Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Μπορώ να ασκήσω έφεση;

Εσείς και ο συνήγορός σας μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά απόφασης που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή πέραν προστίμου.

Η έφεση πρέπει να κατατεθεί ενώπιον του δικαστή που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση εναντίον σας εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται μεταξύ 15 και 45 ημερών από την έκδοση ή καταχώριση της απόφασης.

Στην έφεσή σας πρέπει να προσδιορίζετε τους λόγους της προσφυγής σας και τις πτυχές της απόφασης τις οποίες προσβάλλετε.

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον του εφετείου ή του εφετείου του κακουργιοδικείου (Corte d’Assise d’Appello).

Τι γίνεται εάν ασκήσω έφεση;

Εάν ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης, η ποινή δεν θα εκτελεσθεί έως ότου η απόφαση καταστεί οριστική και αμετάκλητη.

Εάν βρίσκεστε στη φυλακή κατά την άσκηση της έφεσης, δεν θα αφεθείτε ελεύθερος επειδή ασκήσατε έφεση. Εάν τελείτε υπό προσωρινή κράτηση, το εφετείο θα εξετάσει την έφεσή σας εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το εν λόγω χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί από τον φόρτο εργασίας του δικαστηρίου.

Το εφετείο αποφαίνεται επί των υπαρχόντων αποδεικτικών στοιχείων.

Το εφετείο μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή νέας δίκης, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορεί ακόμα να αποφασίσει να λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης. Μπορείτε να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της έφεσης αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν τυχαία ή νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έγιναν γνωστά μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης.

Εάν δεν προσήλθατε στη δίκη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και είστε σε θέση να αποδείξετε ότι ήταν αδύνατη η παρουσία σας ή ότι δεν γνωρίζατε σχετικά με τη διεξαγωγή της, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Τι γίνεται κατά την εκδίκαση της έφεσης;

Ο δικηγόρος σας πρέπει να είναι παρών στη δίκη. Μπορείτε να συμμετέχετε στη δίκη, χωρίς όμως η εν λόγω συμμετοχή να είναι υποχρεωτική.

Δικαιούστε επίσης διερμηνέα.

Εάν το εφετείο αποφασίσει επανάληψη της δίκης, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα ληφθούν υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών αγορεύσεων των διαδίκων, το εφετείο ανακοινώνει την απόφασή του.

Τι γίνεται εάν η έφεση είναι επιτυχής/ανεπιτυχής;

Εάν η έφεση τελεσφορήσει, το εφετείο μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει, πλήρως ή εν μέρει, την απόφαση.

Εάν η έφεση απορριφθεί, το εφετείο θα επικυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε αρχικά η υπόθεση.

Εάν απαλλαχθείτε από τις κατηγορίες κατά το στάδιο της έφεσης, δεν προβλέπεται κατά κανόνα αποζημίωση.

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης του εφετείου;

Μπορείτε να εφεσιβάλετε την απόφαση επί της έφεσης ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Μπορείτε να καταθέσετε την έφεση αυτοπροσώπως ή μέσω του συνηγόρου σας, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο δικηγόρων που τηρείται από το Ακυρωτικό Δικαστήριο (Albo dei patrocinanti in Cassazione).

Η έφεση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του εφετείου εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 15 έως 45 ημέρες.

Η έφεση αφορά σοβαρές υποθέσεις και εξετάζει αποκλειστικά και μόνο νομικά σφάλματα.

Οι συνεδριάσεις μπορεί να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών ή δημόσια.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο αποφαίνεται βάσει των πρακτικών του δικαστηρίου.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο μπορεί να μην κάνει δεκτή ή να απορρίψει την έφεση, ή σε διαφορετική περίπτωση να ακυρώσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση με ή χωρίς παραπομπή σε δίκη. Εάν πρόκειται να ακολουθήσει επανεκδίκαση, η υπόθεση αναπέμπεται ενώπιον του αρχικού δικαστή.

Τι γίνεται εάν η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη;

Η απόφαση καθίσταται οριστική και αμετάκλητη, εκτός εάν ασκήσετε έφεση ενώπιον του εφετείου ή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο, ή κατόπιν απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου για απόρριψη της έφεσης.

Όταν η απόφαση κριθεί οριστική και αμετάκλητη καθίσταται εκτελεστή.

Η απόφαση καταχωρείται από την υπηρεσία τήρησης ποινικού μητρώου.

Εάν η ποινή συνίσταται στην καταβολή προστίμου, οφείλετε να καταβάλετε το ποσό που θα σας ζητηθεί από την υπηρεσία.

Εάν σας έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή, η κατηγορούσα αρχή εκδίδει αναγκαστικώς εκτελεστή εντολή.

Εάν καλείστε να εκτίσετε ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, η κατηγορούσα αρχή μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής και να σας ενημερώσει σχετικώς.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, εντός 30 ημερών, μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε ποινή άλλου είδους ενώπιον του «Tribunale di Sorveglianza» (ένα είδος γραφείου επιτήρησης). Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε να τεθείτε υπό την επιτήρηση κοινωνικού λειτουργού, υπό κατ’ οίκον περιορισμό ή υπό την εποπτεία ενός κέντρου αποκατάστασης και πρόληψης.

Εάν δεν υποβάλλετε σχετικό αίτημα ή εάν το αίτημά σας απορριφθεί, οφείλετε να αρχίσετε να εκτίετε την ποινή σας.

Κατάγομαι από άλλο κράτος μέλος. Είναι δυνατόν να με στείλουν πίσω στη χώρα μου μετά τη δίκη;

Εάν έχετε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών, ο δικαστής μπορεί να καταφύγει στο μέτρο της απέλασης για λόγους ασφαλείας.

Ο δικαστής μπορεί να διατάξει απέλαση και απαγόρευση νέας εισόδου στη χώρα σε αντικατάσταση της ποινής φυλάκισης, εάν έχετε καταδικαστεί ή επιτύχει συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης για διετή κάθειρξη και δεν προβλέπεται αναστολή της εν λόγω ποινής. Η απέλαση θα εκτελείται άμεσα, ακόμα και εάν η απόφαση δεν είναι οριστική και αμετάκλητη. Η αρμοδιότητα ανήκει στον αστυνομικό διευθυντή της περιφέρειας (Questore).

Μπορεί επίσης να απελαθείτε, εάν είστε ήδη στη φυλακή και η ποινή που σας επιβλήθηκε είναι μικρότερη των δύο ετών. Η εντολή απέλασης εκδίδεται από τον πταισματοδίκη του «Tribunale di Sorveglianza». Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης ενώπιον του «Tribunale di Sorveglianza».

Θα καταχωρηθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες ή/και την καταδίκη στο ποινικό μου μητρώο;

Οι οριστικές αποφάσεις καταχωρούνται στο ποινικό μητρώο.

Οι καταχωρίσεις διαγράφονται εφόσον υπερβείτε το 80ο έτος της ηλικίας σας ή μετά τον θάνατό σας.
Διαγράφονται επίσης σε περίπτωση επανεξέτασης της υπόθεσης.

Οι ποινές που επιβάλλονται με απόφαση του ειρηνοδίκη διαγράφονται μετά το πέρας πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, ή δέκα ετών για άλλη ποινή, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελεσθεί περαιτέρω αδίκημα/ παράβαση εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Μπορείτε να ζητήσετε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου τη διόρθωση των καταχωρίσεων και των πιστοποιητικών από την υπηρεσία ποινικού μητρώου. Εάν έχετε γεννηθεί στο εξωτερικό, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της Ρώμης.

Εάν καταδικαστώ, υπάρχει περίπτωση να δικαστώ ξανά για το ίδιο αδίκημα;

Εάν έχετε καταδικαστεί από ιταλό δικαστή, η καταδικαστική απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν είναι δυνατόν να δικαστείτε ξανά για το ίδιο αδίκημα στην Ιταλία.

Εάν έχετε καταδικαστεί από δικαστή άλλης χώρας και το αδίκημα/ παράβαση διαπράχθηκε στην Ιταλία, υπάρχει περίπτωση να δικαστείτε εκ νέου στην Ιταλία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θέματα γενικού δικαίου

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενικά ζητήματα για αλλοδαπούς

Θέματα ποινικού δικαίου

Κρατική αστυνομία

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.