Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γαλλία

Στη Γαλλία, ορισμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας αντιμετωπίζονται απευθείας από τη δημόσια διοίκηση και όχι από τις δικαστικές αρχές. Πρόκειται κυρίως για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτές οι ειδικές διαδικασίες επιβάλλουν την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας, ιδίως των δικαιωμάτων της υπεράσπισης. Επιπλέον, μια διοικητική κύρωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνιστά ποινή στερητική της ελευθερίας. Η κύρωση επιβάλλεται εις βάρος σας, αυτοδικαίως, απευθείας από την αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία διαπιστώνει παράβαση εκ του νόμου υποχρέωσης. Κάθε απόφαση για επιβολή κύρωσης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και μπορείτε να την αντικρούσετε. Η επιβληθείσα κύρωση είναι άμεσα εκτελεστή, ακόμη και αν αποφασίσετε να ασκήσετε προσφυγή.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Πώς αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας του κώδικα οδικής κυκλοφορίας;

Οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται άμεσα από τον υπάλληλο που διαπιστώνει την παράβαση ή από αστυνομικό όργανο. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, η επιβαλλόμενη κύρωση σας ανακοινώνεται άμεσα. Προηγουμένως, σας εξηγούνται οι λόγοι της κύρωσης, και μπορείτε να διατυπώσετε τις παρατηρήσεις σας. Σας επιδίδεται πρακτικό που διαπιστώνει την παράβασή σας καθώς και την επιβληθείσα κύρωση. Οφείλετε να συμμορφωθείτε με την κύρωση αμέσως μόλις σας ανακοινωθεί.

Οι κυρώσεις συνίστανται στην επιβολή πάγιων προστίμων και, ενδεχομένως, σε ακινητοποίηση του οχήματος.

Εάν ως υπήκοος άλλου κράτους μέλους παραβείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η κύρωση επιβάλλεται στη Γαλλία. Εάν δεν συμμορφωθείτε με την κύρωση πριν επιστρέψετε στη χώρα σας, είναι πιθανόν να ασκηθεί δίωξη εις βάρος σας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε, μπορείτε να προσφύγετε κατά της εν λόγω απόφασης εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη διαβεβαίωση ότι η επιβληθείσα κύρωση σε βάρος σας δεν μπορεί να προσαυξηθεί κατά τη διάρκεια της προσφυγής.

Η αμφισβήτηση απευθύνεται άμεσα στη δημόσια διοίκηση, χωρίς δίκη. Η προσφυγή αυτή ασκείται αρχικά στην αρχή που επέβαλε την κύρωση (χαριστική προσφυγή), και σε περίπτωση απόρριψης υποβάλλετε την αμφισβήτησή σας στην ιεραρχικά ανώτερη αρχή (ιεραρχική προσφυγή).

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί θα σας εξηγηθεί αμέσως στο πρακτικό που σας επιδίδεται.

Μόνο αφού ασκήσετε όλα τα ένδικα μέσα, μπορείτε να προσφύγετε στο διοικητικό δικαστήριο.

Πώς αντιμετωπίζονται άλλες παραβάσεις ήσσονος σημασίας;

Οι άλλες παραβάσεις που αντιμετωπίζονται διοικητικά είναι σοβαρότερες παραβάσεις που συνδέονται με τη ρύθμιση των χρηματαγορών, με το δίκαιο ανταγωνισμού ή με τη φορολογική νομοθεσία ή τη μετανάστευση.

Οι παραβάσεις αυτές εγγράφονται στο ποινικό μητρώο μου;

Οι παραβάσεις που αντιμετωπίζονται διοικητικά στη Γαλλία, ιδίως όσον αφορά τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν εγγράφονται στο ποινικό μητρώο σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.