Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Πώς αντιμετωπίζονται τα τροχαία αδικήματα;

Τα ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, διώκονται από τη διοικητική αρχή. Δεν αποτελούν αξιόποινες πράξεις αλλά πταίσματα. Σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων παραβάσεων, ιδίως όταν εμπλέκεται θέση σε κίνδυνο ή τραυματισμός τρίτων, πρόκειται συνήθως για αξιόποινες πράξεις.

Οι διαδικασίες προκαταρκτικής εξέτασης για ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα διενεργούνται από τη διοικητική αρχή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να καταθέσετε γραπτώς τη δική σας άποψη των γεγονότων. Σε περίπτωση πταισματικών παραβάσεων (π.χ. παραβάσεων στάθμευσης) λαμβάνετε ειδοποίηση και καλείστε να πληρώσετε πρόστιμο ύψους έως 35 ευρώ. Με την καταβολή του προστίμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Εάν δεν πληρώσετε και κριθείτε ένοχος από τη διοικητική αρχή, εκδίδεται εις βάρος σας πράξη επιβολής προστίμου με την οποία σας επιβάλλεται χρηματική ποινή. Κατά τη διαδικασία επιβολής προστίμου μπορεί να επιβληθεί και απαγόρευση οδήγησης οχημάτων. Το ύψος του χρηματικού προστίμου και η διάρκεια της απαγόρευσης οδήγησης οχημάτων καθορίζεται σε κατάλογο πταισμάτων του ΚΟΚ.

Μπορείτε να προβάλετε ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου. Η διαδικασία παραπέμπεται μέσω της εισαγγελίας στο δικαστήριο. Εκεί διεξάγεται κατ’ αρχήν κύρια διαδικασία, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο 4. Το δικαστήριο μπορεί, ωστόσο, να εκδώσει σχετική απόφαση εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή επ’ ακροατηρίω διαδικασίας και εφόσον ούτε εσείς ούτε η εισαγγελία δεν προβάλετε αντιρρήσεις. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή (ελέγχου) κατά απόφασης επί της οποίας θα αποφανθεί το εφετείο. Το συγκεκριμένο ένδικο μέσο ασκείται υπό όρους, για παράδειγμα, όταν επιβάλλεται εις βάρος σας χρηματική ποινή άνω των 250 ευρώ ή όταν η υπόθεση συμβάλλει στην προαγωγή του δικαίου.

Διώκονται και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών για τα εν λόγω αδικήματα; Με ποιον τρόπο;

Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών διώκονται εξίσου για ανάλογα αδικήματα. Εάν γίνετε αντιληπτοί τη στιγμή τέλεσης της τροχαίας παράβασης, το πρόστιμο ή η παροχή εγγύησης επιβάλλονται άμεσα επί τόπου. Το ποσό της εγγύησης αφαιρείται στο τέλος της διαδικασίας από τη χρηματική ποινή που θα σας έχει επιβληθεί. Εάν δεν γίνετε αντιληπτοί τη στιγμή τέλεσης της παράβασης, μπορεί να διωχθείτε εφόσον η χώρα προέλευσής σας διαβιβάσει στη Γερμανία στοιχεία σχετικά με τον κάτοχο του οχήματος. Από το φθινόπωρο του 2010 η Γερμανία αναμένεται να συμμετέχει στο δίκτυο εκτέλεσης χρηματικών ποινών σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα προέλευσής σας θα μπορούν να εισπραχθούν χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία.

Τα αδικήματα αυτά εμφανίζονται στο ποινικό μητρώο μου;

Τα ήσσονος σημασίας τροχαία αδικήματα δεν καταχωρούνται στο ομοσπονδιακό κεντρικό ποινικό μητρώο αλλά στο κεντρικό μητρώο τροχαίων παραβάσεων. Στο κεντρικό μητρώο τροχαίων παραβάσεων καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των προσώπων τα οποία κατέχουν γερμανική ή αλλοδαπή άδεια οδήγησης στη Γερμανία. Καταχωρούνται τα αδικήματα από τροχαίες παραβάσεις για τα οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή ύψους 40 ευρώ και άνω. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος καταχωρείται επίσης συγκεκριμένος αριθμός πόντων. Εάν σημειωθούν 18 πόντοι και άνω, αφαιρείται η γερμανική άδεια οδήγησης ενώ, σε περίπτωση αλλοδαπής άδειας, αφαιρείται το δικαίωμα οδήγησης οχήματος εντός της Γερμανίας.

Λοιπές πληροφορίες

Τα τροχαία αδικήματα και η αντίστοιχη διαδικασία ρυθμίζονται στον νόμο περί οδικής κυκλοφορίας, στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στον νόμο περί πταισμάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.