Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelhollandi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Belgia

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse õigusrikkumises, mida menetletakse kohtus. Teabelehelt nr 5 leiate teavet selliste väiksemate õigusrikkumiste kohta nagu liikluseeskirja rikkumised, mille eest on tavaliselt ette nähtud kindlaksmääratud karistus, näiteks rahatrahv. Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Belgia

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Allpool esitatakse kriminaalmenetluse tavapäraste etappide lühikirjeldus.

Eeluurimiskohtud

Eeluurimiskohtud on kohtunikekolleegium ja (apellatsiooni) eeluurimiskolleegium. Nad kontrollivad kas vahistamismäärus vastab nõuetele, teevad otsuse isiku eelvangistamise kohta, juhivad uurimist ja otsustavad, kas saata asi kohtusse, mille pädevuses on arutada juhtumi asjaolusid.

Menetlus kohtunikekolleegiumis:

 • tähitud kirjaga kohtukutse saatmine;
 • tutvumine toimikuga kohtukantseleis;
 • taotlus täiendavate toimingute tegemiseks enne kohtuistungit,
 • arutamine, kas süüdistused on piisavad, et asja saaks arutada kohtus;
 • eelarutelu nõupidamistubades ning väljaantava korralduse kuupäeva määramine;
 • asja kohtusse saatmise korralduse väljaandmine. Kui seaduses ei ole sätestatud teisti, ei ole süüdistataval mingit õigust esitada selle korralduse peale apellatsiooni.

Kriminaalkohtud

Kui teid süüdistatakse tõsises õigusrikkumises (õigusrikkumine, mille eest karistatakse vähemalt 26 euro suuruse rahatrahvi ja/või vangistusega 8 päevast kuni 5 aastani), esitatakse teile kutse ilmuda kriminaalkohtu ette, mis teeb kindlaks, kas olete süüdi teie vastu esitatud kahtlustustes, mõistab teid õigeks või süüdi ning vajaduse korral määrab ohvritele kahjuhüvitised. Kriminaalkohus võib teile karistuseks määrata kuni 20 aasta pikkuse vangistuse juhul, kui kuritegu on seaduse alusel taandatud raskeks väärteoks.

Menetlus kriminaalkohtus:

 • kohtukutse kohtutäituri poolt;
 • tutvumine toimikuga kohtukantseleis;
 • asja arutamine kohtus;
 • kohtunik arutab asja ühe kuu jooksul;
 • kohtuotsuse tegemine;
 • apellatsiooniõigus.

Vandekohtud

Kui teid süüdistatakse kuriteos (õigusrikkumine, mille eest määratakse maksimaalselt eluaegne vanglakaristus), mõistetakse teie üle kohut vandekohtus. Rahva seast valitud 12 vandekohtunikust koosnev vandekohus otsustab, kas olete süüdi teie vastu esitatud süüdistustes. Koos kolmest kohtunikust koosneva kohtuga otsustavad need vandekohtunikud teie süüdimõistmise korral teile määratava karistuse üle. Siiski otsustab ainult kohus kuriteoohvritele hüvitatava kahju suuruse, kui nad esitavad sellekohase nõude.

Menetlus vandekohtus:

 • asja kohtus arutamise korralduse annab välja eeluurimiskohus ning kohtukutse toimetab kätte kohtutäitur;
 • tutvumine toimikuga kohtukantseleis (tasuta koopia saab taotluse korral);
 • eelistung: ärakuulatavate tunnistajate nimekirja koostamine ning vandekohtunike valimine loosi teel;
 • asja suuline uurimine;
 • süü arutamine, seejärel võimaliku karistuse arutamine ning pärast seda on arutluse all tsiviilhuvid;
 • edasikaebamise õigust ei ole (kaebuse võib esitada õigusküsimuse kohta).

Te leiate üksikasjaliku teabe nende menetlusetappide kohta ja teie õiguste kohta vastavatelt teabelehtedelt. See teave ei asenda advokaadiga konsulteerimist ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendelt teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusnõu saamine

2. Minu õigused uurimise ajal

 • Vahistamine ja ülekuulamine politseis
 • Esialgse analüüsi toimik
 • Eeluurimistoimik
 • Erijuhtum: eelvangistus
 • Eeluurimise lõpetamine

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

4. Minu õigused pärast seda, kui kohus on langetanud otsuse

5. Liikluseeskirja rikkumised ja muud väiksemad õigusrikkumised

Viimati uuendatud: 08/05/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.