Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο;

Όσον αφορά τα πταίσματα, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά ορισμένων αποφάσεων του πταισματοδικείου και του πρωτοδικείου εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης, ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Όσον αφορά τα πλημμελήματα, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης του πλημμελειοδικείου εντός 10 ημερών από την έκδοσή της, ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών.

Όσον αφορά τα κακουργήματα, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης του κακουργιοδικείου εντός 10 ημερών από την έκδοσή της ενώπιον άλλου κακουργιοδικείου.

Μπορείτε να ασκήσετε έφεση είτε κατά απόφασης επί της ποινικής δίωξης (ποινή) είτε κατά απόφασης επί της πολιτικής αγωγής (καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα).

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ έφεση και κατά αμετάκλητων αποφάσεων ενώπιον του ποινικού τμήματος του Cour de Cassation (ακυρωτικού δικαστηρίου), εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Το Cour de Cassation, ως Ανώτατο Δικαστήριο, αποφαίνεται εντός καθορισμένης προθεσμίας για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης· εάν η αίτηση αναίρεσης κριθεί παραδεκτή, το Cour de Cassation αποφαίνεται αποκλειστικά ως προς την εφαρμογή του νόμου και δεν εξετάζει την ουσία της υπόθεσης.

Η δήλωση άσκησης έφεσης ή αναίρεσης πρέπει να κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση ή στον διευθυντή του σωφρονιστικού ιδρύματος, εάν είστε κρατούμενος.

Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να υπογράψετε τη δήλωση απαραιτήτως.

Τι θα συμβεί αν ασκήσω έφεση;

Κατά την έφεση και για όσο διάστημα εκκρεμεί η εκδίκασή της, ή κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αίτησης αναίρεσης και όσο εκκρεμεί η υπόθεση ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου, η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά κανόνα αναστέλλεται.

Εάν, ωστόσο, έχετε καταδικαστεί σε ποινή στέρησης της ελευθερίας και έχετε τεθεί υπό κράτηση, η έφεση που ασκείτε κατά της προσβαλλόμενης απόφασης δεν συνεπάγεται παύση της κράτησης εν αναμονή της νέας απόφασης.

Από τη στιγμή που το επιλαμβανόμενο δικαστήριο καταχωρεί τη δήλωση άσκησης έφεσης ή αναίρεσης, η εκδίκαση πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε «εύλογο» χρονικό διάστημα.

Τι θα συμβεί κατά την εκδίκαση της έφεσης ή της αίτησης αναίρεσης;

Εφόσον η ποινική διαδικασία είναι προφορική, έχετε τη δυνατότητα να παραστείτε και να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας και νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά την εκδίκαση της έφεσης, τα οποία θα συζητηθούν με εκατέρωθεν ακρόαση.

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών ή το κακουργιοδικείο που εκδικάζει την έφεση μπορεί είτε να επικυρώσει είτε να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, και ιδίως όταν ο δημόσιος κατήγορος ασκεί έφεση ή αντέφεση, διατρέχετε τον κίνδυνο, εάν ασκήσετε έφεση, να αυξηθεί η αρχική ποινή και να προσαυξηθεί η αποζημίωση που διεκδικεί η πολιτική αγωγή (ο παθών).

Το Cour de Cassation (ακυρωτικό δικαστήριο), που αποφαίνεται ως προς την εφαρμογή του νόμου, μπορεί να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση με ή χωρίς αναπομπή της υπόθεσης στο Εφετείο.

Η δικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη μόνο όταν εκπνεύσουν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων μέσων.

Εάν η απόφαση επί της έφεσης την οποία ασκήσατε κατά της αρχικής καταδικαστικής απόφασης είναι απαλλακτική ή αθωωτική με τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε πλήρη αποκατάσταση της υλικής ζημίας και της ηθικής βλάβης που σας προκάλεσε αυτή η «αυθαίρετη» κράτηση.

Ενημερώνεστε για το δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση κατά την κοινοποίηση της απαλλακτικής ή αθωωτικής απόφασης.

Προς τούτο, έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία 6 μηνών από την κοινοποίηση της απαλλακτικής ή αθωωτικής απόφασης για να προσφύγετε, με αίτηση, στον πρόεδρο του Εφετείου στην αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν η απόφαση.

Αυτός αποφασίζει για την αίτηση αποκατάστασης της ζημίας με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από επ’ ακροατηρίου συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε το λόγο προσωπικά ή μέσω του δικηγόρου σας.

Η απόφαση του πρώτου Προέδρου του Εφετείου υπόκειται σε έφεση που ασκείται ενώπιον της Commission Nationale «de réparation des détentions» (CNR) εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή της.

Η CNR αποφασίζει τελεσίδικα και εκδίδει μη εφεσιβαλλόμενη απόφαση.

Η επιδικαζόμενη αποζημίωση βαρύνει το κράτος.

Ποιες πληροφορίες περιέχει το ποινικό μητρώο;

Εάν η διαδικασία εκδίκασης της έφεσης ή της αίτησης αναίρεσης που έχετε ασκήσει καταλήξει στην καταδίκη σας σε ποινή με τελεσίδικη απόφαση, η εκδοθείσα απόφαση εγγράφεται στο ποινικό μητρώο σας, που τηρείται από τη δικαστική διοίκηση της χώρας καταγωγής σας.

Είμαι υπήκοος κράτους μέλους. Μπορώ να απελαθώ μετά τη δίκη;

Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων της 21ης Μαρτίου 1983, η μεταφορά στη χώρα καταγωγή σας μπορεί να ζητηθεί είτε από τη χώρα σας είτε από τη Γαλλία όπου επιβλήθηκε η καταδικαστική απόφαση.

Εντούτοις, για την εκτέλεση της μεταφοράς απαιτείται η προηγούμενη ελεύθερη και τεκμηριωμένη συγκατάθεσή σας, πράγμα που προϋποθέτει πλήρη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τις συνέπειες της μεταφοράς.

Εξάλλου, μπορείτε προσωπικά να ζητήσετε την εκούσια μεταφορά σας προς τη χώρα καταγωγής σας. Για να γίνει αποδεκτή η αίτησή σας, πρέπει να συντρέχουν διάφοροι όροι.

Εάν καταδικαστώ, μπορεί να δικαστώ εκ νέου για τις ίδιες πράξεις;

Βάσει του κανόνα «Non bis in idem», που διέπει το γαλλικό ποινικό δίκαιο, εάν έχετε δικαστεί και καταδικαστεί με απόφαση που κατέστη τελεσίδικη σε ένα κράτος μέλος, δεν μπορείτε ούτε να διωχθείτε ούτε να καταδικαστείτε για τις ίδιες πράξεις σε άλλο κράτος μέλος.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.