Vádlottak (büntetőeljárás)

Czech Republic

Ez az ismertető a tárgyalási szakasz során önt megillető jogokról nyújt tájékoztatást.

Content provided by:
Czech Republic

Alapvető jogok

A büntetőeljárás során ön a következőkre jogosult:

 • Elvárhatja, hogy a büntetőeljárásért felelős hatóságok a lehető leggyorsabban járjanak el az ügyben, és teljes mértékben tartsák tiszteletben az ön jogait és alapvető szabadságait.
 • Követelheti, hogy a büntetőeljárásért felelős hatóságok úgy járjanak el, hogy a megfelelő döntés meghozatala szempontjából lényeges tényeket illetően ne merülhessenek fel ésszerű kétségek. Egyforma gondossággal kell értékelniük az ön mellett és az ön ellen szóló bizonyítékokat.
 • Arra, hogy a büntetőeljárásért felelős hatóságok felvilágosítsák a jogairól, valamint arra, hogy lehetősége legyen ezeket a jogokat teljes mértékben érvényesíteni.
 • Véleményt nyilváníthat az ön ellen felhozott vádakról és az azokat alátámasztó bizonyítékokról.
 • Megtagadhatja a vallomástételt.
 • Áttekintheti az ügyiratokat, kivonatot kérhet és jegyzeteket készíthet belőlük, valamint saját költségére másolatokat készíthet róluk.
 • Részt vehet az ügy megvitatásában a tárgyalási szakaszban és a fellebbezés során tartott nyilvános üléseken.
 • Az utolsó szó jogán felszólalhat a tárgyaláson és a fellebbezés során tartott nyilvános ülésen, valamint záró kérelmet adhat be.
 • Körülményeket ismertethet és bizonyítékokat mutathat be a saját védelmében.
 • Indítványokat (bizonyítékok vizsgálatára és a döntéshozatal módjára vonatkozóan) és kérelmeket nyújthat be.
 • Jogorvoslatot kérhet (kérhet rendes jogorvoslatot, azaz panaszt tehet; fellebbezhet, tiltakozhat, rendkívüli jogorvoslatként kérhet perújítást); jogsértés miatt kezdeményezhet panaszt ; fellebbezhet.
 • Választhat védőügyvédet (ha nem választ védőügyvédet magának, választhat egy családtag vagy más részt vevő személy is) akinek a tanácsát kérheti még olyan cselekmények közben is, amelyeket egyedül a büntetőeljárásért felelős hatóság folytat le.
 • Négyszemközt beszélhet a védőügyvédjével, ha előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti.
 • Követelheti, hogy a védőügyvédje jelenlétében kérdezzék ki, valamint hogy a védőügyvéd részt vegyen az előkészítő eljárás más részeiben is.
 • Jogában áll az anyanyelvét vagy egy másik, ön által beszélt nyelvet használni a büntetőeljárásért felelős hatóság előtt, amennyiben nyilatkozik arról, hogy nem beszél csehül.

Bírósági tárgyalás

Előzetes egyeztetés a vádról

A vádat az eljáró bíró vizsgálja meg, aki fontolóra veszi, hogy szükség van-e előzetes megbeszélésre, vagy a tárgyalás elrendelhető.

A vád előzetes megbeszélésének kimenetelétől függően a bíróság a következőkről hozhat határozatot:

 • az ügy benyújtása a hatáskör elbírálására;
 • az ügy átadása egy másik hatóságnak (ha nem bűncselekményről, de például szabálysértésről stb. van szó);
 • a büntetőeljárás megszüntetése;
 • a büntetőeljárás felfüggesztése;
 • az ügy visszaküldése az ügyésznek további nyomozás céljából;
 • a büntetőeljárás feltételes felfüggesztése vagy egyezség jóváhagyása.

Hol kerül sor a tárgyalásra?

A bűncselekmény súlyosságától függően az elsőfokú tárgyalást a bűncselekmény elkövetésének helye, a gyanúsított lakóhelye vagy a bűncselekmény felfedezésének helye szerint illetékes körzeti vagy regionális bíróság előtt tartják.

Nyilvános a tárgyalás?

Igen, a tárgyalás nyilvános. Egyes esetekben azonban kizárható a nyilvánosság.

Ki dönt az ügyben?

Az ügyben bírói tanács vagy egyetlen bíró dönt.

Élhetek kifogással a bíró személye ellen?

Igen, lásd a 2. ismertetőt.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

A tárgyalás célja, hogy a vádiratban ismertetett cselekményről hozzanak döntést. Ha nyilvánvalóvá válik azonban, hogy ön más cselekményeket is elkövetett, a vád előzetes megbeszélése során vagy a tárgyalás végén dönthetnek úgy, hogy az ügyet visszaküldik az ügyésznek további nyomozás céljából.

A felülvizsgált vádirat tartalmazza az új vádakat is. A bíróság dönthet úgy, hogy az ügyészi döntésnél enyhébbnek vagy súlyosabbnak minősíti a cselekményt, amely miatt eljárás folyik ön ellen.

Mi történik, ha a tárgyalás során bűnösnek vallom magam egyes vádpontokban vagy minden vádpontban?

Ha bűnösnek vallja magát, a bíróság akkor is megvizsgálja és értékeli az ön védelmében vallomást tevő személyek által szolgáltatott bizonyítékokat.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Lásd az ismertető elején található Alapvető jogok című szakaszt. Vannak további speciális, egyedi eljárási helyzetekre vonatkozó jogok is.

Jelen kell lennem a tárgyaláson? Megtartható a távollétemben?

A tárgyalás az ön távollétében is megtartható, kivéve ha:

 • Ön őrizetben van.
 • Ön letöltendő szabadságvesztését tölti.
 • Az ügy olyan bűncselekményt érint, amelyért önt 5 évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélhetik. Még ilyen típusú ügyben sem kell azonban jelen lennie a tárgyaláson, amennyiben kéri a bíróságtól, hogy a tárgyalást a távollétében tartsák meg.

Azokban az ügyekben, ahol kötelező védelmet biztosítani (lásd az 1. ismertetőt) a tárgyalás nem tartható meg védőügyvéd jelenléte nélkül.

Ha más tagállamban élek, részt vehetek videokonferencia útján is a tárgyaláson?

A tárgyaláson nem lehet ilyen módon részt venni.

A teljes tárgyalási szakaszban jelen kell lennem?

Igen, a mindvégig jelen kell lennie a tárgyalási szakaszban. Nem kell azonban jelen lennie a tárgyaláson kívül megtartott eljárásokon. Ha mégis szeretne részt venni, akkor ön vagy a védőügyvédje jogosult arra, hogy részt vegyen ezeken a tárgyalásokon.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem értem, mi történik a tárgyaláson?

Igen. Lásd az ismertető elején található Alapvető jogok című szakaszt.

Kötelező ügyvédet fogadnom? Biztosítanak nekem ügyvédet? Lecserélhetem az ügyvédemet?

A büntetőeljárási törvény meghatározza az olyan eseteket, amelyekben kötelező védelmet biztosítani az ön számára. Lásd az 1. ismertetőt.

Beszélhetek a tárgyaláson, illetve kötelező beszélnem?

A tárgyalás során ön jogosult védelemre: védelmét önmaga, illetve védőügyvédje is elláthatja. A bíróság a teljes tárgyalási szakaszban lehetővé teszi önnek vagy a védőügyvédjének, hogy kifejtse a véleményét a sorra kerülő eljárási lépésekről. Nem kötelező élnie az önmaga védelmére vonatkozó jogával, és megtagadhatja a vallomástételt is.

Milyen következménye van annak, ha nem mondok igazat a tárgyaláson?

Mint gyanúsított, ön nem köteles igazat mondani a bíróság előtt. Azonban amennyiben szándékosan elferdít tényeket annak érdekében, hogy valaki mást büntetőeljárás alá vonjanak, később becsületsértéssel vádolhatják.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Jogosult arra, hogy véleményt nyilvánítson a bizonyítékokkal kapcsolatban és további bizonyítékokat javasoljon, vagy az ön védelmét támogató bizonyítékokra tegyen javaslatot.

Miután minden egyes bizonyítékot megvizsgáltak, önnek az utolsó szó jogán lehetősége nyílik véleményt nyilvánítani a bizonyítékokról.

Milyen fajta bizonyítékokat terjeszthetek elő a saját védelmemben? Milyen feltételekkel tehetem meg ezt?

A saját vallomásán kívül olyan bizonyítékokat javasolhat, amelyek megcáfolhatják vagy enyhíthetik a bűnösségét, ideértve például a tanúk meghallgatását, a bizonyítékok megtámadását, a tanúk azonosítását, a tetthelyen végzett rekonstrukciót, a szakértők meghallgatását, az okirati bizonyítékokat, az átkutatást stb.

 

Jogosult arra, hogy javasolja a bíróságnak az ilyen bizonyítékok megvizsgálását. A bíróság dönti el, hogy megvizsgálja-e a bizonyítékokat. Azt követően, hogy az eljáró bíró lezártnak tekinti a bizonyítást, további bizonyítékok nem mutathatóak be a tárgyalási szakaszban.

Igénybe vehetek magánnyomozót bizonyítékszerzés céljából?

Igen, igénybe veheti magánnyomozó szolgáltatásait. A nyomozónak azonban a jogszabályokkal összhangban kell eljárnia ahhoz, hogy a megszerzett bizonyítékot fel lehessen használni a tárgyaláson. A magánnyomozó nem befolyásolhatja a tanúkat.

Megkérhetem a tanúkat, hogy mellettem tanúskodjanak?

Javasolhatja egy bizonyos személy kihallgatását, ha úgy véli, hogy a vallomása előnyös lesz önre nézve. A tanúkat azonban nem befolyásolhatja.

Figyelembe veszik a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatokat?

A büntetés kiszabása során figyelembe vehetik a büntetett előéletét, amennyiben az elmarasztaló ítélet még nem évült el.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

A tárgyalási szakasz a következőképpen végződhet:

 • Az ügyet visszaküldhetik az ügyésznek további nyomozás céljából.
 • Ha a cselekmény nem bűncselekmény, hanem szabályszegés, az ügy áthelyezhető, és a büntetőeljárás megszüntethető.
 • A büntetőeljárás megszüntethető feltételesen, vagy egyezséget hagyhatnak jóvá.
 • A bíróság dönthet büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletről vagy felmentésről is.

Büntetések; a sértett jogai

Milyen büntetést kaphatok?

Ha bűncselekményt követ el, a büntető törvénykönyv szerint a következő büntetéseket kaphatja:

 • Ha a jogszabály kifejezetten másként nem rendelkezik letöltendő, felfüggesztett vagy felügyelet mellett felfüggesztett szabadságvesztést szabhatnak ki önre. Rendkívüli büntetés is kiszabható. Ez legalább 20–30 évnyi vagy életfogytig tartó szabadságvesztés lehet.
 • Házi őrizetbe kerülhet.
 • Közmunkára ítélhetik.
 • Elkobozhatják a vagyonát.
 • Pénzbüntetést szabnak ki önre.
 • Vagyontárgyat kobozhatnak el öntől.
 • Eltilthatják bizonyos tevékenységektől.
 • Eltilthatják a lakóhely-létesítéstől.
 • Eltilthatják sport-, kulturális és egyéb társadalmi események látogatásától.
 • Megfoszthatják tiszteletbeli címektől vagy díjaktól.
 • Megfoszthatják katonai rendfokozatától.
 • Kiutasíthatják az országból.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A sértett, azaz bűncselekmény miatt megsérült, vagy vagyoni, személyi vagy egyéb kárt elszenvedett személy a következőkre jogosult:

 • Képviselő általi képviseletre. Ha bizonyítja, hogy nem tudja megfizetni a költségeket, akkor költségmentesen vehet igénybe ügyvédi segítséget.
 • További bizonyításra vonatkozó indítványt nyújthat be.
 • Megtekintheti az iratokat.
 • Részt vehet a tárgyaláson és a fellebbezés során tartott nyilvános ülésen.
 • A tárgyalási szakasz végét megelőzően véleményt nyilváníthat az ügyről.
 • Ha a sértett a jog szerint kártérítésre jogosult, és bűnösnek nyilvánítják a vádlottat, a sértett kérheti a bíróságtól, hogy írja elő a vádlott számára, hogy térítse meg a kárt. A kérelmet legkésőbb azelőtt kell benyújtani, mielőtt a tárgyaláson megkezdik a bizonyítékok bemutatását.
 • Ha a vádlott vagy elítélt szabadlábra helyezése veszélyes lehet a sértettre nézve, a sértett jogosult időben értesítést kapni a vádlott szabadlábra helyezéséről, szökéséről vagy egyéb hasonló körülményekről.

Kapcsolódó linkek

Igazságügyi Minisztérium

A büntetőjogról közérthetően

Segítségnyújtás bűncselekmények sértettjei számára

Utolsó frissítés: 16/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.