Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Küpros

Väiksemaid ja ka tõsiseid liiklusnõuete rikkumisi käsitletakse, nagu kõiki muid õigusrikkumisi. Tavaliselt on karistuseks rahatrahvid. Korduvatel õigusrikkujatel võib juhtimisõiguse ära võtta. Enamikku väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi käsitletakse halduskorras.

Sisu koostaja:
Küpros

Kes käsitleb liiklusnõuete rikkumisi?

Paljusid väiksemaid liiklusrikkumisi ja liiklemisega seotud rikkumisi võib käsitleda halduskorras, kohaldades õigusaktides ette nähtud rahatrahvi.

Kiiruseületamise või sõidu käigus mobiiltelefoni kasutamise või mõne muu väikse rikkumise korral lisatakse teie juhiloale ka trahvipunktid. Kui trahvipunkte on rohkem kui 12, tuleb teie juhtum saata kohtusse. Kui te ei nõustu rahatrahvi ja trahvipunktidega, esitatakse teie vastu kohtusse kriminaalasi.

Politseinik, munitsipaalametnik või kohalik liikluskorraldaja võib teid rahatrahvi kohaldamisest teavitada. Parkimisrikkumise korral peab teatis sisaldama rikkumist ning teavitama teid, et kui te ei tasu rahatrahvi 15 päeva jooksul, suureneb see poole võrra.

Kui rahatrahvi ei tasuta 30 päeva jooksul, võib lisanduda süüdistuse esitamine. Rahatrahve võib määrata nii jalakäijate ja ratturite kui ka mootorsõiduki juhtide poolt toime pandud rikkumiste eest. Trahvimäär on sätestatud õigusaktidega.

Kui te nõustute haldustrahviga, siis ei saa selle peale edasi kaevata. Samas kui te eitate rikkumise toimepanemist, võivad ametiasutused pöörduda rikkumise tõestamiseks kohtusse. Kohtu otsuse peale võib edasi kaevata, nagu iga teise kriminaalasjas tehtud otsuse peale.

Halduskorras määratud rahatrahvi võib sisse nõuda sarnaselt kohtu kohaldatud rahatrahvile. Sellest ei jää märget karistusregistrisse.

Mis juhtub, kui asi jõuab kohtusse?

Seda on pädev käsitlema selle piirkonna kohus, kus liiklusnõuete rikkumine toime pandi.

Väiksemaid liiklusnõuete rikkumisi menetletakse kohtus sarnaselt kõikidele muudele rikkumistele.

Kohus võib määrata järgmisi karistusi:

  • rahatrahv;
  • vangistus;
  • mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmine.

Teiste riikide kodanike üle mõistetakse väiksemate liiklusnõuete rikkumistega seoses kohut sarnaselt Küprose kodanikele.

Väiksemas liiklusnõuete rikkumises süüdimõistmise ja ka selles langetatud kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni samamoodi ja samadel alustel, kui mis tahes muu kohtuasja puhul.

Seonduvad lingid

Juhtimine Küprosel – Küprose liikluseeskirjad – Rikkkumised, rahatrahvid ja trahvipunktid

Viimati uuendatud: 16/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.