Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

A. Kas mul on õigus kohtuotsus edasi kaevata?

Jah, võite esimese astme kohtu otsuse edasi kaevata; apellatsioonkaebusel on peatav toime. Kohtuotsuse, millega kohus on heaks kiitnud kokkuleppe süü ja karistuse kohta, võib edasi kaevata ainult juhul, kui otsus ei ole kooskõlas kokkuleppega, mille prokurör on kohtule heakskiitmiseks esitanud.

Oma apellatsioonkaebuses võite väita, et teid otseselt puudutavad resolutsiooni osad on ebaõiged, välja arvatud juhul, kui see puudutab süü kohta tehtud kohtuotsust niivõrd, kuivõrd kohus on teie süüväitega nõustunud. Edasikaebus tuleb esitada vaidlustatud kohtuotsuse teinud kohtule kaheksa päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest.

B. Milliseid muid õiguskaitsevahendeid ma saan kasutada?

Kriminaalmenetluses võite kasutada tavapäraseid õiguskaitsevahendeid (apellatsioonkaebus, kaebused, vastuväited) ja erakorralisi õiguskaitsevahendeid (kassatsioonkaebus, teistmisavaldused) ning teha ettepaneku esitada kaebus seaduse rikkumise kohta.

Kaebus on õiguskaitsevahend kohtuotsuse (resolutsiooni) vastu ja see tuleb esitada vaidlustatud kohtumääruse (resolutsiooni) teinud asutusele kolme päeva jooksul alates viimaselt teate saamisest. Kohtu (ja prokuröri) määruseid (resolutsioone) saab kaebusega vaidlustada ainult seadusega ette nähtud juhtudel. Kohtumääruse (resolutsiooni) võib vaidlustada resolutsiooni mõnes osas tehtud vea või kohtumäärusele (resolutsioonile) eelnenud menetlust reguleeriva sätte rikkumise tõttu, kui rikkumine võis viia mõnes resolutsiooni punktis veani. Kaebusel on peatav toime vaid siis, kui see on seaduses sõnaselgelt ette nähtud.

Võite esitada käskmenetluses tehtud otsuse peale vastuväite otsuse teinud kohtule kuni kaheksa päeva jooksul pärast otsuse kättetoimetamist. Kui käskmenetluses tehtud otsuse peale on kindlaksmääratud tähtaja jooksul esitatud vastuväide, tühistatakse otsus automaatselt ja ainukohtunik määrab asja arutamise.

Kassatsioonkaebuse (tšehhi keeles dovolání) võib esitada ainult teise astme kohtu tehtud lõpliku otsuse (in rem) peale, kui see on seadusega lubatud. Võite esitada kassatsioonkaebuse põhjendusel, et kohtuotsuse resolutsiooni teatud osa, mis teid otseselt puudutab, on vale, kuid ainult juhul, kui esineb üks seaduses ette nähtud kassatsioonkaebuse alustest. Sellise taotluse peate alati esitama kaitsja – oma advokaadi – vahendusel. Kaebus tuleb esitada otsuse (in rem) teinud esimese astme kohtule kahe kuu jooksul alates hagiavalduses vaidlustatud otsuse kättetoimetamisest. Kassatsioonkaebusel ei ole peatavat toimet, kui ülemkohus ei otsusta teisiti.

Samuti on teil õigus esitada teistmisavaldus. Üldiselt on lõpliku kohtuotsuse või käskmenetluses tehtud kohtuotsusega lõppenud menetluse teistmine lubatud, kui selguvad asjaolud või tõendid, millest kohus ei olnud varem teadlik, ning need asjaolud või tõendid – kas üksi või koos juba teada olevate faktide ja tõenditega – võivad õigustada teistsugust otsust süü kohta või kui algselt määratud karistus oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne kuriteo laadi ja raskusega või teie isiklike, perekondlike või rahaliste või muude asjaoludega või kui karistuse liik ei vasta karistuse eesmärgile. Lõpliku kohtuotsuse või käskmenetluses tehtud otsusega lõppenud menetluse teistmisavalduse vaatab läbi ja lahendab esialgse otsuse teinud kohus. Seaduses ei ole sätestatud tähtaega teistmisavalduse esitamiseks teie kasuks.

Lisaks võite teha ettepaneku esitada kaebus seaduse rikkumise kohta; seda erakorralist õiguskaitsevahendit saab siiski kasutada ainult justiitsminister ja tema ülesanne on otsustada, kas selline kaebus esitatakse või mitte. Kaebuse seaduse rikkumise kohta võib esitada mis tahes lõpliku kohtuotsuse (v.a kõrgeima kohtu otsused) või prokuröri mis tahes otsuse peale, kui otsus on seadusega vastuolus või tehtud puuduliku menetluse alusel. Seaduses ei ole sellise kaebuse esitamise tähtaega ette nähtud.

C. Millised tagajärjed on süüdimõistmisel?

Täitemenetlus algab siis, kui kuriteos süüdimõistmine on jõustunud; selles etapis pööratakse karistus või ennetusmeede täitmisele ja tehakse sellega seotud toimingud.

Kui teid on lõpliku kohtuotsusega kuriteos süüdi mõistetud, ei saa teid sama kuriteo eest uuesti kohtu alla anda (isegi mitte teises liikmesriigis), välja arvatud juhul, kui läbivaatamine on lubatud.

Süüdimõistev kohtuotsus kantakse karistusregistrisse ja see on karistusregistri väljavõttel näha kuni süüdimõistmise aegumiseni. See võib mõjutada teie võimet tegutseda teataval kutsealal, saada teatavat luba või litsentsi, relvaluba jne.

Kui teie süüdimõistmine on aegunud, käsitatakse teid nii, nagu ei oleks teid kunagi süüdi mõistetud. Õiguskaitseasutustel ja mõnel muul asutusel on siiski juurdepääs karistusregistri arhiivile; teie kohta tehtud süüdimõistva kohtuotsuse andmed jäävad arhiivi ka pärast süüdimõistmise aegumist.

I. Süüteo registreerimine karistusregistris

Kui süüdimõistev kohtuotsus muutub lõplikuks, tehakse karistusregistrisse kanne süüdimõistvate kohtuotsuste ja muude kriminaalmenetlusega seotud asjaolude kohta. Sellist teavet säilitatakse 100 aastat alates teie sünnikuupäevast, olenemata sellest, kas olete sellega nõus või mitte. Kui süüdimõistmine on aegunud, ei kajastu andmed selle kohta enam teie karistusregistri väljavõttes, ent karistusregistri arhiivi jäävad need alles, nagu on kirjeldatud eespool. Süüdimõistev kohtuotsus aegub karistusseadustikus sätestatud tähtaja jooksul, mis sõltub süüdimõistva kohtuotsuse tõsidusest. Tähtaeg ulatub ühest viieteistkümne aastani alates karistuse kandmise kuupäevast; mõne karistuse puhul loetakse pärast selle kandmist, et teid ei ole üldse süüdi mõistetud.

Kui olete teise ELi liikmesriigi kodanik, tehakse teie süüdimõistvat kohtuotsust käsitlev teave kättesaadavaks selle ELi liikmesriigi pädevale asutusele, mille kodanik te olete.

v. Karistuse täideviimine, kinnipeetavate üleandmine, karistusest tingimisi vabastamine ja asenduskaristused

Kui süüdimõistev kohtuotsus on jõustunud, annab koja esimees korralduse see täitmisele pöörata.

Kui teile on määratud tingimusteta vabadusekaotuslik karistus, saadab esimees karistuse täideviimise korralduse asjaomasele vanglale, ning kui teid ei ole kinni peetud, palutakse teil ettenähtud tähtaja jooksul vanglasse tulla. Kui püüate karistusest kõrvale hoida, võib Tšehhi politsei teid vanglasse transportida.

Kui seadusest tulenevad tingimused on täidetud, võib kohus otsustada karistuse kättetoimetamise edasi lükata, muuta karistuse kandmise viisi, peatada karistuse kandmise, teha otsuse teie tingimisi vabastamise kohta jne. Samuti võib kohus loobuda vangistusest või selle ülejäänud osast, kui teid antakse välja välisriigile või saadetakse riigist välja.

Sarnast menetlust kohaldatakse juhul, kui teile on kohtu poolt määratud ravi või ennetav kinnipidamine, st kui kohtuotsus, mille alusel toimub kohtu poolt määratud ravi või ennetav kinnipidamine, on muutunud täitmisele pööratavaks, saadab koja esimees otsuse kohta täitekorralduse asjaomasele meditsiiniasutusele või asjaomasele ennetavale kinnipidamisasutusele, kus ennetusmeedet rakendatakse, ning palub teil ilmuda sellesse asutusse. Kui püüate ennetusmeetmest kõrvale hoida, võib Tšehhi politsei teid vanglasse transportida.

Kui seaduses või rahvusvahelises lepingus sätestatud tingimused on täidetud, võidakse teid tingimusteta vabadusekaotusliku karistuse kandmiseks või ennetusmeetme kohaldamiseks üle anda teie koduriigile või muule riigile, kui te seda taotlete ja asjaomane riik sellega nõustub. Süüdimõistva kohtuotsusega võib määrata ka asenduskaristuse. Asenduskaristuseks võib lugeda mis tahes karistuse, mis ei hõlma kohest vangistust. Teid võidakse määrata kriminaalhooldusametniku järelevalve alla, et jälgida teile pandud kohustuste täitmist ning aidata teil kogukonda tagasi pöörduda ja elada seaduskuulekat elu. Kui teie suhtes on kehtestatud järelevalve, peate

  • tegema kriminaalhooldusametnikuga tema määratud viisil koostööd
    ja rakendama kriminaalhoolduskava;
  • ilmuma kriminaalhooldusametniku ette tema määratud ajal;
  • teavitama kriminaalhooldusametnikku oma asukohast, töökohast ja elatusvahenditest, kohtu kehtestatud piirangutest ja kohustustest ning muudest olulistest asjaoludest, mis on seotud kriminaalhooldusametniku järelevalvega;
  • lubama kriminaalhooldusametnikul siseneda oma eluruumi.

Kui teile on kohtuotsusega pandud põhjendatud kohustus läbida asjakohane sotsiaalkoolitus- ja ümberõppeprogramm või läbida asjakohane psühholoogiline nõustamisprogramm, võidakse teid kaasata katseaja ja ühiskonnaga taasliitumise programmi. Teid võidakse sellisesse programmi kaasata ka juhul, kui te vastate programmi pakkuja kehtestatud kaasamiskriteeriumidele, ilma kohtu kehtestatud programmi läbimise kohustuseta; sellisel juhul võidakse kriminaalhooldusametnikuga sõlmida järelevalvetingimustel programmis osalemise kokkulepe ja lisada see kokkulepe kriminaalhoolduskavasse. Kui programmi rakendatakse vanglakaristuse osana, võib teie osalemise kokku leppida Tšehhi vanglateenistuse spetsialistiga.

Võite kanda osa neist asenduskaristustest ka oma koduriigis või muus riigis, millega teil on sidemed, tingimusel et rahvusvahelises lepingus sätestatud seadusjärgsed tingimused on täidetud ning selliste karistuste täideviimist on võimalik jälgida või muul viisil kontrollida. Selle võimaluse ulatus on erinev sõltuvalt sellest, kas asjaomane riik on ELi liikmesriik või ELi-väline riik (viimasel juhul on võimalused piiratumad).

Viimati uuendatud: 21/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.