Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για σάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πρέπει να έχω δικηγόρο;

Πρέπει να διαθέτετε δικηγόρο κατά το στάδιο της προδικασίας από τη στιγμή που σας παρέχεται η δυνατότητα να εξετάσετε τη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης (βλέπε Δελτίο 2). Πριν από το στάδιο αυτό, πρέπει να διαθέτετε δικηγόρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εάν είστε ανήλικος κατά τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος·
  • εάν δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας λόγω σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας ή εάν η υπεράσπισή σας δυσχεραίνεται λόγω της αναπηρίας αυτής·
  • εάν είστε ύποπτος για αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης·
  • εάν η υπόθεσή σας βρίσκεται σε σύγκρουση με την υπόθεση άλλου προσώπου, το οποίο διαθέτει συνήγορο υπεράσπισης·
  • εάν τελείτε υπό κράτηση επί τουλάχιστον έξι μήνες·
  • εάν η υπόθεση εκδικάζεται βάσει ταχείας διαδικασίας.

Πρέπει να έχετε δικηγόρο κατά τη διάρκεια της δίκης. Η συμμετοχή του δικηγόρου στη δίκη είναι υποχρεωτική.

Εξεύρεση δικηγόρου

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε τον δικηγόρο σας, ο οποίος συμφωνεί να σας εκπροσωπήσει βάσει σύμβασης. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικηγόρων είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας.

Εάν δεν έχετε συμβληθεί με δικηγόρο ή εάν ο δικηγόρος σας δεν μπορεί να σας εκπροσωπήσει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας διορίζει έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει.

Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τον διορισμό δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας δεν εξαρτάται από την οικονομική σας κατάσταση. Δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσετε στοιχεία σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση όταν υποβάλλετε αίτηση διορισμού δικηγόρου.

Εάν επιθυμείτε τον διορισμό δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, στην κατηγορούσα αρχή ή στο δικαστήριο.

Σε ορισμένες διαδικασίες, η συμμετοχή δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Εάν σε μια τέτοια διαδικασία δεν έχετε επιλέξει δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο θα διορίσουν έναν δικηγόρο αυτεπαγγέλτως. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για τον διορισμό δικηγόρου.

Αμοιβή δικηγόρου

Πρέπει να πληρώσετε τον δικηγόρο που επιλέξατε. Η αμοιβή του δικηγόρου και οι όροι πληρωμής περιλαμβάνονται στη σύμβαση πελάτη.

Εάν δεν επιθυμείτε να προσλάβετε δικηγόρο ο ίδιος, έχετε το δικαίωμα παροχής δικηγόρου από το κράτος. Ο δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας, αμείβεται από το κράτος. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τον δικηγόρο. Εάν το δικαστήριο σας κρίνει ένοχο, θα υποχρεωθείτε να επιστρέψετε στο κράτος την αμοιβή του δικηγόρου.

Μπορώ να αντικαταστήσω τον δικηγόρο μου;

Έχετε το δικαίωμα να αντικαταστήσετε τον δικηγόρο που επιλέξατε. Σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου για να σας εκπροσωπήσει, έχετε το δικαίωμα να αντικαταστήσετε τον δικηγόρο εάν ο αρχικός δικηγόρος και ο νέος δικηγόρος συμφωνούν. Εάν ο δικηγόρος που διορίστηκε για να σας εκπροσωπήσει επέδειξε έλλειψη ικανότητας ή προσοχής, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου δικηγόρου και τον διορισμό νέου δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.