Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Πώς αντιμετωπίζονται οι τροχαίες παραβάσεις μικρής βαρύτητας;

Οι ποινές για την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και για την παράβαση κανόνων στάθμευσης και άλλων κανόνων οδικής κυκλοφορίας επιβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας για τα πταίσματα.

Η διαδικασία για τα πταίσματα εφαρμόζεται από την αστυνομία είτε στον τόπο τέλεσης του αδικήματος είτε στο αστυνομικό τμήμα.

Δεν υπάρχει υποχρέωση επιβολής ποινής επί τόπου. Αντ’ αυτού, μπορεί να σας επιδοθεί προειδοποίηση ή να σας επιβληθεί προειδοποιητικό πρόστιμο (έως 15 ευρώ). Μπορεί επίσης να ληφθεί η απόφαση στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας επί τόπου και να σας επιβληθεί πρόστιμο ύψους έως 400 ευρώ. Η επιτόπια διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον με τη συγκατάθεσή σας. Τα μαγνητοφωνημένα ή βιντεοσκοπημένα αρχεία μπορεί να αποτελούνται από δηλώσεις του προσώπου σχετικά με το αδίκημα.

Εάν παραβιάσετε το όριο ταχύτητας και το γεγονός αυτό καταγραφεί από κάμερα ελέγχου της ταχύτητας, μπορεί να επιβληθεί προειδοποιητικό πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ή στον καταγεγραμμένο χρήστη του οχήματος. Το μέγιστο ύψος του προειδοποιητικού προστίμου είναι 190 ευρώ. Η ειδοποίηση για το πρόστιμο σάς αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Εάν δεν συμφωνείτε με το πρόστιμο που σας γνωστοποιήθηκε, έχετε το δικαίωμα να το αμφισβητήσετε εντός 30 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί στο αστυνομικό τμήμα που σας απέστειλε την ειδοποίηση προστίμου. Εάν το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για ένα μηχανοκίνητο όχημα αμφισβητήσει την επιβολή προστίμου επειδή το όχημα χρησιμοποιούνταν από κάποιον άλλον, πρέπει να δηλώσει στην καταγγελία το ονοματεπώνυμο του προσώπου που χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο τη στιγμή που αναγράφεται στην ειδοποίηση καταβολής προστίμου, καθώς επίσης και τη διεύθυνση του προσώπου αυτού, τον αριθμό της άδειας οδήγησής του και την ημερομηνία γέννησης ή τον αριθμό ταυτότητας.

Εάν δεν συμφωνείτε με την άποψη της αστυνομίας για το εικαζόμενο αδίκημα, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επιτόπια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αστυνομία θα καταρτίσει τα έγγραφα για το αδίκημα επί τόπου, αλλά η ποινή δεν θα επιβληθεί αμέσως.

Τα έγγραφα θα διαβιβασθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου οι αρμόδιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά με το αδίκημα. Εάν ανακριθείτε, έχετε το δικαίωμα να μην μιλήσετε. Έχετε δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου και διερμηνέα. Έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε το υλικό που συλλέχθηκε κατά τη διαδικασία για τα πταίσματα και να αρνηθείτε τις κατηγορίες.

Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας εντός 15 ημερών από την παραλαβή της έκθεσης για το πταίσμα. Θα ενημερωθείτε για το πότε μπορείτε να παραλάβετε αντίγραφο της απόφασης που ελήφθη σχετικά με το πταίσμα από την αστυνομία. Για να λάβετε αντίγραφο, πρέπει, εσείς ή ο δικηγόρος σας, να μεταβείτε στο αστυνομικό τμήμα. Το αντίγραφο της απόφασης δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικώς.

Οι τροχαίες παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο μέγιστου ύψους 1200 ευρώ. Σε περίπτωση σοβαρής τροχαίας παράβασης, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή κράτησης έως 30 ημερών. Απόφαση για την κράτηση μπορεί να ληφθεί μόνον από δικαστήριο. Επίσης, ενδέχεται να σας απαγορευθεί η οδήγηση για μέγιστο χρονικό διάστημα 2 ετών.

Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της αστυνομίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο περιφερειακό δικαστήριο. Πρέπει να υποβάλετε την καταγγελία εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη διαθέσιμη για πρώτη φορά.

Ποινές για τροχαίες παραβάσεις μπορούν επίσης να επιβληθούν και σε πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πταίσματα θα εμφανίζονται στο ποινικό μου μητρώο;

Οι ποινές που αφορούν τροχαίες παραβάσεις θα καταχωρισθούν στο μητρώο ποινών, εξαιρουμένων των πληροφοριών που αφορούν προειδοποιητικά πρόστιμα. Οι πληροφορίες για τις παραβάσεις διαγράφονται από το μητρώο και αρχειοθετούνται ένα έτος μετά την εξόφληση του προστίμου που επιβλήθηκε για το πταίσμα, την έκτιση της ποινής φυλάκισης, την εκτέλεση της κοινωνικής εργασίας ή μετά την επιβολή της απαγόρευσης οδήγησης ως βασικής ποινής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος για την οδική κυκλοφορία

Νόμος για την οδική κυκλοφορία στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Κώδικας Διαδικασίας Πταισμάτων

Κώδικας Διαδικασίας Πταισμάτων στην αγγλική γλώσσα (δεν περιέχει όλες τις τροποποιήσεις)

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.