Εναγόμενοι (ποινική διαδικασία)

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Πού θα διεξαχθεί η δίκη;

Η υπόθεσή σας θα εκδικαστεί ενώπιον του Court of Magistrates ή του Criminal Court ανάλογα κυρίως με τη βαρύτητα των κατηγοριών εναντίον σας.

Η δίκη διεξάγεται δημόσια εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν η ταυτότητα του θύματος πρέπει να παραμείνει μυστική.

Οι υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Court of Magistrates κρίνονται από τον προεδρεύοντα δικαστή. Αντιθέτως, οι υποθέσεις ενώπιον του Criminal Court κρίνονται από σώμα ενόρκων και, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο προεδρεύων δικαστής εκδίδει την απόφαση για την επιμέτρηση της ποινής.

Είναι δυνατόν να αλλάξουν οι κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Οι κατηγορίες μπορεί να αλλάξουν εάν η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Court of Magistrates. Η κατηγορούσα αρχή μπορεί να ζητήσει την αλλαγή των κατηγοριών, εάν προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία ότι πρέπει να σας απαγγελθεί άλλη κατηγορία ή εάν υπήρξε κάποιο λάθος στο αρχικό κατηγορητήριο. Οι εναντίον σας κατηγορίες μπορούν επίσης να αποσυρθούν ή να αντικατασταθούν.

Στις υποθέσεις ενώπιον του Criminal Court, εφόσον έχετε δηλώσει αθώος ή ένοχος, αλλαγές στο κατηγορητήριο μπορεί να γίνουν μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες κατηγορίες που θα απαγγελθούν δεν θα είναι βαρύτερες από τις αρχικές.

Εάν παραδεχθείτε ενοχή για το σύνολο των κατηγοριών, το δικαστήριο θα προβεί απευθείας στην έκδοση απόφασης. Εάν παραδεχθείτε ενοχή για ορισμένες από τις κατηγορίες και εφόσον η κατηγορούσα αρχή δεν αποσύρει τις υπόλοιπες κατηγορίες ή δεν απαγγείλει νέες, το δικαστήριο θα προβεί στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης;

Πρέπει να είστε παρών καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης.

Εάν διαμένετε σε άλλο κράτος μέλος, δεν προβλέπεται δυνατότητα να συμμετάσχετε μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Εάν δεν κατανοείτε τη μαλτέζικη γλώσσα, αλλά μιλάτε αγγλικά, η δίκη θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Εάν δεν μιλάτε αγγλικά, η δίκη θα διεξαχθεί στα μαλτέζικα και θα οριστεί διερμηνέας ο οποίος θα σας συνδράμει.

Έχετε δικαίωμα να αναλάβετε μόνος την υπεράσπισή σας, αλλά κατά κανόνα το δικαστήριο θα επιμείνει να ορίσετε συνήγορο. Θα ορισθεί αυτεπαγγέλτως συνήγορος υπεράσπισης για λογαριασμό σας. Εάν δικαιούστε νομική συνδρομή και έχει ορισθεί να σας εκπροσωπήσει ο συνήγορος υπηρεσίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε δικηγόρο. Εάν, ωστόσο, έχετε ορίσει ο ίδιος τον συνήγορό σας, έχετε δικαίωμα να αλλάξετε.

Δεν είστε υποχρεωμένος να μιλήσετε κατά τη διάρκεια της δίκης και δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα αρνητικό συμπέρασμα από αυτή σας τη στάση. Εάν, ωστόσο, αποφασίσετε να καταθέσετε ενώπιον του ακροατηρίου, είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε ερωτήσεις που μπορεί να σας ενοχοποιούν σχετικά με τις εναντίον σας κατηγορίες.

Οι ψευδείς δηλώσεις μπορεί να πλήξουν την αξιοπιστία σας και, παράλληλα, ενδέχεται να κατηγορηθείτε για ψευδορκία.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου αναφορικά με τα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος μου;

Κατά κανόνα, μπορείτε να αμφισβητήσετε τα προσκομιζόμενα εναντίον σας αποδεικτικά στοιχεία. Εάν υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας, μπορείτε να τους αντεξετάσετε ή να καλέσετε μάρτυρες υπεράσπισης για να αμφισβητήσετε τις καταθέσεις τους. Σε περίπτωση υποβολής έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, μπορείτε να αντεξετάσετε τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα που τα προσκόμισε ή να καλέσετε μάρτυρες υπεράσπισης για να αντικρούσετε τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχετε, ωστόσο, δικαίωμα να προσκομίσετε ο ίδιος αποδεικτικά στοιχεία από πραγματογνώμονα. Τα αποδεικτικά στοιχεία από πραγματογνώμονα μπορούν να αντικρουσθούν μόνο μέσω της αντεξέτασης του πραγματογνώμονα ως προς το πόρισμά του ή την εμπειρογνωμοσύνη του.

Μπορείτε να καλέσετε μάρτυρες και να προσκομίσετε έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή σας.

Εάν η υπόθεσή σας εκδικάζεται ενώπιον του Criminal Court, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος εντός του οποίου οφείλετε να καταθέσετε τα ονόματα όλων των μαρτύρων και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που σκοπεύετε να προσκομίσετε στο πλαίσιο της υπεράσπισής σας ενώπιον του δικαστηρίου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, εάν η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Court of Magistrates.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφείο ιδιωτικών ερευνών για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι παραδεκτά, εφόσον έχουν συλλεγεί σύμφωνα με τον νόμο.

Ο δικηγόρος σας μπορεί να αντεξετάσει τους μάρτυρες κατηγορίας και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς τους κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης.

Θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μου μητρώο;

Οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό σας μητρώο θα ληφθούν υπόψη, εάν οι εναντίον σας κατηγορίες σχετίζονται με προηγούμενη καταδίκη, π.χ. σε περίπτωση υποτροπής ή τέλεσης αξιόποινης πράξης ενώ βρίσκεστε υπό αναστολή ποινής. Ο κατώτερος δικαστής ή ο δικαστής μπορούν επίσης να λάβουν υπόψη τους το ποινικό σας μητρώο κατά την επιμέτρηση της ποινής σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ενώπιον του Criminal Court, το ποινικό σας μητρώο μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την υπεράσπιση της ηθικής σας ακεραιότητας ή την αμφισβήτηση της ηθικής ακεραιότητας ενός μάρτυρα κατηγορίας. Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του τυχόν οριστικές αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων.

Τι θα συμβεί στο τέλος της δίκης;

Στο τέλος της δίκης, το δικαστήριο σας καταδικάζει ή σας απαλλάσσει από τις εναντίον σας κατηγορίες. Είναι επίσης δυνατόν να απαλλαχθείτε/καταδικαστείτε για μέρος των κατηγοριών.

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, μπορεί να σας επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Εάν η ποινή φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεσή της για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών. Εάν το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεσή της με ή χωρίς όρους για μέγιστη περίοδο τριών ετών. Εάν παραβιάσετε τους όρους της αναστολής, θα παραπεμφθείτε ενώπιον του δικαστηρίου και θα σας επιβληθεί νέα ποινή.

Το δικαστήριο μπορεί ακόμη να εκδώσει εντολή επιτήρησης και να σας θέσει υπό την εποπτεία ενός υπαλλήλου επιτήρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή.

Ποιος είναι ο ρόλος του θύματος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν η υπόθεση εκδικάζεται ενώπιον του Criminal Court, το θύμα μπορεί να παρίσταται στη διαδικασία και να υποβάλει προτάσεις επί της ποινής.

Στις υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Court of Magistrates, το θύμα μπορεί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο επικουρώντας την κατηγορούσα αρχή αυτοπροσώπως ή μέσω του συνηγόρου του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.