Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Δικαιούστε να ασκήσετε έφεση στο εφετείο κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου. Γενικά, εάν θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά αποφάσεων που έλαβε το περιφερειακό δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία (όπως την απόφαση μη ακρόασης ενός μάρτυρα), αυτό μπορεί να γίνει μόνον μέσω άσκησης έφεσης κατά της απόφασης.

Εάν προσφύγετε στο εφετείο κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου, η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι 30 ημέρες. Η προθεσμία για να ενημερώσετε το περιφερειακό δικαστήριο ότι δεν είστε ικανοποιημένος από την απόφασή του και ότι σκοπεύετε να ασκήσετε έφεση είναι 7 ημέρες. Η έφεση πρέπει να ασκηθεί εγγράφως. Πρέπει να απευθύνεται στο εφετείο και υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση.

Εάν θεωρείτε ότι το δικαστήριο δεν αξιολόγησε ορθά τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και ότι το δικαστήριο δεν ερμήνευσε ορθά τον νόμο, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης. Οι αντίδικοι, δηλαδή ο εισαγγελέας και ο ζημιωθείς (εφόσον συντρέχει περίπτωση), έχουν δικαίωμα άσκησης έφεσης όπως και εσείς.

Τι θα συμβεί εάν ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση δεν θα εκτίσετε την ποινή σας έως ότου το δικαστήριο διατάξει ότι πρέπει να την εκτίσετε. Εάν το δικαστήριο διατάξει να τεθείτε υπό κράτηση ή να συνεχιστεί η κράτησή σας, μπορείτε να ασκήσετε έκτακτο ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής (π.χ. αναψηλάφηση). Το εφετείο εξετάζει το ζήτημα της κράτησης βάσει της διαδικασίας του κατεπείγοντος, χωριστά από την κύρια δίκη.

Εάν είστε κρατούμενος κατά την άσκηση της έφεσης και ζητήσετε να αφεθείτε ελεύθερος, το εφετείο μπορεί να διατάξει την αποφυλάκισή σας εν αναμονή της έκδοσης της απόφασης του εφετείου σχετικά με την κύρια δίκη.

Ο χρόνος εκδίκασης της έφεσής σας από το εφετείο ποικίλλει. Εάν τελείτε υπό κράτηση, η έφεσή σας εξετάζεται γενικά ταχύτερα. Εάν διαφωνείτε με την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, το εφετείο διεξάγει συνήθως κύρια ακροαματική διαδικασία και τα αποδεικτικά στοιχεία εξετάζονται εκ νέου. Κάτι τέτοιο καθυστερεί συνήθως τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση των εφέσεων από το εφετείο διαρκεί αρκετούς μήνες.

Εάν οι αντίδικοι δεν δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένοι με την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου και εσείς αποφασίσετε να ασκήσετε έφεση, οι αντίδικοι δεν χρειάζεται να δηλώσουν ότι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά μπορούν να ασκήσουν αντέφεση εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η αρχική προθεσμία άσκησης έφεσης. Με την αντέφεση μπορούν, για παράδειγμα, να ζητήσουν την αύξηση της επιβληθείσας ποινής ή της επιδικασθείσας αποζημίωσης. Εάν ανακαλέσετε την έφεσή σας, τυχόν αντέφεση απορρίπτεται.

Για να υποστηρίξετε την έφεσή σας μπορείτε να προσκομίσετε νέα αποδεικτικά στοιχεία ή να προτείνετε νέους μάρτυρες. Η προσκόμιση νέων αποδεικτικών στοιχείων κατά την ποινική διαδικασία επιτρέπεται ακόμη και κατά την κύρια ακροαματική διαδικασία ενώπιον του εφετείου.

Τι συμβαίνει κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Μετά την άσκησή της, η έφεσή σας διαβιβάζεται για ενημέρωση στους αντιδίκους, δηλαδή στον εισαγγελέα και στον ζημιωθέντα. Οι αντίδικοι καλούνται να απαντήσουν στην έφεση εντός ορισμένης προθεσμίας. Εάν οι αντίδικοι ασκήσουν έφεση, η έφεσή τους θα σας διαβιβασθεί επίσης προς ενημέρωσή σας.

Μετά το γραπτό στάδιο της έφεσης, το εφετείο αποφασίζει για το εάν θα διεξαγάγει κύρια ακροαματική διαδικασία. Υποχρεούται να διεξαγάγει κύρια ακροαματική διαδικασία εάν το ζητήσει ένας από τους διαδίκους και εάν η απόφαση του εφετείου εξαρτάται από το κατά πόσον το περιφερειακό δικαστήριο αξιολόγησε ορθά την αξιοπιστία των προφορικών μαρτυριών.

Εάν δεν απαιτείται κύρια ακροαματική διαδικασία και τρία μέλη του εφετείου είναι πεπεισμένα ότι η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου ήταν ορθή, το δικαστήριο μπορεί μην δώσει συνέχεια στην έφεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, η έφεσή σας δεν θα εξετασθεί περαιτέρω και η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου είναι οριστική και τελεσίδικη.

Τι θα συμβεί εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Το εφετείο εξετάζει την ορθότητα της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου, σε περίπτωση που ζητηθεί κάτι τέτοιο. Εάν κρίνετε ότι η απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου είναι τελείως εσφαλμένη, η έφεσή σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη όλων των κατηγοριών από το εφετείο και όλων των αιτημάτων αποζημίωσης. Το εφετείο μπορεί επίσης να κάνει δεκτή την έφεσή σας μερικώς. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρήσει και αυτό ότι είστε ένοχος, αλλά να μειώσει την ποινή σας.

Εάν η έφεσή σας απορριφθεί, θα πρέπει γενικά να καταβάλετε τα έξοδα της προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων τα οποία αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει το κράτος, καθώς και τα τυχόν νομικά έξοδα των ζημιωθέντων. Εάν η έφεσή σας γίνει δεκτή μερικώς, είναι πιθανό να μην υποχρεωθείτε να καταβάλετε τα έξοδα αυτά. Εάν η έφεσή σας είναι επιτυχής, μπορεί και εσείς να λάβετε αποζημίωση για τα νομικά σας έξοδα, εκτός εάν καλυφθούν από το κράτος.

Εάν, λόγω της έφεσής σας, οι κατηγορίες απορριφθούν και η απόφαση του εφετείου παραμείνει οριστική, κάθε σχετική καταχώριση θα διαγραφεί από το ποινικό σας μητρώο.

Όλοι οι διάδικοι μιας δικαστικής υπόθεσης δικαιούνται να προσφύγουν κατά της απόφασης του εφετείου υποβάλλοντας αίτηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο. Η υποβολή αίτησης αναίρεσης επιτρέπεται πολύ σπάνια σε ποινικές υποθέσεις. Στην πράξη, για να σας επιτραπεί η υποβολή αίτησης αναίρεσης, πρέπει το δεδικασμένο της υπόθεσή σας να είναι σημαντικό, να έχει δηλαδή η υπόθεσή σας γενικότερο ενδιαφέρον. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η υποβολή αίτησης αναίρεσης  απλώς και μόνον επειδή εσείς θεωρείτε ότι το εφετείο δεν αξιολόγησε ορθά τα αποδεικτικά στοιχεία.

Εάν σας επιτραπεί η υποβολή αίτησης αναίρεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει και πάλι την υπόθεσή σας είτε στο σύνολό της είτε στο μέτρο που εσείς ορίσατε στην αίτηση αναίρεσης (π.χ. όσον αφορά τον καθορισμό της ποινής). Κατά κανόνα, η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου διεξάγεται γραπτώς. Η απόφαση καθίσταται οριστική και τελεσίδικη όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να μην επιτρέψει την υποβολή αίτησης αναίρεσης ή όταν την επιτρέψει και εκδώσει απόφαση. Εάν κανείς δεν ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης περιφερειακού δικαστηρίου ή εφετείου, η απόφαση καθίσταται οριστική και τελεσίδικη το αργότερο με τη λήξη της προθεσμίας άσκησης προσφυγής. Η τελεσιδικία της απόφασης είναι το τελευταίο στάδιο πριν από την εκτέλεσή της.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν καταδικαστήκατε, μπορεί να απαγορευτεί η είσοδός σας στη Φινλανδία ή να απελαθείτε σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν οι αρχές πιστεύουν ότι συνιστάτε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Στην πράξη, θα απομακρυνθείτε από τη χώρα μόνον εάν καταδικαστήκατε για σχετικά σοβαρό αδίκημα. Το γεγονός και μόνον ότι κριθήκατε ένοχος αξιόποινης πράξης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος για την απομάκρυνσή σας.

Η Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης θα αποφασίσει εάν πρέπει να απομακρυνθείτε από τη χώρα. Ταυτόχρονα, μπορεί να απαγορεύσει την είσοδό σας στη χώρα για μέγιστο διάστημα 15 ετών. Μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης αυτής στο διοικητικό δικαστήριο.

Οι κατηγορίες δεν καταχωρίζονται στο ποινικό μητρώο. Εάν σας επιβληθεί ποινή, στο ποινικό σας μητρώο θα καταχωρισθούν οι ακόλουθες ποινές:

  • φυλάκιση άνευ όρων ή αναστολή ποινής φυλάκισης
  • ανασταλείσα ποινή φυλάκισης σε συνδυασμό με πρόστιμο, κοινωνική εργασία ή θέση υπό επιτήρηση
  • κοινωνική εργασία αντί φυλάκισης άνευ όρων
  • τιμωρία ανηλίκου ή πρόστιμο αντί τιμωρίας ανηλίκου
  • απόλυση από θέση δημοσίου υπαλλήλου, ή
  • μη επιβολή ποινής λόγω ποινικού ακαταλόγιστου.

Το ποινικό μητρώο τηρείται από το Κέντρο Νομικού Μητρώου. Οι πληροφορίες που περιέχει δεν είναι δημόσιες, αλλά οι αρχές μπορούν να τις συμβουλεύονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η νομοθεσία. Οι πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν και εκτός της ΕΕ/του ΕΟΧ βάσει της Σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων.

Κάθε καταχώριση στα ποινικά μητρώα διαγράφεται μετά την παρέλευση σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος από την αρχική ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης. Οι καταχωρίσεις που δεν αφορούν φυλάκιση άνευ όρων διαγράφονται μετά από πέντε έτη. Οι καταχωρίσεις που αφορούν φυλάκιση άνευ όρων διάρκειας έως δύο ετών και κοινωνική εργασία διαγράφονται μετά από δέκα έτη. Οι καταχωρίσεις που αφορούν φυλάκιση άνευ όρων διάρκειας δύο έως δέκα ετών διαγράφονται μετά από είκοσι έτη. Οι καταχωρίσεις που αφορούν φυλάκιση διάρκειας άνω των πέντε ετών διαγράφονται όταν ο ενδιαφερόμενος αποβιώσει ή συμπληρώσει το 90ο έτος της ηλικίας του.

Δεν μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την τήρηση πληροφοριών στο ποινικό μητρώο. Ωστόσο, υπό ορισμένους περιορισμούς, δικαιούστε να ελέγχετε τι είδους πληροφορίες καταχωρίζονται στο ποινικό σας μητρώο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος περί ποινικής δικονομίας, και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση))

Ποινικός κώδικας και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Ποινικά μητρώα και στα σουηδικά (ανεπίσημη μετάφραση)

Υπηρεσία ποινικών κυρώσεων και στα σουηδικά

Εξέταση υποθέσεων από το εφετείο και στα σουηδικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.