Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Tšehhi

Sellelt teabelehelt leiate teavet selle kohta, millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt, kuidas advokaati leida ja kuidas kaetakse advokaadiga seotud kulud, kui te ise ei suuda maksta. Ühtlasi saate teada, mida advokaat teie heaks teeb.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Advokaadi leidmine

Kriminaalasjas võib inimest kaitsta ainult advokaat, kes on kantud Tšehhi Vabariigi advokatuuri hallatavasse advokaatide registrisse.

Kui vajate vandeadvokaati, võtke ühendust Tšehhi Vabariigi advokatuuriga (http://www.cak.cz/või pöörduge otse mõne registrisse kantud advokaadi poole).

Mis saab siis, kui ma ei vali advokaati?

Kui te advokaati ei vali, peate ennast ise kaitsma.

Teatud juhtudel on kaitsja kasutamine kohustuslik ja kui te etteantud aja jooksul advokaati ei vali, määrab kohus selle teile ise. Olukorrad, kus kaitsja on kohustuslik, on järgmised:

  • kui te viibite vahi all või meditsiiniasutuses järelevalve all;
  • kui teie teovõime on piiratud;
  • kui te olete põgenik;
  • kui te olete vähem kui 18 aastat vana;
  • kui te olete füüsilise või vaimse puudega ning teie võime ennast korralikult kaitsta on kahtluse all;
  • kui teile võidakse määrata rohkem kui viieaastane vanglakaristus;
  • kui teie kui kinnipeetud isiku suhtes rakendatakse lihtsustatud menetlust;
  • menetlustes, kus võib olla nõutav teile ennetava meditsiinilise ravi osutamine (v.a alkoholismiravi);
  • teatavates välismaalastega seotud menetlustes.

Kes advokaadile tasub?

Advokaadi teenuste eest tasub süüdistatav. Kui advokaadi määrab teile kohus, tasub kaitse eest riik. Riik kannab kulud ka siis, kui teil on õigus tasuta kaitsele.

Kui suur on advokaadi teenustasu?

Kaitsja teenustasu määratakse teie ja teie advokaadi vahelise lepinguga või kui teil lepingut ei ole, siis advokaatide teenustasude seadusega.

Millal on teil õigus tasuta kaitsele?

Kui teil ei ole piisavalt raha oma kaitsekulude katteks, on teil õigus vähendatud tasule või tasuta kaitsele (mõlemale viidatakse mõistega „tasuta kaitse”). Tasuta kaitse saamise avalduse rahuldamise üle otsustab kohtunik või kohtu esimees vastavalt teabele teie rahalise olukorra kohta. Avalduse peate esitama eelmenetluse käigus prokuröri kaudu või kohtumenetluse käigus.

Te võite saada tasuta kaitse ka ilma avalduseta, kui tõendid viitavad, et see on kohane.

Seonduvad lingid

Advokaatide teenustasude seadus

Viimati uuendatud: 16/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.