Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Η ποινική διαδικασία έχει δύο στάδια: την προδικασία ή διερεύνηση και τη δίκη. Η ποινική διαδικασία μπορεί επίσης να περατωθεί χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο (για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί κατά τη διερεύνηση ότι το αδίκημα δεν διαπράχθηκε). Μόνον ένα δικαστήριο μπορεί να σας κρίνει ένοχο για ένα αδίκημα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Ποιος είναι ο σκοπός της ποινικής έρευνας;

Σκοπός της ποινικής έρευνας είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον διαπράχθηκε το αδίκημα και ποιες ήταν οι περιστάσεις του αδικήματος. Κατά τη διερεύνηση, συλλέγονται τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν το εικαζόμενο αδίκημα, εξακριβώνονται οι περιστάσεις και λαμβάνεται απόφαση σχετικά με το κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την απαγγελία κατηγορίας για το αδίκημα.

Ποια είναι τα στάδια της ποινικής έρευνας;

Κίνηση της ποινικής διαδικασίας

Την ποινική διαδικασία κινεί η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή (η αστυνομία ή άλλη κρατική αρχή η οποία διαθέτει τη σχετική εξουσία) ή η κατηγορούσα αρχή. Η ποινική διαδικασία ξεκινά όταν η αστυνομία ή η κατηγορούσα αρχή πληροφορηθούν ένα εικαζόμενο αδίκημα.

Κράτηση και σύλληψη

Εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι διαπράξατε ένα αδίκημα, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση ως ύποπτος για μέγιστο χρονικό διάστημα 48 ωρών. Εάν τεθείτε υπό κράτηση, πρέπει να ανακριθείτε αμέσως από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Εάν καταστεί προφανές κατά τη διερεύνηση ότι δεν συντρέχει βάσιμος λόγος για την κράτησή σας, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος. Εάν η κατηγορούσα αρχή είναι πεπεισμένη ότι η κράτησή σας πρέπει να παραταθεί, ώστε να μην διαφύγετε της διερεύνησης ή να μην διαπραχθούν νέα αδικήματα, πρέπει να ζητήσει ένταλμα σύλληψής σας από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση αυτή, θα προσαχθείτε ενώπιον του δικαστή εντός 48 ωρών από τη στιγμή της κράτησής σας. Ο δικαστής αποφασίζει κατά πόσον η σύλληψη είναι δικαιολογημένη. Εάν ο δικαστής κρίνει ότι η σύλληψή σας δεν δικαιολογείται, θα αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων

Στόχος της διερεύνησης είναι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν τις περιστάσεις του αδικήματος. Για τον σκοπό αυτό, ανακρίνονται ο ύποπτος, το θύμα και οι μάρτυρες, συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία, διενεργούνται εγκληματολογικές αναλύσεις και αναλαμβάνονται δραστηριότητες επιτήρησης. Όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει του νόμου. Για την απαγγελία κατηγοριών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο και έχουν συλλεγεί νόμιμα.

Εξασφάλιση πρόσβασης στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας

Καταρτίζεται δικογραφία, η οποία περιέχει τις λεπτομέρειες της ποινικής διερεύνησης και τα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, η κατηγορούσα αρχή παραδίδει αντίγραφο της δικογραφίας στον συνήγορο υπεράσπισης. Ο δικηγόρος σας θα σας ενημερώσει για τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν και για τη βάση των εναντίον σας κατηγοριών.

Εσείς και ο συνήγορος υπεράσπισής σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αιτήματα στην κατηγορούσα αρχή (για παράδειγμα, συμπερίληψης πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων στη δικογραφία, περάτωσης της ποινικής διαδικασίας κ.λπ.). Η κατηγορούσα αρχή πρέπει να λάβει απόφαση επί των αιτημάτων αυτών. Εάν η κατηγορούσα αρχή απορρίψει ένα αίτημα, μπορείτε να το υποβάλετε εκ νέου στο δικαστήριο κατά τη δίκη.

Εάν, αφού σας παραδοθεί η δικογραφία και ληφθούν αποφάσεις σε τυχόν αιτήματα, η κατηγορούσα αρχή κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να κινήσει διαδικασία εναντίον σας, θα συντάξει το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο περιέχει τα πραγματικά περιστατικά και παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η κατηγορία. Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει το κατηγορητήριο στον συνήγορο υπεράσπισης και στο δικαστήριο. Ο δικαστής ξεκινά τη δίκη βάσει του κατηγορητηρίου.

Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης

Κίνηση της ποινικής διαδικασίας (1)

Ποιος είναι ο σκοπός κίνησης της ποινικής διαδικασίας;

Η ποινική διαδικασία κινείται επειδή η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έλαβε πληροφορίες οι οποίες υποδηλώνουν τη διάπραξη ενός αδικήματος. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να βασίζονται σε καταγγελία ενός προσώπου ή στην ανακάλυψη ενός πραγματικού περιστατικού που υποδηλώνει τη διάπραξη ενός αδικήματος.

Σκοπός της ποινικής διαδικασίας είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον έχει διαπραχθεί ένα αδίκημα και, εάν ναι, κατά πόσον τα αποδεικτικά στοιχεία επαρκούν για την απαγγελία κατηγοριών στον ύποπτο.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης;

Επικεφαλής της ποινικής διαδικασίας είναι η Εισαγγελία και η διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης διενεργείται από την αρμόδια για την έρευνα αρχή σύμφωνα με τις οδηγίες της εισαγγελίας. Γενικά τη έρευνα εκτελεί η αστυνομία. Η έρευνα μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, το Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο, την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, το Τμήμα Φυλακών και την Υπηρεσία Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τη στρατιωτική αστυνομία και την Αρχή Ανταγωνισμού.

Οι αρμόδιες για τη διερεύνηση αρχές μπορούν να εκτελέσουν ορισμένες διαδικαστικές πράξεις μόνον με την άδεια είτε της κατηγορούσας αρχής είτε του δικαστηρίου.

Πώς θα πληροφορηθώ ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία;

Η ποινική διαδικασία ξεκινά με την πρώτη διαδικαστική πράξη. Εάν είστε ύποπτος για τη διάπραξη ενός αδικήματος, θα πληροφορηθείτε την έναρξη της ποινικής διαδικασίας μέσω της κράτησής σας ως υπόπτου ή της κλήτευσης από τον αρμόδιο για την ανάκριση, ο οποίος θα σας ανακρίνει.

Γιατί μπορεί να θεωρηθώ ύποπτος διάπραξης ενός αδικήματος;

Μπορεί να αντιμετωπιστείτε ως ύποπτος εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει επαρκείς λόγους για να θεωρεί ότι διαπράξατε ένα αδίκημα. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να αιτιολογούνται, για παράδειγμα, επειδή:

 • συλληφθήκατε να διαπράττετε το αδίκημα ή αμέσως μετά τη διάπραξή του·
 • μάρτυρας του αδικήματος ή το θύμα σας αναγνωρίζουν ως δράστη·
 • αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι είστε ο δράστης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως υπόπτου;

Τα βασικά δικαιώματά σας ως υπόπτου είναι τα ακόλουθα:

 • το δικαίωμα να σας ενημερώσουν για τι είστε ύποπτος, να κάνετε δηλώσεις σχετικά με τις υποψίες αυτές ή να αρνηθείτε να κάνετε δηλώσεις σχετικά
 • το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι οι δηλώσεις σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
 • το δικαίωμα συνδρομής από διερμηνέα
 • το δικαίωμα συνδρομής από συνήγορο υπεράσπισης
 • το δικαίωμα κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον συνήγορο υπεράσπισης
 • το δικαίωμα να ανακριθείτε παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισής σας
 • το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του αιτήματος που αφορά το ένταλμα σύλληψής σας στο δικαστήριο
 • το δικαίωμα προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων
 • το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και καταγγελιών
 • το δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά που αφορούν διαδικαστική πράξη και της διατύπωσης δηλώσεων σχετικά τις συνθήκες, την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της διαδικαστικής πράξης καθώς επίσης και σχετικά με τα πρακτικά στα οποία καταχωρίζονται οι συγκεκριμένες δηλώσεις το δικαίωμα συμφωνίας με την εφαρμογή της διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης, συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβαστικής επίλυσης, υποβολής προτάσεων σχετικά με το είδος και το μέγεθος της ποινής που πρόκειται να επιβληθεί και σύναψης ή άρνησης σύναψης συμφωνίας συμβιβαστικής επίλυσης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;

Υποχρεούστε:

 • να εμφανίζεστε όταν σας το ζητεί η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή, η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο·
 • να συμμετέχετε σε διαδικαστικές πράξεις και να υπακούετε στις εντολές της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής, της κατηγορούσας αρχής και του δικαστηρίου.

Ποια ενημέρωση θα λάβω σχετικά με το τι συμβαίνει;

Εάν είστε ύποπτος, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας εξηγήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έγγραφο πρακτικό της συνομιλίας και, με τον τρόπο αυτό, θα επιβεβαιώσετε ότι ενημερωθήκατε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Κατόπιν τούτου, θα ενημερωθείτε για τι είστε ύποπτος. Αυτό σημαίνει ότι θα σας εξηγήσουν συνοπτικά την πράξη την οποία είστε ύποπτος ότι διαπράξατε. Ακολούθως θα σας δοθούν λεπτομέρειες για τον νόμο που ορίζει την πράξη αυτή ως αδίκημα. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή ή η κατηγορούσα αρχή δεν υποχρεούνται να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες πριν από την ολοκλήρωση της προδικασίας.

Πότε μπορώ να μιλήσω με τον δικηγόρο μου;

Από τη στιγμή που είστε ύποπτος και υπάγεστε σε ποινική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να συναντήσετε και να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας. Έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας πριν ξεκινήσει η ανάκριση της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής.

Κράτηση και σύλληψη (2)

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να τεθώ υπό κράτηση;

Μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση ως ύποπτος, εάν:

 • συλληφθήκατε να διαπράττετε το αδίκημα ή αμέσως μετά τη διάπραξή του·
 • μάρτυρας του αδικήματος ή το θύμα σας αναγνωρίζουν ως δράστη·
 • αποδεικτικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι είστε ο δράστης.

Επίσης, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει άλλες πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν εσάς ως ύποπτο και:

 • προσπαθείτε να διαφύγετε·
 • η ταυτότητά σας δεν έχει εξακριβωθεί·
 • η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πιστεύει ότι ενδέχεται να διαπράξετε περαιτέρω αδικήματα, να αποφύγετε την ποινική διαδικασία ή να την παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση και να συλληφθείτε προκειμένου να παραδοθείτε ή να εκδοθείτε σε άλλη χώρα (βλέπε Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (3)).

Ποιος μπορεί να αποφασίσει την κράτησή μου;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την κράτησή σας. Εάν συλληφθείτε κατά τη διάπραξη ενός αδικήματος ή αμέσως μετά ή εάν επιχειρήσετε να διαφύγετε, οποιοσδήποτε μπορεί να σας οδηγήσει στην αστυνομία για κράτηση.

Πώς θα πληροφορηθώ τους λόγους της κράτησής μου και τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Κατά την κράτησή σας, υπάλληλος της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής πρέπει να σας ενημερώσει για τους λόγους της κράτησης και να σας εξηγήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Ο υπάλληλος καταρτίζει ένα έγγραφο για την κράτηση, το οποίο περιέχει τη νομική βάση της κράτησής σας και τις περιστάσεις του αδικήματος για το οποίο είστε ύποπτος. Έχετε δικαίωμα υποβολής αιτημάτων και μπορείτε να απαιτήσετε να περιληφθούν τα εν λόγω αιτήματα στο έγγραφο για την κράτηση.

Δεν μιλώ την τοπική γλώσσα, πώς θα καταλάβω τι συμβαίνει;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας ενημερώσει αμέσως σε γλώσσα και με τρόπο κατανοητό για τους λόγους της κράτησης και για τα δικαιώματά σας. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας εξασφαλίσει διερμηνέα, εφόσον τον χρειάζεστε. Παρέχεται μόνον διερμηνεία (όχι μετάφραση).

Μπορώ να ενημερώσω τους δικούς μου ανθρώπους για την κράτησή μου;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώσετε τουλάχιστον ένα δικό σας πρόσωπο, το οποίο επιλέγετε εσείς. Η ειδοποίηση παρέχεται μέσω της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθεί ένα πρόσωπο το οποίο επιλέγετε, και ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Εάν η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πιστεύει ότι η ενημέρωση του προσώπου που επιλέξατε σχετικά με την κράτησή σας μπορεί να βλάψει την ποινική διαδικασία, μπορεί να αρνηθεί να το ειδοποιήσει. Η κατηγορούσα αρχή πρέπει να επιτρέψει μια τέτοια άρνηση.

Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια της κράτησής μου;

Η μέγιστη διάρκεια της κράτησης είναι 48 ώρες. Εάν το δικαστήριο δεν εκδώσει ένταλμα σύλληψής σας εντός 48 ωρών από τη στιγμή της κράτησής σας, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας αφήσει αμέσως ελεύθερο.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να συλληφθώ;

Μπορεί να συλληφθείτε κατόπιν αιτήματος της κατηγορούσας αρχής, εάν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μπορεί να διαφύγετε την ποινική διαδικασία ή να διαπράξετε νέα αδικήματα. Η σύλληψη εγκρίνεται υποχρεωτικά από δικαστή.

Πώς λαμβάνεται η απόφαση για τη σύλληψή μου;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή θα σας οδηγήσει στον δικαστή με αίτημα την έκδοση εντάλματος για τη σύλληψή σας. Η κατηγορούσα αρχή και, εφόσον το επιθυμείτε, ο δικηγόρος σας προσέρχονται επίσης ενώπιον του δικαστή. Ο δικαστής διαβάζει τη δικογραφία της ποινικής σας υπόθεσης και σας υποβάλει ερωτήσεις για να ελέγξει τους λόγους της σύλληψής σας. Αφού ακούσει τα μέρη της υπόθεσης, το δικαστήριο εγκρίνει ή απορρίπτει τη σύλληψη. Εάν το αίτημα σύλληψης απορριφθεί, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια της σύλληψής μου;

Κατά την προδικασία, η διάρκεια της σύλληψής σας δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί. Ύστερα από κάθε δίμηνη περίοδο, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το δικαστήριο να επανεξετάσει τους λόγους της σύλληψής σας, το δε δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει εντός 5 ημερών κατά πόσον η συνέχιση της σύλληψης είναι δικαιολογημένη ή μη. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η σύλληψη δεν δικαιολογείται πλέον, πρέπει να αφεθείτε αμέσως ελεύθερος.

Μπορώ να αφεθώ ελεύθερος με εγγύηση;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας επιβληθεί η υποχρέωση καταβολής εγγύησης αντί της σύλληψης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο δικαστήριο. Θα προσαχθείτε ενώπιον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημά σας. Ο δικαστής πρέπει να ακούσει τη γνώμη σας και τη γνώμη του δικηγόρου σας.

Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα, θα αφεθείτε ελεύθερος αφού εμβασθεί το ποσό της εγγύησης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαστηρίου.

Έχω δικαίωμα προσφυγής κατά του εντάλματος σύλληψής μου;

Έχετε δικαίωμα προσφυγής κατά του εντάλματος σύλληψής σας. Για τον σκοπό αυτό, εσείς ή ο δικηγόρος σας πρέπει να υποβάλετε έγγραφη προσφυγή στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) μέσω του δικαστηρίου που εξέδωσε το αρχικό ένταλμα σύλληψης. Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για το ένταλμα σύλληψης.

Ανάκριση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (3)

Ποιος είναι ο σκοπός της ανάκρισης και της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων;

Σκοπός της ανάκρισης και της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων είναι να εξακριβωθούν οι περιστάσεις του εικαζόμενου αδικήματος και να καταγραφούν οι εν λόγω περιστάσεις, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν στο δικαστήριο. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή και η κατηγορούσα αρχή υποχρεούνται να συλλέξουν τόσο τις πληροφορίες που υποδεικνύουν την ανάμειξή σας στο αδίκημα όσο και τις πληροφορίες που σας ευνοούν. Δεν χρειάζεται να αποδείξετε την αθωότητά σας.

Θα κληθώ να καταθέσω;

Εάν είστε ύποπτος, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει να σας ανακρίνει αμέσως.

Πρέπει να δώσω πληροφορίες στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή;

Δεν υποχρεούστε να δώσετε πληροφορίες στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή ούτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας υποβάλει. Έχετε δικαίωμα σιωπής. Η σιωπή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ομολογία ενοχής. Δεν μπορείτε να υποχρεωθείτε να δώσετε αποδεικτικά στοιχεία που ενοχοποιούν εσάς ή δικούς σας ανθρώπους.

Πώς διεξάγεται η ανάκριση;

Στην αρχή της ανάκρισης, πρέπει να ενημερωθείτε ότι έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε δήλωση και ότι οι δηλώσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Καταρχάς, θα ερωτηθείτε κατά πόσον διαπράξατε το αδίκημα για το οποίο είστε ύποπτος.

Έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τα όσα γνωρίζετε για το υπό διερεύνηση αδίκημα. Επίσης, θα σας υποβληθούν ερωτήσεις. Καταρτίζεται έγγραφο πρακτικό της ανάκρισης. Πριν από την υπογραφή του πρακτικού, έχετε το δικαίωμα να το διαβάσετε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιληφθούν τα σχόλιά σας στο πρακτικό.

Τι θα συμβεί εάν πω κάτι που βλάπτει την υπόθεσή μου;

Η δήλωσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας.

Μπορώ να παραδεχθώ ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Κατά την ανάκριση, μπορείτε να παραδεχτείτε ενοχή για όλες ή ορισμένες από τις κατηγορίες. Έχετε το ίδιο δικαίωμα ανά πάσα στιγμή μετά την ανάκριση, ακόμη και αν, κατά την ανάκριση, δηλώσατε ότι δεν είστε ένοχος.

Η ποινική διαδικασία δεν περατώνεται εάν ομολογήσετε την ενοχή σας. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή πρέπει ακόμη να εξακριβώσει τις περιστάσεις του αδικήματος και να το αποδείξει. Δεν είναι δυνατόν να καταδικαστείτε για το αδίκημα μόνον βάσει της ομολογίας σας.

Έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω την ομολογία μου αργότερα;

Εάν ομολογήσατε την ενοχή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την προηγούμενη κατάθεσή σας και να αρνηθείτε την ενοχή σας σε μεταγενέστερο στάδιο της ποινικής διαδικασίας ή στο δικαστήριο. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η προγενέστερη ομολογία σας μπορεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εναντίον σας. Εάν άλλα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ενοχή σας, το γεγονός ότι ανακαλέσατε την ομολογία σας θα αγνοηθεί, επειδή η δήλωση αυτή θεωρείται αναξιόπιστη.

Θα ενημερωθώ σχετικά με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον μου;

Κατά την ποινική διερεύνηση, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δεν υποχρεούται να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους μάρτυρες που κατέθεσαν εναντίον σας και σχετικά με το περιεχόμενο των καταθέσεών τους. Θα ενημερωθείτε για τους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους όταν θα σας παρασχεθεί πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης στο τέλος της διερεύνησης (βλέπε Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας (4)).

Θα ερωτηθώ σχετικά με προηγούμενα αδικήματα που έχω διαπράξει;

Μπορεί να ερωτηθείτε για προηγούμενα αδικήματα που έχετε διαπράξει, αλλά μπορεί να αρνηθείτε να παράσχετε τα στοιχεία αυτά. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή έχει το δικαίωμα να εξακριβώσει κατά πόσον έχετε διαπράξει προηγουμένως άλλα αδικήματα ανατρέχοντας σε διάφορα μητρώα. Τυχόν προηγούμενα αδικήματα θα περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Υπάρχει περίπτωση να υποβληθώ σε σωματική έρευνα;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να διενεργήσει σωματική έρευνα, αναζητώντας ίχνη του αδικήματος, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σώματός σας και άλλες πληροφορίες οι οποίες έχουν σημασία για την ποινική διερεύνηση.

Θα μου ζητηθούν δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα γενετικού υλικού (DNA) (π.χ. τρίχες, σάλιο) ή άλλα σωματικά υγρά;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να λάβει αποδεικτικά στοιχεία ιχνών και δείγματα, συμπεριλαμβανομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού για ανάλυση DNA.

Εάν αρνηθείτε να δώσετε δείγματα, η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή δικαιούται να τα λάβει εξαναγκαστικά. Ωστόσο, εάν αρνηθείτε να δώσετε δείγματα ή εάν η λήψη τους μπορεί να βλάψει τη σωματική σας ακεραιότητα, η λήψη μπορεί να γίνει μόνον βάσει απόφασης από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή. Έχετε το δικαίωμα να δείτε την απόφαση.

Μπορεί να ερευνηθούν το σπίτι μου, ο επιχειρηματικός χώρος μου, το αυτοκίνητό μου κ.λπ.;

Το σπίτι, ο επιχειρηματικός χώρος ή το αυτοκίνητό σας κ.λπ. μπορούν να ερευνηθούν με σκοπό την αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων για το αδίκημα ή άλλων αντικειμένων αναγκαίων για την εξακρίβωση του αδικήματος. Η κατηγορούσα αρχή ή το δικαστήριο πρέπει να εκδώσουν ένταλμα έρευνας. Εάν η έρευνα πρέπει να διενεργηθεί επειγόντως, μπορεί επίσης να επιτραπεί βάσει εντάλματος από την αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή.

Το ένταλμα έρευνας πρέπει να επιδειχθεί στο πρόσωπο στου οποίου τα περιουσιακά στοιχεία διεξάγεται η έρευνα, και πρέπει να του ζητηθεί να παραδώσει το αντικείμενο που αναφέρεται στο ένταλμα έρευνας. Εάν το αντικείμενο δεν παραδοθεί, οι υπάλληλοι της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής θα διενεργήσουν την έρευνα.

Μπορώ να υποβάλω καταγγελία εάν παραβιάζονται τα δικαιώματά μου;

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε για τις δραστηριότητες της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής και να υποβάλετε καταγγελία στην κατηγορούσα αρχή. Εάν η καταγγελία αφορά τις δραστηριότητες της κατηγορούσας αρχής, μπορεί να υποβληθεί στην Εισαγγελική Αρχή του κράτους. Η καταγγελία θα εξετασθεί εντός 30 ημερών και θα σας αποσταλεί αντίγραφο της απόφασης. Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της Εισαγγελικής Αρχής του κράτους, έχετε δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο εντός 10 ημερών.

Πρόσβαση στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης, αιτήματα προς την κατηγορούσα αρχή και απαγγελία της κατηγορίας (4)

Ποιος είναι ο σκοπός της πρόσβασης στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης;

Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά την ποινική διερεύνηση και η σύνοψη της προδικασίας, στην οποία περιγράφονται οι περιστάσεις του αδικήματος, προστίθενται στη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης. Η παροχή πρόσβασης στη δικογραφία στον ύποπτο είναι αναγκαία προκειμένου να γνωρίζει τις εναντίον του κατηγορίες και πώς αιτιολογούνται.

Πότε θα μπορέσω να δω τη δικογραφία;

Εάν είστε ύποπτος, η δικογραφία θα τεθεί στη διάθεσή σας μετά το πέρας της ποινικής διερεύνησης.

Πώς διασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικογραφία;

Από τη στιγμή που η δικογραφία τίθεται στη διάθεσή σας, πρέπει να έχετε δικηγόρο (βλέπε Δελτίο 1). Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει αντίγραφο της δικογραφίας στον δικηγόρο σας. Ο δικηγόρος σας σάς ενημερώνει για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να εξετάσω τη δικογραφία;

Δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την εξέταση της δικογραφίας. Εάν η κατηγορούσα αρχή κρίνει ότι η εξέταση της δικογραφίας καθυστερεί, μπορεί να θέσει μια τέτοια προθεσμία. Πρέπει να παράσχει επαρκή χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορείτε πραγματικά να ασκήσετε το δικαίωμα υπεράσπισής σας.

Ποιος είναι ο σκοπός της υποβολής αιτημάτων;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, εσείς και ο δικηγόρος σας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αιτήματα στην κατηγορούσα αρχή. Σκοπός της υποβολής αιτημάτων είναι να διασφαλίζεται ότι η ποινική διερεύνηση είναι διεξοδική και δίκαιη.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε:-

 • τη διενέργεια πρόσθετων διαδικασιών διερεύνησης·
 • τη συμπερίληψη στον φάκελο νέων αποδεικτικών στοιχείων τα οποία προσκομίσατε εσείς·
 • την αφαίρεση από τη δικογραφία υλικού που δεν έχει σχέση με την υπόθεση κ.λπ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή να περατώσει την ποινική διαδικασία εάν, κατά τη γνώμη σας, δεν συντρέχουν λόγοι για τη συνέχισή της. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να εξεταστεί η υπόθεση μέσω απλουστευμένης διαδικασίας η οποία προβλέπεται από τον νόμο (για παράδειγμα, διαδικασία συμφωνίας) χωρίς τη διεξαγωγή πλήρους δίκης.

Πώς υποβάλλω αιτήματα;

Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως στην εισαγγελία. Πρέπει να υποβληθούν εντός 10 ημερών από την εξέταση της δικογραφίας της ποινικής υπόθεσης. Εάν η ποινική υπόθεση είναι σοβαρή και πολύπλοκη, η εισαγγελία μπορεί να παρατείνει την προθεσμία (άρθρο 225 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2011).

Πώς απαντώνται τα αιτήματα;

Η κατηγορούσα αρχή εξετάζει τα αιτήματα εντός 10 ημερών. Εάν η κατηγορούσα αρχή δεν δεχθεί ένα αίτημα, θα εκδώσει απόφαση και θα σας διαβιβασθεί αντίγραφό της. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί στο στάδιο αυτό, μπορείτε να το υποβάλετε εκ νέου κατά τη δίκη.

Πότε απαγγέλλεται η κατηγορία;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας από εσάς και τη λήψη απόφασης από την κατηγορούσα αρχή σχετικά με τα αιτήματά σας, θα σας απαγγελθεί κατηγορία εφόσον η κατηγορούσα αρχή είναι πεπεισμένη ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή σας σε δίκη.

Πώς απαγγέλλεται η κατηγορία;

Η κατηγορούσα αρχή συντάσσει το κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο είναι ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων βασίζονται οι κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που τα επιβεβαιώνουν. Η κατηγορούσα αρχή διαβιβάζει το κατηγορητήριο σε εσάς και στον δικηγόρο σας καθώς και στο δικαστήριο.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Το δικαστήριο μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση μόνον βάσει του κατηγορητηρίου. Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρώσει τις κατηγορίες, αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθεί νέο κατηγορητήριο.

Έχω ήδη δικαστεί για τις ίδιες κατηγορίες σε άλλη χώρα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή;

Εάν κριθήκατε ένοχος για τις ίδιες κατηγορίες σε άλλη χώρα ή εάν η ποινική διαδικασία σε σχέση με τις κατηγορίες έχει περατωθεί, δεν είναι δυνατόν να σας απαγγελθούν εκ νέου κατηγορίες για το ίδιο αδίκημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν κινήθηκε εναντίον σας ποινική διαδικασία στην Εσθονία, πρέπει να περατωθεί χωρίς να σας απαγγελθεί κατηγορία.

Μπορεί η υπόθεσή μου να επιλυθεί με συμφωνία;

Μετά την εξέταση της δικογραφίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή να κινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Εάν η κατηγορούσα αρχή συμφωνεί, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με εσάς και με τον δικηγόρο σας σχετικά με τον νομικό καθορισμό της πράξης για την οποία κατηγορείστε και την ποινή που επισύρει.

Εάν επιτύχετε συμφωνία ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, αυτή θα καταγραφεί και θα υποβληθεί στο δικαστήριο για επιβεβαίωση. Εάν το δικαστήριο επιβεβαιώσει τη συμφωνία, θα καταδικαστείτε για το αδίκημα βάσει των όρων της συμφωνίας που συνάψατε.

Πρόσθετες πληροφορίες για αλλοδαπούς (5)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης;

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης είναι αίτηση η οποία υποβάλλεται από υπηρεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κράτηση, τη σύλληψη ή την παράδοση ενός συγκεκριμένου προσώπου στην αιτούσα χώρα, ώστε η συγκεκριμένη χώρα να μπορέσει να συνεχίσει μια ποινική διαδικασία ή να φυλακίσει το εν λόγω πρόσωπο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου εάν τεθώ υπό κράτηση βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης;

Όταν τεθείτε υπό κράτηση, πρέπει να σας εξηγηθεί η βάση της κράτησης και πρέπει να ενημερωθείτε ότι μπορείτε να συμφωνήσετε για την παράδοσή σας σε άλλο κράτος μέλος. Εάν συμφωνήσετε για την παράδοσή σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας αργότερα. Από τη στιγμή που θα τεθείτε υπό κράτηση, έχετε δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή και στη συνδρομή διερμηνέα.

Πώς αποφασίζεται η παράδοσή μου σε άλλο κράτος μέλος;

Η παράδοση ή η άρνηση παράδοσης αποφασίζεται από το δικαστήριο. Εσείς, ο δικηγόρος σας και η κατηγορούσα αρχή θα παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο πρέπει να ακούσει τη γνώμη σας σχετικά με την παράδοση. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση βάσει της οποίας εγκρίνει ή απορρίπτει την παράδοσή σας. Έχετε τρεις ημέρες από την παραλαβή της απόφασης για να ασκήσετε προσφυγή εναντίον της στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court). Το δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο πρέπει να απαντήσει στην προσφυγή εντός 10 ημερών και η απόφασή του είναι οριστική και τελεσίδικη.

Πόσο γρήγορα αποφασίζεται η παράδοσή μου σε άλλο κράτος μέλος;

Εάν συμφωνήσατε για την παράδοση, η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός 10 ημερών. Εάν δεν συμφωνήσατε για την παράδοση, η τελική απόφαση παράδοσης ή άρνησης της παράδοσης πρέπει να ληφθεί εντός 60 ημερών από τη σύλληψή σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 30 ημέρες. Εάν η απόφαση του δικαστηρίου για την παράδοσή σας έχει τεθεί σε ισχύ, πρέπει να μεταφερθείτε στην αιτούσα χώρα εντός 10 ημερών. Εάν δεν εκδοθείτε εντός της προθεσμίας αυτής, πρέπει να αφεθείτε ελεύθερος.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να εκδοθώ σε άλλη χώρα;

Εάν μια άλλη χώρα έχει κινήσει ποινική διαδικασία και καταρτίσει ένταλμα σύλληψης ή εάν ένα δικαστήριο στην εν λόγω χώρα σας έχει καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης, η εν λόγω χώρα μπορεί να ζητήσει την έκδοσή σας. Εάν η Εσθονία έλαβε από άλλη χώρα αίτηση έκδοσης ή αίτημα σύλληψης μέσω της Ιντερπόλ, μπορεί να τεθείτε υπό κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης. Κατά τη διαδικασία έκδοσης, η διάρκεια της φυλάκισής σας δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος. Το δικαστήριο αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η έκδοση.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, όταν συλληφθώ;

Εάν είστε πολίτης ξένης χώρας, αντίγραφο του εντάλματος σύλληψής σας διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει την πρεσβεία ή την προξενική αντιπροσωπεία της χώρας σας για τη σύλληψη. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα συνάντησης με υπάλληλο του προξενείου της χώρας σας.

Θα έχω στη διάθεσή μου διερμηνέα σε περίπτωση που δεν μιλώ τη γλώσσα;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή και η κατηγορούσα αρχή πρέπει να σας εξασφαλίσουν τη συνδρομή διερμηνέα. Ο διερμηνέας πρέπει να είναι παρών σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχετε. Ο διερμηνέας υποχρεούται να μεταφράζει καθετί που σχετίζεται με τη διαδικαστική πράξη με ορθό και πλήρη τρόπο. Παρέχονται μόνον υπηρεσίες διερμηνείας (όχι μετάφρασης).

Μπορείτε να ζητήσετε τη γραπτή μετάφραση του κατηγορητηρίου στη μητρική σας γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα που μιλάτε. Άλλα έγγραφα τα οποία περιλαμβάνονται στην ποινική διαδικασία δεν μεταφράζονται εγγράφως.

Θα πρέπει να βρίσκομαι στη χώρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας; Μπορώ να φύγω από τη χώρα;

Δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεστε στη χώρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και μπορείτε να φύγετε από τη χώρα, αλλά υποχρεούστε να εμφανισθείτε στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή όταν σας ζητηθεί, προκειμένου η αρχή να μπορέσει να εκτελέσει μια διαδικαστική πράξη. Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή μπορεί να σας απαγορεύσει να φύγετε από τον τόπο διαμονής σας χωρίς την άδειά της.

Εάν θέλετε να φύγετε από τον τόπο διαμονής σας για περισσότερες από 24 ώρες, χρειάζεστε την προηγούμενη άδεια της αρμόδιας για τη διερεύνηση αρχής. Εάν δεν εμφανιστείτε στην αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή όταν σας ζητηθεί ή παραβιάσετε την απαγόρευση αναχώρησης από τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να συλληφθείτε.

Μπορώ να ανακριθώ από μια ξένη χώρα μέσω τηλεπικοινωνίας, π.χ. με βιντεοδιάσκεψη;

Η αρμόδια για τη διερεύνηση αρχή μπορεί να διενεργήσει την ανάκρισή σας σε ξένη χώρα μέσω απευθείας βιντεοδιάσκεψης. Μια τέτοια ανάκριση μπορεί να διενεργηθεί μόνον με τη συγκατάθεσή σας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.