Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hispaania keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Austria

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus. Austria õiguse kohaselt olete süüteo toime pannud üksnes siis, kui olete rikkunud konkreetset õigusnormi, mis oli jõus teo toimepanemise ajal. Süüdistuse esitamise õigus on riigil. Prokuratuur ja prokuratuuri juhtimisel tegutsev kriminaaluurimisosakond ning kohtud peavad kindlaks tegema faktid ja kõik faktide hindamisel olulised asjaolud.

Sisu koostaja:
Austria

Süüdistatava õigused kriminaalmenetluses

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus.

Austria õiguse kohaselt olete süüteo toime pannud üksnes siis, kui olete rikkunud konkreetset õigusnormi, mis oli jõus teo toimepanemise ajal. Süüdistuse esitamise õigus on riigil. Prokuratuur ja prokuratuuri juhtimisel tegutsev kriminaaluurimisosakond ning kohtud peavad kindlaks tegema faktid ja kõik faktide hindamisel olulised asjaolud.

Järgnevatelt teabelehtedelt saate teavet oma õiguste kohta süüdistatavana, kui teie suhtes algatatakse Austrias kriminaalmenetlus. Menetluse eri etappides on teie õigused erinevad. Esitatakse menetluse olulisemate etappide lühikirjeldus, et teil oleks võimalik kiiresti tutvuda teile vajaliku teabega.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Üldjoontes koosneb kriminaalmenetlus Austrias järgmistest etappidest:

  • uurimine;
  • kohtumenetlus;
  • apellatsioonimenetlus.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Kui te olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake allpool esitatud linkidel

Minu õigused uurimise ajal

Minu õigused kohtumenetluse ajal

Minu õigused pärast kohtumenetlust

Viimati uuendatud: 01/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.