Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Bulgaaria

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus. Teabeleht nr 5 sisaldab teavet selliste liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi. Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Bulgaarias koosneb kriminaalmenetlus kahest etapist – kohtueelsest menetlusest ja kohtumenetlusest.

 • Kohtueelse menetluse eesmärk on koguda eeluurimise käigus tõendeid, mis kas kinnitaksid oletusi, et isik on pannud toime teatava kuriteo, või lükkaksid need ümber. Uurimist viivad läbi eeluurimiskohtunikud või politseiuurijad prokuratuuri juhtimisel. Eesmärk on süüdistus ette valmistada ning aidata prokuröril otsustada, kas esitada isiku vastu süüdistus ja seda kohtus põhjendada või menetlus lõpetada.
 • Kohtumenetluse alguses esitab prokurör kohtus isiku vastu süüdistuse kuriteos, mille see isik on toime pannud. Kohtumenetluses osalevad vastaspooled ning prokuröril, süüdistataval ja tema kaitsjal on võrdsed menetlusõigused. Kohus uurib prokuröri esitatud tõendeid, kuid võib poolte taotlusel või kohtu enda algatusel koguda ja uurida uusi tõendeid, mis aitaksid tõde välja selgitada.

Kohtumenetluse lõpus tehakse kas süüdimõistev kohtuotsus, millega mõistetakse ka süüdistatavale karistus, või õigeksmõistev kohtuotsus.

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1. Õigusalase nõu saamine

2. Minu õigused kuriteo uurimise ajal

 • Uurimine (sh süüdistuse esitamine ja ülekuulamine)
 • Vahistamine (sh Euroopa vahistamismäärus)
 • Esimene kohtuistung
 • Kinnipidamine või vabastamine
 • Prokuröri ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks kohtus
 • Kaitsja ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks kohtus
 • Kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise vältimise meetmed
 • Bulgaariast lahkumise keeld

3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

 • Kaitstud tunnistaja ülekuulamine

4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

5. Väiksemad liiklusnõuete rikkumised

Seonduvad lingid

Kriminaalmenetluse seadustik

Viimati uuendatud: 20/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.