Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Nendel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Tšehhi põhiseaduse kohaselt võib teie suhtes karistust kohaldada ainult kooskõlas õigusega ja asjakohaste õigusaktidega ettenähtud korras. Need õigusaktid on karistusseadustikalaealiste mõjutusvahendite seadus, ja kriminaalmenetluse seadustik, milles sätestatakse kriminaalmenetluse reeglid, sh teie õiguste kasutamise ja jõustamise eritingimused).

Kui olete kuriteo ohvriks langenud, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.

Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Alljärgnev on ülevaade kriminaalmenetluse tavapärastest etappidest.

1. Eelmenetlus

Tegemist on kriminaalmenetluse esimese etapiga, mis koosneb kahest osast:

  • vastutavate asutuste toimingud enne süüdistuse esitamist ehk hindamine ja
  • uurimine: kriminaalmenetluse osa alates süüdistuse esitamise hetkest kuni süüdistuse esitamiseni või muul viisil uurimise lõpetamiseni.

2. Süüdistuse kohtueelne arutamine

Süüdistuse kohtueelse arutamise käigus hindab kohus, kas kohtuasi on eelmenetluse käigus piisavalt selgelt koostatud ning kas süüdistus annab piisava aluse menetluse jätkamiseks. Samuti määrab kohus kindlaks, kas ta on pädev asjas otsust tegema.

3. Kohtumenetlus ise (kohtulik arutelu)

See on kriminaalmenetluse tähtsaim etapp. Selle käigus hinnatakse tõendeid ja langetatakse otsus. Selles etapis küsitletakse kohtus süüdistatavaid, tunnistajaid ja kannatanuid. Kohtumenetlus on avalik ja suuline ning viiakse läbi tšehhi keeles. Kui te tšehhi keelt ei räägi, on teil õigus tõlgile.

4. Apellatsioonimenetlus

Süüdistataval, tema perekonnaliikmetel, advokaadil, prokuröril ja kannatanul on õigus kaheksa päeva jooksul otsus edasi kaevata. Kui esitatakse apellatsioon, vaatab apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsuse üle.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikides läbi viidavas kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Nendel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

1 - Minu õigused uurimise etapis

2 - Minu õigused kohtumenetluse ajal

3 - Minu õigused pärast kohtumenetluse lõppu

Seonduvad lingid

Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium

Tšehhi Vabariigi siseministeerium

Tšehhi Vabariigi advokatuur

Teave inimõiguste kohta

Viimati uuendatud: 21/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.