The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages have already been translated.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Slovakia

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Content provided by:
Slovakia

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process in the Slovak Republic:

The pre-trial process consists of the following stages:

 • Prior to criminal prosecution;
 • Investigation (preparatory proceedings).

The trial process consists of the following stages:

 • Preliminary review and examination of the indictment;
 • Main trial;
 • Appeal;
 • Appeal to the Supreme Court;
 • Reopening of the case and other legal options;
 • Execution process that is carrying out the sentence.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation process

 • Launching  of an investigation and bringing charges
 • Questioning of the defendant
 • Detention and arrest (including the European Arrest Warrant)
 • Being taken into custody and release
 • Course of the investigation
 • Completion of the investigation

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Last update: 18/05/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Moje práva počas vyšetrovania

A) Som cudzím štátnym príslušníkom. Aký to má vplyv na vyšetrovanie?

Ak ako obvinený vyhlásite, že neovládate jazyk, v ktorom sa konanie vedie, máte právo na tlmočníka a prekladateľa.

B) Z akých fáz pozostáva vyšetrovanie?

i) Fáza zhromažďovania dôkazov/právomoc vyšetrovateľov

Trestné konanie sa začína fázou predprípravného konania, ktorá spočíva najmä v prijímaní trestných oznámení alebo iných podnetov, ktoré sa potom preverujú a rozhoduje sa o ďalšom postupe.

Ak máte vypovedať ako osoba, ktorá mala podľa zistení spáchať trestný čin, máte právo odoprieť výpoveď, ako aj právo na právnu pomoc.

Ak existuje dôvod na začatie trestného stíhania, trestné konanie prechádza do fázy prípravného konania. Prípravné konanie sa v závislosti od závažnosti trestného činu môže viesť ako vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie alebo tzv. superrýchle vyšetrovanie.

Následne Vám môže byť vznesené obvinenie, ktoré Vám musí byť bez meškania oznámené a proti ktorému následne môžete ako obvinený podať do troch pracovných dní sťažnosť.

Vznesením obvinenia Vám ako obvinenému vznikajú práva, medzi ktoré patrí právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu, a k dôkazom o nich, máte však právo odoprieť vypovedať. Môžete uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na Vašu obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky.

Máte právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôžete radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môžete žiadať, aby ste boli vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania.

Svoje práva môžete uplatňovať sám alebo prostredníctvom svojho obhajcu.

V prípade, že ako obvinený nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, máte nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu však musíte preukázať.

Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné vždy Vás o Vašich právach poučiť, vrátane významu priznania a poskytnúť Vám plnú možnosť na ich uplatnenie.

ii) Zadržanie

Zadržanie je procesný úkon, ktorý spočíva v krátkodobom obmedzení osobnej slobody osoby, ktorej bolo vznesené obvinenie.

Ako obvinený môžete byť v trestnom konaní zadržaný, ak existuje niektorý z dôvodov väzby a pre neodkladnosť veci nemožno rozhodnutie o väzbe zadovážiť vopred. Zadržanie vykonáva policajt a musí Vás bez meškania oboznámiť s dôvodmi zadržania a vypočuť Vás.

Ak máte byť po zadržaní vzatý do väzby, návrh na Vaše vzatie musí podať prokurátor súdu do 48 hodín (resp. 96 hodín pri trestných činoch terorizmu). Následne musí rozhodnúť súd do 48 hodín alebo do 72 hodín pri obzvlášť závažných zločinoch.

iii) Vypočutie

Pri výsluchu nemôžete byť nijakým nezákonným spôsobom donucovaný k priznaniu.

Ako obvinený musíte byť pred výsluchom poučený o Vašom práve vypovedať alebo odoprieť vypovedať. Ďalej aj o tom, že k priznaniu Vás nikto nesmie nútiť. Poučený musíte byť aj o možnosti zvoliť si obhajcu, prípadne žiadať aby Vám bol ustanovený a aby sa zúčastnil na výsluchu.

Musí Vám byť umožnené podrobne sa k obvineniu vyjadriť a ponúknuť dôkazy k týmto vyjadreniam.

Môžu sa Vám klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov. Otázky sa musia klásť ohľaduplne a zrozumiteľne. Nesmú sa Vám klásť otázky, v ktorých je obsiahnuté, ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé, ani otázky, ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z Vašej výpovede. Otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do Vášho súkromia, okrem zisťovania pohnútky činu.

iv) Vyšetrovacia väzba

Do väzby môžete byť vzatý len, ak Vám bolo vznesené obvinenie, a to v prípade, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok bol spáchaný, že je trestným činom, že ste ho spáchali a zároveň u Vás existuje niektorý z dôvodov väzby. Týmto je dôvodná obava, že sa budete skrývať alebo ujdete, že budete pôsobiť napr. na svedkov, spolupáchateľov, a pod. alebo že budete pokračovať v trestnej činnosti.

Pred rozhodnutím o väzbe musíte byť vypočutý. Voči rozhodnutiu o väzbe, s ktorým nesúhlasíte, môžete podať sťažnosť, o ktorej rozhoduje nadriadený súd.

Máte právo žiadať o prepustenie na slobodu. Po 30 dňoch od právoplatnosti rozhodnutia môžete opakovane žiadať o prepustenie na slobodu.

Väzba môže počas prípravného konania trvať maximálne 7 mesiacov (ak sa vedie trestné stíhanie pre prečin) alebo 19 mesiacov (ak sa vedie trestné stíhanie pre zločin) alebo 25 mesiacov (ak sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin).

C) Aké práva mám počas vyšetrovania?

i) Mám právo na tlmočníka a preklady?

Právo na tlmočníka máte vtedy, ak vyhlásite, že neovládate jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Máte právo používať v trestnom konaní jazyk, ktorému rozumiete. Ak je potrebné preložiť niektoré dôležité dokumenty, zápisnice, alebo rozhodnutia, priberie sa do konania aj prekladateľ.

ii) Mám právo na informácie a prístup k spisu?

Po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania máte Vy a Váš obhajca právo preštudovať celý spis. Následne môžete podať návrh na doplnenie vyšetrovania.

Počas prípravného konania a v konaní pred súdom máte Vy aj Váš obhajca právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisky a poznámky a robiť kópie.

iii) Mám právo na prístup k obhajcovi a na komunikáciu s tretími osobami?

V prípade, že ste boli zadržaný alebo zatknutý máte právo komunikovať prostredníctvom telefónu s osobou, ktorú si vyberiete, najviac však v trvaní 20 minút.

Máte právo zvoliť si obhajcu a komunikovať s ním aj počas úkonov trestného konania. Nemôžete sa s ním radiť ale ako odpovedať po položení otázky. Môžete žiadať, aby bol Váš obhajca prítomný pri Vašom výsluchu, ako aj pri iných úkonoch.

Ak ste vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, máte právo hovoriť s Vašim obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.

iv) Mám právo na právnu pomoc?

Máte právo zvoliť si na vlastné náklady obhajcu a v určitých prípadoch máte právo aj na to, aby Vám bol obhajca ustanovený.

v) Dôležité informácie o:

a. prezumpcii neviny

Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, sa považuje za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

b. práve odoprieť výpoveď a práve nevypovedať vo vlastný neprospech

Okrem toho, že máte právo vyjadrovať sa počas konania, máte aj právo odoprieť vypovedať. K výpovedi ani k priznaniu Vás nemôže nikto nútiť.

c. dôkaznom bremene

Orgány činné v trestnom konaní majú povinnosť obstarávať dôkazy. Vy ako obvinený máte na druhú stranu právo, nie povinnosť, obstarávať dôkazy.

Orgány činné v trestnom konaní musia objasňovať okolnosti svedčiace proti Vám, rovnako tak ako aj okolnosti svedčiace vo Váš prospech.

vi) Aké sú osobitné záruky v prípade detí?

Trestné stíhanie nemožno začať, resp. v ňom nemožno pokračovať a musí byť zastavené, ak sa má viesť proti osobe, ktorá nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedná.

Zákonný zástupca mladistvého môže za neho robiť úkony, ako je napr. zvolenie obhajcu, podávanie návrhov, žiadostí a opravných prostriedkov. Môže byť prítomný pri všetkých úkonoch, ktorých sa môže zúčastniť aj obvinený.

Mladistvý musí mať obhajcu už po vznesení obvinení, ak si ho nezvolí sám, bude mu ustanovený.

U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, či bol spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie. V prípade ak by nesplnil vyššie uvedené podmienky, nebol by trestne zodpovedný.

Do väzby môže byť mladistvý vzatý aj pri existencii zákonných dôvodov len vtedy, ak nemožno jej účel dosiahnuť inak.

Príslušný súd môže vec postúpiť súdu, v ktorého obvode má mladistvý trvalý pobyt alebo inému súdu, kde by bolo konanie najúčelnejšie.

vii) Aké sú osobitné záruky v prípade zraniteľných podozrivých?

Za zraniteľné osoby sa v trestnom konaní považujú tie, ktoré nie sú schopné pochopiť trestné konanie vzhľadom na svoj vek, duševný alebo fyzický stav alebo telesné postihnutie a účinne sa na ňom zúčastňovať.

Pri uplatňovaní procesných práv by nemali byť nijakým spôsobom diskriminované.

Na osoby so závažnými duševnými alebo fyzickými/zmyslovými poruchami by sa mala uplatňovať prezumpcia zraniteľnosti.

Zraniteľné osoby a ich právni zástupcovia (napr. opatrovník stanovený súdom) alebo vhodné dospelé osoby (napr. príbuzný) by mali byť informovaní o osobitných procesných právach.

Policajný výsluch by sa mal audiovizuálne zaznamenávať.

Pozbavenie osobnej slobody zraniteľných osôb pred ich usvedčením by sa malo využívať ako posledné riešenie, malo by byť primerané a vykonávať sa v podmienkach zodpovedajúcich ich osobitným potrebám.

Počas celého trestného konania by sa malo chrániť ich súkromie, osobná integrita a osobné údaje.

D) Aké sú zákonné lehoty počas vyšetrovania?

Máte právo, aby sa vaša trestná vec prerokovala v primeranej lehote.

Vyšetrovanie by malo skončiť do 6 mesiacov pri obzvlášť závažnom zločine, 4 mesiacov pri zločine, 2 mesiacov pri prečine. Avšak ich dodržanie nie je zákonne vynútiteľné.

Prokurátorovi môžete podať sťažnosť a žiadať o preskúmanie postupu policajta a o odstránenie prieťahov vo vyšetrovaní. O výsledku preskúmania vás prokurátor musí oboznámiť.

E) Čo je prípravné konanie a aké sú alternatívy vyšetrovacej väzby a možnosti prevozu do domovského štátu (európsky príkaz na dohľad)?

Prípravné konanie je úsek trestného konania od momentu začatia trestného stíhania až do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o vine a treste alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej.

V prípravnom konaní sa najmä vyhľadávajú a zabezpečujú dôkazy a pripravujú podklady pre ďalšie rozhodovanie.

Trestné stíhanie sa začína buď vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania alebo vykonaním zaisťovacieho úkonu, neopakovateľného alebo neodkladného úkonu.

Vyšetrovacia väzba môže byť nahradená zárukou, sľubom alebo dohľadom. Takéto nahradenie prichádza do úvahy len pri útekovej a preventívnej väzbe. Súd Vám väzbu môže nahradiť, ak záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba prevezme za Vaše správanie záruku, alebo ak dáte písomný sľub, že budete viesť riadny život, alebo ak účel väzby možno dosiahnuť aj dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Útekovú alebo preventívnu väzbu môže súd nahradiť aj peňažnou zárukou. Ak sa nebude správať riadne, peňažná záruka pripadne štátu a Vám bude nariadený výkon väzby.

V prípade nahradenia väzby Vám súd môže uložiť primerané povinnosti alebo obmedzenia (ako napr. zákaz vycestovať do zahraničia, zákaz vzďaľovať sa, zákaz styku s určitými osobami, zákaz vedenia motorového vozidla, a pod.)

Cieľom európskeho príkazu na dohľad je zlepšenie ochrany verejnosti tým, že sa Vám ako osobe, ktorá má pobyt v niektorom členskom štáte a voči ktorej prebieha trestné konanie v inom členskom štáte, umožní, aby nad Vami do začatia súdneho konania vykonávali dohľad orgány v štáte, v ktorom máte pobyt.

Ide o alternatívu väzby, pričom sa v štáte pobytu monitorujú opatrenia dohľadu. V prípade ich porušenia, štát odovzdáva dotknutú osobu štátu pôvodu.

Toto rozhodnutie sa síce vzťahuje na všetky trestné činy a neobmedzuje sa na konkrétne druhy ani závažnosť trestných činov, opatrenia dohľadu by sa vo všeobecnosti mali uplatňovať pri menej závažných trestných činoch.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Moje práva počas súdneho konania

A) Kde sa súdne konanie uskutoční?

Hlavné pojednávanie vykonáva vo všeobecnosti okresný súd. V určitých prípadoch môže pojednávanie prebiehať aj pred Špecializovaným trestným súdom alebo pred Okresným súdom v sídle kraja.

Konanie vykonáva súd, v ktorého obvode bol trestný čin spáchaný.

Alternatívou je vykonanie pojednávania na súde, v ktorého obvode obvinený býva, pracuje alebo sa zdržiava, prípadne na súde, v obvode ktorého podal prokurátor obžalobu.

B) Môže dôjsť k zmene obvinenia? Ak áno, aké právo na informácie mám v tejto súvislosti?

V prípade, ak chce prokurátor posudzovať skutok ako iný trestný čin, než ako ho posudzoval policajt, musí Vás na to upozorniť ešte pred podaním obžaloby a musí zistiť, či chcete doplniť vyšetrovanie.

Ak po začatí hlavného pojednávanie vyjde najavo, že ste spáchali ďalší trestný čin, súd vráti vec prokurátorovi, ak o to požiada, do prípravného konania na došetrenie.

Ak Vás súd chce uznať za vinného z trestného činu podľa prísnejšieho ustanovenia zákona, ako podľa ktorého posudzovala skutok obžaloba, môže to urobiť, musí Vás však na túto možnosť upozorniť skôr, ako vyhlásil dokazovanie za skončené.

Súd Vám znova poskytne lehotu na prípravu obhajoby a hlavné pojednávanie na ten účel odročí najmenej o päť pracovných dní, ak o to požiadate.

C) Aké práva mám počas súdneho pojednávania?

i) Vyžaduje sa moja prítomnosť na súde? Z akých podmienok je možné nezúčastniť sa osobne na súdnom pojednávaní?

Máte právo (nie povinnosť) byť prítomný na hlavnom pojednávaní. Súd môže uskutočniť pojednávanie bez Vás, ak s tým súhlasíte alebo sa odmietnete pojednávania zúčastniť, alebo z dôvodov uvedených v zákone, uvedené platí aj pre odvolacie konanie.

ii) Mám právo na tlmočníka a preklad dokumentov?

Máte právo na tlmočníka, ak vyhlásite, že neovládate jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Ak je potrebné preložiť niektoré dôležité dokumenty, zápisnice, alebo rozhodnutia, priberie sa do konania aj prekladateľ.

iii) Mám právo na advokáta?

Máte právo byť počas celého trestného konania zastúpený zvoleným alebo ustanoveným obhajcom.

Obhajcu musíte mať už od vznesenia obvinenia, ak ste vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, ste pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine, ste mladistvý obvinený alebo ak sa proti Vám vedie konanie ako proti ušlému.

Ak nemáte obhajcu v prípade, v ktorom ho musíte mať, určí sa Vám lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí Vám byť obhajca bez meškania ustanovený.

V prípade, že nemáte dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiadate o ustanovenie obhajcu, súd má povinnosť Vám ustanoviť obhajcu z advokátov aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Skutočnosť, že nemáte dostatočné prostriedky, musíte preukázať.

iv) O akých ďalších procesných právach by som mal(-a) vedieť? (napr. vystúpenie obvinených pred súdom)

Po začatí pojednávania máte právo urobiť vyhlásenie, že ste vinný alebo nevinný. Ak priznáte vinu, súd vykonáva len dôkazy potrebné pre rozhodnutie o treste, resp. o náhrade škody.

Obžalovaných, svedkov, znalcov vypočúva na pojednávaní prokurátor. Váš obhajca alebo Vy im môžete klásť otázky. Svedkov, ktorých ste navrhli vypočúva Váš obhajca alebo Vy. Máte právo namietať spôsob výsluchu.

Po skončení dokazovania Vám súd umožní predniesť záverečnú reč. Po záverečnej reči prokurátora môže prehovoriť napr. poškodený, Váš obhajca a pod. Vy prednášate záverečnú reč vždy ako posledný. Môžete sa vyjadrovať napr. k obžalobe, vykonaným dôkazom, ku skutku, ktorý sa vám kladie za vinu, k poľahčujúcim okolnostiam, k trestu. Záverečnú reč môže súd prerušiť len vtedy, ak nesúvisí s Vašim prípadom. Po skončení záverečných rečí máte ešte právo na posledné slovo, počas ktorého Vás nemožno prerušovať.

D) Možné tresty

Trest odňatia slobody – podľa závažnosti trestného činu – najviac na doživotie. Trest smrti je vylúčený. Ak Vám súd uloží trest neprevyšujúci 2, resp. 3 roky, môže Vám uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom alebo bez neho, pričom určí dobu od 1 do 5 rokov, počas ktorej musíte viesť riadny život. Ak nesplníte súdom uložené povinnosti alebo obmedzenia, musíte nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody.

Trest domáceho väzenia za prečin až na 1 rok. Musíte sa zdržiavať vo svojom bydlisku a viesť riadny život. Ak uložené podmienky súdu porušíte, musíte nastúpiť do výkonu trestu odňatia slobody.

Trest povinnej práce od 40 do 300 hodín za prečin a len s Vašim predchádzajúcim súhlasom. Prácu vykonávate vo svojom voľno čase bez nároku na odmenu. Ak prácu nevykonáte v určenom čase a rozsahu, súd premení každé 2 hodiny nevykonanej práce na 1 deň výkonu trestu odňatia slobody

Peňažný trest; trest prepadnutia majetku; trest prepadnutia veci ukladá súd za úmyselné trestné činy, ktorými ste získali majetkový prospech alebo prípadne spôsobili škodu. Peňažný trest možno uložiť od 160 EUR do 331 930 EUR. Prepadnutie majetku postihuje celý váš nelegálne získaný majetok. Prepadnutie veci možno uložiť napr. ak ste vec použili na spáchanie trestného činu.

Trest zákazu činnosti od 1 do 10 rokov, ktorým sa Vám zakazuje vykonávať určité povolanie, zamestnanie, funkciu alebo inú činnosť (napr. viesť motorové vozidlo), pri ktorej ste spáchali trestný čin.

Trest zákazu pobytu Vám zakazuje zdržiavať sa na určenom mieste od 1 do 5 rokov.

Trest zákazu účasti na verejných podujatiach od 1 do 10 rokov, ktorým sa Vám zakazuje účasť na športových, kultúrnych alebo iných verejných podujatiach, pri ktorých ste spáchali trestný čin.

Trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ktorým strácate vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov.

Trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak ste držiteľom vojenskej alebo inej hodnosti.

Trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky možno uložiť od 1 do 15 rokov, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb, majetku alebo iný verejný záujem, len ak nie ste občanom SR, iného členského štátu EÚ, zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo ak Vám nebol udelený azyl. To neplatí, ak predstavujete hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok. Vyhostiť Vás nemožno do štátu, kde je ohrozená Vaša osobná sloboda alebo život kvôli rase, národnosti, náboženstvu, politickému presvedčeniu a pod.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 - Moje práva po skončení súdneho konania

A) Mám právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu?

Po podaní obžaloby, môže súd rozhodnúť aj trestným rozkazom bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní. Ak súd rozhodol trestným rozkazom, môžete podať odpor v lehote 8 dní od oznámenia. Ak podáte odpor, trestný rozkaz sa zruší a súd vykoná vo veci hlavné pojednávanie.

Proti rozsudku prvostupňového súdu sa môžete odvolať hneď po jeho vyhlásení na pojednávaní, inak v lehote 15 dní od jeho vyhlásenia. Ak ste neboli prítomný pri vyhlásení rozsudku, odvolanie treba podať v lehote 15 dní od doručenia písomného rozsudku na súde, ktorý rozsudok vydal. Môžete uviesť, či napádate celý rozsudok alebo len jeho časť.

Ak sa odvoláte, rozsudok nie je právoplatný a vykonateľný až do rozhodnutia odvolacieho súdu.

Odvolací súd odvolanie zamietne, ak ste ho podali po lehote, ak ste sa vzdali práva podať odvolanie alebo aj ak považuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny a zákonný. Takéto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné.

Inak môže odvolací súd rozsudok aj zrušiť a vec vrátiť súdu na ďalšie konanie alebo rozhodnúť sám.

B) Aké ďalšie možnosti nápravy mám?

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa nemôžete odvolať.

Môžete podať dovolanie na Najvyšší súd SR, podať podnet ministrovi spravodlivosti na dovolanie, alebo navrhnúť obnovu konania, ale rozhodnutie ostáva právoplatné a vykonateľné. Ak Vám bol uložený napr. nepodmienečný trest odňatia slobody, musíte nastúpiť do väzenia.

Dovolanie môžete podať v lehote 3 rokov od doručenia písomného rozhodnutia vo veci, a to na súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Dovolanie môžete podať len z dôvodov vymenovaných v Trestnom poriadku.

Môžete podať návrh na povolenie obnovy konania, ak po skončení procesu vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré počas procesu neboli známe a sú tak významné, že by mohlo dôjsť k zmene konečného rozhodnutia.

C) Aké sú dôsledky odsúdenia?

i) Výpis z registra trestov

Ak ste boli uznaný za vinného zo spáchania trestného činu, tieto informácie sa evidujú v registri trestov, pričom si ich môžu vyžiadať rôzne štátne orgány, napr. na účely ďalšieho trestného konania. V odpise registra trestov sa evidujú všetky odsúdenia, vo výpise registra trestov sa zahladené odsúdenia nevykazujú.

v) Výkon trestu, prevoz väzňov, probácia a alternatívne sankcie

Keď sa rozhodnutie súdu, na základe ktorého Vám bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, stane vykonateľným, súd Vás vyzve, aby ste nastúpili do výkonu trestu alebo nariadi Vaše dodanie do výkonu trestu.

Môžete požiadať súd o odklad výkonu trestu, ak ochoriete na závažnú chorobu. Ak Vám bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci 1 rok, môže Vám súd jeho výkon odložiť z dôležitých dôvodov až na 3 mesiace, príp. na dlhšie z výnimočných dôvodov.

V prípade, ak Vám bol uložený podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom, ste povinný sa podrobiť dohľadu probačného úradníka a súd sleduje Vaše správanie počas vymedzenej skúšobnej doby. Súd môže vydať rozhodnutie o tom, že ste sa v tejto dobe osvedčili alebo rozhodnutie o Vašom neosvedčení a v takom prípade nariadi aj výkon trestu odňatia slobody.

Ako alternatívne sankcie môžeme označiť sankcie, ktoré slúžia ako alternatíva k trestu odňatia slobody. Ich cieľom je ponechať odsúdeného na slobode pri súčasnej ochrane spoločnosti.

Ide o nasledujúce tresty: trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody a podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.