Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Η δίκη θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστή που έχει καθ' ύλην δικαιοδοσία.

Για μικρής βαρύτητας αδικήματα, αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης ή το μονομελές δικαστήριο. Για πιο σοβαρά αδικήματα, οι υποθέσεις θα εκδικάζονται ενώπιον του πολυμελούς δικαστηρίου. Για αδικήματα που εκλαμβάνονται ως σοβαρή απειλή για την κοινωνία (ανθρωποκτονία και τρομοκρατία), αρμόδιο δικαστήριο είναι το κακουργιοδικείο (Corte di Assise).

Η δίκη πρέπει να διεξάγεται δημόσια. Σε διαφορετική περίπτωση, καθίσταται άκυρη.

Κατά την κρίση του δικαστή, για ορισμένες υποθέσεις, η δίκη ή μέρος αυτής μπορεί να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Μπορείτε να ζητήσετε να διεξαχθεί η εξέταση ενός μάρτυρα κεκλεισμένων των θυρών, εάν μέσω της δημόσιας συνεδρίασης θίγεται η ιδιωτικότητά σας ως προς πραγματικά περιστατικά που δεν αφορούν τη διαδικασία.

Η δικαστική απόφαση εκδίδεται από τον δικαστή που εκδικάζει την υπόθεση. Για τις δίκες που διεξάγονται ενώπιον του κακουργιοδικείου (Corte di Assise), η δικαστική απόφαση λαμβάνεται από κοινού με ενόρκους.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Οι εναντίον σας κατηγορίες είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να απαγγείλει νέες κατηγορίες εναντίον σας, εάν αποδειχθεί ότι το αδίκημα είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται στο κατηγορητήριο ή εάν συντρέχει ταυτόχρονο αδίκημα/ παράβαση ή επιβαρυντική περίσταση.

Μπορείτε να ζητήσετε προθεσμία ώστε να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας.

Τι θα συμβεί εάν παραδεχθώ την ενοχή μου;

Η παραδοχή ενοχής δεν προβλέπεται στο ιταλικό νομικό σύστημα.

Εάν επιθυμείτε να μην συνεχιστεί η δίκη και να σας επιβληθεί μειωμένη ποινή, μπορείτε να ζητήσετε από την κατηγορούσα αρχή την επίτευξη συμφωνίας ως προς την ποινή κατόπιν διαπραγμάτευσης (patteggiamento). Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία ή, εάν η εν λόγω διαδικασία δεν διεξαχθεί, μόλις αρχίσει η δίκη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Δεν χρειάζεται να είστε παρών στο δικαστήριο.

Η παρουσία σας μπορεί να κριθεί απαραίτητη σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης από τους μάρτυρες.

Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν παρουσιασθείτε οικειοθελώς, ο δικαστής μπορεί να διατάξει την υποχρεωτική παρουσία σας στη δίκη.

Εάν επιθυμείτε να παραστείτε αλλά υπάρχει σημαντικό κώλυμα εμφάνισής σας στο δικαστήριο (ασθένεια), ο συνήγορός σας μπορεί να ζητήσει αναβολή της εκδίκασης.

Μπορείτε επίσης να είστε παρών σε ορισμένες μόνο συνεδριάσεις. Εάν δεν παραστείτε έστω και μία φορά, η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται ερήμην.

Εάν δεν κατανοείτε τη γλώσσα, είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση διερμηνέα.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική και ο δικηγόρος οφείλει να παρίσταται στη δίκη.

Έχετε δικαίωμα να διορίσετε προσωπικό συνήγορο. Εάν δεν έχετε επαρκείς οικονομικούς πόρους για να τον πληρώσετε, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχή νομικής συνδρομής (τα έξοδα υπεράσπισης καλύπτονται από το κράτος).

Εάν δεν διορίσετε προσωπικό συνήγορο, το δικαστήριο θα διορίσει έναν αυτεπαγγέλτως για λογαριασμό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο 1. Μπορείτε να αλλάξετε τον συνήγορό σας ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να αλλάξετε τον συνήγορο που διόρισε το δικαστήριο για λογαριασμό σας, θα πρέπει να εξασφαλίσετε δικαστική διάταξη αναφέροντας τους λόγους για το εν λόγω αίτημα.

Έχετε δικαίωμα σιωπής καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Εάν η κατηγορούσα αρχή ή οποιοσδήποτε από τους διαδίκους ζητήσει την ανάκρισή σας, μπορείτε να δεχθείτε ή να απορρίψετε το εν λόγω αίτημα.

Έχετε δικαίωμα κατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Έχετε δικαίωμα να εξετασθείτε.

Εάν δεν πείτε την αλήθεια, δεν πρόκειται να σας επιβληθούν ποινές, αλλά ο δικαστής ενδέχεται να λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό εις βάρος σας.

Εάν καταλογίσετε ευθύνες ή κατηγορήσετε τρίτους, πρέπει να είστε βέβαιοι για την αλήθεια των δηλώσεών σας. Εάν πείτε ψέματα, μπορεί να κατηγορηθείτε για συκοφαντία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία;

Αμέσως μόλις αρχίσει η δίκη, η κατηγορούσα αρχή, ο συνήγορός σας και οποιοδήποτε άλλο μέρος θα ζητήσει από τον δικαστή την αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο συνήγορός σας μπορεί να αμφισβητήσει αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν τα άλλα μέρη.

Μπορεί επίσης να ζητήσει την εξέταση μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, καθώς και τη συλλογή εγγράφων. Πρόκειται για αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν εξασφάλισε ο συνήγορός σας μέσω διεξαγωγής ερευνών για την υπεράσπισή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο 2. Η ακρόαση των μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται κατά την αντεξέταση των διαδίκων.

Ο συνήγορός σας μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις τόσο στους μάρτυρες κατηγορίας όσο και στους μάρτυρες υπεράσπισης.

Ο συνήγορός σας μπορεί να αντικρούσει κάθε προηγούμενη δήλωση των μαρτύρων. Ο δικαστής θα λαμβάνει υπόψη τις τυχόν αντιφάσεις στις οποίες υποπίπτουν οι μάρτυρες στις καταθέσεις τους πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης και ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να αποφανθεί επί της αξιοπιστίας τους.

Θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Ο δικαστής ενδέχεται να λάβει υπόψη του τυχόν προηγούμενες καταδίκες σας.

Μπορεί να κατηγορηθείτε ως υπότροπος. Στην περίπτωση αυτή, εάν καταδικαστείτε, η ποινή σας θα αυξηθεί.

Προηγούμενες καταδίκες σας σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να ληφθούν υπόψη, εφόσον αναγνωρισθούν από το ιταλικό κράτος.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, η κατηγορούσα αρχή, ο συνήγορός σας και κάθε άλλο μέρος προβαίνει στις τελικές αγορεύσεις και υποβάλλει τα αιτήματά του.

Ο δικαστής εκφωνεί την απόφασή του και απαγγέλλει αμέσως τις κατηγορίες.

Η απόφαση μπορεί να είναι απαλλακτική ή καταδικαστική.

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, η ποινή μπορεί να είναι πρόστιμο, φυλάκιση ή και τα δύο.

Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει αναστολή της ποινής.

Η ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή καθίσταται εκτελεστή μόνο εφόσον η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη.

Εάν το κρίνει αναγκαίο, ο δικαστής μπορεί να ζητήσει ή να συγκατατεθεί σε προσωρινή κράτηση ή κατ' οίκον περιορισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο 2.

Για δίκες που εκδικάζονται ενώπιον του ειρηνοδίκη, οι πιθανές ποινές είναι οι εξής: πρόστιμα, κατ’ οίκον περιορισμός και κοινωνική εργασία.

Δεν προβλέπεται αναστολή της ποινής.

Ο ειρηνοδίκης μπορεί να διατάξει απέλαση σε αντικατάσταση της ποινής.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Το θύμα παράβασης/ αδικήματος μπορεί να συμμετέχει στην ποινική διαδικασία με τη συνδρομή δικηγόρου.

Ο συνήγορος συμμετέχει στη δίκη, μπορεί να ζητά αποδεικτικά στοιχεία και να ανακρίνει μάρτυρες και εμπειρογνώμονες.

Εάν καταδικαστείτε, ο δικαστής μπορεί να σας επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης προς τον θιγόμενο διάδικο.

Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει η καταβολή αποζημίωσης προς τον θιγόμενο διάδικο να είναι άμεση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Θέματα γενικού δικαίου

Θέματα ποινικού δικαίου

Ιταλικές Ενώσεις Ποινικολόγων

Ανθρώπινα δικαιώματα

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.