Obvinění (trestní řízení)

Estonia

Trestní řízení má dvě fáze: předsoudní řízení nebo vyšetřování a soudní řízení. Trestní řízení může být rovněž zastaveno dříve, než je daná věc postoupena soudu (například pokud se během vyšetřování zjistí, že ke spáchání trestného činu nedošlo). Shledat vinným ze spáchání trestného činu vás může pouze soud.

Content provided by:
Estonia

Jaký je účel vyšetřování?

Účelem vyšetřování je zjistit, zda došlo ke spáchání trestného činu a za jakých okolností. V průběhu vyšetřování budou shromážděny důkazy o údajném trestném činu, budou zjištěny příslušné okolnosti a bude vydáno rozhodnutí, zda jsou důkazní prostředky dostatečné, abyste mohli být obžalováni z trestného činu.

Jaké jsou fáze vyšetřování?

Zahájení trestního řízení

Trestní řízení zahajuje vyšetřující orgán (policie či jiný státní orgán s příslušnou pravomocí) nebo státní zastupitelství. Trestní řízení je zahájeno, pokud policie nebo státní zastupitelství obdrží informace o údajném trestném činu.

Zadržení a uvalení vazby

Jestliže má vyšetřující orgán důvod vás podezírat ze spáchání trestného činu, můžete být jako podezřelá osoba zadrženi po dobu 48 hodin. Jste-li zadrženi, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Vyjde-li během vyšetřování najevo, že není důvod vás zadržovat, musíte být okamžitě propuštěni. Je-li státní zástupce přesvědčen o tom, že musíte být zadrženi déle, abyste se nemohli vyhýbat vyšetřování nebo páchat další trestnou činnost, musí soud požádat o uvalení vazby.

Pokud k tomu dojde, budete do 48 hodin od okamžiku zatčení předvedeni před soudce. Soudce rozhodne, zda je nutné uvalit vazbu. Pokud soudce shledá, že pro uvalení vazby neexistují důvody, budete okamžitě propuštěni.

Výslech a shromažďování důkazů

Účelem vyšetřování je shromáždit důkazy, které potvrzují skutkovou okolnosti trestného činu. Za tímto účelem je proveden výslech podezřelé osoby, oběti a svědků, jsou shromážděny důkazy, provedeny forenzní analýzy a aktivity v oblasti sledování. Všechny úkony týkající se shromažďování důkazů musí být v souladu se zákonem zdokumentovány. Pro účely obžaloby lze použít pouze důkazy, které jsou předepsány zákonem a které byly shromážděny legálně.

Žádosti o přístup k trestnímu spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby

Je vyhotoven trestní spis, který obsahuje podrobné údaje o trestním vyšetřování a o důkazních prostředcích. Jakmile je vyšetřování skončeno, předá státní zástupce kopii trestního spisu obhájci. Obhájce vás informuje o shromážděných důkazech a o skutečnostech, na nichž se vaše obvinění zakládá.

Vy a váš obhájce máte právo předložit státnímu zástupci žádosti (týkající se například zahrnutí dalších důkazních prostředků do spisu, zastavení trestního řízení atd.). Státní zástupce musí o těchto žádostech rozhodnout. Jestliže státní zástupce žádosti nevyhoví, můžete stejnou žádost předložit znovu soudu v průběhu hlavního líčení.

Pokud po předání spisu a rozhodnutí o případných žádostech státní zástupce shledá, že existuje dostatek důkazních prostředků, aby mohlo být proti vám zahájeno soudní řízení, vyhotoví obžalobu.

To je dokument, který obsahuje fakta o skutkových okolnostech a poskytuje důkazy, na nichž se obvinění zakládá. Státní zástupce předá obžalobu obhájci a zašle ji soudu. Na základě obžaloby nařídí soudce hlavní líčení.

Moje práva v průběhu vyšetřování

Zahájení trestního řízení (1)

Proč je zahájeno trestní řízení?

Trestní řízení je zahájeno z toho důvodu, že vyšetřující orgán obdržel informace, z nichž vyplývá, že došlo ke spáchání trestného činu. Tyto informace se mohou zakládat na podnětu podaném určitou osobou nebo na zjištění skutečnosti, která naznačuje spáchání trestného činu.

Účelem trestního řízení je zjistit, zda byl trestný čin spáchán, a pokud ano, zda důkazní prostředky postačují k obvinění podezřelé osoby ze spáchání tohoto trestného činu.

Kdo vede vyšetřování?

Trestní řízení vede státní zastupitelství a vyšetřování trestné činnosti provádí vyšetřující orgán podle pokynů státního zástupce. Vyšetřování provádí obvykle policie. Vyšetřování může provádět rovněž Vnitřní bezpečnostní služba , Rada pro daně a cla, Inspekce životního prostředí, Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti, vojenská policie a Úřad pro hospodářskou soutěž.

Vyšetřující orgány mohou určité úkony provádět pouze se souhlasem státního zastupitelství nebo soudu.

Jak se dozvím o zahájení trestního řízení?

Trestní řízení začíná prvním procesním úkonem. Jste-li podezřelí ze spáchání určitého trestného činu, dozvíte se o zahájení trestního řízení tak, že jste zadrženi jako podezřelá osoba nebo jste vyšetřovatelem předvoláni k výslechu.

Proč mohu být podezřelý ze spáchání trestného činu?

Za podezřelou osobu můžete být považováni tehdy, má-li vyšetřující orgán dostatečné důvody domnívat se, že jste se dopustili určitého trestného činu. Toto důvody mohou vycházet z různých příčin, například:

 • byli jste přistiženi při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu či jiných informací vyplývá, že jste osobou, která se jej dopustila.

Jaká jsou má práva coby podezřelé osoby?

Vaše hlavní práva jakožto podezřelé osoby jsou následující:

 • právo na sdělení, z čeho jste podezřelí, právo učinit výpověď s ohledem na toto podezření nebo odmítnout výpověď,
 • právo být poučen o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám,
 • právo na pomoc tlumočníka,
 • právo na pomoc obhájce,
 • právo sejít se se svým obhájcem v soukromí,
 • právo být vyslechnut v přítomnosti svého obhájce,
 • právo účastnit se projednání návrhu na uvalení vazby u soudu,
 • právo předkládat důkazní prostředky,
 • právo podávat žádosti a stížnosti,
 • právo prohlédnout si protokoly týkající se procesního úkonu a činit prohlášení týkající se podmínek, průběhu a výsledků procesního úkonu a právo na zaprotokolování těchto prohlášení; právo na uplatnění řízení o narovnání, účast na vyjednávání v rámci řízení o narovnání, právo činit návrhy týkající typu a rozsahu uplatněného trestu a právo přijmout nebo odmítnout dohodu o narovnání.

Jaké jsou mé povinnosti?

Máte povinnost

 • dostavit se, pokud vám to nařídí vyšetřovací orgán, státní zastupitelství nebo soud;
 • účastnit se procesních úkonů a dbát příkazů vyšetřovacího orgánu, státního zastupitelství a soudu.

Co mi bude sděleno ohledně probíhajících úkonů?

Jste-li podezřelou osobou, musí vám vyšetřující orgán vysvětlit vaše práva a povinnosti. Budete požádáni, abyste podepsali písemný protokol o výslechu a tím potvrdili, že vám byla objasněna vaše práva a povinnosti.

Poté vám bude sděleno, z čeho jste podezřelí. To znamená, že vám bude poskytnut stručný popis jednání, jehož jste se měli dopustit. Budou vám sděleny rovněž podrobné údaje o zákonu, který dotyčné jednání kvalifikuje jako trestný čin. Vyšetřující orgán ani státní zastupitelství nemají povinnost poskytnout vám před skončením předsoudního řízení jakékoli další informace.

Kdy mohu hovořit se svým obhájcem?

Od okamžiku, kdy jste podezřelou osobou, které se týká trestní řízení, máte právo sejít se a hovořit se svým obhájcem. Máte právo hovořit se svým obhájcem před tím, než vás začne vyšetřující orgán vyslýchat.

Zadržení, zatčení a uvalení vazby (2)

Za jakých okolností mohu být zadržen?

Jako podezřelá osoba můžete být zadrženi, pokud:

 • jste přistiženi při páchání trestného činu či bezprostředně poté;
 • svědek trestného činu nebo oběť vás identifikují jako osobu, která jej spáchala;
 • z důkazů o spáchání trestného činu vyplývá, že jste osobou, která se jej mohla dopustit.

Můžete být zadrženi rovněž v případě, má-li vyšetřující orgán k dispozici jiné informace, které vás označují jako podezřelou osobu a:

 • pokusili jste se o útěk;
 • nebyla zjištěna vaše totožnost;
 • vyšetřující orgán se domnívá, že byste mohli dále páchat trestnou činnost, vyhýbat se trestnímu řízení či mu jakýmkoli jiným způsobem bránit.

Můžete být rovněž zadrženi a vzati do vazby za účelem vydání do jiné země (viz Výslech a shromažďování důkazů (3)).

Kdo mne může zadržet?

Zadržet vás může vyšetřující orgán. Pokud jste byli přistiženi při páchání trestné činnosti či neprodleně poté nebo pokud se pokoušíte o útěk, může vás policii za účelem zadržení předat jakákoli osoba.

Jak se dovím o důvodech zadržení a co nastane poté?

Při zadržení vás musí úředník vyšetřujícího orgánu informovat o důvodu zadržení a vysvětlit vám vaše práva a povinnosti. Úředník vyhotoví protokol o zadržení, který obsahuje právní základ vašeho zadržení a skutkové okolnosti trestného činu, z jehož spáchání jste podezřelí. Máte právo podat žádost a požadovat, aby byly tyto žádosti zahrnuty do protokolu o zadržení.

Nehovořím místním jazykem, jak pochopím, co se děje?

Vyšetřující orgán vás musí neprodleně informovat o důvodech zadržení a o vašich právech v jazyce a způsobem, který je pro vás srozumitelný. Vyšetřující orgán vám musí zajistit tlumočníka, pokud jej potřebujete. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Mohu o zadržení vyrozumět osoby mně blízké?

Máte právo vyrozumět nejméně jednu blízkou osobu podle své volby. Vyrozumění se uskutečňuje prostřednictvím vyšetřovacího orgánu. To znamená, že můžete požádat, aby bylo osobě, kterou jste si zvolili, předáno oznámení, a toto zajišťuje vyšetřující orgán.

Jestliže se vyšetřující orgán domnívá, že by vyrozumění vámi zvolené blízké osoby o vašem zadržení mohlo být na újmu trestnímu řízení, může toto vyrozumění odmítnout. S odmítnutím musí souhlasit státní zastupitelství.

Po dlouho mohu být zadržen?

Zadrženi můžete být nejdéle 48 hodin. Pokud soud na vás soud do 48 hodin od okamžiku vašeho zadržení neuvalí vazbu, musí vás vyšetřující orgán okamžitě propustit.

Za jakých okolnosti může být na mne uvalena vazba?

Vazba může být uvalena na žádost státního zastupitelství, pokud existuje přiměřený důvod se domnívat, že byste se mohli vyhýbat trestnímu řízení nebo páchat další trestnou činnost. Souhlas s uvalením vazby může vydat pouze soudce.

Jak je vydáno rozhodnutí o vzetí do vazby?

Vyšetřující orgán vás předvede před soudce, aby rozhodl o uvalení vazby. K soudci je předvolán rovněž státní zástupce a váš obhájce (pokud si to přejete). Soudce přečte spis týkající se dané trestní věci a položí vám otázky, aby ověřil důvody vzetí do vazby. Po vyslechnutí účastníků soud uvalení vazby schválí, nebo odmítne. Je-li uvalení vazby odmítnuto, musíte být okamžitě propuštěni.

Jak dlouho může vazba trvat?

V předsoudním řízení nemůžete být ve vazbě drženi déle než 6 měsíců. V mimořádných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Vždy po uplynutí dvou měsíců můžete soud požádat o přezkum důvodů vaší vazby a soud musí o opodstatněnosti vazby rozhodnout do 5 dnů. Pokud soud shledá, že vazba již není opodstatněná, musíte být okamžitě propuštěni.

Mohu být propuštěn na kauci?

Máte právo požádat, aby vám byla místo vazby uložena kauce. Za tímto účelem musíte podat žádost soudu. Budete předvedeni před soudce, který rozhodne o vaší žádosti o kauci, a soudce musí vyslechnout váš názor a názor vašeho obhájce.

Jestliže soud žádost schválí, budete z vazby propuštěni poté, co byla příslušná částka kauce převedena na účet soudu.

Mohu se proti uvalení vazby odvolat?

Proti uvalení vazby se můžete odvolat. Za tímto účelem musíte vy nebo váš obhájce podat u odvolacího soudu písemné odvolání, a to prostřednictvím soudu, který o vazby rozhodl. Odvolání musíte podat do 10 dnů od obdržení rozhodnutí o uvalení vazby.

Výslech a shromažďování důkazů (3)

Jaký je účel výslechu a shromažďování důkazů?

Účelem výslechu a shromažďování důkazů je zjistit skutkové okolnosti údajného trestného činu a pořídit písemný protokol o těchto skutečnostech, aby je mohl ověřit soud. Vyšetřující orgán a státní zastupitelství mají povinnost získat informace, z nichž vyplývá, že jste se podíleli na spáchání trestného činu, i informace, které hovoří ve váš prospěch. Nemusíte prokazovat svou nevinu.

Budu požádán o informace?

Jste-li podezřelou osobou, musí vás vyšetřující orgán neprodleně vyslechnout.

Musím vyšetřujícímu orgánu poskytnout informace?

Vyšetřujícímu orgánu nemusíte poskytnout žádné informace ani odpovídat na dotazy, které vám položí. Máte právo nevypovídat. Mlčení nelze v žádném případě vykládat jako přiznání viny. Nemůžete být nuceni k tomu, abyste poskytli důkazy, které svědčí proti vám či osobám vám blízkým.

Jak probíhá výslech?

Na začátku výslechu musíte být poučeni o svém právu odmítnout výpověď a o tom, že vaše výpověď může být použita proti vám. Nejprve budete dotázáni na to, zda jste se dopustili trestného činu, z něhož jste podezřelí.

Budete mít možnost uvést, co víte o trestném činu, jenž je předmětem vyšetřování. Budou vám rovněž pokládány otázky. Z výslechu se pořizuje písemný protokol. Před podepsáním protokolu máte právo si jej pročíst. Máte právo na to, aby byly do protokolu zahrnuty vaše připomínky.

Co se stane, pokud řeknu něco, co je na škodu mé věci?

Vaši výpověď lze použít jako důkaz proti vám.

Mohu se před zahájením soudního řízení přiznat k některým či ke všem obviněním?

Během výslechu se můžete přiznat k některým či ke všem obviněním. Můžete tak učinit rovněž kdykoli po výslechu, i když jste při výslechu uvedli, že jste nevinní.

Jestliže přiznáte svou vinu, nebude trestní řízení zastaveno. Vyšetřující orgán musí zjistit skutkové okolnosti spáchání trestného činu a trestný čin vám dokázat. Za trestný čin nemůžete být odsouzeni pouze na základě svého doznání.

Mohu později své přiznání odvolat?

Jestliže jste přiznali svou vinu, můžete se vrátit ke své dřívější svědecké výpovědi a svou vinu později v průběhu trestního řízení nebo rovněž u soudu popřít. V takovém případě však může být vaše dřívější přiznání předloženo soudu a použito jako důkaz proti vám. Pokud vaši vinu potvrzují další důkazy, nebude skutečnost, že jste své přiznání odvolali, brána kvůli nevěrohodnosti v potaz.

Mohu získat informace o svědcích, kteří poskytli důkazy proti mně?

V průběhu vyšetřování není vyšetřující orgán povinen poskytnout vám informace o tom, kteří svědci poskytli důkazy proti vám a co tito svědci uvedli. O svědcích a jejich důkazech budete informováni až poté, co vám bude na konci vyšetřování umožněn přístup k trestnímu spisu (viz Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a sdělení obvinění (4)).

Budou vzneseny dotazy na mou předchozí trestnou činnost?

Můžete být dotázáni na svou předchozí trestnou činnost, můžete však odmítnout tyto informace poskytnout. Vyšetřující orgán má právo nahlédnutím do různých rejstříků zjistit, zda jste se již dříve dopustili trestných činů. Případné dřívější trestné činy budou uvedeny v obžalobě.

Mohu být podroben tělesné prohlídce?

Vyšetřující orgán má právo provést u vás tělesnou prohlídku za účelem nalezení stop trestného činu, zjištění zvláštních charakteristických znaků vašeho těla či jiných informací, které jsou důležité pro vyšetřování.

Mohu být požádán o poskytnutí otisku prstů a budou mi odebrány vzorky DNA (např. vlasy, sliny) či jiné tělesné tekutiny?

Vyšetřující orgán je oprávněn odebrat důkazní stopy a vzorky, včetně otisků prstů a biologického materiálu pro analýzu DNA.

Pokud odmítnete vzorky poskytnout, může vás k tomu vyšetřující orgán donutit. Jestliže však odmítnete vzorky poskytnout nebo pokud by jejich odebrání poškodilo vaši tělesnou integritu, mohou být vzorky odebrány pouze na základě rozhodnutí vyšetřujícího orgánu. Máte právo toto rozhodnutí vidět.

Lze prohledat můj dům nebo byt, obchodní prostory, vozidlo atd.?

Váš dům nebo byt, obchodní prostory či vozidlo atd. mohou být prohledány za účelem nalezení důkazů o trestné činnosti či jiných věcí, které jsou potřebné pro vyřešení daného trestného činu. Příkaz k prohlídce musí vydat státní zastupitelství nebo soud. Je-li nutno provést prohlídku urychleně, může být povolena rovněž na základě příkazu vydaného vyšetřujícím orgánem.

Osobě, jejíhož majetku se prohlídka týká, musí být předložen příkaz k prohlídce a tato osoba musí být požádána, aby vydala věci uvedené v příkazu. Nejsou-li dotyčné věci vydány, provedou úředníci vyšetřujícího orgánu prohlídku.

Mohu v případě porušení mých práv podat stížnost?

Došlo-li k porušení vašich práv, můžete si na činnost vyšetřujícího orgánu stěžovat a podat stížnost státnímu zastupitelství. Jestliže se stížnost týká činnosti státního zastupitelství, lze ji podat Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů. Bude vám zaslána kopie rozhodnutí. Jestliže s rozhodnutím Nejvyššího státního zastupitelství nesouhlasíte, můžete ve lhůtě 10 dnů podat stížnost soudu.

Žádosti o přístup ke spisu a o vyslechnutí a podání obžaloby (4)

Jaký je účel získání přístupu ke spisu?

V trestním spisu jsou obsaženy veškeré důkazy shromážděné během vyšetřování a shrnutí předsoudního řízení, v němž jsou popsány skutkové okolnosti spáchání trestného činu. Přístup k trestnímu spisu je pro vás coby osobu podezřelou nezbytné, abyste se dozvěděli o obviněních, která budou obsažena v obžalobě, a jak jsou tato obvinění zdůvodněna.

Kdy budu moci nahlédnout do trestního spisu?

Jste-li podezřelou osobou, bude vám trestní spis zpřístupněn po skončení vyšetřování.

Jak je udělen přístup k trestnímu spisu?

Od okamžiku zpřístupnění trestního spisu musíte mít obhájce (viz Přehled č. 1). Státní zastupitelství předá kopii trestního spisu vašemu obhájci. Váš obhájce vás pak bude informovat o obsahu trestního spisu.

Kolik času mám na seznámení se s trestním spisem?

Pro přezkoumání trestního spisu není stanovena žádná konkrétní lhůta. Zjistí-li státní zastupitelství průtahy při přezkumu trestního spisu, může takovou lhůtu stanovit. Musí vám poskytnout dostatek času, aby bylo zajištěno, že můžete skutečně uplatnit své právo na obhajobu.

Jaké je účel podání žádostí?

Po přezkoumání trestního spisu máte vy a váš obhájce právo podat státnímu zastupitelství žádosti. Tyto žádosti mají zaručit, aby bylo vyšetřování vedeno důkladně a spravedlivě.

Můžete požádat o:

 • provedení dalších vyšetřovacích úkonů;
 • zařazení nových důkazů, které jste poskytli, do spisu;
 • odstranění materiálů, které nejsou pro danou věc podstatné, ze spisu atd.

Můžete státní zastupitelství požádat rovněž o zastavení trestního řízení, jestliže podle vašeho názoru neexistují důvody pro jeho pokračování. Mimoto máte právo požádat o projednání dané věci v zjednodušeném řízení stanoveném v právních předpisech (např. řízení k dosažení vzájemné shody) bez hlavního líčení.

Jak mají být žádosti podány?

Žádosti se podávají státnímu zastupitelství písemně. Musí být podány do 10 dnů od data přezkumu trestního spisu. Je-li daná trestní věc rozsáhlá a složitá, může státní zastupitelství tuto lhůtu prodloužit na 15 dnů (§ 225 trestního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. září 2011).

Jak se žádosti vyřizují?

Státní zastupitelství žádosti posoudí ve lhůtě 10 dnů. Pokud státní zastupitelství se žádostí nesouhlasí, je vyhotoveno rozhodnutí a vy obdržíte kopii tohoto rozhodnutí. Je-li vaše žádost v této fázi zamítnuta, můžete ji podat znovu v průběhu hlavního líčení.

Kdy se podává obžaloba?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem a státní zastupitelství rozhodlo o vašich žádostech, bude vám sděleno obvinění ve formě obžaloby, je-li státní zástupce přesvědčen, že existují dostatečné důkazní prostředky, aby bylo možno proti vám zahájit soudní řízení.

Jak je obvinění sděleno?

Státní zastupitelství vyhotoví obžalobu. Obžaloba je dokument, který obsahuje skutečnosti, na nichž se obvinění zakládá, a důkazy, které tyto skutečnosti potvrzují. Státní zastupitelství předá obžalobu vám a vašemu obhájci a zašle ji soudu.

Může být obvinění obsažené v obžalobě před zahájením hlavního líčení změněno?

Soud může danou věc projednat pouze na základě obžaloby. Státní zastupitelství může obvinění změnit nebo doplnit, v takovém případě je však nutno podat novou obžalobu.

Za stejný skutek jsem již byl souzen v jiné zemi. Co se stane v tomto případě?

Pokud jste byli v jiné zemi shledáni vinnými ze stejného trestného činu nebo pokud bylo trestní řízení týkající se stejného skutku zastaveno, nemůžete být ze stejného trestného činu obviněni znovu. V tomto případě musí být trestní řízení, které bylo proti vám zahájeno v Estonsku, zastaveno, aniž byste byli obviněni z trestného činu.

Může být můj případ urovnán dohodou?

Poté, co jste se seznámili s trestním spisem, máte právo státní zastupitelství požádat, aby zahájilo vyjednávací řízení. Pokud s tím státní zastupitelství souhlasí, bude s vámi a s vaším obhájcem zahájeno jednání o právní kvalifikaci činu, z něhož jste obviněni, a o trestu uloženém za tento čin.

Dospějete-li na základě těchto jednání k dohodě, bude tato dohoda sepsána a předložena soudu k potvrzení. Pokud soud dohodu potvrdí, budete za daný trestný čin odsouzeni na základě dosažené dohody.

Dodatečné informace pro nerezidenty (5)

Co je to evropský zatýkací rozkaz?

Evropským zatýkacím rozkazem je žádost orgánu některého členského státu Evropské unie určená jinému státu Evropské unie týkající se zatčení nebo předání určité osoby do žádající země, takže dotyčná země může pokračovat v trestním řízení nebo dotyčnou osobu uvěznit.

Jaká jsou moje práva, jsem-li zatčen na základě evropského zatýkacího rozkazu?

V případě zatčení vám musí být sdělen důvod zatčení a musíte být informováni o tom, že můžete souhlasit s předáním do jiného členského státu. Pokud s předáním souhlasíte, nemůžete své rozhodnutí později změnit. Od okamžiku zadržení máte právo na bezplatnou právní pomoc a služby tlumočníka.

Jak je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

O předání či nepředání rozhoduje soud. Soudního jednání se účastníte vy, váš obhájce a státní zástupce. Soud musí vyslechnout váš názor na předání. Soud vydá rozhodnutí, v němž je vaše předání schváleno či odmítnuto. Od obdržení rozhodnutí máte tři dny na podání odvolání k odvolacímu soudu. Odvolací soud do 10 dnů vydá rozhodnutí o vašem odvolání a jeho rozhodnutí je pravomocné.

Jak rychle je rozhodnuto o mém předání do jiného členského státu?

Pokud jste s předáním souhlasili, musí být rozhodnutí vydáno do 10 dnů. Jestliže jste s předáním nesouhlasili, musí být pravomocné rozhodnutí o předání či nepředání přijato do 60 dnů od vašeho zatčení. V mimořádných případech může být tato lhůta prodloužena o 30 dnů. Pokud soudní rozhodnutí o vašem vydání se stalo pravomocným, musíte být do žádající země posláni do 10 dnů. Nebudete-li vydáni během této lhůty, musíte být propuštěni.

Za jakých podmínek mohu být vydán do jiné země?

Jestliže jiná země zahájila trestní řízení a vydala zatýkací rozkaz nebo pokud vás soud v této zemi odsoudil k trestu odnětí svobody, může tato země požádat o vaše vydání. Obdrží-li Estonsko žádost jiné země o vydání nebo žádost Interpolu o zatčení, můžete být zatčeni a vzati do vazby po dobu trvání vydávacího řízení. Během vydávacího řízení můžete být drženi ve vazbě po dobu nejvýše 1 roku. Soud rozhodne, zda by mělo být vydání povoleno.

Mohu se v případě zatčení obrátit na velvyslanectví své země?

Jste-li občanem cizí země, je kopie zatýkacího rozkazu zaslána Ministerstvu zahraničí. Ministerstvo zahraničí informuje o vašem zatčení velvyslanectví nebo konzulární zastoupení vaší země. Máte právo požádat o schůzku s konzulárním úředníkem své země.

Bude mi poskytnut tlumočník, jestliže nehovořím místním jazykem?

Vyšetřující orgán a státní zastupitelství musí zajistit, abyste měli k dispozici pomoc tlumočníka. Tlumočník musí být přítomen při všech procesních úkonech, jichž se účastníte. Tlumočník je povinen přeložit přesně a úplně vše, co souvisí s procesním úkonem. Zajištěno je pouze tlumočení (nikoli písemný překlad).

Můžete požádat o písemný překlad obžalovacího spisu do vašeho mateřského jazyka či jiného jazyka, jímž hovoříte. Ostatní dokumenty, které tvoří součást trestního řízení, nejsou přeloženy písemně.

Musím během trestního řízení pobývat v zemi? Mohu ze země vycestovat?

Během trestního řízení nemusíte pobývat v zemi a můžete ze země vycestovat, musíte se však dostavit k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, aby mohl provést určitý procesní úkon. Vyšetřující orgán vám může zakázat opuštění místa bydliště bez jeho svolení.

Chcete-li opustit své bydliště na dobu delší než 24 hodin, potřebujete předchozí svolení vyšetřujícího orgánu. Jestliže se nedostavíte k vyšetřujícímu orgánu, pokud o to požádá, nebo porušíte-li zákaz týkající se opuštění vašeho bydliště, můžete být zatčeni.

Může být výslech proveden z cizí země prostřednictvím telekomunikačních prostředků, například audiovizuálního spojení?

Vyšetřující orgán může provést výslech v cizí zemi prostřednictvím živého audiovizuálního spojení. Takovýto výslech se může uskutečnit pouze s vaším souhlasem.

Související odkazy

Trestní řád

Trestní řád v angličtině (neobsahuje všechny změny)

Poslední aktualizace: 01/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.