Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής από ανεξάρτητο φορέα είναι πολύ σημαντική όταν εμπλέκεστε με οποιοδήποτε τρόπο σε μια ποινική διαδικασία. Τα δελτία σας ενημερώνουν πότε και υπό ποιες συνθήκες δικαιούστε να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Αναφέρουν επίσης τι μπορεί να κάνει για εσάς ο δικηγόρος σας. Το παρόν γενικό δελτίο σας ενημερώνει πώς να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο θα διευθετηθεί η αμοιβή του σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Εξεύρεση δικηγόρου

Εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση ή προσωρινή κράτηση, μπορείτε αμέσως να διορίσετε προσωπικό συνήγορο της επιλογής σας και να συναντηθείτε μαζί του μετά τη σύλληψη, κράτηση ή προσωρινή σας κράτηση.

Εάν αφεθείτε ελεύθερος με εγγύηση, μπορείτε να διορίσετε προσωπικό συνήγορο και να τον συμβουλεύεστε ανά πάσα στιγμή.

Εάν χρειάζεστε δικηγόρο, μπορείτε να συμβουλευθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Εάν δεν διορίσετε συνήγορο, η δικαστική αρχή θα επιλέξει από ειδικό μητρώο και θα διορίσει αυτεπαγγέλτως συνήγορο για λογαριασμό σας.

Αμοιβή δικηγόρου

Κατά κανόνα, θα πρέπει να πληρώσετε τον δικηγόρο σας για τις υπηρεσίες του, είτε τον έχετε επιλέξει ο ίδιος, είτε τον έχει διορίσει το δικαστήριο.

Μπορώ να εξασφαλίσω τις υπηρεσίες δικηγόρου δωρεάν;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή και να εξασφαλίσετε νομική αρωγή με δαπάνες του κράτους, εφόσον το φορολογητέο εισόδημά σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.628,16 ευρώ. Εάν συγκατοικείτε με τη σύζυγό σας ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας, το φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται αθροίζοντας το σύνολο των εισοδημάτων του κάθε μέλους της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά 1.032,91 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον ενδιαφερόμενο.

Σε ποιες περιπτώσεις αποκλείεται η παροχή νομικής συνδρομής;

Η παροχή νομικής συνδρομής αποκλείεται:

  • σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν φοροδιαφυγή,
  • σε περιπτώσεις όπου ο αιτών εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός συνηγόρους,
  • σε άτομα για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για αδικήματα που σχετίζονται με δραστηριότητες της μαφίας, λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και διακίνηση ναρκωτικών.

Τι πρέπει να κάνω για να λάβω νομική συνδρομή;

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο γραφείο του πταισματοδίκη ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την αίτηση και να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

  • αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής,
  • ονοματεπώνυμο, τόπο, ημερομηνία γέννησης και αριθμό φορολογικού μητρώου του ενδιαφερόμενου και όλων των μελών της οικογένειάς σας,
  • βεβαίωση εισοδήματος για το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησής σας (έγγραφες δηλώσεις),
  • τη δέσμευσή σας να ανακοινώνετε τυχόν σχετικές διακυμάνσεις των εισοδημάτων σας προκειμένου να σας χορηγηθούν ευεργετήματα.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είτε αυτοπροσώπως, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας, είτε μέσω του συνηγόρου σας, ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής σας. Μπορείτε επίσης να την αποστείλετε μέσω συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας.

Εάν έχετε τεθεί υπό κράτηση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας από το σωφρονιστικό ίδρυμα στο οποίο κρατείστε.

Εάν τελείτε υπό κατ’ οίκον περιορισμό ή προσωρινή κράτηση, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε αστυνομικό της εγκληματολογικής αστυνομίας.

Εάν είστε αλλοδαπός/ υπήκοος τρίτης χώρας εκτός της ΕΕ, πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής σχετικά με τα εισοδήματά σας στο εξωτερικό στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή σας είναι αληθή.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Εάν είστε αλλοδαπός και έχετε τεθεί υπό κράτηση και είστε στη φυλακή για λόγους ασφαλείας ή εάν έχετε συλληφθεί ή τεθεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, η βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής μπορεί να κατατεθεί εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησής σας μέσω του συνηγόρου σας ή συγγενικού σας προσώπου ή και να αντικατασταθεί από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση.

Τι συμβαίνει εάν γίνει δεκτή η αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής;

Εάν ο δικαστής κάνει δεκτή την αίτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε τον συνήγορό σας από τους δικηγόρους που βρίσκονται εγγεγραμμένοι σε ειδικά μητρώα που τηρούν οι δικηγορικοί σύλλογοι. Μπορείτε να συμβουλεύεστε τα εν λόγω μητρώα στα γραφεία των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.

Τα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικής συνδρομής και όλα τα έξοδα που αφορούν τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνέα, θα καταβάλλονται από το κράτος.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εθελοντές Δικηγόροι

Υπουργείο Εσωτερικών

Ιταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Δικηγορικός Σύλλογος Triveneto

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.