Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γερµανία

Αναβολή (1) Διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής (2) Συνοπτική διαδικασία (3) Υπεράσπιση από συνήγορο διορισμένο από το δικαστήριο (4) Δεδομένα σχετικά με τις έρευνες/την ποινική δίωξη/τις καταδίκες (5) Ένδικα μέσα στην προκαταρκτική εξέταση (6)

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Αναβολή (1)

Αναβολή της διαδικασίας μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας είτε από την εισαγγελία είτε –μετά την άσκηση ποινικής δίωξης– από το δικαστήριο. Υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες για την αναβολή της διαδικασίας. Οι σημαντικότερες που παρατηρούνται στην πράξη είναι οι ακόλουθες:

Η αναβολή μπορεί να είναι προσωρινή, παραδείγματος χάριν, διότι είστε απόντες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναβολή διατάσσεται επίσης όταν από τις έρευνες δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγγελία μπορεί, ωστόσο, ανά πάσα στιγμή (έως την έναρξη της παραγραφής) να επανεκκινήσει τις έρευνες μόλις προκύψουν νέα αποδεικτικά στοιχεία.

Η δίωξη μπορεί επίσης να παύσει οριστικώς. Αυτό μπορεί να συμβεί σε αδικήματα στα οποία η ενοχή κρίνεται ως ελάχιστη και δεν υφίσταται δημόσιο συμφέρον στη δίωξη. Η αναβολή μπορεί επίσης να συνδέεται με την εκπλήρωση όρου, π.χ. χρηματικού ποσού ή οδηγίας, όπως συμμετοχής σε σεμινάριο εκμάθησης οδήγησης.

Διαδικασία για την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής (2)

Σε περιπτώσεις πλημμελημάτων, η εισαγγελία μπορεί στο τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, αντί της άσκησης ποινικής δίωξης να αιτηθεί γραπτώς στο δικαστήριο την έκδοση εντάλματος επιβολής ποινής. Εάν το δικαστήριο κρίνει επαρκείς τις αποδείξεις βάσει του περιεχομένου της δικογραφίας, εκδίδει ένταλμα επιβολής ποινής. Στο ένταλμα αυτό περιγράφεται εν συντομία η αξιόποινη πράξη και ορίζεται συγκεκριμένη ποινή. Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, το ένταλμα επιβολής ποινής έχει ισχύ τελεσίδικης απόφασης.

Οι έννομες συνέπειες που μπορούν να επιβληθούν μέσω του εντάλματος επιβολής ποινής είναι περιορισμένες. Συνήθως, η ποινή που επιβάλλεται είναι χρηματική, είθισται δε να επιβάλλεται και απαγόρευση οδήγησης οχημάτων. Εάν έχετε συνήγορο, ενδέχεται να επιβληθεί ακόμη και ποινή στερητική της ελευθερίας έως ενός έτους, της οποίας η εκτέλεση πρέπει να ανασταλεί υπό όρους.

Εάν υποβάλετε ένσταση, υπάρχουν δύο δυνατότητες:

Εάν στο ένταλμα επιβολής ποινής έχει οριστεί χρηματική ποινή, μπορεί να περιορίσετε την ένσταση στο ύψος των ημερήσιων προστίμων. Το δικαστήριο μπορεί με έγκριση από εσάς και από την εισαγγελία να αποφανθεί γραπτώς χωρίς να διεξαχθεί επ' ακροατηρίω διαδικασία.

Εάν δεν περιορίσετε την ένσταση, ορίζεται δικάσιμος για την επ’ ακροατηρίω διαδικασία. Δεν είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως, μπορεί να σας εκπροσωπήσει δικηγόρος. Ακόμη και οι μάρτυρες δεν χρειάζεται να παραστούν αυτοπροσώπως. Τα πρακτικά σχετικά με την προανάκριση των μαρτύρων μπορούν να αναγνωσθούν με την έγκρισή σας, εφόσον είστε παρόντες στην επ' ακροατηρίω διαδικασία.

Στο τέλος, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση χωρίς να γίνει μνεία στην ποινή που είχε οριστεί στο ένταλμα επιβολής ποινής. Βάσει του νομοθετικού ποινικού πλαισίου μπορεί να επιβληθεί και υψηλότερη ποινή.

Συνοπτική διαδικασία (3)

Σε περιπτώσεις απλών υποθέσεων και σαφών αποδείξεων, η εισαγγελία μπορεί να αιτηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τη διεξαγωγή συνοπτικής διαδικασίας. Οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται, παραδείγματος χάριν, όταν δεν έχετε έδρα διαμονής στη Γερμανία και υπάρχει ο φόβος να μην εμφανιστείτε σε μεταγενέστερη δικάσιμο.

Εάν η εισαγγελία υποβάλει το εν λόγω αίτημα, το δικαστήριο διεξάγει την εις βάρος σας επ’ακροατηρίω διαδικασία, άμεσα ή εντός μικρής προθεσμίας. Για την κίνηση της κύριας διαδικασίας δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή ειδική απόφαση, σε αντίθεση με την ποινική αγωγή. Στις συνοπτικές διαδικασίες δεν προηγείται ενδιάμεση διαδικασία.

Στις συνοπτικές διαδικασίες μπορούν να απορριφθούν αιτήματα διεξαγωγής αποδείξεων για λόγους οικονομίας της διαδικασίας.

Επίσης, η επιβλητέα ποινή πρέπει να περιορίζεται ως προς το ύψος. Το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει μόνο χρηματικές ποινές ή ποινές στερητικές της ελευθερίας έως ενός έτους. Επίσης μπορεί να επιβάλει τη στέρηση της άδειας οδήγησης.

Υπεράσπιση από συνήγορο διορισμένο από το δικαστήριο (4)

Εάν κατηγορείστε για έγκλημα, εάν σε περίπτωση καταδίκης προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας άνω του ενός έτους, εάν βρίσκεστε υπό προσωρινή κράτηση ή εάν για άλλους λόγους δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, το δικαστήριο υποχρεούται να διορίσει για εσάς συνήγορο, εφόσον δεν έχετε. Στη συνοπτική διαδικασία διορίζεται για εσάς συνήγορος από το δικαστήριο, εφόσον αναμένεται ποινή στερητική της ελευθερίας έως έξι μηνών. Η υποχρέωση διορισμού συνηγόρου υφίσταται ανεξαρτήτως της οικονομικής σας κατάστασης.

Το δικαστήριο αποφασίζει ποιον δικηγόρο θα διορίσει ως συνήγορό σας. Πρέπει, ωστόσο, να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε εσείς συνήγορο διοριζόμενο από το δικαστήριο και να ενημερώσετε το δικαστήριο. Εάν δεν κατονομάσετε κάποιον δικηγόρο, το δικαστήριο θα επιλέξει κάποιον για εσάς.

Η αντικατάσταση του διορισμένου από το δικαστήριο συνηγόρου είναι εφικτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορείτε, ωστόσο, να προσλάβετε άλλον δικηγόρο της επιλογής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις κατά κανόνα ο διορισμένος συνήγορος αποσύρεται. Η αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής σας επιβαρύνει εσάς μόνον εφόσον, σε περίπτωση αθώωσής σας, το κράτος δεν καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.

Δεδομένα σχετικά με τις έρευνες/την ποινική δίωξη/τις καταδίκες (5)

Ποια δεδομένα καταχωρούνται;

Η αστυνομία καταχωρεί τα δεδομένα της προκαταρκτικής εξέτασης σε ειδικές βάσεις δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης και μετά την ολοκλήρωση αυτής, η εισαγγελία καταχωρεί επίσης ορισμένα δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα μιας προκαταρκτικής εξέτασης καταχωρούνται στο κεντρικό μητρώο διαδικασιών της εισαγγελίας. Ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες διαγραφής, οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία.

Στο ομοσπονδιακό κεντρικό ποινικό μητρώο καταχωρούνται όλες οι τελεσίδικες καταδίκες. Για την καταχώριση δεν απαιτείται προηγούμενη έγκρισή σας. Οι καταδίκες διαγράφονται μετά από καθορισμένο χρόνο εφόσον δεν προστεθεί νέα καταδίκη. Το χρονικό πλαίσιο καθορίζεται βάσει του ύψους της καταδίκης.

Ποια δεδομένα προβάλλονται και σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας;

Η αστυνομία και η εισαγγελία μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων έκαστης υπηρεσίας. Δεν έχουν ίδια πρόσβαση στο ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο. Το δικαστήριο αιτείται κατά την προετοιμασία της επ' ακροατηρίω διαδικασίας το σχετικό απόσπασμα.

Είναι σημαντικά τα δεδομένα κατά την προκαταρκτική εξέταση;

Εάν αναφέρονται παλαιότερες προκαταρκτικές εξετάσεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη από την εισαγγελία, π.χ. κατά τον έλεγχο της δυνατότητας αναβολής της διαδικασίας δυνάμει των άρθρων 153, 153α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Είναι σημαντικά τα δεδομένα για την καταδίκη;

Ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να αναζητηθούν παλαιότερες καταδίκες που είναι καταχωρημένες στο ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο. Εφόσον διαπιστωθούν παλαιότερες ποινές, αυτές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το είδος και το ύψος της ποινής. Τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα μόνο στην εισαγγελία και στην αστυνομία δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση καταδίκης για το είδος και το ύψος της ποινής.

Πώς μπορώ να γνωρίζω ποια δεδομένα έχουν καταχωρηθεί για το άτομό μου και πώς μπορώ να προσβάλω την καταχώρηση των δεδομένων;

Μπορείτε να μάθετε ποια δεδομένα έχουν καταχωρηθεί για το άτομό σας εφόσον ζητήσετε πληροφορίες στους φορείς που συλλέγουν τα δεδομένα.

Μπορείτε να αιτηθείτε στον αρμόδιο φορέα να διαγράψει τα δεδομένα. Εάν το αίτημά σας απορριφθεί, μπορείτε να αιτηθείτε τη διενέργεια ελέγχου από το δικαστήριο.

Λοιπές πληροφορίες

Οι κανονισμοί σχετικά με το ομοσπονδιακό κεντρικό μητρώο παρατίθενται στον Νόμο περί Ομοσπονδιακού Κεντρικού Ποινικού Μητρώου, η καταχώρηση δεδομένων από την αρμόδια εισαγγελία ρυθμίζεται στα άρθρα 483 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το κεντρικό μητρώο διαδικασιών της εισαγγελίας ρυθμίζεται στο άρθρο 492 παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ορίζεται αναλυτικότερα σε ειδικό διάταγμα, οι κανονισμοί σχετικά με τα αρχεία της αστυνομίας αναφέρονται στον Νόμο περί του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών και σε διάφορα αστυνομικά διατάγματα των εκάστοτε ομοσπονδιακών κρατών.

Ένδικα μέσα κατά την προκαταρκτική εξέταση (6)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής κατά συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων που εκτελούνται κατά την προκαταρκτική εξέταση. Πιθανά ένδικα βοηθήματα είναι η προσφυγή (ενώπιον της αρχής που ασκεί υπηρεσιακή εποπτεία) ή το αίτημα έκδοσης δικαστικής απόφασης.

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου μπορείτε να ασκήσετε μόνο προσφυγή.

Εάν η αστυνομία ή η εισαγγελία προέβησαν σε κάποια ανακριτική πράξη χωρίς δικαστικό ένταλμα, μπορείτε να ζητήσετε εκ των υστέρων τον έλεγχο της εν λόγω πράξης εκ μέρους του δικαστηρίου. Εάν αντιταχθείτε σε κατάσχεση, η υπόθεση διαβιβάζεται στον δικαστή χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.