Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Ο Νόμος περί παραβάσεων ορίζει την «παράβαση» ως συμπεριφορά η οποία παραβιάζει ή απειλεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και η οποία περιγράφεται ρητώς ως παράβαση στον συγκεκριμένο Νόμο ή σε άλλο νομοθέτημα.

Οι ορισμοί αυτοί περιέχονται στο σύνολό τους στον Νόμο περί παραβάσεων και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες που αφορούν παραβάσεις

Πώς αντιμετωπίζονται παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παράνομη στάθμευση κ.λπ.;

Οι τροχαίες παραβάσεις αντιμετωπίζονται από τη δημοτική αρχή.

Ορισμένες παραβάσεις και οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν από τη δημοτική αρχή είναι οι ακόλουθες:

  • η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αντιμετωπίζεται συνήθως με την επιβολή προστίμου ύψους από 1 000 έως 10 000 τσεχικές κορώνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Μπορεί επίσης να επιβληθεί απαγόρευση οδήγησης για διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος·
  • για άλλες τροχαίες παραβάσεις επιβάλλονται πρόστιμα, τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης από 1 500 έως 10 000 τσεχικές κορώνες και ενδεχόμενη απαγόρευση οδήγησης για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους·
  • η παράβαση του Νόμου περί οδικής κυκλοφορίας μέσω της πρόκλησης ατυχήματος που συνεπάγεται τον θάνατο ή τον τραυματισμό προσώπου μπορεί να επισύρει πρόστιμο ύψους από 25 000 έως 50 000 τσεχικές κορώνες και απαγόρευση οδήγησης για διάστημα από ένα έως δύο έτη.

Ποια είναι η διαδικασία για τον χειρισμό της παράβασης;

Διαδικασία κλήσης

Αφορά λιγότερο σοβαρές παραβάσεις, οι οποίες αποδεικνύονται με βεβαιότητα και για τις οποίες δεν αρκεί η επίπληξη. Εάν είστε διατεθειμένος να πληρώσετε χαμηλότερο πρόστιμο, την παράβαση μπορεί να χειριστεί η αρχή που ελέγχει την οδική κυκλοφορία (ή επίσης η αστυνομία) επιβάλλοντας επί τόπου πρόστιμο βάσει κλήσης.

Συνήθης διαδικασία για τις παραβάσεις

Οι παραβάσεις εξετάζονται στο πλαίσιο επίσημης διαδικασίας. Η κίνηση της διαδικασίας γίνεται με την υποβολή αναφοράς παράβασης από κρατική αρχή, την αστυνομία, δημοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο ή πολίτη.

Η δημοτική αρχή μπορεί να διαβιβάσει την υπόθεση σε άλλη αρχή πριν από την κίνηση της διαδικασίας. Εάν τα πραγματικά περιστατικά υποδεικνύουν ότι πρόκειται για ποινικό αδίκημα, η υπόθεση διαβιβάζεται στην κατηγορούσα αρχή.

Θα συμμετάσχετε στη διαδικασία υπό την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Στη διαδικασία θα συμμετάσχει επίσης το θύμα, εάν πρέπει να συζητηθεί η καταβολή αποζημίωσης για τις ζημίες που προκάλεσε η παράβαση. Τέλος, ο ιδιοκτήτης αντικειμένου ή είδους το οποίο κατασχέθηκε ή μπορεί να κατασχεθεί (για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος) θα συμμετάσχει επίσης στη διαδικασία.

Κατηγορείστε για την παράβαση από τη στιγμή που εκτελεσθεί εναντίον σας η πρώτη διαδικαστική πράξη.

Δικαιούστε:

  • να διατυπώσετε τη γνώμη σας για όλα τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία κατηγορείστε και για τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις εν λόγω κατηγορίες·
  • να αρνηθείτε να καταθέσετε·
  • να αμφισβητήσετε τα πραγματικά περιστατικά και να προτείνετε αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας·
  • να υποβάλετε αιτήματα·
  • να ασκήσετε ένδικα μέσα.

Διεξάγεται προφορική ακρόαση και η δημοτική αρχή θα καταρτίσει έκθεση. Κατά την ακρόαση θα σας υποβληθούν ερωτήσεις και μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (όπως περιγράφονται ανωτέρω). Η έκθεση καθίσταται μέρος της δικογραφίας. Η δημοτική αρχή θα σας ζητήσει να εξετάσετε τα έγγραφα που περιέχονται στη δικογραφία προτού εκδώσει την απόφασή της. Δικαιούστε να διατυπώσετε τη γνώμη σας για τα έγγραφα αυτά.

Η διαδικασία όσον αφορά παραβάσεις περατώνεται όταν:

  • η διαδικασία διακόπτεται για τους λόγους που περιγράφονται στον Νόμο περί παραβάσεων (για παράδειγμα, η πράξη δεν συνιστά παράβαση, δεν διαπράξατε την παράβαση, η ποινή θα είναι ασήμαντη σε σχέση με την τιμωρία που θα σας επιβληθεί για διαφορετική πράξη στο πλαίσιο ποινικής δίκης και άλλοι παρόμοιοι λόγοι)· ή
  • εκδίδεται απόφαση που σας κρίνει ένοχο για την παράβαση και σας επιβάλλει ποινή.

Διώκονται οι πολίτες άλλων κρατών μελών για παραβάσεις του είδους αυτού;

Οι πολίτες άλλων κρατών μελών διώκονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι τσέχοι πολίτες.

Μπορώ να ασκήσω προσφυγή;

Έχετε πλήρες δικαίωμα προσφυγής. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή κατά προστίμου που επιβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κλήσης.

Απόφαση η οποία αμφισβητείται μέσω προσφυγής δεν μπορεί να εκτελεσθεί έως ότου η προσφυγή κριθεί από ανώτερη αρχή.

Η προσφυγή σας πρέπει να ασκηθεί στη διοικητική αρχή (συνήθως, τη δημοτική αρχή) εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

Οι παραβάσεις αυτές θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Όχι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τροχαίες παραβάσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.