Tiltalte i straffesager

Slovakia

Content provided by:
Slovakia

A) Jeg er udlænding. Hvilken indvirkning kan dette have på efterforskningen?

Hvis der bliver rejst sigtelse mod dig, og du erklærer, at du ikke taler processproget, har du ret til en tolk og en oversætter.

B) Hvilke faser er der i efterforskningen?

i) Indsamling af bevismidler/efterforskernes beføjelser

Straffesagen indledes med en forberedelsesfase, som navnlig består i modtagelse af klager og andre anmeldelser, som derefter behandles, inden der træffes afgørelse om sagens videre forløb.

Hvis du skal afhøres som en person, der ifølge resultatet af efterforskningen har begået en strafbar handling, har du ret til ikke at udtale dig og ret til advokatbistand.

Hvis der er grund til at indlede en straffesag, går straffesagen videre med den forberedende procedure. Afhængigt af den strafbare handlings grovhed kan den forberedende procedure gennemføres i form af en efterforskning, en hasteefterforskning eller en meget hurtig efterforskning.

Der kan derefter rejses sigtelse mod dig, hvilket du skal meddeles hurtigst muligt, hvorefter du kan gøre indsigelse inden for tre arbejdsdage i din egenskab af sigtet.

Når du bliver sigtet, har du visse rettigheder, herunder retten til at udtale dig om alle de forhold, som du er sigtet for, samt om beviserne for disse forhold, men du har også ret til ikke at udtale dig. Du kan udtale dig om omstændighederne, foreslå, indsamle og fremlægge bevismidler til dit forsvar, fremsætte anmodninger og indgive klager.

Du har også ret til at vælge og rådføre dig med en advokat i forbindelse med de retshåndhævende myndigheders eller domstolens handlinger. Under afhøringen må du dog ikke spørge din advokat, hvordan du skal besvare spørgsmålet. Du kan anmode om at blive afhørt under tilstedeværelse af din advokat og om, at din advokat også deltager i de andre forberedende handlinger.

Du kan udøve dine rettigheder alene eller gennem din advokat.

Hvis du i forbindelse med din afhøring ikke har tilstrækkelige midler til at dække udgifterne til dit forsvar, har du ret til retshjælp i form af gratis advokatbistand eller bistand til nedsat honorar. Du skal dog bevise, at du har ret til retshjælp.

De retshåndhævende myndigheder og domstolen er altid forpligtet til at oplyse dig om dine rettigheder, herunder betydningen af tilståelser, og give dig mulighed for at udøve dem fuldt ud.

ii) Tilbageholdelse

Tilbageholdelse er en formel handling, der består i en kortvarig begrænsning af den sigtedes individuelle frihed.

Når der er rejst sigtelse mod dig, kan du blive frihedsberøvet i straffesager, hvis der er grund til tilbageholdelse, og det på grund af sagens hastende karakter ikke er muligt først at træffe afgørelse om varetægtsfængsling. Tilbageholdelsen foretages af en polititjenestemand, som straks skal underrette dig om grundene hertil og afhøre dig.

Hvis du efter tilbageholdelsen skal varetægtsfængsles, skal anklageren anmode om varetægtsfængsling inden for 48 timer (eller 96 timer i tilfælde af terrorrelaterede strafbare handlinger). Retten skal derefter træffe afgørelse inden for 48 timer (eller 72 timer i tilfælde af kriminalitet af særlig grov karakter).

iii) Afhøring

Under afhøringen må du ikke på ulovlig vis tvinges til at afgive tilståelser.

Når der er rejst sigtelse mod dig, skal du, inden afhøringen indledes, informeres om din ret til at udtale dig eller ikke udtale dig. Du skal også informeres om, at ingen må tvinge dig til at afgive tilståelser. Du skal desuden underrettes om muligheden for at vælge en advokat og om nødvendigt anmode om en beskikket advokat og om, at advokaten er til stede under retsmødet.

Du skal have mulighed for at afgive detaljeret forklaring om anklagepunkterne og fremlægge dokumentation for din forklaring.

Der kan stilles spørgsmål for at afslutte afhøringen eller for at afklare ufuldstændige oplysninger, uoverensstemmelser eller modstridende udsagn. Spørgsmålene bør stilles på en velovervejet og klar måde. Der må ikke stilles ledende spørgsmål, som tilskynder dig til at svare på en bestemt måde, vildledende spørgsmål eller spørgsmål, der indeholder fakta, som skal fastslås udelukkende på grundlag af dine udsagn. Spørgsmålene må ikke uden grund gribe ind i dit privatliv, medmindre formålet er at afgøre, hvad der var årsagen til handlingen.

iv) Varetægtsfængsling

Du må kun varetægtsfængsles, hvis du er blevet sigtet, og hvis de konstaterede forhold viser, at den handling, du er sigtet for, rent faktisk er begået, at der er tale om en strafbar handling, at du har begået den, og at en af grundene til frihedsberøvelse gælder for dig. Varetægtsfængsling begrundes med frygten for, at du kan unddrage dig retsforfølgning ved at skjule dig eller flygte, at du kan forsøge at lægge pres på f.eks. vidner, medskyldige osv., eller at du fortsætter din kriminelle aktivitet.

Du skal afhøres, før der kan træffes afgørelse om varetægtsfængsling. Du kan gøre indsigelse mod afgørelsen om varetægtsfængsling, hvis du ikke er enig heri, og den øverste domstol træffer afgørelse om din indsigelse.

Du har ret til at anmode om løsladelse. 30 dage efter den dato, hvor afgørelsen blev endelig, kan du ved flere lejligheder anmode om løsladelse.

Under den forberedende procedure kan varetægtsfængslingen vare op til syv måneder (hvis retsforfølgningen vedrører en lovovertrædelse) eller 19 måneder (hvis retsforfølgningen vedrører en alvorlig forbrydelse) eller endda 25 måneder (hvis retsforfølgningen vedrører en særligt alvorlig forbrydelse).

C) Hvilke rettigheder har jeg under efterforskningen?

i) Har jeg ret til tolkebistand og oversættelse?

Du har ret til en tolk, hvis du erklærer, at du ikke taler processproget. I straffesager har du ret til at anvende et sprog, du forstår. Hvis det er nødvendigt at oversætte vigtige dokumenter, referater eller afgørelser, vil en oversætter også blive inddraget i proceduren.

ii) Har jeg ret til at blive informeret og til indsigt i sagsakterne?

Når efterforskningen eller den fremskyndede efterforskning er afsluttet, har du og din advokat ret til aktindsigt i hele sagen. Du kan efterfølgende anmode om en supplerende efterforskning.

Under den forberedende procedure og retssagen har du og din advokat ret til at få indsigt i sagsakterne, få udskrifter heraf og notater herfra samt tage kopier heraf.

iii) Har jeg ret til advokatbistand og til at kommunikere med tredjemand?

Hvis du er blevet tilbageholdt eller anholdt, har du ret til telefonisk at kommunikere med en person efter eget valg, dog højst i 20 minutter.

Du har ret til at vælge en advokat og kommunikere med ham eller hende under straffesagen. Du må dog ikke spørge ham, hvordan du skal besvare et spørgsmål. Du kan bede din advokat om at være til stede under afhøringen og andre handlinger.

Hvis du er varetægtsfængslet eller afsoner en frihedsstraf, har du ret til at tale med din advokat uden en tredjeparts tilstedeværelse.

iv) Har jeg ret til retshjælp?

Du har ret til at vælge en advokat for egen regning, og i nogle tilfælde har du også ret til at anmode om en beskikket advokat.

v) Vigtige oplysninger om:

a. uskyldsformodning

En person, der er genstand for en straffesag, anses for uskyldig, så længe hans skyld ikke er fastslået ved en endelig dom afsagt af en domstol.

b. retten til ikke at udtale sig og retten til ikke at inkriminere sig selv

Ud over at afgive udtalelser under proceduren har du også ret til ikke at udtale dig. Ingen kan tvinge dig til at afgive forklaringer eller tilståelser.

c. bevisbyrden

De retshåndhævende myndigheder har pligt til at indsamle bevismateriale. På den anden side har du som tiltalt ret, og ikke pligt, til at indsamle bevismateriale.

De retshåndhævende myndigheder skal afklare de forhold, der taler imod dig, og de forhold, der taler til din fordel.

vi) Hvilke særlige garantier er der for børn?

En straffesag kan ikke indledes, eller kan ikke videreføres og skal bringes til ophør, hvis den skal anlægges mod en person, der ikke er strafferetligt ansvarlig på grund af sin alder.

En mindreårigs retlige repræsentant kan udføre handlinger i dennes sted, f.eks. valg af advokat, indgivelse af begæringer, ansøgninger og appeller. Repræsentanten kan være til stede under alle handlinger, som den sigtede kan deltage i.

En mindreårig skal have en advokat, så snart han eller hun er blevet sigtet, og hvis den mindreårige ikke vælger en advokat, vil den pågældende blive beskikket en advokat.

Når der er tale om en mindreårig, der var under femten år på gerningstidspunktet, skal det stadig undersøges, om vedkommende var i stand til at erkende, at den begåede handling var ulovlig, og om vedkommende var i stand til at kontrollere sin adfærd. Hvis han ikke opfyldte ovennævnte betingelser, kan han ikke stilles strafferetligt til ansvar.

Selv om der er grundlag for varetægtsfængsling, kan en mindreårig kun frihedsberøves, hvis formålet med frihedsberøvelsen ikke kan opfyldes på anden vis.

Den kompetente ret kan henvise sagen til den ret, i hvis retskreds den mindreårige er bosiddende, eller til en anden ret, hvis proceduren her ville være mere hensigtsmæssig.

vii) Hvilke særlige garantier er der for sårbare mistænkte?

I straffesager er sårbare personer personer, som ikke er i stand til at forstå og deltage effektivt i straffesager på grund af deres alder, mentale eller fysiske tilstand eller fysiske handicap.

De må under ingen omstændigheder udsættes for forskelsbehandling i forbindelse med udøvelsen af deres formelle rettigheder.

En formodning om sårbarhed bør gælde for personer med alvorlige mentale eller fysiske/sensoriske funktionsnedsættelser.

Sårbare personer og deres retlige repræsentanter (f.eks. en værge udpeget af domstolen) eller relevante voksne (f.eks. en forælder) bør informeres om deres specifikke formelle rettigheder.

Politiafhøringen bør optages på et audiovisuelt medie.

Frihedsberøvelse af sårbare personer inden domfældelse bør anvendes som en sidste udvej, stå i rimeligt forhold til lovovertrædelsen og håndhæves under forhold, der er tilpasset deres særlige behov.

Deres privatliv, integritet og personoplysninger bør beskyttes under hele straffesagen.

D) Hvilke lovbestemte frister gælder under efterforskningen?

Du har ret til at få din straffesag behandlet inden for en rimelig frist.

Efterforskningen bør afsluttes inden for seks måneder ved kriminalitet af særlig grov karakter, inden for fire måneder, hvis der er tale om en alvorlig forbrydelse, og inden for to måneder, hvis der er tale om en lovovertrædelse. Overholdelsen af disse frister er imidlertid ikke retligt bindende.

Du kan klage til anklageren og bede om en undersøgelse af de skridt, politiet har taget, og om afhjælpning af forsinkelser i efterforskningen. Anklageren skal underrette dig om resultatet af denne undersøgelse.

E) Hvad er en forberedende procedure, og hvad er alternativerne til varetægtsfængsling og mulighederne for tilbagesendelse til hjemlandet (europæisk kontrolordre)?

Den forberedende procedure er den del af straffesagen, der indledes på det tidspunkt, hvor straffesagen indledes, og som strækker sig, indtil der er rejst tiltale, indtil anmodningen om forhandling om strafudmålingen eller indtil den endelige afgørelse fra de retshåndhævende myndigheder i hovedsagen.

Under den forberedende procedure indsamles der navnlig beviser, og sagsakterne forberedes, således at der kan træffes en afgørelse på et senere tidspunkt.

Sagen indledes enten ved, at der træffes afgørelse om indledning af en straffesag, eller ved fuldbyrdelsen af en tvangsforanstaltning eller en handling, som ikke kan gentages i sagen eller udsættes.

Varetægtsfængsling kan erstattes af kaution, afgivelse af et løfte eller overvågning. En sådan alternativ foranstaltning er kun mulig, hvis frihedsberøvelsen har til formål at forhindre flugt, bringe forbrydelsen til ophør eller forhindre dig i at begå en ny strafbar handling. Retten kan erstatte din frihedsberøvelse med en alternativ foranstaltning, hvis en interessegruppe af borgere eller en fortrolig rådgiver påtager sig ansvaret for din adfærd, hvis du giver et skriftligt løfte om at føre et ordentligt liv inden for lovens rammer, eller hvis formålet med frihedsberøvelsen også kan opnås ved en tilsynsførendes og mæglers overvågning.

Retten kan også erstatte en frihedsberøvelse, der har til formål at forhindre flugt, bringe forbrydelsen til ophør eller forhindre dig i at begå en ny lovovertrædelse, med kaution. I tilfælde af dårlig opførsel tilfalder kautionen staten, og du vil blive frihedsberøvet.

Hvis du er omfattet af et alternativ til frihedsberøvelse, kan domstolen pålægge dig forholdsmæssigt afpassede forpligtelser eller restriktioner (f.eks. forbud mod at rejse til udlandet, forbud mod at forlade dit opholdssted, forbud mod at kontakte visse personer, forbud mod at føre et motorkøretøj osv.).

En europæisk kontrolordre har til formål at forbedre beskyttelsen af borgerne ved at give dig mulighed for som en person, der har bopæl i én medlemsstat, men som er genstand for en straffesag i en anden medlemsstat, at blive undergivet tilsyn af myndighederne i den medlemsstat, hvor du har bopæl, indtil retssagen finder sted.

Dette er et alternativ til frihedsberøvelse, hvor overvågningsforanstaltningerne kontrolleres i bopælslandet. I tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne skal staten sende den pågældende tilbage til oprindelsesstaten.

Denne afgørelse omfatter alle former for kriminalitet og ikke er begrænset til særlige typer eller grader af kriminalitet, men tilsynsforanstaltningerne bør generelt finde anvendelse i tilfælde af mindre grove lovovertrædelser.

Sidste opdatering: 02/03/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.