Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Estonia

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui teid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Teabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt rahatrahvi. Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Contenido facilitado por
Estonia

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse lühikirjeldus kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest.

  • Kriminaalmenetluse alustamine
  • Kohtueelne menetlus ehk uurimine
  • Juurdepääsu andmine kriminaaltoimikule ja taotluste lahendamine
  • Süüdistuse esitamine
  • Kohtueelne menetlus kohtus
  • Kohtulik arutamine
  • Kohtuotsus
  • Apellatsiooni- ja kassatsioonimenetlus (teise ja kolmanda astme kohtus)
  • Kohtuotsuse täitmine

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Minu õigused uurimise ajal

A. Kas uurimist mõjutab see, et ma olen välisriigi kodanik?

B. Millised on uurimise etapid?

i. Tõendite kogumise etapp / uurijate volitused

ii. Kahtlustatavana kinnipidamine

iii. Küsitlemine

iv. Eelvangistus

C. Millised õigused on mul uurimise ajal?

i. Kas mul on õigus kasutada tõlki ja lasta dokumente tõlkida?

ii. Kas mul on õigus saada teavet ja tutvuda toimikuga?

iii. Kas mul on õigus kaitsjale ja õigus teavitada kolmandat isikut oma olukorrast?

iv. Kas mul on õigus saada tasuta õigusabi?

v. Mida on oluline teada seoses järgmisega:

a. süütuse presumptsioon;

b. õigus vaikida ja õigus ennast mitte süüstada;

c. tõendamiskohustus?

vi. Millised on laste menetluslikud eritagatised?

vii. Millised on haavatavate kahtlustatavate menetluslikud eritagatised?

D. Millised on seaduses sätestatud tähtajad uurimise ajal?

E. Milliseid ettevalmistusi tehakse kohtueelse menetluse ajal, kaasa arvatud eelvangistuse alternatiivid ja võimalus kinnipeetava üleviimiseks päritoluriiki (Euroopa järelevalvekorraldus)?

Minu õigused kohtumenetluse ajal

A. Kus toimub kohtumenetlus?

B. Kas süüdistust saab muuta? Kui see on võimalik, siis millised on minu õigused saada selle kohta teavet?

C. Millised õigused on mul kohtuistungi ajal?

i. Kas ma pean kohtus kohal olema? Millistel tingimustel võin ma jätta kohtusse ilmumata?

ii. Kas mul on õigus kasutada tõlki ja lasta dokumente tõlkida?

iii. Kas mul on õigus kaitsjale?

iv. Millistest muudest menetlusõigustest ma peaksin olema teadlik? (nt kahtlustatavate ilmumine kohtusse)

D. Võimalikud karistused

Minu õigused pärast kohtumenetlust

A. Kas mul on õigus kohtuotsus edasi kaevata?

B. Milliseid muid õiguskaitsevahendeid ma võin kasutada?

C. Millised on karistuse määramise tagajärjed?

i. Karistusregister

v. Karistuse täideviimine, kinnipeetavate üleviimine, kriminaalhooldus ja alternatiivsed karistused

Viimati uuendatud: 06/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.