Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

A. Πού διεξάγεται η δίκη;

Κατά γενικό κανόνα, η δίκη διεξάγεται στον τόπο όπου το δικαστήριο έχει κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη.

Β. Μπορούν να τροποποιηθούν οι κατηγορίες; Εάν ναι, τι δικαιώματα έχω όσον αφορά την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες;

Γενικά, εάν κατά τη διάρκεια της δίκης τα πραγματικά περιστατικά αποδειχθούν διαφορετικά από εκείνα που περιγράφονται στη διάταξη που παραπέμπει την υπόθεση σε δίκη και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ανώτερου δικαστηρίου, ο εισαγγελέας τροποποιεί την κατηγορία και προβαίνει στη νέα κοινοποίηση· το ίδιο ισχύει όσον αφορά αδίκημα κατά συρροή και τυχόν επιβαρυντικές περιστάσεις που προκύπτουν από τη δίκη. Κατά κανόνα, ο εισαγγελέας ενεργεί με τον συνήθη τρόπο όταν, κατά τη διάρκεια της δίκης, ανακύπτει νέο πραγματικό περιστατικό για τον κατηγορούμενο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην αρχική διάταξη και το οποίο πρέπει να εξεταστεί αυτεπαγγέλτως. Ωστόσο, εάν το ζητήσει ο εισαγγελέας, ο δικαστής μπορεί να επιτρέψει την κοινοποίηση της τροποποιημένης κατηγορίας κατά την ίδια ακροαματική διαδικασία, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του κατηγορουμένου και εφόσον αυτό δεν θίγει τις προθεσμίες της διαδικασίας. Εάν ο εισαγγελέας ασκήσει άμεσα τη νέα κατηγορία, κατά κανόνα ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναστολή της δίκης και την υποβολή νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Γ. Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά την παράστασή μου στο δικαστήριο;

i. Πρέπει να είμαι παρών στη δίκη; Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να είμαι απών κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση, να παρίσταται στη δίκη. Το δικαστήριο μπορεί, ωστόσο, να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του κατηγορουμένου, όταν η εμφάνισή του είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή αποδείξεων πέραν της εξέτασης.

Έχω δικαίωμα σε διερμηνεία και σε μετάφραση των εγγράφων;

Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 143 του κώδικα ποινικής δικονομίας.

iii. Δικαιούμαι να έχω δικηγόρο;

Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να διορίσει κατ’ ανώτατο όριο δύο συνηγόρους υπεράσπισης· ο ύποπτος/κατηγορούμενος που δεν έχει διορίσει ή δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης επικουρείται από επίσημα διορισμένο συνήγορο.

iv. Για ποια άλλα δικονομικά δικαιώματα θα πρέπει να ενημερωθώ; (π.χ. εμφάνιση υπόπτων ενώπιον του δικαστηρίου)

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 523 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο κατηγορούμενος και ο συνήγορος υπεράσπισής του οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να λάβουν τελευταίοι τον λόγο κατά την ακροαματική διαδικασία εφόσον το ζητήσουν, άλλως η διαδικασία είναι άκυρη. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, σε κάθε στάδιο και σε κάθε βαθμό της διαδικασίας, οι διάδικοι και ο συνήγορος υπεράσπισής τους μπορούν να υποβάλουν υπομνήματα ή αιτήματα στο δικαστήριο.

Δ. Ενδεχόμενες ποινές

Ο δικαστής εκδίδει καταδικαστική απόφαση εάν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος για το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας. Η ποινή και τυχόν προληπτικά μέτρα επιβάλλονται από τον δικαστή με απόφαση. Κατά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, ο δικαστής αποφαίνεται επίσης σχετικά με κάθε αξίωση αποκατάστασης και επιδίκασης αποζημίωσης. Εάν ο δικαστής αποφασίσει ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να καταβάλει αντισταθμιστική αποζημίωση, καθορίζει επίσης το ποσό της αποζημίωσης, εκτός εάν αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.