Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ελλάδα

Η παροχή ανεξάρτητων νομικών συμβουλών είναι πολύ σημαντική αν συμμετέχετε με οποιοδήποτε τρόπο σε ποινική δίκη. Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο, καθώς και σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος για σας. Στην παρούσα γενική σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να βρείτε δικηγόρο και με το πώς θα καλυφθεί η αμοιβή του δικηγόρου αν δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Εξεύρεση δικηγόρου

Αν χρειάζεστε δικηγόρο και δεν κρατείστε, μπορείτε να έλθετε σε επαφή με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή το Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη σας (π.χ. το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, κ.λπ.).

Αν χρειάζεστε δικηγόρο και κρατείστε, μπορείτε να ζητήσετε από τις αστυνομικές ή τις σωφρονιστικές αρχές να σας βοηθήσουν να βρείτε δικηγόρο ή να σας παραπέμψουν στους προαναφερθέντες Δικηγορικούς Συλλόγους.

Αμοιβή του δικηγόρου

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική συνδρομή, αν το εισόδημά σας είναι χαμηλό. Η δωρεάν νομική συνδρομή συνίσταται στο διορισμό του συνηγόρου που θα σας εκπροσωπήσει. Ο διορισμός ισχύει μέχρι το τέλος της δίκης ή της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίων του ίδιου βαθμού, καθώς και για τυχόν εφέσεις κατά της απόφασης.

Συνήγορος μπορεί να οριστεί:

  • για τη σύνταξη και την υποβολή έγκλησης στην περίπτωση ορισμένων περιοριστικά προβλεπόμενων αδικημάτων,
  • για κακουργήματα, κατά το στάδιο της ανάκρισης και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο,
  • για πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι μηνών, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο,
  • για εφέσεις κατ` αποφάσεων του εφετείου και για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτών ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εφόσον πρωτοδίκως σας έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών,
  • για αναιρέσεις, εφόσον σας έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους,
  • για αιτήσεις επαναλήψεως της διαδικασίας, εφόσον σας έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών.

Δικαιούσθε δωρεάν νομική συνδρομή ακόμα και αν το εισόδημά σας δεν είναι υπερβολικά χαμηλό, εφόσον μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα δικαστικά έξοδα λόγω της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης μεταξύ του κράτους μέλους μόνιμης κατοικίας σας και της Ελλάδας.

Για να λάβετε δωρεάν νομική συνδρομή και να σας διοριστεί συνήγορος, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο δικαστήριο που πρόκειται να εκδικάσει την υπόθεση ή στο δικαστήριο όπου πρόκειται να συζητηθεί η έφεση ή η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας που έχετε υποβάλει.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί 15 ημέρες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης ή την  πράξη για την οποία ζητείτε νομική συνδρομή. Η αίτηση πρέπει να περιέχει συνοπτική έκθεση του αντικειμένου της δίκης ή της πράξης, καθώς και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για δωρεάν νομική συνδρομή και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής σας κατάστασης (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. νόμο 3226/4-2-2004, ΦΕΚ Α’ 24/2004).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κατάλογος των Δικηγορικών Συλλόγων

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.