Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ελλάδα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

A. Έχω δικαίωμα να εφεσιβάλω την απόφαση του δικαστηρίου;

Ναι, αν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πάνω από δύο μήνες από το μονομελές πλημμελειοδικείο ή από τέσσερις μήνες από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή τουλάχιστον δύο ετών από το μικτό ορκωτό δικαστήριο ή επιβλήθηκε περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα από το μονομελές ή τριμελές δικαστήριο ανηλίκων.

B. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μου επιλογές για άσκηση προσφυγής;

Αίτηση ακύρωσης διαδικασίας μέσα σε δέκα πέντε ημέρες, αν ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε με ανέκκλητη απόφαση δεν μπόρεσε εγκαίρως, από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια, να γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυμα εμφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης. Αίτηση ακύρωσης απόφασης αν ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε ως αγνώστου διαμονής, ενώ είχε γνωστή διαμονή όταν του επιδόθηκε το κλητήριο θέσπισμα.

C. Ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση καταδίκης;

i. Ποινικό μητρώο

Κάθε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εγγράφεται στο δελτίο ποινικού μητρώου. Στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζονται όλες οι ποινές, ενώ στο αντίγραφο γενικής χρήσης δεν καταχωρίζονται ποιες φυλάκισης έως έξι μηνών μετά από τρία έτη, ποινές φυλάκισης έως πέντε ετών μετά από οκτώ έτη και ποινές κάθειρξης μετά από είκοσι έτη. Μετά το 80ό έτος του προσώπου ή πέντε χρόνια μετά τη λήξη της αναστολής, το δελτίο καταστρέφεται.

ii. Εκτέλεση της ποινής, μεταφορά κρατουμένων, αναστολή εκτέλεσης της ποινής και εναλλακτικές κυρώσεις

Αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστημα από ένα έως τρία έτη, εκτός αν κρίνει, με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον καταδικασθέντα από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.Επιτρέπεται η αναγνώριση και η εκτέλεση από την Ελλάδα μιας απόφασης που εκδόθηκε σε ένα άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, καθώς και την αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης αντίστοιχης απόφασης εθνικού δικαστηρίου που απευθύνει η Ελλάδα σε ένα άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καταδικασθείς πρέπει να βρίσκεται στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης. Απαιτείται έλεγχος του διττού αξιοποίνου, με την εξαίρεση ορισμένων σοβαρών εγκλημάτων, που τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή με ανώτατο όριο τουλάχιστον τριών ετών.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.