Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της ποινής. Δικαιούστε να ασκήσετε έφεση κατά της συνολικής απόφασης ή κατά μέρους της.

Πώς μπορώ να ασκήσω έφεση;

Πρέπει να ενημερώσετε το δικαστήριο που σας καταδίκασε ότι επιθυμείτε να ασκήσετε έφεση. Αυτό πρέπει να γίνει εγγράφως εντός 7 ημερών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου. Η ενημέρωση αυτή μπορεί επίσης να γίνει μέσω τηλεομοιοτυπίας.

Η έφεση πρέπει να υποβάλλεται κατά κανόνα στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είχατε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε την απόφαση. Η έφεση πρέπει να υποβάλλεται κατά κανόνα εγγράφως και να αποστέλλεται στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπίας. Οι εφέσεις που συντάσσονται από την εισαγγελία και τον συνήγορο αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά και στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση διαβιβάζει την έφεση και τη δικογραφία της ποινικής υπόθεσης στο εφετείο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση, η αρχική απόφαση δεν εκτελείται έως ότου το δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) εκδώσει την απόφασή του. Εάν συλληφθήκατε πριν από την έκδοση της απόφασης ή ύστερα από αυτήν, δεν θα αφεθείτε ελεύθερος επειδή ασκήσατε έφεση. Μπορεί να παραμείνετε υπό κράτηση έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης. Ο νόμος δεν προβλέπει προθεσμία για την εξέταση της έφεσης, αλλά αυτή πρέπει να διενεργηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Μπορώ να προσκομίσω νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση; Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;

Έχετε το δικαίωμα να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση, εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος για τη μη προσκόμιση των εν λόγω στοιχείων νωρίτερα.

Τι θα συμβεί κατά την ακρόαση;

Κατά την ακρόαση στο δευτεροβάθμιο περιφερειακό δικαστήριο (Circuit Court) θα εξετασθούν τα επιχειρήματα που διατυπώνονται στην έφεση. Εάν δεν εμφανισθείτε στο δικαστήριο, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να εξετάσει την έφεση χωρίς τη συμμετοχή σας. Αφού εξετάσει την έφεση, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί:

  • να απορρίψει την έφεση·
  • να τροποποιήσει την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ή να εκδώσει νέα απόφαση·
  • να ακυρώσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να περατώσει την ποινική διαδικασία·
  • να ακυρώσει την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και να αναπέμψει την υπόθεση σε αυτό για επανεξέταση.

Εάν η έφεση δεν τελεσφορήσει, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω άσκησης ενδίκου μέσου;

Μπορείτε να υποβάλετε αναίρεση κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου περιφερειακού δικαστηρίου (Circuit Court) στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η αναίρεση μπορεί να υποβληθεί μόνον μέσω δικηγόρου.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αναίρεση, πρέπει να ενημερώσετε το περιφερειακό δικαστήριο εντός 7 ημερών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης επί της έφεσης.

Η αναίρεση πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία είχατε για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναθεωρήσετε την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου. Η αναίρεση υποβάλλεται στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε την απόφαση επί της έφεσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιούται να αποφασίσει κατά πόσον θα εξετάσει την αναίρεση ή όχι. Εάν το δικαστήριο αρνηθεί να κινήσει τη διαδικασία αναίρεσης, δεν παρέχει καμία αιτιολογία.

Πότε η καταδικαστική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη;

Η καταδικαστική απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, όταν η απόφαση τίθεται σε ισχύ. Αυτό συμβαίνει όταν η προθεσμία κατάθεσης έφεσης ή αναίρεσης παρέλθει άπρακτη. Σε περίπτωση αναίρεσης, η απόφαση τίθεται σε ισχύ, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο είτε απορρίψει την αίτηση αναίρεσης είτε εκδώσει απόφαση επί της υπόθεσης.

Εάν η έφεσή μου τελεσφορήσει, η καταδίκη θα καταχωρηθεί σε αρχείο;

Η καταδίκη σας θα καταχωρηθεί στο μητρώο ποινών μόνον εάν εκτελεσθεί. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου που σας καταδίκασε, η καταδίκη δεν καταχωρείται στο μητρώο ποινών.

Εάν η αρχική απόφαση αποδειχθεί εσφαλμένη, θα λάβω  αποζημίωση;

Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης για τη ζημία που υπεστήκατε, εάν στερηθήκατε την ελευθερία σας αδικαιολόγητα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης εγγράφως στο Υπουργείο Οικονομικών εντός 6 μηνών από τη θέση σε ισχύ της απαλλαγής σας ή της απόφασης με την οποία περατώνεται η ποινική διαδικασία.

Το ύψος της αποζημίωσης είναι πάγιο και ισούται με το επταπλάσιο του ελάχιστου ημερομισθίου που ισχύει στη Δημοκρατία της Εσθονίας για κάθε ημέρα κράτησής σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε από το κράτος να σας επιστρέψει τα χρήματα που πληρώσατε στον δικηγόρο σας.

Κατάγομαι από άλλη χώρα. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν είστε αλλοδαπός και διαμένετε νόμιμα στην Εσθονία και καταδικασθήκατε για ένα αδίκημα που διαπράχθηκε με δόλο και σας επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο μπορεί, ως πρόσθετη ποινή, να αποφασίσει να σας απελάσει από την Εσθονία και να σας απαγορεύσει την είσοδο στην Εσθονία για διάστημα 10 ετών. Δεδομένου ότι η απέλαση από την Εσθονία συνιστά επίσης ποινή, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση εναντίον της.

Εάν δεν διαμένετε νόμιμα στην Εσθονία, η απέλασή σας από τη χώρα πραγματοποιείται αυτοδικαίως χωρίς απόφαση του δικαστηρίου. Έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απέλασή σας υποβάλλοντας καταγγελία στο Διοικητικό Δικαστήριο. Το γεγονός ότι αμφισβητήσατε την απέλασή σας δεν συνεπάγεται την αναβολή της ενόσω διαρκεί η δικαστική διαδικασία.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για τις ίδιες κατηγορίες;

Εάν καταδικαστείτε, δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε εκ νέου για τις ίδιες κατηγορίες.

Θα καταχωρηθούν πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη μου και πώς θα αποθηκευθούν οι εν λόγω πληροφορίες;

Οι πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη σας καταχωρούνται στο μητρώο ποινών. Το μητρώο τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο είναι δημόσιες, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβασθούν στις κρατικές υπηρεσίες ξένων χωρών, εάν αυτό επιτρέπεται βάσει διεθνών συμφωνιών. Οι πληροφορίες σχετικά με την ποινή σας τηρούνται χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν μετά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στον νόμο (από 1 έως 15 έτη από την έκτιση της ποινής, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Νόμος για το μητρώο ποινών

Νόμος για το μητρώο ποινών στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Νόμος για την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν από το κράτος σε πολίτες λόγω αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας

Νόμος για την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν από το κράτος σε πολίτες λόγω αδικαιολόγητης στέρησης της ελευθερίας στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Νόμος για την υποχρέωση αναχώρησης και την απαγόρευση εισόδου

Νόμος για την υποχρέωση αναχώρησης και την απαγόρευση εισόδου στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.