρηθεί σε αρχείο;

Τα πρακτικά ποινικής καταδίκης καταρτίζονται μόνον αφού η απόφαση καταστεί οριστική και τελεσίδικη. Όταν η καταδικαστική απόφαση καταστεί οριστική και τελεσίδικη, γίνεται η σχετική καταχώριση στο ποινικό μητρώο. Εάν ένα έκτακτο ένδικο μέτρο είναι επιτυχές, η καταχώριση αυτή διαγράφεται.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Ναι, μπορεί να εκδοθείτε για να εκτίσετε την ποινή σας, εάν η εναπομένουσα διάρκειά της είναι τουλάχιστον 4 μήνες.

Η αρμόδια αρχή της οικείας χώρας πρέπει να ζητήσει την έκδοσή σας και η έκδοση πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους συνταγματικούς κανόνες και τις υποχρεώσεις και τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την έκδοσή σας στο πλαίσιο της καταδικαστικής απόφασης.

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης να με στείλουν πίσω στη χώρα μου;

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης όταν σας επιδοθεί η ειδοποίηση για την έκτιση της ποινής. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης έκδοσης.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Όχι, ούτε καν σε άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν δοθεί άδεια επανάληψης της διαδικασίας.

Θα καταχωρηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ή/και την καταδίκη στο ποινικό μου μητρώο;

Ναι, το ποινικό μητρώο περιέχει πρακτικά των νομικών καταδικών βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα δικαστήρια. Οι πληροφορίες διατηρούνται για εκατό έτη από την ημερομηνία γέννησής σας.

Εάν η καταδίκη αρθεί, οι πληροφορίες διαγράφονται από το ποινικό μητρώο. Μπορείτε να αποκτήσετε απόσπασμα του ποινικού μητρώου κατόπιν αίτησης. Ανάλογα με τη βαρύτητά της, η καταδίκη μπορεί να διαγραφεί σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο νόμο, οι οποίες κυμαίνονται από ένα έτος έως δεκαπέντε έτη από την επίδοση της απόφασης.

Οι πληροφορίες θα τηρηθούν ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή σας.

Μπορώ να εναντιωθώ στην τήρηση των πληροφοριών αυτών;

Μπορείτε να ασκήσετε διοικητική προσφυγή στο δημοτικό δικαστήριο της Πράγας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ποινικό δίκαιο για το ευρύ κοινό

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.